Innovatie

Onze maatschappij kent een groeiende vraag naar nieuwe manieren van denken, ontwikkelen en organiseren in de publieke sector. Publieke organisaties worden met hoge verwachtingen geconfronteerd. Door de teruglopende bereidheid om in publieke dienstverlening te investeren, maar ook door de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, neemt de druk om te innoveren toe.

Innovatie

In het boek 'Van indammen naar laten stromen, concreet werken aan innovatie van publieke organisaties' beschrijft Menno Spaan hoe innovatie concreet tot stand komt. Het boek wordt op 12 april 2018 aan de minister van BZK overhandigd, waarna het in de boekhandel verkrijgbaar is.

Haagse Beek ondersteunt publieke organisaties om innovatie structureel vorm te geven. Daarin adviseren wij de directie over de te doorlopen fasen en helpen wij om in de organisatie de juiste beweging op gang te brengen. Wij ondersteunen in alle fasen van innovatie: voor de juiste strategie, voor totstandkoming van nieuwe ideëen, voor focus op de juiste ideëen en voor de implementatie hiervan. Ook helpen wij bij totstandkoming van een innovatievriendelijke biotoop, geven wij training en advies over bestuurlijk innoveren en kunnen wij met onze meting innovatiekracht gericht adviseren over versterking van succesgebieden voor succesvol innoveren.

Voorbeelden in de afgelopen jaren zijn de gemeente Nijkerk die wij meer dan drie jaar hebben ondersteund om te komen tot zelfsturende teams (procesinnovatie) en tot democratische vernieuwing (productinnovatie). Maar ook een nieuwe landelijke werkwijze met indicatiestellingen bij mensen die psychisch in de war zijn en een gevaar vormen voor hun omgeving in Rotterdam (productinnovatie) is een voorbeeld.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met Menno Spaan of voor een presentatie in uw organisatie. Ook verzorgen wij diverse workshops.

Projecten en Publiciteit

 • organisatie
  opdrachtgever

  Bijdrage innovatiedag

  Mei 2017

  De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) wil innoveren en andere vormen van toezicht en vergunnen liggen in het verschiet. Tijdens een innovatiedag, georganiseerd door ILT, deelt Menno Spaan van Haagse Beek dat voor echte innovatie een omslag nodig is van incidentele naar structurele aandacht. Dit vereist een andere manier van denken en ander werken. In de presentatie komt naar voren dat op de overheid een morele plicht drukt om te innoveren, wat iets anders is dan vernieuwen.

  Stimulering kennisdeling t.b.v. innovatie

  November 2016 - december 2016

  Hoe deel je met elkaar kennis op een manier die de weg plaveit voor innovatie? De divisie Digitale en Biometrische Sporen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) schakelt Haagse Beek in om de onderlinge verbinding en kennisdeling te stimuleren en te onderzoeken. De divisie wil tijd besteden aan het stimuleren van nieuwe ideeën als voeding voor innovaties die aansluiten op de praktijk.

  Onderzoek indicatiestelling

  Mei 2015 - maart 2016

  Patiënten komen in de knel tussen het stelsel van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de forensische zorg waarin per stelsel op een andere manier geïndiceerd wordt. Dit gaat ten koste van de doorstroming vanuit de forensische zorg naar de reguliere zorg, heeft een beperkte risico inschatting in de reguliere zorg tot gevolg en kan leiden tot risico’s voor de samenleving. Daarnaast zijn administratieve lasten en inefficiëntie het gevolg. Haagse Beek begeleidde een intensief proces van gedachtevorming om te komen tot een innoverende aanpak voor genoemde problematiek. Dit leidde tot het rapport ‘Rake Vlakken’ en het voorstel voor een ‘regionale indicatiecommissie’. Een regionale indicatiecommissie kan op basis van inhoudelijke gronden met doorzettingsmacht te kunnen beslissen bij schrijnende patiëntsituaties. Dit gebeurt steeds op basis van een systematiek waarbij de patiënt centraal staat.

  Innovatieadviseur

  December 2018 - Heden

  Innovatieadviseur voor inschrijving voor de vervanging van de kademuren in Amsterdam waarbij het accent ligt op de toepassing van innovatieve oplossingen voor vermindering van geluid, verhoging van productie en duurzaamheidsvereisten.

  Visieontwikkeling digitalisering en advisering innovatiestrategie

  September 2018 - januari 2019

  Haagse Beek heeft een rol vervuld als adviseur visieontwikkeling omtrent digitalisering. Onderdeel van het traject was advisering van de programmamanager en loco-secretaris over de innovatiestrategie, opstellen van een programma voor digitalisering bij de Provincie Zuid-Holland en begeleiding van diverse bijeenkomsten met onder andere de directie en het management, Statenleden en een expertpanel.

  Dagvoorzitter Nieuwe technologieën in het sociaal domein

  Juni 2018

  Het congres 'Nieuwe technologieën in het sociaal domein. Van idee tot praktische toepassing' stond volledig in het teken van het slimmer gebruik maken van toepassingen als robotica, blockchain en eHealth. Ook werd nagedacht over belangrijke thema's die komen kijken bij het toepassen van deze technologieën, zoals kwaliteitsborging, de duurzaamheid van innovatie en het creëren van draagvlak. Menno Spaan trad op als dagvoorzitter tijdens dit congres.

  Masterclass innovatie

  Januari 2019

  ‘Innovatie is voor mij behapbaar geworden.’ Ik weet hoe ik het moet aanpakken.’
  ‘De masterclass is heel erg gericht op je eigen kracht. Dat is fijn. Op die manier kan ik het omzetten.’
  ‘Ik ben zelf niet zo creatief en maakte mij zorgen of ik het wel zou kunnen, maar innovatie kun je gericht vorm geven. Dat heb ik nu geleerd.’

  Voor de Universiteit Twente is door Menno Spaan een masterclass verzorgd over innovatie voor zij-instromers (managers en leidinggevenden in de publieke sector) van de master Bestuurskunde. Vragen die onder meer aan de orde kwamen waren:
  • Wat is innovatie en hoe geef je dit in praktijk vorm?
  • Wat kunnen we leren van innovatiesuccessen en van mislukkingen?
  • Hoe vind je de juiste balans met het reguliere proces van de organisatie?

  Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en onderzoeksresultaten zijn innovatiestrategieën, processtappen, kansen en bedreigingen besproken en is concreet gekeken hoe je vanuit de leiding van een publieke organisatie innovatie op een structurele manier vorm kunt geven naast je andere taken als leidinggevende.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht