Innovatie

Onze maatschappij kent een groeiende vraag naar nieuwe manieren van denken, ontwikkelen en organiseren in de publieke sector. Publieke organisaties worden met hoge verwachtingen geconfronteerd en er wordt kritisch meegekeken. Door de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, neemt de druk om te innoveren toe. Hoe voldoe je aan deze verwachtingen?

Innovatie

Innovatie laat zich niet sturen, maar komt ook niet toevallig tot stand. Voor publieke organisaties is het een ingewikkeld proces door de politiek-bestuurlijke context. Van nieuwe infrastructurele projecten tot nieuwe werkwijzen in organisaties: een andere manier van denken en werken is noodzakelijk. Vanuit Haagse Beek begeleiden wij strategiesessies over innovatie, helpen wij bij de implementatie en trainen wij topmanagers op dit gebied, onder meer voor de Algemene Bestuursdienst.

Zelftests

Voor meer informatie

Menno Spaan

Innoveren is meer dan een creatief proces. Het vereist lef om nieuwe dingen te doen. Maar het vraagt ook om kennis en kunde over het proces, de stappen en de strategie die je kunt hanteren. Wat mij aantrekt in een innovatieproces is de tegenstrijdigheid in het handelen. Innovatie vraagt om ruimte voor initiatieven, maar ook om het vasthouden aan een concept als je weet dat het werkt. Dat maakt het complex en vaak ook moeilijk om interventies overtuigd door te zetten. Als u een keer over dit onderwerp wilt doorspreken, dan ben daar altijd toe bereid.

Meer over Menno Spaan

Projecten en Publiciteit

 • organisatie
  opdrachtgever

  Bijdrage innovatiedag

  Mei 2017

  De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) wil innoveren en andere vormen van toezicht en vergunnen liggen in het verschiet. Tijdens een innovatiedag, georganiseerd door ILT, deelt Menno Spaan van Haagse Beek dat voor echte innovatie een omslag nodig is van incidentele naar structurele aandacht. Dit vereist een andere manier van denken en ander werken. In de presentatie komt naar voren dat op de overheid een morele plicht drukt om te innoveren, wat iets anders is dan vernieuwen.

  Onderzoek indicatiestelling

  Mei 2015 - maart 2016

  Patiënten komen in de knel tussen het stelsel van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de forensische zorg waarin per stelsel op een andere manier geïndiceerd wordt. Dit gaat ten koste van de doorstroming vanuit de forensische zorg naar de reguliere zorg, heeft een beperkte risico inschatting in de reguliere zorg tot gevolg en kan leiden tot risico’s voor de samenleving. Daarnaast zijn administratieve lasten en inefficiëntie het gevolg. Haagse Beek begeleidde een intensief proces van gedachtevorming om te komen tot een innoverende aanpak voor genoemde problematiek. Dit leidde tot het rapport ‘Rake Vlakken’ en het voorstel voor een ‘regionale indicatiecommissie’. Een regionale indicatiecommissie kan op basis van inhoudelijke gronden met doorzettingsmacht beslissen bij schrijnende patiëntsituaties. Dit gebeurt steeds op basis van een systematiek waarbij de patiëntsituatie centraal staat.

  Innovatieadviseur

  December 2018 - Heden

  Innovatieadviseur voor inschrijving voor de vervanging van de kademuren in Amsterdam waarbij het accent ligt op de toepassing van innovatieve oplossingen voor vermindering van geluid, verhoging van productie en duurzaamheidsvereisten.

  Dagvoorzitter Nieuwe technologieën in het sociaal domein

  Juni 2018

  Het congres 'Nieuwe technologieën in het sociaal domein. Van idee tot praktische toepassing' stond volledig in het teken van het slimmer gebruik maken van toepassingen als robotica, blockchain en eHealth. Ook werd nagedacht over belangrijke thema's die komen kijken bij het toepassen van deze technologieën, zoals kwaliteitsborging, de duurzaamheid van innovatie en het creëren van draagvlak. Menno Spaan trad op als dagvoorzitter tijdens dit congres.

  Masterclass innovatie

  Januari 2019 - Heden

  ‘Innovatie is voor mij behapbaar geworden.’ Ik weet hoe ik het moet aanpakken.’
  ‘De masterclass is heel erg gericht op je eigen kracht. Dat is fijn. Op die manier kan ik het omzetten.’
  ‘Ik ben zelf niet zo creatief en maakte mij zorgen of ik het wel zou kunnen, maar innovatie kun je gericht vorm geven. Dat heb ik nu geleerd.’

  Voor de Universiteit Twente wordt door Menno Spaan een masterclass verzorgd over innovatie als onderdeel van de Master Public Management. De deelnemers zijn voornamelijk managers en leidinggevenden in de publieke sector. De volgende vragen komen onder meer aan de orde:
  • Wat is innovatie en hoe geef je dit in praktijk vorm?
  • Wat kunnen we leren van innovatiesuccessen en van mislukkingen?
  • Hoe vind je de juiste balans met het reguliere proces van de organisatie?

  Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en onderzoeksresultaten worden innovatiestrategieën, processtappen, kansen en bedreigingen besproken en wordt concreet gekeken hoe je vanuit de leiding van een publieke organisatie innovatie op een structurele manier vorm kunt geven naast je andere taken als leidinggevende.

  Trainingen voor de Algemene bestuursdienst

  September 2019 - Heden

  Als onderdeel van de het Ambtelijke Professionaliteit Programma (APP) van de Algemene Bestuursdienst verzorgt Menno Spaan modules over innovatie van publieke organisaties. De modules zijn voor het topmanagement van de overheid.

  Innovatie is niet stuurbaar, maar wel noodzakelijk. Hoe zorg je ervoor dat je vanuit de top van een ambtelijke organisatie de omstandigheden creëert om innovatie vorm te geven en dat je innovaties op een gestructureerde manier verder brengt in een politiek-bestuurlijk complexe context? Dat is de hoofdvraag die in de modules van Menno Spaan centraal staat. De casuïstiek van de deelnemers neemt een belangrijke plaats in de werkvormen die gebruikt worden.

  Begeleiding digitale transformatie

  September 2018 - Heden

  De provincie Zuid-Holland wil de digitalisering binnen de organisatie een nieuwe boost geven. Om te kunnen werken aan de opgaves van de provincie, op de korte en langere termijn, is het van belang dat medewerkers hun digitale vaardigheid ontwikkelen. Vanaf 2021 wil de provincie een concreet leerplan en leerlandschap voor medewerkers gaan aanbieden. Wij ondersteunen de provincie bij deze digitale transformatie door het doen van onderzoek, het faciliteren van (online) bijeenkomsten, expertmatige beoordeling van het traject en het opzetten van een digitaliseringsprogramma nadat eerder is geadviseerd over de innovatiestrategie en een visie is ontwikkeld op digitalisering.

  Online bijeenkomst over innovatie voor gehele organisatie

  Juni 2020

  In de bijzondere tijd van thuiswerken organiseerden we een online bijeenkomst voor de hele organisatie. Met elkaar diepten we uit wat innovatie precies is, hoe het tot stand komt en in welke mate in de gemeente Alkmaar sprake is van een innovatievriendelijke biotoop. Dit laatste deden wij met een online test waarvan de resultaten direct zichtbaar waren. Online gingen de medewerkers in subgroepen uiteen om concrete ideeën voor innovatieve toepassingen verder uit te werken. Met de resultaten konden zij na de bijeenkomst direct aan de slag.

  Masterclass innovatie

  Juni 2018

  Het verzorgen van een masterclass ter afronding van de Young Public Controller (YPC) opleiding.

  Innoveren in een samenwerkende overheid

  Januari 2018

  Gastspreker congres 'De samenwerkende overheid'.

 • Meer publiciteit (8)

Nieuwsbrief

Niets missen op het gebied van publieke vernieuwing? Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over een thema. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort en zonder PR-praat. Wij respecteren uw privacy.