Innovatie

De maatschappij verandert snel. Er is een groeiende vraag naar nieuwe manieren van denken, ontwikkelen en organiseren in de publieke sector. De overheid wordt met hoge verwachtingen geconfronteerd. Door de teruglopende bereidheid om in publieke dienstverlening te investeren, maar ook door de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, neemt de druk om te innoveren toe.

Innovatie

Haagse Beek heeft in een onderzoek in samenwerking met de TU Eindhoven succescasussen binnen de overheid onderzocht en de succesfactoren benoemd. Hier geven wij in nauwe samenspraak met u vorm aan binnen uw organisatie. Innovatie omvat daarbij heel nadrukkelijk meer dan creativiteitstechnieken en nieuwe ideeën genereren. Het gaat om het scheppen van een innovatievriendelijk klimaat in uw organisatie en om het daadwerkelijk komen tot andere manieren van werken die de oude werkwijzen vervangen. Wij ondersteunen dit proces, waarbij de specifieke vraag die u stelt centraal staat. Bekijk ook onze gastsprekers en de uitkomsten van ons event over innovatie in de overheid.

   • Periode
    Mei 2017
    Rol

    De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) wil innoveren en andere vormen van toezicht en vergunnen liggen in het verschiet. Tijdens een innovatiedag, georganiseerd door ILT, deelt Menno Spaan van Haagse Beek dat voor echte innovatie een omslag nodig is van incidentele naar structurele aandacht. Dit vereist een andere manier van denken en ander werken. In de presentatie komt naar voren dat op de overheid een morele plicht drukt om te innoveren, wat iets anders is dan vernieuwen.

   • Periode
    November 2016 - december 2016
    Rol

    Hoe deel je met elkaar kennis op een manier die de weg plaveit voor innovatie? De divisie Digitale en Biometrische Sporen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) schakelt Haagse Beek in om de onderlinge verbinding en kennisdeling te stimuleren en te onderzoeken. De divisie wil tijd besteden aan het stimuleren van nieuwe ideeën als voeding voor innovaties die aansluiten op de praktijk.

   • Periode
    Mei 2015 - maart 2016
    Rol

    Patiënten komen in de knel tussen het stelsel van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de forensische zorg waarin per stelsel op een andere manier geïndiceerd wordt. Dit gaat ten koste van de doorstroming vanuit de forensische zorg naar de reguliere zorg, heeft een beperkte risico inschatting in de reguliere zorg tot gevolg en kan leiden tot risico’s voor de samenleving. Daarnaast zijn administratieve lasten en inefficiëntie het gevolg. Haagse Beek begeleidde een intensief proces van gedachtevorming om te komen tot een innoverende aanpak voor genoemde problematiek. Dit leidde tot het rapport ‘Rake Vlakken’ en het voorstel voor een ‘regionale indicatiecommissie’. Een regionale indicatiecommissie kan op basis van inhoudelijke gronden met doorzettingsmacht te kunnen beslissen bij schrijnende patiëntsituaties. Dit gebeurt steeds op basis van een systematiek waarbij de patiënt centraal staat.