Verandermanagement

Verandermanagement is voor ons het samen met de opdrachtgever stapsgewijs tot verandering in de organisatie komen. Lees hieronder hoe wij dat aanpakken.

Verandermanagement

Iedere organisatie is anders. Daarom bespreken wij de precieze situatie. Wat is de beoogde verandering? Wat is cruciaal om deze te laten slagen? Wanneer is het traject geslaagd? Wij kijken zowel naar cultuurverandering als naar structuur en zijn op beide gebieden zeer ervaren. Daarbij weten wij hoe innovaties in publieke organisaties tot stand komen. Wij analyseren en zetten gezamenlijk de processtappen uit. Het uitgangspunt is dat de organisatie zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het traject en wij onszelf zo snel mogelijk overbodig maken.

Zelftests

Voor meer informatie

Menno Spaan

Veranderingen in organisaties zijn vaak lastig tot stand te brengen. Neem contact met mij op als u een vraag hebt. Samen bespreken we welke aanpak voor u het beste past.

Meer over Menno Spaan

Projecten, Kennisbank en Publiciteit

Wij werken meer dan vijftien jaar voor publieke organisaties. Hieronder staan voorbeelden van projecten die wij hebben uitgevoerd op het gebied van verandermanagement. Ook staan in onze kennisbank achterliggende methoden en vindt u hieronder de publiciteit over de projecten die wij uitvoerden.
 • organisatie
  opdrachtgever

  Implementatie HRM-beleid

  November 2015 - november 2016

  De Omgevingsdienst Brabant-Noord is volop in ontwikkeling. Haagse Beek heeft stapsgewijs en planmatig het nieuwe HRM-beleid geïmplementeerd. Onderdeel van de opdracht was onder andere:

  • samen met de organisatie het programma “Bemensing op Orde” realiseren
  • de directeur ondersteunen in zijn rol van WOR-bestuurder en voorzitter van het georganiseerd overleg (GO)
  • het centrale HRM-beleid verder ontwikkelen en implementeren
  • het management adviseren en ondersteunen op HRM-gebied
  • het team P&O coördineren en coachen

  Advisering omtrent Investeringsagenda

  November 2015 - december 2017

  Haagse Beek heeft geadviseerd over beleidsmatige en organisatorische vraagstukken en ondersteund bij het implementeren van de Investeringsagenda middels dynamisch reorganiseren. De Investeringsagenda is een ingrijpend meerjarig veranderprogramma dat in 2015 is opgestart. Circa 5000 fte komt te vervallen, 1500 fte wordt nieuw ingericht en in totaal gaan er ongeveer 15.000 personele bewegingen plaatsvinden. De inzet is om te zorgen voor een Belastingdienst die beter, goedkoper en meer ‘in control’ is.

  Modernisering van de interactie en versterking van data-analyse staan centraal, zodat iedereen de aanpak krijgt die hij/zij verdient. De groep die niet bereid is aan zijn verplichtingen te voldoen moet toezicht voelen, terwijl burgers en ondernemers die de regels willen naleven moeten worden ontzorgd.

  De Investeringsagenda kent de volgende werkgebieden:

  • Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven
  • Ontwikkeling van informatiegestuurde handhaving
  • Ontwikkeling van systematische managementinformatie voor sturing, verantwoording en effectmeting

  Haagse Beek is verantwoordelijk voor ontwikkeling, advisering en afstemming van procesaanpak, dynamisch reorganiseren, governance en de organisatie-inrichting door ondersteuning bij de uitwerking van inrichtingsprincipes en -keuzes tot op team en functieniveau voor een aantal organisatieonderdelen. Onderdeel daarvan is advies over formatieomvang en -inrichting, Functiegebouw Rijk en functiewaardering. De uitwerking is daarbij vastgelegd in Inrichtingsplannen en vervolgens O&F-rapporten.

  Procesbegeleiding cultuurveranderingstraject

  November 2008 - februari 2009

  Bij een cultuurveranderingstraject binnen het arrondissementsparket heeft Haagse Beek procesbegeleiding geboden. Het traject bestond uit het formuleren van de gewenste cultuur door management en medewerkers, het verrichten van een cultuurscan, en het opzetten en uitvoeren van een projectplan. We hebben verschillende bijeenkomsten met medewerkers voorbereid en begeleid, een organisatiebreed trainingstraject opgezet, elf werkgroepen ingericht, feedbacksessies georganiseerd, en specifieke begeleiding geboden aan afdelingen en management.

  Cultuurinterventies

  Mei 2010 - juni 2010

  Haagse Beek heeft verschillende cultuurinterventies georganiseerd voor geneeskundigen in gevangenissen.

  Begeleiding middenmanagement tijdens reorganisatie

  September 2014 - januari 2016

  Haagse Beek begeleidde het middenmanagement tijdens een reorganisatie. Hierbij stond centraal op welke wijze de managers individuele aandacht kunnen geven aan medewerkers om hen te helpen in de transitie naar een nieuwe organisatie. Vervolgens zijn verschillende afdelingen begeleid tijdens teamdagen ten behoeve van het verbeteren van de onderlinge samenwerking in de transitie.

  Aanvullend heeft een van onze coaches medewerkers ondersteund en begeleid op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

  Advisering HR-beleid en HR-instrumentarium

  Januari 2014 - december 2014

  Haagse Beek heeft de gemeentesecretarissen van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude geadviseerd bij het ontwikkelen, harmoniseren en implementeren van het HR-beleid en bijpassend HR-instrumentarium. Onder de verantwoordelijkheid van Haagse Beek is overleg gevoerd met de vakorganisaties in het GGO (Gemeenschappelijk Georganiseerd Overleg) van de vier gemeenten. Het betreft onder meer de harmonisatie van de lokale arbeidsvoorwaarden in combinatie met de invoering van de werkkostenregeling, de harmonisatie van de arbodienstverlening met in het verlengde daarvan de aanbesteding van ZZP-bedrijfsartsen en een nieuw systeem van de VNG (HR21) voor het beschrijven en waarderen van functies.

  De opdracht werd uitgevoerd vanuit Servicepunt71, het Shared Service Center van de vier gemeenten.

  Begeleiding verandertraject

  Januari 2014 - december 2014

  Haagse Beek heeft de gemeente Leiden begeleid in haar veranderproces. Er is beleid ontwikkeld dat het mogelijk maakt voor medewerkers om zich langs bepaalde groei- en loopbaanlijnen te ontwikkelen in de nieuwe organisatie. Het betreft de lijnen Leidinggeven, Project/programmamanagement, Adviseren & regisseren, Uitvoeren en Ondersteunen. Medewerkers die de organisatie verlieten, konden zich via het mobiliteitsbureau oriënteren op een volgende stap in hun loopbaan.

  Invoering tijd- en plaatsonafhankelijk werken

  Januari 2015 - juni 2015

  In het kader van tijd- en plaatsonafhankelijk werken wil de gemeente Medemblik inzetten op het bevorderen van een flexibele werkcultuur en het invoeren van arbeidstijdenmanagement. Haagse Beek heeft samen met de projectgroep deze nieuwe manier van werken ingevoerd. Onderdeel van het traject waren verschillende sessies met directie, management, teamleiders en medewerkers.

  Begeleiding reorganisatie

  Maart 2013 - augustus 2014

  Als onderdeel van de ontwikkeling naar een procesgestuurde organisatie heeft Haagse Beek een reorganisatie van de ambtelijke organisatie begeleid. Onderdeel van het traject was onder meer het aanstellen van een nieuw management en in afstemming met raadsleden zorgdragen voor het invoeren van de nieuwe werkwijze.

  Procesbegeleiding bijeenkomst over samenwerking

  December 2012 - januari 2013

  Haagse Beek trad op als procesbegeleider bij de voorbereiding en uitvoering van een bijeenkomst over de samenwerking tussen de kernpartners van het CJG Castricum en zorgstructuren voor het onderwijs (primair en voortgezet). Tijdens de bijeenkomst was ook de wethouder Jeugd aanwezig. Gezamenlijk hebben de deelnemers een referentiekader bepaald voor de zorg voor jeugd en gezin en zijn de benodigde activiteiten in het kader van transitie jeugdzorg afgestemd.

  Workshop tijd- en plaatsonafhankelijk werken

  Maart 2012 - december 2012

  Haagse Beek heeft een dagdeel begeleid omtrent tijd- en plaatsonafhankelijk werken voor afdelingen van de Directie Bestuur, Democratie en Financiën, en Directie Arbeidszaken Publieke Sector. Op basis van foto's hebben de deelnemers hun associaties met deze manier van werken gedeeld. Dit leidde tot een discussie over frustraties, uitdagingen en leuke bijkomstigheden. De afdeling heeft gekeken naar bestaande afspraken omtrent overleggen, werkplekken, agenda's bijhouden, printen en het gebruik van tablets en deze waar nodig aangescherpt of onder de aandacht gebracht. Met het afdelingshoofd hebben de aanwezigen gesproken over diens beschikbaarheid en bereikbaarheid als leidinggevende.

  Reactie van de opdrachtgever:
  "Huub Brinkhof heeft eerst grondig geanalyseerd wat er echt speelt in onze organisatie. Daardoor was de dag goed afgestemd op de behoeften van ons team. We zijn echt op weg geholpen."

  Workshops tijd- en plaatsonafhankelijk werken

  Januari 2013

  Voor medewerkers van de gemeente Hollands Kroon heeft Haagse Beek een aantal workshops verzorgd over het thema tijd- en plaatsonafhankelijk werken. We hebben het gehad over de essentie van deze manier van werken en de uitdagingen voor een afdeling en de gemeente als geheel. Met name hebben we stilgestaan bij functies die zich hier wellicht minder goed voor lenen en over de toekomst van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit verschillende afdelingen waren deelnemers aanwezig, wat leidde tot een gesprek met begrip voor de mogelijkheden en de uitdagingen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken in diverse functies.

  Begeleiding team Voortgezet Onderwijs Zuid

  September 2012 - november 2012

  Met de komst van een nieuwe manager hebben we gezamenlijk vastgesteld welke normen en waarden van belang zijn voor het behalen van de resultaatafspraken. De werkprocessen zijn op basis van casuïstiek tussen de verschillende functiegroepen afgestemd. Dit heeft geleid tot een groeiend gevoel van samenhang en collegialiteit binnen het team.

  Procesbegeleiding samenwerking kernpartners

  Oktober 2012 - november 2012

  In de rol van procesbegeleider ondersteunde Haagse Beek een de samenwerking tussen de kernpartners van het CJG Bergen. Na een evaluatie van de behaalde resultaten zijn de prioriteiten voor de komende periode vastgesteld.

  De opdrachtgever evalueerde:
  "Na een grondige analyse over wensen, doelen en verwachtingen heeft de adviseur van Haagse Beek ons team begeleid bij de doorontwikkeling van het CJG. Deze adviseur deed dat op een frisse, enthousiaste en prikkelende manier, waardoor de training actief en to-the-point was. Hij zorgde voor een sfeer waarin de deelnemers zich betrokken voelden en zeggenschap namen. De betreffende adviseur deed wat hij beloofde en stimuleerde de deelnemers ook om dit te doen. De onderlinge samenwerking binnen het CJG is hierdoor versterkt én de medewerkers hebben met elkaar kunnen bepalen waar zij de focus op willen leggen. Ik heb het traject als zeer waardevol ervaren, ter versteviging van de onderlinge samenwerking, maar zeker ook omdat ik er op vertrouw dat de afspraken doorwerken op de ouders en kinderen binnen onze gemeente. En, dat is waar het uiteindelijk om gaat! Ik gun meerdere CJG’s zo’n ervaring!” - Klasina Nieuwmeijer, coördinator CJG Bergen-NH

  Begeleiding teamontwikkeling

  Augustus 2011 - juni 2012

  Een team van de Sociale Dienst Drechtsteden, bestaande uit krachtige en ervaren professionals, stond voor de uitdaging om zich vanuit een inhoudelijke rol naar een adviesrol te ontwikkelen. Haagse Beek heeft begeleiding geboden op het gebied van teamontwikkeling. Er was aandacht voor de sterktes en zwaktes van de teamleden, het gebruiken van elkaars kwaliteiten, de onderlinge samenwerking, het invullen van een adviesrol en de 'civil society'. In dit traject waren de teamleden zelf 'in the lead' bij het opzetten van de bijeenkomsten.

  Begeleiding cultuurverandering

  Juli 2010 - september 2011

  Haagse Beek heeft het managementteam en het productieteam van het Internationaal Danstheater begeleid bij een cultuuromslag na een reorganisatie ten behoeve van meer productiegericht werken.

  Programmacoördinatie reorganisatietraject

  September 2009 - december 2012

  Haagse Beek werd gevraagd om te komen tot een onderzoekskader voor een organisatiebreed onderzoek. Samen met medewerkers en management is een analyse gemaakt van de organisatie, waarna we een aantal verbetervoorstellen hebben geformuleerd die zijn voorgelegd aan de directie. Het onderzoek vormde de basis voor het ambitiedocument ‘Vernieuwing Organisatie en Formatie Dienst Justis’. Naast de uitvoering van de deelonderzoeken heeft Haagse Beek als onderzoeksleider projectmedewerkers aangestuurd, overleg gevoerd met de medezeggenschap en afstemming gerealiseerd met intern en extern betrokkenen.

  Bij de implementatie vervulde Haagse Beek de rol van programmacoördinator. Dit betrof (inhoudelijke) begeleiding en advisering in 13 implementatieprojecten bij de uitwerking van inrichtingprincipes; ontwikkeling, begeleiding en uitvoeringscoördinatie van het dynamisch reorganisatietraject; advisering en coördinering bij het implementeren van het Functiegebouw Rijk; monitoring en beoordeling van de uitwerking van de implementatieprojecten;(rechtspositionele) voorlichting en interne en externe communicatie met de organisatie en departement. Daarnaast heeft Haagse Beek de plaatsingsadviescommissie begeleid en de HRM-adviseurs en de medezeggenschap gecoacht in het kader van rechtspositionele casuïstiek en de ARAR. Tijdens het implementatietraject vond regelmatig afstemming plaats met diverse betrokkenen en projectmedewerkers.

  Bijeenkomst samenwerking professionals

  Juni 2010 - juli 2010

  Voor huisartsen en specialisten van het Sint Antonius Ziekenhuis heeft Haagse Beek een ludieke bijeenkomst begeleid. Met de circa 100 deelnemers hebben we gesproken over de samenwerking tussen deze professionals en hoe die verbeterd zou kunnen worden.

  Reactie van een specialist:
  "De manier waarop de bijeenkomst is vormgegeven maakt dat ik eerder verleid wordt om deel te nemen aan discussie. En dat heeft voor mij en voor andere aanwezigen echt wat opgeleverd. Ik denk dat we een goede doorstart maken in de samenwerking tussen huisartsen en specialisten."

  Trainingstraject t.b.v. professionalisering medewerkers

  December 2006 - september 2008

  In dit zelfstandig medisch behandelcentrum heeft Haagse Beek bijgedragen aan de professionalisering van medewerkers door middel van een trainingstraject. Daarbij was in het bijzonder aandacht voor klantgericht werken.

  Implementatie meldkamersysteem

  Januari 2011 - december 2012

  Haagse Beek heeft begeleid en geadviseerd bij de implementatie van het nieuwe meldkamersysteem en bijbehorende werkwijze voor alle medewerkers van (destijds nog) twee separate RAV's. Hierbij fungeerde Haagse Beek als projectleider en verantwoordelijke voor een goede afstemming tussen de Amerikaanse licentiehouder en betrokken partijen in de veiligheidsregio (politie, brandweer en ambulancevoorzieningen uit de regio's Brabant- Noord en Midden-West Brabant). Dit resulteerde in een gezamenlijk gedragen besluit voor de gehele overgang naar een nieuw meldkamersysteem en manier van werken.

  Begeleiding heidag over reorganisatie afdeling Control

  Januari 2017

  Als gevolg van een reorganisatie worden de taken en rollen van de afdeling op verschillende plaatsen ondergebracht. Dit vraagt om een heroriëntatie op de nieuwe situatie: waar is de afdeling straks van, wat wil de afdeling bereiken en hoe kunnen de nieuwe taken het beste worden vormgegeven? Bij deze verandering speelt onzekerheid ook een rol. Er zullen medewerkers zijn die de afdeling gaan verlaten. Wij hebben een heidag begeleid waarin antwoord is gegeven op de genoemde vragen en waarbij ook besproken is hoe eenieder staat tegenover de veranderingen.

  We begonnen met een mix van vragen: over ieders typische manier van werken, wat energie geeft, de beoogde veranderingen en ieders gevoel daarbij. Vervolgens schetsten we met elkaar de nieuwe situatie: wat gaat er veranderen, en wat betekent dat voor de ruimte die je hebt als afdeling om invulling te geven aan je rol? In groepen is antwoord gegeven op drie vragen:
  1. Waar zijn wij van? (missie)
  2. Hoe ziet onze afdeling er dan in een droomsituatie uit? (vision)
  3. Wat is cruciaal om onze afdeling écht goed te laten functioneren? (kritieke succesfactoren)

  De antwoorden zijn met elkaar besproken, waarna verdieping heeft plaatsgevonden met vervolgvragen. In een gesprek met één van de beleidsdirecties zijn de uitkomsten verder aangescherpt. In een buitenactiviteit is op een ontspannen manier en met een kwinkslag ingezoomd op de competenties die in de toekomst van belang zijn.

  Visieontwikkeling en ondersteuning reorganisatie

  Februari 2017 - maart 2018

  Vereniging De Zaansche Molen stelt zich ten doel om de molens in de Zaanstreek in stand te houden en hier belangstelling voor op te wekken. Door het zicht op verschillende werkzame molens is de naamsbekendheid van de Zaanse molens groot. Dit zorgt per jaar voor circa 450.000 betalende bezoekers. Deze aantallen zullen waarschijnlijk toenemen. Haagse Beek heeft met het bestuur een visie ontwikkeld op de toekomst en bezien hoe activiteiten kunnen worden ondergebracht, onder meer met betrekking tot een gelieerde stichting die de exploitatie van de molens verzorgt. Vervolgens hebben we een reorganisatieplan gemaakt en ondersteund bij de uitvoering hiervan.

  Trainingsmodules voor zelfsturing

  September 2016 - mei 2017

  Hoe richt je een training in voor zelfsturende teams in de gemeente Nijkerk? In ieder geval niet top-down!

  Toen wij de offerteaanvraag uit Nijkerk onder ogen kregen, stonden we voor een moeilijke opgave. De starttraining is verplicht voor alle zelfsturende teams in Nijkerk, maar ondertussen wil je hen niets opleggen! We hebben een werkwijze gevonden waarbij we twaalf modules aanbieden waar de teams uit kunnen kiezen op basis van hun individuele plan. Ze mochten ook kiezen in de trainer, in de leermethode en de locatie. En daarmee is de training eigenlijk direct begonnen. Want een maatwerktraining voor jezelf ontwikkelen is direct de eerste stap in je ontwikkeling!

  De modules betroffen onder meer de essentie van zelfsturing, resultaatgericht sturen, besluiten nemen, samenwerken, conflict hantering, feedback, van buiten naar binnen werken, vertrouwen, innovatie, ondernemerschap, financiën en HRM. De training is uitgevoerd voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Werkend vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht is stapsgewijs invulling aan zelfsturing gegeven.

  Zelfsturing biedt veel ruimte en kansen, maar het geeft in de praktijk ook de grilligheid weer die onderhuids in en tussen teams kan spelen. Er komt veel op mensen af. Met wie werk ik? Hoe prioriteer ik? Wie beslist in het team? En: hoe ver gaat mijn loyaliteit? Bij zelfsturing gaat het om het zoekproces naar de juiste balans: enerzijds autonomie, zelfoplossend vermogen en regelruimte voor teams om zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Anderzijds helderheid over structuur, besluitvormingsprocessen en conflicthantering.

  In onze beleving verschilt die balans per team en is ook de weg daar naartoe per team verschillend. Vanuit die invalshoek hebben wij dit traject opgezet en boden wij een aanpak die teams aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en hen zelf het maatwerk hiervoor liet inrichten.

  De trainingen ontvingen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

  Intervisie en coaching managementteam

  April 2016 - oktober 2016

  De teammanagers van de Bibliotheek Rotterdam ervaren dat zij steeds meer een integrale rol krijgen en van hen verwacht wordt medewerkers mee te nemen in diverse organisatieveranderingen. Het managementteam wil zich daarom verder ontwikkelen en reflecteren op het eigen handelen. Tijdens een aantal intervisiebijeenkomsten zijn de managers actief aan de slag gegaan met werkgerelateerde vraagstukken. De MT-leden zijn nu zelf in staat om te reflecteren op het eigen handelen door gebruik te maken van intervisiemethoden en deze met directe collega's toe te passen. In enkele aanvullende één-op-één gesprekken zijn door de procesbegeleider enkele coachingsmethodieken toegepast.

  Evaluatie veranderstrategie en opstellen sociaal plan

  Mei 2017 - juli 2017

  ParkeerService wil klantgerichter gaan werken. Daarvoor is het nodig dat de organisatie een andere inrichting krijgt, maar ook dat medewerkers op een andere manier gaan werken. ParkeerService heeft voor een veranderstrategie gekozen waarbij wordt geëxperimenteerd en middels pilots ervaring wordt opgedaan met de nieuwe manier van werken. Wij hebben deze pilots geëvalueerd. De evaluatie is tegelijkertijd een cultuurinterventie, omdat het bijdraagt aan het vormkrijgen van de nieuwe cultuur in de organisatie. Met de medewerkers is gesproken over waar ze tegenaanlopen en wat ze nodig hebben om hoogwaardige service te verlenen die past bij ParkeerService. Ook zijn ze uitgedaagd om naar hun eigen rol te kijken.

  Onderdeel van de organisatieverandering is een reductie in de formatie. In samenspraak met de ondernemingsraad hebben wij een sociaal plan opgesteld om deze reductie te reguleren.

  Ontwikkeltraject samenwerking bestuurder-medezeggenschap

  Januari 2015 - juni 2016

  Haagse Beek heeft een ontwikkeltraject begeleid om de communicatie en samenwerking in de driehoek bestuurder-medezeggenschap-directie/middenmanagement te verbeteren. Na een intensief traject hebben de betrokken partijen meer inzicht gekregen in ieders rol en taken in de samenwerking, de wederzijdse knelpunten en de manier waarop deze knelpunten kunnen worden opgelost. Haagse Beek heeft vervolgens een aantal gesprekken georganiseerd tussen de WOR-bestuurder en onderdeelscommissie om een goede communicatie tussen beide te borgen en de ingezette koers vast te houden.

  Na de verkiezingen heeft een vernieuwde OC tijdens een startconferentie en training aandacht besteed aan de kennismaking tussen oude en nieuwe leden, het benutten van ieders kwaliteiten, het kiezen van een dagelijks bestuur en de inhoudelijke doelstellingen. In het bijzonder is de OC ingegaan op de doorontwikkeling van het proces van medezeggenschap.

  Reactie van een deelnemer:
  "De begeleiders hebben ons met een kritische blik, transparante houding en onpartijdigheid laten zien dat er juist verbinding mogelijk is en dat verbetering begint bij jezelf. We hebben geleerd het verleden meer los te laten en gezamenlijk te kijken naar de toekomst"

  Begeleiding bij vorming nieuwe afdeling

  Augustus 2017 - april 2018

  In 2017 is binnen de Koninklijke Bibliotheek de nieuwe afdeling Governance, Risk & Compliance gevormd. De medewerkers van GR&C komen vrijwel allemaal uit de eigen organisatie, maar krijgen relatief nieuwe taken, andere rollen en ook een andere positie binnen de nieuwe organisatiestructuur van de Koninklijke Bibliotheek. Om de medewerkers hier zo goed mogelijk op voor te bereiden en te begeleiden in hun nieuwe werkzaamheden, heeft Haagse Beek expertsessies verzorgd.

  Aanvullend heeft Haagse Beek ondersteuning en inhoudelijke begeleiding geboden om te komen tot een roadmap voor de afdeling GR&I. Deze roadmap bevat de missie en visie van de afdeling, evenals de hoofdonderwerpen en acties voor het komende jaar. Daarbij was in het bijzonder aandacht voor hoe GR&I de rollen van controleur en adviseur richting de sectoren van de KB zou kunnen invullen.

  Assessments t.b.v. plaatsing en ontwikkeling leidinggevenden

  Juli 2018 - Heden

  Voor het werven van de juiste personen op de juiste plek én de doorontwikkeling van medewerkers op leidinggevende posities binnen de Koninklijke Bibliotheek neemt Haagse Beek diverse geschiktheids- en ontwikkelassessments af.

  Begeleiding organisatieontwikkelingstraject

  November 2018 - september 2020

  Hoe breng je structuur aan in een samenwerking die in essentie creatief is? Het Rotterdams Wijktheater wilde meer impact op de samenleving. Samenhang tussen de producties was daarvoor belangrijk, maar lastig te realiseren. Want het creatieve proces van medewerkers laat zich niet sturen. We hebben de organisatie begeleid bij een verandertraject naar een nieuwe opzet van de samenwerking. De eerste stap was om openheid te krijgen over ieders ambities en voorkeuren. Dat leidde tot bewustwording dat verandering onvermijdelijk was. Vervolgens hebben we een nieuwe samenwerkingsvorm ontworpen en de formele besluitvorming begeleid, in nauwe afstemming met de Raad van Toezicht,. Ten slotte begeleidden we de directie bij het implementeren van de nieuwe werkwijze.

  Invoering pilot indicatiestellingen

  December 2016 - december 2018

  In het Veiligheidshuis werken het Openbaar Ministerie, de politie, reclassering, de gemeente en zorginstellingen samen in het kader van ZSM en casusoverleggen.

  De opdracht was om met de ketenpartners (Politie, OM, NIFP, reclassering en zorginstellingen samen meer dan 12000 medewerkers in de regio) een landelijke proeftuin in te richten voor indicatiestelling van mensen met veelzijdige (GGZ) problematiek en een ingewikkelde justitiële achtergrond en gevaar voor hun omgeving. In de proeftuin is gewerkt met een systematiek waarmee het casusoverleg beter gevoed wordt met maatwerkadviezen vanuit een overleg waarin de ketenpartners vanuit een nieuwe organisatie-eenheid werken om een aanpak te formuleren die op maat is gemaakt voor beoordeling van individuele casuïstiek. Rol: opstellen en advisering over veranderprogramma en organisatorische inbedding inclusief ict aanpassingen, opzetten van de systematiek, coaching van betrokkenen, opstellen nulmeting, vervolgmetingen en eindrapportage over de effectiviteit van de methode en het verspreiden van de kennis op een landelijke conferentie met alle ketenpartners inclusief de ministeries van JenV en VWS.

  Ontwikkeling talentmodel

  April 2018 - december 2018

  Tensing is een snel groeiende organisatie die zich bezighoudt met technologische toepassingen. Het behouden van de leidende positie in dit marktsegment stelt hoge eisen aan de interne organisatie van Tensing.

  Tensing wil daarom meer investeren in aantallen en kwaliteit van medewerkers door middel van een talentmodel dat gaat over ontwikkeling en de evaluatie daarvan. Ze wil medewerkers een groeiperspectief bieden: wat kunnen ze worden bij Tensing, en hoe komen ze daar? Daarnaast zou het management criteria willen om het functioneren van medewerkers te evalueren; niet zozeer als beoordeling, maar om betere feedback te kunnen geven waarvan medewerkers kunnen leren. Ten slotte verdient ook de beloning van medewerkers aandacht; Tensing zou graag meer structuur aanbrengen in de vaste en variabele beloning.

  Haagse Beek heeft samen met directie en medewerkers een talentmodel ontwikkeld. Hierin zijn rollen uitgewerkt en zijn bijbehorende promotiecriteria en een beloningsmethodiek toegepast. Vervolgens is gekeken wanneer en hoe management en medewerkers hier in de praktijk mee omgaan, bijvoorbeeld in het vastleggen van de voortgang.

  Rekenmodel t.b.v. vernieuwing beloningsbeleid

  Oktober 2018 - januari 2019

  Voor het nieuwe beloningsbeleid van Olympia Uitzendbureau heeft Haagse Beek een rekenmodel gemaakt. Hiermee hebben we in beeld gebracht wat de financiele consequenties zijn van het nieuwe beleid. Dit model vormt daarmee ook de basis van de jaarlijkse beloningsronden.

  Teamontwikkeling managementteam

  April 2017

  Voor het managementteam van de directie CBJ heeft Haagse Beek tijdens een heidag een gesprek over teamontwikkeling begeleid. Met het MT is stilgestaan bij het eigen functioneren en de onderlinge samenwerking: hoe gaan we met elkaar om, hoe vullen we elkaar aan en hoe halen we het beste in elkaar naar boven? Daarbij was in het bijzonder aandacht voor de kernkwaliteiten van de MT-leden.

  Raad voor Rechtsbijstand

  Maart 2018 - december 2019

  Wij begeleidden de bestuurder en ondernemingsraad bij het opstellen van een businesscase omtrent de huisvesting.

  De Raad komt voort uit een fusie van Raden en werkt als organisatie nog steeds vanuit verschillende locaties in het land. Het is mogelijk goedkoper en beter voor het uitvoeren van de werkprocessen, maar ook voor de onderlinge kennisuitwisseling van medewerkers om op minder locaties te werken. De vraag is wat daarvan de opbrengsten zouden zijn, onder meer financieel, in relatie tot de consequenties voor de medewerkers. Ook wordt het rechtsbijstandsstelsel mogelijk gewijzigd, wat consequenties heeft voor het inrichten van de organisatie.

  Tijdens dit traject zaten bestuurder en ondernemingsraad samen in de 'cockpit'. Per onderdeel van het traject formuleerden zij gezamenlijk welke organisatie- of inrichtingsvraag beantwoord moest worden om de businesscase te kunnen maken en welke medewerkers op welke manier een bijdrage moesten leveren aan de beantwoording.

  'Door de gezamenlijke aanpak is het vertrouwen tussen OR en bestuurder gegroeid naar een situatie waarin zaken in alle openheid besproken kunnen worden.'
  - Marcel Spiegelenberg, voorzitter OR

  De uitkomst van het traject is een businesscase die tot stand is gekomen met de input van grote groepen medewerkers. De businesscase vormt de basis voor het verandertraject en programmamanagement van de Raad voor de komende jaren.

  Begeleiding LSO en zelforganiserende teams

  Mei 2017 - juni 2018

  De Raad voor de Kinderbescherming werkt sinds eind 2016 met zelfstandige resultaatverantwoordelijke teams, waarbij de teams zelfstandig regie voeren over inhoudelijke werkzaamheden en taken die voorheen aan de direct leidinggevende toebehoorden. De teams bevinden zich in een overgangsperiode en de nieuwe koers vergt aandacht van alle betrokkenen in de teams.

  Haagse Beek heeft diverse bijeenkomsten begeleid in het kader van zelforganisatie. Met medewerkers van de Landelijke Staforganisatie (LSO) heeft Haagse Beek tijdens een aantal bijeenkomsten nagedacht over de wijze waarop het leiderschap belegd kan worden. Wat is een zinvolle manier van organiseren, kijkend naar de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, de uitdagingen binnen de organisatie en de partijen waarvoor dienstverlening wordt geleverd? Ook was er aandacht voor de fasen die een organisatie doorloopt om tot verandering te komen.

  Op regionaal niveau heeft Haagse Beek een aantal zelforganiserende teams begeleid. Aan de orde kwam het gemeenschappelijke werkkader, besluitvorming en samenwerking, verschillen in persoonlijkheden, rollen binnen het team en het bepalen en behalen van doelstellingen.

  Assessments t.b.v. selectie kandidaten

  Juni 2016 - oktober 2018

  In het kader van de verkiezingen voor de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement heeft Haagse Beek ondersteuning geboden bij de selectieprocedure voor de kandidatenlijst. Haagse Beek heeft assessments voorbereid en afgenomen om het persoonlijkheidsprofiel en een aantal cruciale competenties in beeld te brengen. Onderdeel van de assessments was een praktijksimulatie met een inhoudelijke casus, die door Haagse Beek is opgesteld.

  Begeleiding publiek-private samenwerking

  November 2018 - Heden

  De Poort van Schiphol vormt een publiek-private samenwerking voor het beheer van het Justitieel Complex Schiphol. Hierbinnen is een goede afstemming van belang tussen de gebruikers en de private partij die het facility management verzorgt. In dit kader begeleidt Haagse Beek periodiek bijeenkomsten op directieniveau om de onderlinge samenwerking te bespreken. Tevens begeleiden wij de onderliggende teams.

  Begeleiding managementdag over programmagericht werken

  Januari 2019 - Heden

  Haagse Beek heeft een managementdag begeleid voor de gemeente Waterland in het kader van de ontwikkeling die de organisatie doormaakt naar meer programmagericht werken. Het managementteam is begeleid in het maken van keuzes over de organisatiestructuur, de wijze van organisatiebreed overzicht houden en wat de volgende stappen zijn op weg naar zelforganisatie in een setting van (mogelijke) bestuurlijke samenwerking met naburige gemeenten. In een vervolgbijeenkomst is aandacht besteed aan het bepalen van de randvoorwaarden voor de samenstelling van teams en het prioriteren van activiteiten. Ook de eigen behoeften als domeinmanagers en strategisch team in deze doorontwikkeling kwamen aan bod.

  Train-de-trainer in het kader van zelforganisatie

  November 2018 - Heden

  Recentelijk zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd in de gemeente Molenlanden. Na de herindeling is een start gemaakt met de ontwikkeling van zelforganiserende teams binnen de ambtelijke organisatie. In deze beginfase heeft de gemeente ervoor gekozen om interne trainers op te leiden die de teams handvatten kunnen geven over hoe zij op een effectieve manier tot een gedragen besluit kunnen komen. Haagse Beek heeft de module Besluitvorming ontwikkeld en uitgevoerd voor deze interne trainers.

  Ondersteuning directie door HRM-adviseur

  Juni 2018 - Heden

  Middels de inzet van een senior HRM-adviseur biedt Haagse Beek ondersteuning aan de directie en het management van Servicepunt71. Onderdeel van de inzet is de ondersteuning van de directeur bij de doorontwikkeling van de organisatie, het vertalen van deze ontwikkeling in houding en gedrag, reguliere vragen rondom HRM, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, en de relatie met de medezeggenschap. Tevens wordt het management ondersteund bij ontwikkelingen op het gebied van ICT en facilitaire zaken.

  Aanvullend neemt de senior HRM-adviseur deel aan de plaatsingsadviescommissie (PAC) in het kader van de reorganisatie Interne Sturing binnen het Servicepunt71. Dit omvat het voorbereiden en voeren van gesprekken, het opstellen van het bezettingsplan en ondersteuning bij de besluitvorming rond voorgenomen plaatsing.

  Begeleiding verandertraject

  September 2017 - december 2018

  De gemeente Lansingerland is in 2017 gestart met een verandertraject gericht op het zijn van een toekomstbestendige organisatie. Ter versterking van dit traject heeft Haagse Beek zowel de griffie en het college als de ambtelijke organisatie geadviseerd en begeleiding geboden bij de uitvoering van het veranderproject "Structuur in de steigers". Aanvullend is gewerkt aan het verstevigen van de verbinding tussen programma, organisatie en B&W om voldoende inbreng te realiseren en draagvlak te creëren. Tevens was de adviseur sparringpartner richting de programmamanager.

  Impactanalyse functiegebouw

  December 2015 - februari 2016

  Voor de gemeente Lansingerland heeft Haagse Beek een impactanalyse gedaan in verband met druk op een drietal functies in het functiegebouw. Haagse Beek onderzocht of het huidige functiegebouw voldoende mogelijkheden biedt om de ontwikkelingen binnen en rondom de gemeente nu en voor de toekomst goed op te vangen. Daarbij was ook aandacht voor de mate van uitlegbaarheid van het huidige functiegebouw.

  Train-de-trainer en coaching in het kader van zelforganisatie

  Augustus 2017 - maart 2018

  De gemeente Bunschoten bevindt zich in een overgang naar het werken met zelfsturende teams. Deze teams hebben een grotere mate van autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Om de ontwikkeling naar zelfsturing in goede banen te leiden zijn interne trainers aangesteld. Haagse Beek heeft op specifieke onderdelen de opleiding van de interne trainers verzorgd en een klck-off bijeenkomst voor alle medewerkers georganiseerd.

  Aanvullend is een sociaal team van de gemeente gecoacht. Daarbij was aandacht voor communicatie en patronen in het teamoverleg, de totstandkoming van besluiten, het uitwisselen van verwachtingen en resultaten, het proces van samenwerken en het beleggen van de taken en rol van de coördinator binnen het team.

  Ontwikkelingstraject leidinggevenden

  Augustus 2017 - mei 2018

  Voor de leidinggevenden binnen de gemeente Woerden heeft Haagse Beek een management development-traject ontwikkeld en uitgevoerd. De hernieuwde missie, visie en kernwaarden van de organisatie vormden de basis voor dit ontwikkeltraject. Middels een aantal modules zijn de leidinggevenden door ons gecoacht en begeleid in het reflecteren op hun eigen gedrag en dat binnen de groep en het werken vanuit de kernwaarden van de organisatie. Binnen de verschillende gremia zijn verwachtingen naar elkaar uitgesproken en gewenste (nieuwe) gedragingen benoemd. Het traject heeft de leidinggevenden geholpen om een goede start te maken, zowel persoonlijk, in hun team en met de hele organisatie.

  Risicoanalyse-sessies en praktijksimulatie verkiezingen

  Oktober 2017 - januari 2018

  Voor de Unit Verkiezingen (Afdeling Burgerzaken, Sector Klantcontactcentrum, Dienst Publiekszaken) van de gemeente Den Haag heeft Haagse Beek twee risicoanalyse-sessies en een 'tabletop' verzorgd. Dit in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Tijdens de sessies zijn de risico's geïnventariseerd volgens het risicoanalyse-model. Om het handelingsvermogen met betrekking tot het omgaan met deze risico's te testen en verder te ontwikkelen, heeft Haagse Beek een tabletop begeleid. Tijdens deze dag is door middel van een aantal praktijksimulaties geoefend in het vaardig met elkaar samenwerken en communiceren en het uittesten van structuren.

  Begeleiding management en zelforganiserende teams

  Mei 2018 - februari 2019

  De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken samen in de Werkorganisatie Duivenvoorde. Haagse Beek begeleidt het management en twee teams van het maatschappelijk domein, evenals de CJG's (Centrum Jeugd en Gezin) van Wassenaar en Voorschoten, op het gebied van zelforganisatie.

