Innovatie

Onze maatschappij kent een groeiende vraag naar nieuwe manieren van denken, ontwikkelen en organiseren in de publieke sector. Publieke organisaties worden met hoge verwachtingen geconfronteerd. Door de teruglopende bereidheid om in publieke dienstverlening te investeren, maar ook door de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, neemt de druk om te innoveren toe.

Innovatie

In het boek 'Van indammen naar laten stromen, concreet werken aan innovatie van publieke organisaties' beschrijft Menno Spaan hoe innovatie concreet tot stand komt. Het boek wordt op 12 april 2018 aan de minister van BZK overhandigd, waarna het in de boekhandel verkrijgbaar is.

Haagse Beek ondersteunt publieke organisaties om innovatie structureel vorm te geven. Daarin adviseren wij de directie over de te doorlopen fasen en helpen wij om in de organisatie de juiste beweging op gang te brengen. Wij ondersteunen in alle fasen van innovatie: voor de juiste strategie, voor totstandkoming van nieuwe ideëen, voor focus op de juiste ideëen en voor de implementatie hiervan. Ook helpen wij bij totstandkoming van een innovatievriendelijke biotoop, geven wij training en advies over bestuurlijk innoveren en kunnen wij met onze meting innovatiekracht gericht adviseren over versterking van succesgebieden voor succesvol innoveren.

Voorbeelden in de afgelopen jaren zijn de gemeente Nijkerk die wij meer dan drie jaar hebben ondersteund om te komen tot zelfsturende teams (procesinnovatie) en tot democratische vernieuwing (productinnovatie). Maar ook een nieuwe landelijke werkwijze met indicatiestellingen bij mensen die psychisch in de war zijn en een gevaar vormen voor hun omgeving in Rotterdam (productinnovatie) is een voorbeeld.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met Menno Spaan of voor een presentatie in uw organisatie. Ook verzorgen wij diverse workshops.

Projecten en Kennisbank

Sinds 2005 begeleiden wij ondernemingsraden. Hieronder vindt u een overzicht van de recente projecten en onze kennisbank.
 • organisatie
  opdrachtgever

  Gemeente Nijkerk

  Januari 2015 - maart 2018

  In het coalitieakkoord in Nijkerk is opgenomen dat de gemeente meer wil aansluiten bij initiatieven in de samenleving. Hieraan is een bezuinigingsdoelstelling verbonden die voor de helft bestaat uit een reductie op de ambtelijke organisatie. Wij begeleiden het verandertraject van de Gemeente Nijkerk. Hierbij is het invoeren van een andere manier van werken van de gemeente leidend: de gemeente die initiatief van burgers en instellingen centraal stelt en een faciliterende en ondersteunende rol speelt, in plaats van de klassieke bestuurlijke rol waarin voor de burger wordt bepaald wat goed is.

  Wij begeleidden de gemeente vanaf eind 2014 tot het einde van de raadsperiode in 2018. De volgende onderdelen maken deel uit van onze begeleiding:

  1. Het vanuit een adviseursrol met de gemeenteraad invullen van een andere besturingsstijl, onder meer waar het de omgang met de samenleving en de ambtelijke organisatie betreft, resulterend in 'samen aan zet'.
  2. Het vanuit een adviseursrol met het college benoemen van diens rol in het verandertraject en de besturingsstijl die daarbij past.
  3. Het vanuit een adviseursrol met directie benoemen van nieuwe werkwijzen en bezien van de daarbij passende organisatie-inrichting, met als uitgangspunt zelfsturing.
  4. Het vanuit een adviseursrol met medewerkers benoemen van suggesties om tot een andere manier van werken te komen die past bij de kleinere organisatie.
  5. Het vormgeven van de veranderingen in HRM beleid, onder meer voor het werken met zelfsturende team, maar ook mobiliteitsbeleid, loopbaanontwikkeling en het formaliseren van maatregelen.

  Resultaat in 2016:

  1. De gemeente werkt niet meer met managers, maar met zelfsturende teams.
  2. In combinatie met andere werkvormen en een interne klussenbank (50% mobiliteit) is de krimp opgevangen door vacatures intern in te vullen en gebruik te maken van natuurlijke uitstroom. Er is structureel een miljoen per jaar op personeelskosten bezuinigd op de ambtelijke organisatie.
  3. Er zijn zeer beperkt frictiekosten voor personeel dat de organisatie verlaat.
  4. Het bijbehorend P&O instrumentarium is ingericht.
  5. Raadsleden, samenleving en ambtelijke organisatie werken met volle overtuiging aan Samen aan zet, een nieuwe manier om de verhoudingen tussen deze gremia in te richten. In Nederland nog niet in deze omvang vertoond. Al het beïnvloedbare budget ligt in beginsel bij de samenleving.

  'Geen gemeente is tot nu toe zo ver gegaan in democratische vernieuwing als Nijkerk' - artikel in Vrij Nederland over nieuwe vormen van democratie

  We gaan ANDERS - website gemeente Nijkerk

  Gemeenteraad vraagt bewoners om inbreng - Samen aan zet in de lokale krant Stad Nijkerk

  Initiatiefvoorstel raadsleden als start van Samen aan zet

  Samen aan zet in Nijkerk: loslaten op een iets hoger niveau - artikel in Binnenlands Bestuur

  Inspectie voor de Leefomgeving en Transport

  Mei 2017

  De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) wil innoveren en andere vormen van toezicht en vergunnen liggen in het verschiet. Tijdens een innovatiedag, georganiseerd door ILT, deelt Menno Spaan van Haagse Beek dat voor echte innovatie een omslag nodig is van incidentele naar structurele aandacht. Dit vereist een andere manier van denken en ander werken. In de presentatie komt naar voren dat op de overheid een morele plicht drukt om te innoveren, wat iets anders is dan vernieuwen.

  Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

  November 2016 - december 2016

  Hoe deel je met elkaar kennis op een manier die de weg plaveit voor innovatie? De divisie Digitale en Biometrische Sporen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) schakelt Haagse Beek in om de onderlinge verbinding en kennisdeling te stimuleren en te onderzoeken. De divisie wil tijd besteden aan het stimuleren van nieuwe ideeën als voeding voor innovaties die aansluiten op de praktijk.

  Nederlands Inst voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

  Mei 2015 - maart 2016

  Patiënten komen in de knel tussen het stelsel van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de forensische zorg waarin per stelsel op een andere manier geïndiceerd wordt. Dit gaat ten koste van de doorstroming vanuit de forensische zorg naar de reguliere zorg, heeft een beperkte risico inschatting in de reguliere zorg tot gevolg en kan leiden tot risico’s voor de samenleving. Daarnaast zijn administratieve lasten en inefficiëntie het gevolg. Haagse Beek begeleidde een intensief proces van gedachtevorming om te komen tot een innoverende aanpak voor genoemde problematiek. Dit leidde tot het rapport ‘Rake Vlakken’ en het voorstel voor een ‘regionale indicatiecommissie’. Een regionale indicatiecommissie kan op basis van inhoudelijke gronden met doorzettingsmacht te kunnen beslissen bij schrijnende patiëntsituaties. Dit gebeurt steeds op basis van een systematiek waarbij de patiënt centraal staat.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht