Zelfsturende teams

Werken met zelfsturende teams betekent medewerkers ruimte, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven en zorgt voor betere resultaten. Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit toeneemt, dat minder fouten worden gemaakt en dat meer nieuwe oplossingen worden bedacht. Maar hoe organiseer je het werken met zelfsturende teams in de praktijk?

Zelfsturende teams in de praktijk

Werken met zelfsturende teams. Hoe doe je dit in een organisatie waarin ter voorkoming van fouten en incidenten vaak regels en procedures zijn gemaakt die iedereen moet volgen? Het betekent ruimte geven vanuit de leiding en verantwoordelijkheid nemen voor medewerkers. De mate waarin dit lukt bepaalt de mate waarin principes van zelfsturing toepasbaar zijn.
Dit proces begeleiden wij, waarbij wij in de meest vergaande vorm komen tot zelfsturende teams. Maar niet als doel. Principes van zelfsturing zijn een middel om de organisatie snel, flexibel en efficiënt te laten reageren op ontwikkelingen in de omgeving.

Projecten en Publiciteit

Hieronder staan voorbeelden van recente projecten die wij op het gebied van zelfsturing uitvoerden en de publiciteit die hieruit is voortgekomen.
 • organisatie
  opdrachtgever

  Trainingsmodules voor zelfsturing

  September 2016 - mei 2017

  Hoe richt je een training in voor zelfsturende teams in de gemeente Nijkerk? In ieder geval niet top-down!

  Toen wij de offerteaanvraag uit Nijkerk onder ogen kregen, stonden we voor een moeilijke opgave. De starttraining is verplicht voor alle zelfsturende teams in Nijkerk, maar ondertussen wil je hen niets opleggen! We hebben een werkwijze gevonden waarbij we twaalf modules aanbieden waar de teams uit kunnen kiezen op basis van hun individuele plan. Ze mochten ook kiezen in de trainer, in de leermethode en de locatie. En daarmee is de training eigenlijk direct begonnen. Want een maatwerktraining voor jezelf ontwikkelen is direct de eerste stap in je ontwikkeling!

  De modules betroffen onder meer de essentie van zelfsturing, resultaatgericht sturen, besluiten nemen, samenwerken, conflict hantering, feedback, van buiten naar binnen werken, vertrouwen, innovatie, ondernemerschap, financiën en HRM. De training is uitgevoerd voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Werkend vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht is stapsgewijs invulling aan zelfsturing gegeven.

  Zelfsturing biedt veel ruimte en kansen, maar het geeft in de praktijk ook de grilligheid weer die onderhuids in en tussen teams kan spelen. Er komt veel op mensen af. Met wie werk ik? Hoe prioriteer ik? Wie beslist in het team? En: hoe ver gaat mijn loyaliteit? Bij zelfsturing gaat het om het zoekproces naar de juiste balans: enerzijds autonomie, zelfoplossend vermogen en regelruimte voor teams om zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Anderzijds helderheid over structuur, besluitvormingsprocessen en conflicthantering.

  In onze beleving verschilt die balans per team en is ook de weg daar naartoe per team verschillend. Vanuit die invalshoek hebben wij dit traject opgezet en boden wij een aanpak die teams aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en hen zelf het maatwerk hiervoor liet inrichten.

  De trainingen ontvingen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

  Begeleiding LSO en zelforganiserende teams

  Mei 2017 - juni 2018

  De Raad voor de Kinderbescherming werkt sinds eind 2016 met zelfstandige resultaatverantwoordelijke teams, waarbij de teams zelfstandig regie voeren over inhoudelijke werkzaamheden en taken die voorheen aan de direct leidinggevende toebehoorden. De teams bevinden zich in een overgangsperiode en de nieuwe koers vergt aandacht van alle betrokkenen in de teams.

  Haagse Beek heeft diverse bijeenkomsten begeleid in het kader van zelforganisatie. Met medewerkers van de Landelijke Staforganisatie (LSO) heeft Haagse Beek tijdens een aantal bijeenkomsten nagedacht over de wijze waarop het leiderschap belegd kan worden. Wat is een zinvolle manier van organiseren, kijkend naar de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, de uitdagingen binnen de organisatie en de partijen waarvoor dienstverlening wordt geleverd? Ook was er aandacht voor de fasen die een organisatie doorloopt om tot verandering te komen.

  Op regionaal niveau heeft Haagse Beek een aantal zelforganiserende teams begeleid. Aan de orde kwam het gemeenschappelijke werkkader, besluitvorming en samenwerking, verschillen in persoonlijkheden, rollen binnen het team en het bepalen en behalen van doelstellingen.

  Begeleiding management en zelforganiserende teams

  Mei 2018 - Heden

  De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken samen in de Werkorganisatie Duivenvoorde. Haagse Beek begeleidt het management en twee teams van het maatschappelijk domein, evenals de CJG's (Centrum Jeugd en Gezin) van Wassenaar en Voorschoten, op het gebied van zelforganisatie.

  Train-de-trainer en coaching in het kader van zelforganisatie

  Augustus 2017 - maart 2018

  De gemeente Bunschoten bevindt zich in een overgang naar het werken met zelfsturende teams. Deze teams hebben een grotere mate van autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Om de ontwikkeling naar zelfsturing in goede banen te leiden zijn interne trainers aangesteld. Haagse Beek heeft op specifieke onderdelen de opleiding van de interne trainers verzorgd en een klck-off bijeenkomst voor alle medewerkers georganiseerd.

  Aanvullend is een sociaal team van de gemeente gecoacht. Daarbij was aandacht voor communicatie en patronen in het teamoverleg, de totstandkoming van besluiten, het uitwisselen van verwachtingen en resultaten, het proces van samenwerken en het beleggen van de taken en rol van de coördinator binnen het team.

  Workshop zelfsturing

  November 2017 - november 2018

  Servicepunt 71 is het shared service centre van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Voor een aantal teamleiders hebben wij een workshop verzorgd over zelfsturing en het werken met zelforganiserende teams. We zijn ingegaan op redenen voor zelfsturing en hoe zelfsturing bij kan dragen aan een klimaat waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Dit vraagt om een andere vorm van leiderschap, van zowel manager als medewerker. We hebben gesproken over welke spelregels nodig zijn om zelfsturing te laten slagen en hoe besluitvorming in een zelforganiserend team tot stand komt.

  Begeleiding zelforganiserend team

  Juli 2018 - november 2018

  De gemeente Dordrecht is per 1 januari 2018 gereorganiseerd met als doel eigenaarschap van werk en processen dichter bij de medewerkers te brengen. De achterliggende gedachte hiervan is dat daarmee verder toegewerkt wordt naar een opgaven gestuurde organisatie met als een van de drijfveren het lerend organiseren. De focus ligt op het sturen op de door het bestuur geprioriteerde opgaven, het uitvoeren van regulier werk en de ontwikkeling van medewerkers. De structuur is daartoe in 2017 aangepast: er zijn opgaventeams voor het realiseren van ambities van en voor de stad en kernteams voor regulier werk, personele zorg en ontwikkeling.

  Met deze reorganisatie is het kernteam Organisatie & Bedrijfsvoering ontstaan. Het team heeft ervoor gekozen om het werk volgens de uitgangspunten van zelforganisatie in te richten. Hierbij is er op afstand een clusterhoofd aanwezig voor het p-mandaat, maar deze houdt zich niet direct bezig met de aansturing van het team. Nog niet alle rollen die eerst door de leidinggevende op werden genomen zijn binnen het team belegd. Daarnaast wenst het team zich verder te ontwikkelen als zelforganiserend team.

  In enkele sessies hebben we met het team stilgestaan bij de gemeenschappelijkheid van het team en de binding die het team met elkaar heeft. Ook is gekeken naar de rolinvulling van de 'p-manager' en de verdeling van leidinggevende rollen. Het team heeft elkaar beter leren kennen, om zo elkaars kracht beter te kunnen benutten.

  Begeleiding bijeenkomst zelfsturing

  September 2016 - oktober 2016

  Gemeente Rijssen-Holten wil gaan werken volgens zelfsturing en vroeg ons om vorm te geven aan een bijeenkomst over zelfsturing.

  We hebben op een interactieve wijze de bijeenkomst begeleid. Om het onderwerp praktisch en concreet te benaderen is een ambtenaar van een andere gemeente uitgenodigd die inmiddels werkt volgens de principes van zelfsturing. Op deze manier ging het onderwerp echt leven en werd duidelijk wat de nieuwe manier van werken op kan leveren, wat het betekent voor jezelf en voor de klant.

  Aan het eind van de bijeenkomst hadden medewerkers beter zicht op de betekenis van werken volgens zelfsturing.

  Workshop zelfsturing

  November 2017

  De ambtelijke organisaties van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar zijn samengevoegd in de Werkorganisatie Duivenvoorde. Voor een groep medewerkers hebben wij een workshop verzorgd over zelfsturing en het werken met zelforganiserende teams. We zijn ingegaan op redenen voor zelfsturing en hoe zelfsturing bij kan dragen aan een klimaat waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Dit vraagt om een andere vorm van leiderschap, van zowel manager als medewerker. We hebben gesproken over welke spelregels nodig zijn om zelfsturing te laten slagen en hoe besluitvorming in een zelforganiserend team tot stand komt.

  Workshop zelfsturing

  November 2017

  Voor een aantal medewerkers van de gemeente Westland hebben wij een workshop verzorgd over zelfsturing en het werken met zelforganiserende teams. We zijn ingegaan op redenen voor zelfsturing en hoe zelfsturing bij kan dragen aan een klimaat waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Dit vraagt om een andere vorm van leiderschap, van zowel manager als medewerker. We hebben gesproken over welke spelregels nodig zijn om zelfsturing te laten slagen en hoe besluitvorming in een zelforganiserend team tot stand komt.

  Workshop zelfsturing

  November 2017

  Voor medewerkers van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben wij een workshop verzorgd over zelfsturing en het werken met zelforganiserende teams. We zijn ingegaan op redenen voor zelfsturing en hoe zelfsturing bij kan dragen aan een klimaat waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Dit vraagt om een andere vorm van leiderschap, van zowel manager als medewerker. We hebben gesproken over welke spelregels nodig zijn om zelfsturing te laten slagen en hoe besluitvorming in een zelforganiserend team tot stand komt.

  Workshop zelfsturing

  November 2017

  Voor medewerkers van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben wij een workshop verzorgd over zelfsturing en het werken met zelforganiserende teams. We zijn ingegaan op redenen voor zelfsturing en hoe zelfsturing bij kan dragen aan een klimaat waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Dit vraagt om een andere vorm van leiderschap, van zowel manager als medewerker. We hebben gesproken over welke spelregels nodig zijn om zelfsturing te laten slagen en hoe besluitvorming in een zelforganiserend team tot stand komt.

  Verandertraject naar zelfsturing

  Januari 2015 - maart 2018

  De gemeente Nijkerk nam een radicale stap door van een klassiek bestuurde organisatie over te gaan op zelfsturing binnen teams. Het doel was om initiatieven van inwoners veel meer centraal te stellen en tegelijkertijd aan de bezuinigingsopgave te kunnen voldoen. Haagse Beek heeft de gemeente hierbij vanaf de start van het traject intensief begeleid. Eén van de tussentijdse resultaten in 2016 was dat raadsleden, samenleving en ambtelijke organisatie met volle overtuiging werken aan Samen aan zet. Hierbij ligt al het beïnvloedbare budget in beginsel bij de samenleving; een unicum in Nederland.

  Lees verder:

  'Geen gemeente is tot nu toe zo ver gegaan in democratische vernieuwing als Nijkerk' - artikel in Vrij Nederland over nieuwe vormen van democratie
  We gaan ANDERS - website gemeente Nijkerk
  Gemeenteraad vraagt bewoners om inbreng - Samen aan zet in de lokale krant Stad Nijkerk
  Initiatiefvoorstel raadsleden als start van Samen aan zet
  Samen aan zet in Nijkerk: loslaten op een iets hoger niveau - artikel in Binnenlands Bestuur
  Dit doet een spelverdeler bij de gemeente Nijkerk - artikel op Intermediair

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht