Zelfsturing

Medewerkers ruimte, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven, zorgt voor betere resultaten. Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit toeneemt, dat minder fouten worden gemaakt en dat meer nieuwe oplossingen worden bedacht.

Maar hoe doe je dit in organisaties waarin ter voorkoming van fouten en incidenten vaak regels en procedures zijn gemaakt die iedereen moet volgen? Het betekent ruimte geven vanuit de leiding en verantwoordelijkheid nemen door medewerkers. Dit proces begeleiden wij, waarbij wij in de meest vergaande vorm zelfsturing van medewerkers mogelijk maken, als middel om de organisatie snel, flexibel en efficiënt te laten reageren op ontwikkelingen in de omgeving.

   • Opdrachtgever
    Gemeentesecretaris
    Periode
    September 2017 - Heden
    Rol

    Als gemeentelijke organisatie is de gemeente Bunschoten aan het werk voor de samenleving met als doel te blijven aansluiten bij de behoefte van (groepen) inwoners. De veranderende samenleving vraagt om flexibiliteit, om een netwerkorganisatie waarin samenwerken en co-creëren centraal staat. Of het nu door samenwerking tussen medewerkers onderling, met het bestuur, met inwoners of bedrijven of met partners of maatschappelijke organisaties is. Er vindt een overgang plaats van een meer gesloten systeem met vaste posities, functies en taken naar een systeem met zelfsturende teams met een grotere mate van autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Concreet gaat het om 12 teams en 120 Fte.
    Voor het maken van deze omslag naar de nieuwe manier van werken hebben interne trainers behoefte aan training en ondersteuning bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Onderdeel daarvan is het opleiden van de interne trainers zodat die de teams kunnen trainen en ondersteunen bij de ontwikkeling naar zelfsturende teams.
    Onze trainer zelfsturing heeft modules ontwikkeld die passen bij de vraag en manier van werken. In diverse bijeenkomsten zijn interne trainers voorbereid op de kick-off dagen en de vervolgtrainingen voor teams. Daarnaast vindt er coaching on the job plaats.

   • Opdrachtgever
    Gemeentesecretaris
    Periode
    Januari 2015 - Heden
    Rol

    Invloed van de samenleving vergroten in combinatie met bezuiniging van 1 mln structureel per jaar op de ambtelijke organisatie zonder gedwongen ontslagen.

    Haagse Beek ziet de professionele medewerker als spil van de verandering die in de praktijk de opgave kan realiseren. Vanuit zijn kennis en ervaring van de inhoud en het proces kan de ambtenaar als geen ander aangeven hoe zaken makkelijker, sneller en samen met de samenleving georganiseerd en geregeld kunnen worden. Haagse Beek introduceerde zelfsturing als middel om medewerkers meer ruimte te geven zich als professional te bewegen.

    Wij begeleiden directie en medewerkers in de vorming van zelfsturende teams en het oppakken van rollen binnen teams. Daarnaast adviseren wij over de nieuwe verbindingen in de organisatie nu het management weg is en begeleiden wij de implementatie.

    Extra informatie

    Het verhaal over zelfstuing van de gemeente Nijkerk. Medewerkers zelf aan het woord in een

    Zelfsturende ambtenaren in Nijkerk - artikel De Ambtenaar, 7 april 2016.

   • Opdrachtgever
    Gemeente Nijkerk
    Periode
    September 2016 - mei 2017
    Rol

    Hoe richt je een training in voor zelfsturende teams in de gemeente Nijkerk? In ieder geval niet top down!

    Toen wij de offerteaanvraag uit Nijkerk onder ogen kregen stonden we voor een moeilijke opgave. De starttraining is verplicht voor alle zelfsturende teams in Nijkerk, maar ondertussen wil je hen niets opleggen! We hebben een werkwijze gevonden waarbij we twaalf modules aanbieden waar de teams uit kunnen kiezen op basis van hun individuele plan. Ze mochten ook kiezen in de trainer, in de leermethode en de locatie. En daarmee is de training eigenlijk direct begonnen. Want een maatwerktraining voor jezelf ontwikkelen is direct de eerste stap in je ontwikkeling!

    De modules betroffen onder meer de essentie van zelfsturing, resultaatgericht sturen, besluiten nemen, samenwerken, conflict hantering, feedback, van buiten naar binnen werken, vertrouwen, innovatie, ondernemerschap, financiën en HRM.

    De training is uitgevoerd voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Werkend vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht is stapsgewijs invulling aan zelfsturing gegeven.

    Zelfsturing biedt veel ruimte en kansen, maar het geeft in de praktijk ook de grilligheid weer die onderhuids in en tussen teams kan spelen. Er komt veel op mensen af. Met wie werk ik? Hoe prioriteer ik? Wie beslist in het team? En: hoe ver gaat mijn loyaliteit? Bij zelfsturing gaat het om het zoekproces naar de juiste balans: enerzijds autonomie, zelfoplossend vermogen en regelruimte voor teams om zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Anderzijds helderheid over structuur, besluitvormingsprocessen en conflicthantering.

    In onze beleving verschilt die balans per team en is ook de weg daar naartoe per team verschillend. Vanuit die invalshoek hebben wij dit traject opgezet en boden wij een aanpak die teams aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en hen zelf het maatwerk hiervoor liet inrichten.

    Extra informatie

    De trainingen ontvangen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

    Klik

    voor een kort filmpje over de resultaten.

   • Opdrachtgever
    Verandergroep LSO
    Periode
    Mei 2017 - juli 2017
    Rol

    Wij begeleiden de verandergroep LSO bij het vraagstuk welke effecten en gevolgen de invoering van zelforganiserende teams heeft op het stafbureau en op de gehele organisatie. De vraag voor de verandergroep was welke leiderschapsstijl passend is voor de ontwikkelingen waar het bureau nu mee te maken heeft en op welke wijze het bureau zo goed mogelijk de organisatie en medewerkers van dienst kan zijn met advies en ondersteuning. Wij hebben in enkele bijeenkomsten met de leden van de verandergroep aandacht besteed aan hoe het stafbureau zich pro-actief kan opstellen. Middels organisatieadvies hebben we inzicht gegeven in wat een zinvolle manier van organiseren is als we kijken naar de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, kijkend naar de uitdagingen binnen de organisatie en kijkend naar bestuur, organisatie, ketenpartners en departement waarvoor dienstverlening wordt geleverd? Vervolgens hebben we bekeken wat kritiek is om te slagen als organisatie.

   • Opdrachtgever
    Teams Centrum en Zuid-West
    Periode
    Mei 2016 - september 2016
    Rol

    De Raad werkt landelijk toe naar een werkomgeving waarin teamverantwoordelijkheid leidend is en medewerkers zelf de kaders van het cliëntbedieningsconcept invullen. Dit betekent dat raadsmedewerkers zich in een overgangsperiode bevinden waarin gewenning en soms koud watervrees aanwezig zijn. Ook de rol van teamleider is in de overgangsfase naar zelfsturende teams aan verandering onderhevig, namelijk meer in de positie van coach en ondersteunend aan het proces dan sturend op resultaat.

    Een voorbeeld waarin dit opspeelt is het moment waarop dossier worden verdeeld in een wekelijkse bijeenkomst. Openheid over wat bij een ieder als caseload past en kwetsbaar durven zijn indien je nu geen nieuwe zaken kan oppakken is nodig. Wij hebben voor de teams bijeenkomsten begeleid waarin nadere kennismaking, komen tot inspiratie en creativiteit en het opstellen van afspraken/uitgangspunten over teamverantwoordelijkheid centraal staan. In deze bijeenkomsten hebben wij een koppeling gemaakt met competenties en kernkwaliteiten. In gezamenlijk overleg zijn we gekomen tot werkafspraken over inhoud, proces en relatie die de teamleden zelf naar voren brengen en zodanig in een vorm gieten dat een ieder ermee aan de slag kan in aanloop naar een zelfsturend team.

    Extra informatie

    Na afloop waardeerden de deelnemers de creativiteit en de wijze waarop de bijeenkomst aansloot bij de praktijk. Ook het inlevingsvermogen van de begeleider werd benadruk in wat het werk bij de kinderbescherming inhoudt voor de medewerkers.

   • Opdrachtgever
    Team KIDS RvdK Overijssel
    Periode
    Februari 2017 - april 2017
    Rol

    Dit team van de RvdK Overijssel is een van de eerste teams die de opdracht om tot een zelfsturend team te komen oppakt.
    In een bijeenkomst is met de teamleden gewerkt aan het bespreken van kaders voor zelfsturing en is gewerkt aan bewustwording wat de betekenis voor elk teamlid. Wat betekent het om zonder leidinggevende aan de slag te gaan met zaken, wie bepaalt de prioritering bij het uitdelen, hoe gaan we om met doorlooptijden en het opvangen van elkaars werk bij bijzondere situaties (ziekte, vakantie),wat te doen als er een impase is in besluitvorming in een MDO?. Wat doen we met ontwikkeling en deskundigheidsbevordering?
    Allemaal relevante en praktische vraagstukken. Daarnaast is aandacht besteed aan ieders kwaliteit en inbreng in het team en hoe deze ingezet kan worden in de verdere ontwikkeling van de teamfasen.

    Extra informatie

    De deelnemers ervaarden de begeleiding als verfrissend en deskundig, temeer de begeleider zelf jarenlang ervaring heeft in het werkveld.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht