Innovatie

De maatschappij verandert snel. Er is een groeiende vraag naar nieuwe manieren van denken, ontwikkelen en organiseren in de publieke sector. De overheid wordt met hoge verwachtingen geconfronteerd. Door de teruglopende bereidheid om in publieke dienstverlening te investeren, maar ook door de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, neemt de druk om te innoveren toe.

Innovatie

Haagse Beek heeft in een onderzoek in samenwerking met de TU Eindhoven succescasussen in publieke organisaties onderzocht. Op basis daarvan schrijft Menno Spaan het boek 'Van indammen naar laten stromen, concreet werken aan innovatie van publieke organisaties' dat in april 2018 aan de minister van BZK wordt overhandigd waarna het in de boekhandel verkrijgbaar is.

In uw organiatie geven wij graag vorm aan innovatie op basis van onze methode. Het gaat daarbij om het genereren van ideëen, maar ook om het maken van de juiste selectie, het in praktijk uitproberen en zorgen voor de bestendiging, waarbij de organisatie zelf de leiding heeft. Ook gaat het om analyse van en investeren in een innovatievriendelijke biotoop. In een dergelijk traject ondersteunen wij een organisatie meerdere jaren. Voorbeelden zijn de gemeente Nijkerk die wij drie jaar hebben ondersteund om te komen tot zelfsturende teams (procesinnovatie) en een andere werkwijze waarin de samenleving centraal staat (productinnovatie). Maar ook een nieuwe landelijke werkwijze met indicatiestellingen bij mensen die psychisch in de war zijn en een gevaar vormen voor hun omgeving in Rotterdam (productinnovatie) als landelijke pilot.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met Menno Spaan of voor een presentatie in uw organisatie. Ook verzorgen wij diverse workshops.

   • Periode
    Mei 2017
    Rol

    De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) wil innoveren en andere vormen van toezicht en vergunnen liggen in het verschiet. Tijdens een innovatiedag, georganiseerd door ILT, deelt Menno Spaan van Haagse Beek dat voor echte innovatie een omslag nodig is van incidentele naar structurele aandacht. Dit vereist een andere manier van denken en ander werken. In de presentatie komt naar voren dat op de overheid een morele plicht drukt om te innoveren, wat iets anders is dan vernieuwen.

   • Periode
    November 2016 - december 2016
    Rol

    Hoe deel je met elkaar kennis op een manier die de weg plaveit voor innovatie? De divisie Digitale en Biometrische Sporen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) schakelt Haagse Beek in om de onderlinge verbinding en kennisdeling te stimuleren en te onderzoeken. De divisie wil tijd besteden aan het stimuleren van nieuwe ideeën als voeding voor innovaties die aansluiten op de praktijk.

   • Periode
    Mei 2015 - maart 2016
    Rol

    Patiënten komen in de knel tussen het stelsel van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de forensische zorg waarin per stelsel op een andere manier geïndiceerd wordt. Dit gaat ten koste van de doorstroming vanuit de forensische zorg naar de reguliere zorg, heeft een beperkte risico inschatting in de reguliere zorg tot gevolg en kan leiden tot risico’s voor de samenleving. Daarnaast zijn administratieve lasten en inefficiëntie het gevolg. Haagse Beek begeleidde een intensief proces van gedachtevorming om te komen tot een innoverende aanpak voor genoemde problematiek. Dit leidde tot het rapport ‘Rake Vlakken’ en het voorstel voor een ‘regionale indicatiecommissie’. Een regionale indicatiecommissie kan op basis van inhoudelijke gronden met doorzettingsmacht te kunnen beslissen bij schrijnende patiëntsituaties. Dit gebeurt steeds op basis van een systematiek waarbij de patiënt centraal staat.