Zelfsturing

Medewerkers ruimte, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven, zorgt voor betere resultaten. Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit toeneemt, dat minder fouten worden gemaakt en dat meer nieuwe oplossingen worden bedacht.

Maar hoe doe je dit in organisaties waarin ter voorkoming van fouten en incidenten vaak regels en procedures zijn gemaakt die iedereen moet volgen? Het betekent ruimte geven vanuit de leiding en verantwoordelijkheid nemen door medewerkers. Dit proces begeleiden wij, waarbij wij in de meest vergaande vorm zelfsturing van medewerkers mogelijk maken, als middel om de organisatie snel, flexibel en efficiënt te laten reageren op ontwikkelingen in de omgeving.

Projecten en Kennisbank

Sinds 2005 begeleiden wij ondernemingsraden. Hieronder vindt u een overzicht van de recente projecten en onze kennisbank.
 • organisatie
  opdrachtgever

  Gemeentesecretaris

  Januari 2015 - Heden

  Invloed van de samenleving vergroten in combinatie met bezuiniging van 1 mln structureel per jaar op de ambtelijke organisatie zonder gedwongen ontslagen.

  Haagse Beek ziet de professionele medewerker als spil van de verandering die in de praktijk de opgave kan realiseren. Vanuit zijn kennis en ervaring van de inhoud en het proces kan de ambtenaar als geen ander aangeven hoe zaken makkelijker, sneller en samen met de samenleving georganiseerd en geregeld kunnen worden. Haagse Beek introduceerde zelfsturing als middel om medewerkers meer ruimte te geven zich als professional te bewegen.

  Wij begeleiden directie en medewerkers in de vorming van zelfsturende teams en het oppakken van rollen binnen teams. Daarnaast adviseren wij over de nieuwe verbindingen in de organisatie nu het management weg is en begeleiden wij de implementatie.

  Het verhaal over zelfstuing van de gemeente Nijkerk. Medewerkers zelf aan het woord in een

  Zelfsturende ambtenaren in Nijkerk - artikel De Ambtenaar, 7 april 2016.

  Gemeente Nijkerk, ontwikkelteam

  September 2016 - mei 2017

  Hoe richt je een training in voor zelfsturende teams in de gemeente Nijkerk? In ieder geval niet top down!

  Toen wij de offerteaanvraag uit Nijkerk onder ogen kregen stonden we voor een moeilijke opgave. De starttraining is verplicht voor alle zelfsturende teams in Nijkerk, maar ondertussen wil je hen niets opleggen! We hebben een werkwijze gevonden waarbij we twaalf modules aanbieden waar de teams uit kunnen kiezen op basis van hun individuele plan. Ze mochten ook kiezen in de trainer, in de leermethode en de locatie. En daarmee is de training eigenlijk direct begonnen. Want een maatwerktraining voor jezelf ontwikkelen is direct de eerste stap in je ontwikkeling!

  De modules betroffen onder meer de essentie van zelfsturing, resultaatgericht sturen, besluiten nemen, samenwerken, conflict hantering, feedback, van buiten naar binnen werken, vertrouwen, innovatie, ondernemerschap, financiën en HRM.

  De training is uitgevoerd voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Werkend vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht is stapsgewijs invulling aan zelfsturing gegeven.

  Zelfsturing biedt veel ruimte en kansen, maar het geeft in de praktijk ook de grilligheid weer die onderhuids in en tussen teams kan spelen. Er komt veel op mensen af. Met wie werk ik? Hoe prioriteer ik? Wie beslist in het team? En: hoe ver gaat mijn loyaliteit? Bij zelfsturing gaat het om het zoekproces naar de juiste balans: enerzijds autonomie, zelfoplossend vermogen en regelruimte voor teams om zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Anderzijds helderheid over structuur, besluitvormingsprocessen en conflicthantering.

  In onze beleving verschilt die balans per team en is ook de weg daar naartoe per team verschillend. Vanuit die invalshoek hebben wij dit traject opgezet en boden wij een aanpak die teams aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en hen zelf het maatwerk hiervoor liet inrichten.

  De trainingen ontvangen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

  Klik

  voor een kort filmpje over de resultaten.

  Gemeentesecretaris

  September 2017 - Heden

  Als gemeentelijke organisatie is de gemeente Bunschoten aan het werk voor de samenleving met als doel te blijven aansluiten bij de behoefte van (groepen) inwoners. De veranderende samenleving vraagt om flexibiliteit, om een netwerkorganisatie waarin samenwerken en co-creëren centraal staat. Of het nu door samenwerking tussen medewerkers onderling, met het bestuur, met inwoners of bedrijven of met partners of maatschappelijke organisaties is. Er vindt een overgang plaats van een meer gesloten systeem met vaste posities, functies en taken naar een systeem met zelfsturende teams met een grotere mate van autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Concreet gaat het om 12 teams en 120 Fte.
  Voor het maken van deze omslag naar de nieuwe manier van werken hebben interne trainers behoefte aan training en ondersteuning bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Onderdeel daarvan is het opleiden van de interne trainers zodat die de teams kunnen trainen en ondersteunen bij de ontwikkeling naar zelfsturende teams.
  Onze trainer zelfsturing heeft modules ontwikkeld die passen bij de vraag en manier van werken. In diverse bijeenkomsten zijn interne trainers voorbereid op de kick-off dagen en de vervolgtrainingen voor teams. Daarnaast vindt er coaching on the job plaats.

  Raad voor de Kinderbescherming, Landelijke Staforganisatie en diverse regio's

  Mei 2017 - juni 2018

  De Raad voor de Kinderbescherming werkt sinds eind 2016 met zelfstandige resultaatverantwoordelijke teams, waarbij de teams zelfstandig regie voeren over inhoudelijke werkzaamheden en taken die voorheen aan de direct leidinggevende toebehoorden. De teams bevinden zich in een overgangsperiode en de nieuwe koers vergt aandacht van alle betrokkenen in de teams.

  Haagse Beek heeft diverse bijeenkomsten begeleid in het kader van zelforganisatie. Met medewerkers van de Landelijke Staforganisatie heeft Haagse Beek tijdens een aantal bijeenkomsten nagedacht over de wijze waarop het leiderschap belegd kan worden. Wat is een zinvolle manier van organiseren, kijkend naar de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, de uitdagingen binnen de organisatie en de partijen waarvoor dienstverlening wordt geleverd? Ook was er aandacht voor de fasen die een organisatie doorloopt om tot verandering te komen.

  Op regionaal niveau heeft Haagse Beek een aantal zelforganiserende teams begeleid. Aan de orde kwam het gemeenschappelijke werkkader, besluitvorming en samenwerking, verschillen in persoonlijkheden, rollen binnen het team en het bepalen en behalen van doelstellingen.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht