Democratische vernieuwing

Burgers, instellingen en ondernemingen weten vaak heel goed wat nodig is om de samenleving vorm te geven. Zij hebben daarvoor belangrijke kennis en ervaring die benut kan worden. Bij democratische vernieuwing staan de initiatieven van deze groepen centraal.

Democratische vernieuwing

De overheid past zich aan en heeft een faciliterende en ondersteunende rol. Sommige taken zullen bij de overheid blijven, maar voor de taken waarbij dat mogelijk is blijkt de samenleving heel veel te kunnen. Wij helpen bij het inrichten van het proces van overheidsparticipatie. Lokaal vraagt het een andere rol van de gemeenteraad, van het college, van de ambtelijke organisatie en van de betrokkenen uit de samenleving. Wij helpen met het definiëren van deze rollen en met de reflectie hierop, zodat deze in praktijk vorm krijgen.

Voor meer informatie

Menno Spaan

Democratische vernieuwing vraagt om een samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Hoe je dat samenspel opzet en vanuit gezamenlijkheid tot verandering komt is waar het naar mijn idee om gaat in deze trajecten. Wilt u hierover doorspreken, dan ben ik daar graag toe bereid.

Meer over Menno Spaan

Projecten, Kennisbank en Publiciteit

 • organisatie
  opdrachtgever

  Gemeente Rotterdam, Sterke Schouders. Sterke Stad

  Juni 2017

  De Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om bewoners te betrekken bij visie- en beleidsvorming. Haagse Beek organisatieadvies is gevraagd om een interactief gesprek met bewoners uit de stad te begeleiden. De ambtenaren hadden hiermee de handen vrij om vragen te stellen en volwaardig deel te nemen aan het gesprek. De uitkomsten van het gesprek zijn ter beschikking gesteld aan het stadsbestuur, met als doel om met de input vanuit de stad (op thema's van wonen, werken, onderwijs en vrije tijd) aan de slag te gaan.

  Begeleiding raadswerkgroep bestuurlijke vernieuwing

  September 2018 - Heden

  Bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad is een raadswerkgroep bestuurlijke vernieuwing ingesteld. De aanleiding hiervoor is een rapport van de Rekenkamer Rijswijk over de aanpak van burgerparticipatie in de gemeente. De algehele constatering van de rekenkamer is dat burgerparticipatie in Rijswijk meer gestructureerd en vanuit een gezamenlijke visie van raad, college en ambtelijke organisatie vorm moet krijgen. Wij begeleiden de raadswerkgroep om in samenspraak met de raad en de ambtelijke organisatie tot een initiatief te komen ten behoeve van bestuurlijke vernieuwing. Daarbij is gekozen om bestuurlijke vernieuwing breder op te vatten en ook de wijze waarop politiek-bestuurlijke besluitvorming tot stand komt mee te nemen in de initiatieven die worden opgezet.

  Begeleiding wijzigen vergaderstructuur

  Oktober 2014 - november 2015

  De agenda van de gemeenteraad van Lansingerland was in bepaalde perioden overvol, terwijl er op andere momenten onvoldoende onderwerpen waren om de agenda te vullen. Door het jaar heen ontstond een onevenwichtigheid in de werkdruk voor de raad. De gemeenteraad heeft ons daarom gevraagd om hen te helpen bij het efficiënter en effectiever inrichten van de vergaderstructuur zodat er een effectievere besluitvorming ontstaat. Het aangepaste vergadermodel moest ook meer ruimte bieden aan de participatie van burgers.

  We hebben hiervoor een werkgroep opgesteld bestaande uit raadslieden uit alle fracties. Deze werkgroep onderzocht de gewenste overlegstructuur. Vervolgens vond een simulatie plaats, waarna gevonden verbeterpunten doorgevoerd werden in het plan van aanpak. Op basis hiervan kon onder onze leiding de uiteindelijke implementatie plaatsvinden.

  Lees meer:

  Hogerop door schaalverdieping

  Augustus 2016 - december 2016

  De gemeente Heusden wil vorm geven aan de veranderende relatie met de samenleving. Doordat inwoners, ondernemers, organisaties en overheid actief met elkaar optrekken ontstaan oplossingen die meer rendement opleveren tegen veelal lagere kosten. Heusden noemt dit schaalverdieping. Haar ambities heeft de gemeente beschreven in het visiedocument 'Hogerop door schaalverdieping, verkenning tot vergroting samenredzaamheid'.

  Dit vraagt een andere rol en taak van de gemeente: van regisseren naar faciliteren en van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Heusden vroeg ons om dit proces naar schaalverdieping te begeleiden.

  Onderdeel van het traject was een 'open tafel' waar raadsleden, college, ambtenaren en mensen uit de samenleving met elkaar in gesprek gaan over het proces van schaalverdieping. Onder begeleiding van Haagse Beek zijn drie thema's uitgekozen om gezamenlijk vorm te geven:

  1. Buurt Bestuurt Hedikhuizen. De gemeenschap in Hedikhuizen krijgt van de gemeente zelf de ruimte om te bepalen hoe zij het gemeentelijk budget besteden (burgerbegroting). Onderdeel hiervan is 'The right to challenge': als de betreffende burgers taken beter of goedkoper dan dan overheid kunnen uitvoeren, dan krijgen zij daartoe de ruimte.
  2. Cultuur. Het cultuurbeleid in de gemeente vraagt een leidraad, een normatief kader. Hoe willen wij het cultuurbeleid vormgeven? In een verdiepingsgroep wordt een aanpak geformuleerd met betrekking tot hoe inwoners en instellingen daar zelf vorm aan kunnen geven. Klik hier om te lezen over de eerste stap in dit proces.
  3. Duurzaamheidsagenda. De gemeente komt tot een duurzaamheidsagenda. Deze wordt in nauwe samenspraak met burgers en instellingen vorm gegeven.

  Het traject heeft de gemeente Heusden meer inzicht gegeven in passende werkwijzen om aan de slag te gaan met overheids- en burgerparticipatie.

  Bijeenkomst democratische vernieuwing

  December 2019

  Begeleiding van een bijeenkomst tussen college en raad over de beoogde democratische vernieuwing, mede in het licht van verslechtering van onderlinge verhoudingen.

 • Meer publiciteit (9)

Nieuwsbrief

Niets missen op het gebied van publieke vernieuwing? Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over een thema. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort en zonder PR-praat. Wij respecteren uw privacy.