Democratische vernieuwing

Burgers, instellingen en ondernemingen weten vaak heel goed wat nodig is om de samenleving vorm te geven. Zij hebben daarvoor belangrijke kennis en ervaring die benut kan worden. Bij democratische vernieuwing staan de initiatieven van deze groepen centraal.

Democratische vernieuwing

De overheid past zich aan en heeft een faciliterende en ondersteunende rol. Sommige taken zullen bij de overheid blijven, maar voor de taken waarbij dat mogelijk is blijkt de samenleving heel veel te kunnen. Wij helpen bij het inrichten van het proces van overheidsparticipatie. Lokaal vraagt het een andere rol van de gemeenteraad, van het college, van de ambtelijke organisatie en van de betrokkenen uit de samenleving. Wij helpen met het definiëren van deze rollen en met de reflectie hierop, zodat deze in praktijk vorm krijgen.

   • Opdrachtgever
    Raad en college van B&W
    Periode
    September 2016 - Heden
    Rol

    In het document "Hogerop door schaalverdieping, verkenning tot vergroting samenredzaamheid"
    wordt op een treffende manier de stand van zaken en ambitie van de Gemeente Heusden
    beschreven ten aanzien van diens veranderende relatie met de samenleving. Het actief betrekken
    van burgers, ondernemers en instellingen bij de publieke zaak en het stimuleren van initiatief vanuit
    de maatschappij, het benutten van kennis en het verbinden van netwerken, zijn onderdelen van die
    nieuwe rol.

    Haagse Beek begeleidt het proces van schaalverdieping in de Gemeente Heusden. Onderdeel hiervan is een 'open tafel' waar raadsleden, college, ambtenaren en mensen uit de samenleving met elkaar in gesprek gaan over het proces van schaalverdieping. Onder begeleiding van Haagse Beek zijn drie thema's uitgekozen om gezamenlijk vorm te geven:

    1. Buurt Bestuurt Hedikhuizen. De gemeenschap in Hedikhuizen krijgt van de gemeente zelf de ruimte om te bepalen hoe zij het gemeentelijk budget besteden (burgerbegroting). Onderdeel hiervan is 'The right to challenge'. Als de betreffende burgers taken beter of goedkoper dan dan overheid kunnen uitvoeren, dan krijgen zij daartoe de ruimte. Behandeling raadsvoorstel: maart 2017.
    2. Cultuur. Het cultuurbeleid in de gemeente vraagt een leidraad, een normatief kader. Hoe willen wij het cultuurbeleid vormgeven? In een verdiepingsgroep wordt een aanpak geformuleerd hoe burgers en instellingen daar zelf vorm aan kunnen geven. Klik hier om te lezen over de eerste stap in dit proces.
    3. Duurzaamheidsagenda. De gemeente komt tot een duurzaamheidsagenda. Deze wordt in nauwe samenspraak met burgers en instellingen vorm gegeven.

   • Opdrachtgever
    Gemeente Nijkerk
    Periode
    Januari 2015 - maart 2018
    Rol

    In het coalitieakkoord in Nijkerk is opgenomen dat de gemeente meer wil aansluiten bij initiatieven in de samenleving. Hieraan is een bezuinigingsdoelstelling verbonden die voor de helft bestaat uit een reductie op de ambtelijke organisatie. Wij begeleiden het verandertraject van de Gemeente Nijkerk. Hierbij is het invoeren van een andere manier van werken van de gemeente leidend: de gemeente die initiatief van burgers en instellingen centraal stelt en een faciliterende en ondersteunende rol speelt, in plaats van de klassieke bestuurlijke rol waarin voor de burger wordt bepaald wat goed is.

    Wij begeleidden de gemeente vanaf eind 2014 tot het einde van de raadsperiode in 2018. De volgende onderdelen maken deel uit van onze begeleiding:

    1. Het vanuit een adviseursrol met de gemeenteraad invullen van een andere besturingsstijl, onder meer waar het de omgang met de samenleving en de ambtelijke organisatie betreft, resulterend in 'samen aan zet'.
    2. Het vanuit een adviseursrol met het college benoemen van diens rol in het verandertraject en de besturingsstijl die daarbij past.
    3. Het vanuit een adviseursrol met directie benoemen van nieuwe werkwijzen en bezien van de daarbij passende organisatie-inrichting, met als uitgangspunt zelfsturing.
    4. Het vanuit een adviseursrol met medewerkers benoemen van suggesties om tot een andere manier van werken te komen die past bij de kleinere organisatie.
    5. Het vormgeven van de veranderingen in HRM beleid, onder meer voor het werken met zelfsturende team, maar ook mobiliteitsbeleid, loopbaanontwikkeling en het formaliseren van maatregelen.

    Resultaat in 2016:

    1. De gemeente werkt niet meer met managers, maar met zelfsturende teams.
    2. In combinatie met andere werkvormen en een interne klussenbank (50% mobiliteit) is de krimp opgevangen door vacatures intern in te vullen en gebruik te maken van natuurlijke uitstroom. Er is structureel een miljoen per jaar op personeelskosten bezuinigd op de ambtelijke organisatie.
    3. Er zijn zeer beperkt frictiekosten voor personeel dat de organisatie verlaat.
    4. Het bijbehorend P&O instrumentarium is ingericht.
    5. Raadsleden, samenleving en ambtelijke organisatie werken met volle overtuiging aan Samen aan zet, een nieuwe manier om de verhoudingen tussen deze gremia in te richten. In Nederland nog niet in deze omvang vertoond. Al het beïnvloedbare budget ligt in beginsel bij de samenleving.
   • Opdrachtgever
    Sterke Schouders. Sterke Stad
    Periode
    Juni 2017
    Rol

    De Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om bewoners te betrekken bij visie- en beleidsvorming. Haagse Beek organisatieadvies is gevraagd om een interactief gesprek met bewoners uit de stad te begeleiden. De ambtenaren hadden hiermee de handen vrij om vragen te stellen en volwaardig deel te nemen aan het gesprek. De uitkomsten van het gesprek zijn ter beschikking gesteld aan het stadsbestuur, met als doel om met de input vanuit de stad (op thema's van wonen, werken, onderwijs en vrije tijd) aan de slag te gaan.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht