Zelfsturende teams

Uit onderzoek blijkt dat het werken met zelfsturende teams leidt tot meer werkplezier, een hogere productiviteit, minder fouten en meer nieuwe oplossingen. Maar niet iedere organisatie leent zich hiervoor. Wij analyseren in welke mate de voorwaarden in uw organisatie aanwezig zijn en helpen u met het toepassen van de onderliggende principes.

Het werken met zelfsturende teams is niet voor iedere organisatie weggelegd. Maar de principes van zelfsturing zijn wel voor iedere organisatie toepasbaar. Meer eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers, minder sturing op details vanuit de leiding en een verdeling van taken waarin medewerkers onderling tot beslissingen komen, zijn dergelijke principes. Hiermee kunnen medewerkers snel, flexibel en efficiënt reageren op de ontwikkelingen die op hen afkomen.

Zelftests

Voor meer informatie

Ilse de Bruijn

De afgelopen jaren ben ik alle onderwerpen op het gebied van zelfsturende teams tegengekomen in verschillende organisaties, zoals zorginstellingen en gemeenten. Ik was verantwoordelijk voor advisering en begeleiding van zowel medewerkers als directies. Denkt u na over het inrichten van vormen van zelfsturing in uw organisatie? Dan denk ik graag met u mee.

Meer over Ilse de Bruijn

Projecten en Publiciteit

Hieronder staan voorbeelden van recente projecten die wij op het gebied van zelfsturing uitvoerden en de publiciteit die hieruit is voortgekomen.
 • organisatie
  opdrachtgever

  Trainingsmodules voor zelfsturing

  September 2016 - mei 2017

  Hoe richt je een training in voor zelfsturende teams in de gemeente Nijkerk? In ieder geval niet top-down!

  Toen wij de offerteaanvraag uit Nijkerk onder ogen kregen, stonden we voor een moeilijke opgave. De starttraining is verplicht voor alle zelfsturende teams in Nijkerk, maar ondertussen wil je hen niets opleggen! We hebben een werkwijze gevonden waarbij we twaalf modules aanbieden waar de teams uit kunnen kiezen op basis van hun individuele plan. Ze mochten ook kiezen in de trainer, in de leermethode en de locatie. En daarmee is de training eigenlijk direct begonnen. Want een maatwerktraining voor jezelf ontwikkelen is direct de eerste stap in je ontwikkeling!

  De modules betroffen onder meer de essentie van zelfsturing, resultaatgericht sturen, besluiten nemen, samenwerken, conflict hantering, feedback, van buiten naar binnen werken, vertrouwen, innovatie, ondernemerschap, financiën en HRM. De training is uitgevoerd voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Werkend vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht is stapsgewijs invulling aan zelfsturing gegeven.

  Zelfsturing biedt veel ruimte en kansen, maar het geeft in de praktijk ook de grilligheid weer die onderhuids in en tussen teams kan spelen. Er komt veel op mensen af. Met wie werk ik? Hoe prioriteer ik? Wie beslist in het team? En: hoe ver gaat mijn loyaliteit? Bij zelfsturing gaat het om het zoekproces naar de juiste balans: enerzijds autonomie, zelfoplossend vermogen en regelruimte voor teams om zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Anderzijds helderheid over structuur, besluitvormingsprocessen en conflicthantering.

  In onze beleving verschilt die balans per team en is ook de weg daar naartoe per team verschillend. Vanuit die invalshoek hebben wij dit traject opgezet en boden wij een aanpak die teams aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en hen zelf het maatwerk hiervoor liet inrichten.

  De trainingen ontvingen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

  Begeleiding LSO en zelforganiserende teams

  Mei 2017 - juni 2018

  De Raad voor de Kinderbescherming werkt sinds eind 2016 met zelfstandige resultaatverantwoordelijke teams, waarbij de teams zelfstandig regie voeren over inhoudelijke werkzaamheden en taken die voorheen aan de direct leidinggevende toebehoorden. De teams bevinden zich in een overgangsperiode en de nieuwe koers vergt aandacht van alle betrokkenen in de teams.

  Haagse Beek heeft diverse bijeenkomsten begeleid in het kader van zelforganisatie. Met medewerkers van de Landelijke Staforganisatie (LSO) heeft Haagse Beek tijdens een aantal bijeenkomsten nagedacht over de wijze waarop het leiderschap belegd kan worden. Wat is een zinvolle manier van organiseren, kijkend naar de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, de uitdagingen binnen de organisatie en de partijen waarvoor dienstverlening wordt geleverd? Ook was er aandacht voor de fasen die een organisatie doorloopt om tot verandering te komen.

  Op regionaal niveau heeft Haagse Beek een aantal zelforganiserende teams begeleid. Aan de orde kwam het gemeenschappelijke werkkader, besluitvorming en samenwerking, verschillen in persoonlijkheden, rollen binnen het team en het bepalen en behalen van doelstellingen.

  Begeleiding management en zelforganiserende teams

  Mei 2018 - februari 2019

  De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken samen in de Werkorganisatie Duivenvoorde. Haagse Beek begeleidt het management en twee teams van het maatschappelijk domein, evenals de CJG's (Centrum Jeugd en Gezin) van Wassenaar en Voorschoten, op het gebied van zelforganisatie.

  Train-de-trainer en coaching in het kader van zelforganisatie

  Augustus 2017 - maart 2018

  De gemeente Bunschoten bevindt zich in een overgang naar het werken met zelfsturende teams. Deze teams hebben een grotere mate van autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Om de ontwikkeling naar zelfsturing in goede banen te leiden zijn interne trainers aangesteld. Haagse Beek heeft op specifieke onderdelen de opleiding van de interne trainers verzorgd en een klck-off bijeenkomst voor alle medewerkers georganiseerd.

  Aanvullend is een sociaal team van de gemeente gecoacht. Daarbij was aandacht voor communicatie en patronen in het teamoverleg, de totstandkoming van besluiten, het uitwisselen van verwachtingen en resultaten, het proces van samenwerken en het beleggen van de taken en rol van de coördinator binnen het team.

  Workshop zelfsturing

  November 2017 - november 2018

  Servicepunt 71 is het shared service centre van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Voor een aantal teamleiders hebben wij een workshop verzorgd over zelfsturing en het werken met zelforganiserende teams. We zijn ingegaan op redenen voor zelfsturing en hoe zelfsturing bij kan dragen aan een klimaat waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Dit vraagt om een andere vorm van leiderschap, van zowel manager als medewerker. We hebben gesproken over welke spelregels nodig zijn om zelfsturing te laten slagen en hoe besluitvorming in een zelforganiserend team tot stand komt.

  Begeleiding zelforganiserend team

  Juli 2018 - november 2018

  De gemeente Dordrecht is per 1 januari 2018 gereorganiseerd met als doel eigenaarschap van werk en processen dichter bij de medewerkers te brengen. De achterliggende gedachte hiervan is dat daarmee verder toegewerkt wordt naar een opgaven gestuurde organisatie met als een van de drijfveren het lerend organiseren. De focus ligt op het sturen op de door het bestuur geprioriteerde opgaven, het uitvoeren van regulier werk en de ontwikkeling van medewerkers. De structuur is daartoe in 2017 aangepast: er zijn opgaventeams voor het realiseren van ambities van en voor de stad en kernteams voor regulier werk, personele zorg en ontwikkeling.

  Met deze reorganisatie is het kernteam Organisatie & Bedrijfsvoering ontstaan. Het team heeft ervoor gekozen om het werk volgens de uitgangspunten van zelforganisatie in te richten. Hierbij is er op afstand een clusterhoofd aanwezig voor het p-mandaat, maar deze houdt zich niet direct bezig met de aansturing van het team. Nog niet alle rollen die eerst door de leidinggevende op werden genomen zijn binnen het team belegd. Daarnaast wenst het team zich verder te ontwikkelen als zelforganiserend team.

  In enkele sessies hebben we met het team stilgestaan bij de gemeenschappelijkheid van het team en de binding die het team met elkaar heeft. Ook is gekeken naar de rolinvulling van de 'p-manager' en de verdeling van leidinggevende rollen. Het team heeft elkaar beter leren kennen, om zo elkaars kracht beter te kunnen benutten.

  Begeleiding bijeenkomst zelfsturing

  September 2016 - oktober 2016

  Gemeente Rijssen-Holten wil gaan werken volgens zelfsturing en vroeg ons om vorm te geven aan een bijeenkomst over zelfsturing.

  We hebben op een interactieve wijze de bijeenkomst begeleid. Om het onderwerp praktisch en concreet te benaderen is een ambtenaar van een andere gemeente uitgenodigd die inmiddels werkt volgens de principes van zelfsturing. Op deze manier ging het onderwerp echt leven en werd duidelijk wat de nieuwe manier van werken op kan leveren, wat het betekent voor jezelf en voor de klant.

  Aan het eind van de bijeenkomst hadden medewerkers beter zicht op de betekenis van werken volgens zelfsturing.

  Workshop zelfsturing

  November 2017

  De ambtelijke organisaties van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar zijn samengevoegd in de Werkorganisatie Duivenvoorde. Voor een groep medewerkers hebben wij een workshop verzorgd over zelfsturing en het werken met zelforganiserende teams. We zijn ingegaan op redenen voor zelfsturing en hoe zelfsturing bij kan dragen aan een klimaat waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Dit vraagt om een andere vorm van leiderschap, van zowel manager als medewerker. We hebben gesproken over welke spelregels nodig zijn om zelfsturing te laten slagen en hoe besluitvorming in een zelforganiserend team tot stand komt.

  Workshop zelfsturing

  November 2017

  Voor een aantal medewerkers van de gemeente Westland hebben wij een workshop verzorgd over zelfsturing en het werken met zelforganiserende teams. We zijn ingegaan op redenen voor zelfsturing en hoe zelfsturing bij kan dragen aan een klimaat waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Dit vraagt om een andere vorm van leiderschap, van zowel manager als medewerker. We hebben gesproken over welke spelregels nodig zijn om zelfsturing te laten slagen en hoe besluitvorming in een zelforganiserend team tot stand komt.

  Workshop zelfsturing

  November 2017

  Voor medewerkers van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben wij een workshop verzorgd over zelfsturing en het werken met zelforganiserende teams. We zijn ingegaan op redenen voor zelfsturing en hoe zelfsturing bij kan dragen aan een klimaat waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Dit vraagt om een andere vorm van leiderschap, van zowel manager als medewerker. We hebben gesproken over welke spelregels nodig zijn om zelfsturing te laten slagen en hoe besluitvorming in een zelforganiserend team tot stand komt.

  Workshop zelfsturing

  November 2017

  Voor medewerkers van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben wij een workshop verzorgd over zelfsturing en het werken met zelforganiserende teams. We zijn ingegaan op redenen voor zelfsturing en hoe zelfsturing bij kan dragen aan een klimaat waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Dit vraagt om een andere vorm van leiderschap, van zowel manager als medewerker. We hebben gesproken over welke spelregels nodig zijn om zelfsturing te laten slagen en hoe besluitvorming in een zelforganiserend team tot stand komt.

  Verandertraject naar zelfsturing

  Januari 2015 - maart 2018

  De gemeente Nijkerk nam een radicale stap door van een klassiek bestuurde organisatie over te gaan op zelfsturing binnen teams. Het doel was om initiatieven van inwoners veel meer centraal te stellen en tegelijkertijd aan de bezuinigingsopgave te kunnen voldoen. Haagse Beek heeft de gemeente hierbij vanaf de start van het traject intensief begeleid. Eén van de tussentijdse resultaten in 2016 was dat raadsleden, samenleving en ambtelijke organisatie met volle overtuiging werken aan Samen aan zet. Hierbij ligt al het beïnvloedbare budget in beginsel bij de samenleving; een unicum in Nederland.

  Lees verder:

  'Geen gemeente is tot nu toe zo ver gegaan in democratische vernieuwing als Nijkerk' - artikel in Vrij Nederland over nieuwe vormen van democratie
  We gaan ANDERS - website gemeente Nijkerk
  Gemeenteraad vraagt bewoners om inbreng - Samen aan zet in de lokale krant Stad Nijkerk
  Initiatiefvoorstel raadsleden als start van Samen aan zet
  Samen aan zet in Nijkerk: loslaten op een iets hoger niveau - artikel in Binnenlands Bestuur
  Dit doet een spelverdeler bij de gemeente Nijkerk - artikel op Intermediair

  Begeleiding management en OR bij zelforganisatie

  Januari 2019 - mei 2019

  Vanuit de kernwaarden lef, verbinding, vertrouwen en nieuwsgierigheid wil de gemeente Waterland gaan werken met zelforganiserende teams. Onder onze leiding heeft het management van de gemeente zich bezind op de organisatieontwikkeling. Tijdens verschillende bijeenkomsten zijn we ingegaan op vragen als:

  • Welke sturing is nodig?
  • Wat betekent de uitgezette koers voor het leiderschap binnen de organisatie?
  • Welk organisatiebreed kader voor zelforganisatie krijgen de teams mee en waar mag er van dit kader worden afgeweken?
  • Hoe prioriteren we activiteiten rond de teams?
  • Wat heeft het strategisch team (domeinmanagers en gemeentesecretaris) nodig om de ontwikkeling van de organisatie te ondersteunen?

  Aanvullend hebben we de OR begeleid met betrekking tot hun rol in de ontwikkeling van de organisatie.

  Ontwikkeling en begeleiding modules zelforganiserende teams

  Maart 2019 - Heden

  De gemeente Molenlanden (280 medewerkers) werkt met zelforganiserende teams. Voor deze teams hebben wij verschillende trainingen ontwikkeld:

  • Persoonlijke effectiviteit

  Bij de invoering van zelforganisatie kunnen medewerkers zich overvraagd voelen. Men moet zich de nieuwe manier van werken eigen maken en wennen aan nieuwe rollen, terwijl het gewone werk doorgaat. In deze training gaan we met medewerkers in op wat hen energie geeft en energie kost en hoe ze hun eigen effectiviteit kunnnen vergroten. We hebben extra aandacht voor het eigen maken en toepassen van gewenst gedrag.

  • Aansprekend aanspreken

  In een zelfsturend team moeten medewerkers elkaar kunnen aanspreken op elkaars prestaties. In deze training gaan we in op hoe je op een goede manier feedback geeft en ontvangt. Met behulp van hun TMA-profiel (Talenten Motivatie Analyse) reflecteren de deelnemers op de feedback die ze van anderen krijgen en leren ze elkaars talenten beter kennen.

  • Resultaatgericht werken

  Zelforganisatie vraagt van medewerkers dat ze resultaatgericht werken. Zij moeten de resultaten van hun eigen team formuleren en deze met interne en externe opdrachtgevers vormgeven. In deze training behandelen we adviesvaardigheden, zelfmanagement, grenzen stellen, structuur aanbrengen in het werk, goed opdrachtnemerschap en verwachtingsmanagement.

  De deelnemers geven de trainingen gemiddeld een 8,2

  Onderzoek en advies zelfsturing

  Januari 2019 - juli 2019

  De gemeente Woerden wil een organisatie zijn waar de waarden eigenaarschap, avontuur en samenspel centraal staan en wil daarvoor verantwoordelijkheden lager in de organisatie neerleggen. Op een aantal plekken wordt al zelfsturend gewerkt. De directie heeft daarom gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden van zelfsturing voor de gemeente Woerden: past zelfsturing bij ons en zo ja, wat is dan de 'Woerdense definitie'?

  Als onderdeel van de projectgroep die dit onderzoek leidde, boden wij advisering en projectondersteuning. Naast de projectgroep werden drie groepen gevormd met enthousiaste én kritische medewerkers, managers en een directielid. Gedurende het onderzoek dachten zij in verschillende sessies mee over hoe zelfsturing binnen Woerden vorm zou kunnen krijgen. We hadden daarbij in het bijzonder aandacht voor wat zelfsturing vraagt van de teams bedrijfsvoering.

  Het onderzoek leverde een advies aan de directie op waarin een vorm voor zelfsturing binnen Woerden is uitgewerkt. De risico's van zelfsturing en beheersmaatregelen daarvoor kregen in dat advies ook een plek. Op basis van dit advies zal de directie het besluit nemen over de toekomst van zelfsturing binnen de gemeente Woerden.

  Begeleiding oriëntatiefase verandertraject zelforganisatie

  Juni 2019 - Heden

  De Zorgadministratie van het Erasmus Medisch Centrum wil de stap naar zelforganisatie maken. Haagse Beek begeleidt hierbij het oriëntatie- en vervolgtraject, waarbij succesfactoren van belang zijn zoals een veilige werkcultuur, elkaar aanspreken en het creëren van een kopgroep die de rest van de collega's inspireert.

  Begeleiding OR 'samenzeggenschap'

  Januari 2020

  De zorgorganisatie Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) biedt ondersteuning aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen.

  De ondernemingsraad van Humanitas DMH is eind 2019 met de toenmalige bestuurder gestart met een pilot 'samenzeggenschap'. In plaats van de klassieke manier van medezeggenschap, ziet de OR van Humanitas DMH een toekomst voor zich waarin de teams met elkaar beslissingen nemen over zaken die hun werk of werkomgeving direct beïnvloeden.

  Om deze droom werkelijkheid te laten worden, hebben we twee heidagen begeleid waarin we met de OR een strategie hebben bepaald, concrete acties hebben geformuleerd en geoefend hebben met de vaardigheden die nodig zijn om hier vorm aan te geven.

  Begeleiding en intervisie in het kader van nieuwe werkwijze

  Oktober 2016 - december 2016

  Verschillende afdelingen binnen het Schadefonds werken met senioren. Zij voeren coördinerende taken uit en zijn mentor voor 5 à 8 behandeljuristen.

  De behandeljuristen werken individueel. Ieder heeft zijn eigen werkvoorraad en is hier zelf voor verantwoordelijk. Dit zorgt voor kwetsbaarheid, bijvoorbeeld als iemand uitvalt. Daarnaast zorgt het voor een mogelijk verschil in doorlooptijden. Daarom is men gaan werken volgens groepsverantwoordelijkheden. Deze wijziging vergt een andere rol en vorm van aansturing voor de senior behandeljuristen, maar ook een andere rol van de juristen zelf. De vraag was echter: hoe doe je dit? Hoe zorg je ervoor dat deze manier van werken slaagt?

  We organiseerden een startbijeenkomst voor alle betrokkenen: de behandeljuristen, senioren en afdelingshoofden. Hierin werd aandacht besteed aan de twee componenten die centraal staan bij de verandering: inhoud en gedrag. Bij inhoud gaat het om de omslag naar gezamenlijke verantwoordelijkheid: wat betekent dit nu daadwerkelijk voor ieders werk? Bij gedrag gaat het om een passende sturingswijze: hoe gaan we de doelen behalen? Wat doen we bij piekmomenten? Hoe gaan we om met onderlinge verschillen?

  Vervolgens zijn intervisiebijeenkomsten ingericht voor zowel de behandeljuristen als de senioren. Deze groepen komen iedere zes weken samen om van elkaar te leren. Daarnaast ontstond op deze manier een ‘lerende cultuur’ waarin het gebruikelijk wordt om elkaar te consulteren. Dit bevorderde de zelfstandigheid binnen de groep.

  Door middel van deze aanpak is meer bewustwording ontstaan over de nieuwe werkwijze en wat dit voor ieder afzonderlijk betekent. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de manier van werken en hebben medewerkers geleerd om ervaringen met elkaar te delen en hiervan te leren. Kortom, er is een echte leercultuur ontstaan.

  Toolbox personele vraagstukken

  April 2020 - Heden

  Binnen de gemeente Molenlanden werken teams grotendeels zelforganiserend. Daarvoor zijn verschillende teamrollen ingericht, zoals de rol van zorgdrager. Ook zijn de teams door ons getraind in vaardigheden zoals het geven van feedback. De afdeling HR merkt dat het voor teams lastig kan zijn om complexe personele vraagstukken op te pakken. In coproductie met HR ontwikkelen wij een toolbox voor de teams (en de zorgdrager in het bijzonder) met een overzicht van alle instrumenten die beschikbaar zijn om te werken aan teamontwikkeling en individuele ontwikkeling én maken we een handreiking voor de teams hoe om te gaan met complexe personele vraagstukken binnen het team waarbij extra aandacht en zorg nodig is. Daaraan gekoppeld ontwikkelen we een verdiepende training voor de zorgdragers hoe met dit soort zaken om te gaan.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.