Zelfsturende teams gemeente Nijkerk

Een gemeente die werkt met zelfsturende teams en die de omslag maakt van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie door initiatieven uit de samenleving centraal te stellen. Dat is de combinatie bij de gemeente Nijkerk die zorgde voor een mooi traject met bijzondere resultaten.

Zelfsturende teams gemeente Nijkerk

Hoe de zelfsturende teams bij de gemeente Nijkerk tot stand kwamen

De zelfsturende teams waren niet direct bij de gemeente in beeld. Het begon met een coalitieakkoord in de gemeente Nijkerk waarin werd opgenomen dat de gemeente meer wil aansluiten bij initiatieven in de samenleving. Dit gaat niet alleen om burgerparticipatie of overheidsparticipatie. Nee, de samenleving moet meer centraal staan, maar er is ook een bezuinigingsdoelstelling gesteld die voor de helft bestaat uit een reductie op de ambtelijke organisatie. Wij begeleidden het verandertraject van de gemeente Nijkerk tussen 2014 en 2018. Hierbij is het invoeren van een andere manier van werken van de gemeente leidend: de gemeente die initiatief van burgers en instellingen centraal stelt en een faciliterende en ondersteunende rol speelt, in plaats van de klassieke bestuurlijke rol waarin voor de burger wordt bepaald wat goed is.

De volgende onderdelen maakten deel uit van onze begeleiding:

  1. Het vanuit een adviseursrol met de gemeenteraad invullen van een andere besturingsstijl, onder meer waar het de omgang met de samenleving en de ambtelijke organisatie betreft, resulterend in 'samen aan zet'.
  2. Het vanuit een adviserende en coachende rol begeleiden van het college in het verandertraject, met name waar het gaat om een passende besturingsstijl.
  3. Het vanuit een adviseursrol met directie benoemen van nieuwe werkwijzen en bezien van de daarbij passende organisatie-inrichting, met als uitgangspunt het werken met zelfsturende teams in de gemeente Nijkerk.
  4. Het vanuit een adviseursrol met medewerkers benoemen van suggesties om tot een andere manier van werken te komen die past bij het gedachtegoed.
  5. Het vormgeven van de veranderingen in HRM beleid, onder meer voor het werken met zelfsturende teams in de gemeente, maar ook mobiliteitsbeleid, loopbaanontwikkeling en het formaliseren van maatregelen.

Het project leidde tot de volgende uitkomsten:

  1. De gemeente werkt niet meer met managers, maar met één gemeentesecretaris en 28 zelfsturende teams.
  2. In combinatie met andere werkvormen en een interne klussenbank (50% mobiliteit) is de krimp opgevangen door vacatures intern in te vullen en gebruik te maken van natuurlijke uitstroom. Er is structureel een miljoen per jaar op personeelskosten bezuinigd op de ambtelijke organisatie.
  3. Er is niet of nauwelijks sprake van frictiekosten voor personeel dat de organisatie verlaat.
  4. Het bijbehorend P&O instrumentarium is ingericht.
  5. Raadsleden, samenleving en ambtelijke organisatie werken met volle overtuiging aan overheidsparticipatie middels het project 'Samen aan zet', een nieuwe manier om de verhoudingen tussen deze gremia in te richten. In Nederland nog niet in deze omvang vertoond. Al het beïnvloedbare budget ligt in beginsel bij de samenleving.

Onderstaand filmpje geeft een impressie van het verandertraject:


Het verandertraject is uniek in zijn omvang en vergaande wijziging en vormde de start voor onze themapagina over zelfsturende teams.

Nieuwsbrief

Niets missen op het gebied van publieke vernieuwing? Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over een thema. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort en zonder PR-praat. Wij respecteren uw privacy.