  Professionalisering HR-afdeling

  Februari 2018 - Heden

  Haagse Beek heeft Zadkine, een stichting voor educatie en beroepsonderwijs, ondersteund in het verder professionaliseren van haar HR-afdeling.

  Deze ondersteuning bestond uit 3 onderdelen:

  • Professionalisering van de dienstverlening door middel van het in beeld brengen van de benodigde capaciteit, roltyperingen en portefeuilleverdeling. Op basis hiervan werd de HR keten aangescherpt.
  • Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door de inzet van loopbaanfase gerelateerde faciliteiten en het opstellen van een visiedocument werd zowel voor de korte als lange termijn geïnvesteerd in de inzet van medewerkers.
  • Het opstellen van een plan van aanpak om de Participatiewet toe te passen.

  Ondersteuning middels inzet HR-adviseur

  Juli 2016 - oktober 2017

  Haagse Beek heeft de afdeling HR van de gemeente Westland ondersteund in de vorm van de inzet van een HR-adviseur Mobiliteit en Ontwikkeling.

  Ontwikkeling visie op eerstelijnszorg

  September 2017 - januari 2018

  De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) geeft samen met het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) invulling aan de zorgplicht van de overheid voor gedetineerden. Naast de bestaande visie op gezondheidszorg in het algemeen wil DJI specifiek een visie op de eerstelijnszorg ontwikkelen. Het hebben van doordachte visie is onder andere nodig om de inkoop van eerstelijnszorg zo goed mogelijk te kunnen doen. In onze adviesrapportage zijn we ingegaan op de voor DJI en NIFP relevante trends en ontwikkelingen en wat deze betekenen voor de eerstelijnszorg. Verder was aandacht voor de ambities van DJI op (middel)lange termijn en wat er in de eerstelijnszorg van DJI moet veranderen om deze toekomstbestendig te maken. Tijdens dit traject was veel ruimte voor de aanwezige kennis en kunde binnen de organisatie.

  Pilot lean-methodiek voor medewerkersparticipatie

  Januari 2013 - juni 2013

  Per 1 januari 2013 is de medezeggenschap binnen de Nationale Politie zo georganiseerd dat ondernemingsraden worden gekozen op het niveau van eenheden en de Centrale Ondernemingsraad (COR) overkoepelend overleg voert met de korpschef. Op het niveau onder de eenheden is geen medezeggenschap ingericht. De Nationale Politie is gestart met het project medewerkersparticipatie om zo de input van medewerkers meer een plek te geven en daarmee ook op dit niveau vorm te geven aan betrokkenheid.

  In een pilot onderzoekt de Nationale Politie of de lean-methodiek bijdraagt aan medewerkersparticipatie en of deze ook voor andere processen meerwaarde kan bieden. Haagse Beek heeft ondersteuning geboden bij het toepassen van de lean-methodiek en geadviseerd over wat er nodig is om medewerkersparticipatie succesvol te laten zijn.

  Advisering OR over organisatieplan

  Oktober 2013 - januari 2014

  De ondernemingsraad van de gemeente Beuningen is gevraagd om advies uit te brengen over het organisatieplan 'Beuningen Maken We Samen' waarin de nieuwe hoofdstructuur voor de organisatie is uitgewerkt. Haagse Beek heeft de OR begeleid en geadviseerd over vragen als: In welke mate willen en kunnen we als OR betrokken zijn bij het opstellen van dit organisatieplan? Hoe kunnen we hierop input leveren? Hoe vullen we onze adviesrol zuiver in na intensief in het voortraject betrokken te zijn?

  Workshop Generatiepact voor OR en HR

  Mei 2017

  Voor OR-leden en HR-medewerkers uit verschillende publieke organisaties heeft Haagse Beek in samenwerking met PROambt een workshop verzorgd met als thema 'Generatiepact? Gewoon anders organiseren!' We zijn ingegaan op hoe het Generatiepact meerwaarde kan hebben voor een organisatie, langs welke fases deze regeling wordt opgesteld, en welke rol is weggelegd voor OR, HR, werknemersorganisaties en bestuurder.

  Verandertraject naar zelfsturing

  Januari 2015 - maart 2018

  De gemeente Nijkerk nam een radicale stap door van een klassiek bestuurde organisatie over te gaan op zelfsturing binnen teams. Het doel was om initiatieven van inwoners veel meer centraal te stellen en tegelijkertijd aan de bezuinigingsopgave te kunnen voldoen. Haagse Beek heeft de gemeente hierbij vanaf de start van het traject intensief begeleid. Eén van de tussentijdse resultaten in 2016 was dat raadsleden, samenleving en ambtelijke organisatie met volle overtuiging werken aan Samen aan zet. Hierbij ligt al het beïnvloedbare budget in beginsel bij de samenleving; een unicum in Nederland.

  Lees verder:

  'Geen gemeente is tot nu toe zo ver gegaan in democratische vernieuwing als Nijkerk' - artikel in Vrij Nederland over nieuwe vormen van democratie
  We gaan ANDERS - website gemeente Nijkerk
  Gemeenteraad vraagt bewoners om inbreng - Samen aan zet in de lokale krant Stad Nijkerk
  Initiatiefvoorstel raadsleden als start van Samen aan zet
  Samen aan zet in Nijkerk: loslaten op een iets hoger niveau - artikel in Binnenlands Bestuur
  Dit doet een spelverdeler bij de gemeente Nijkerk - artikel op Intermediair

  Begeleiding Concern RegieGroep

  Mei 2019

  Tijdens een tweedaagse training begeleidden wij de Concern RegieGroep van Gemeente Hilversum o.a. in het elkaar beter leren kennen, het onderzoeken van ieders motivatie, de samenwerking met de bestuurder en het herijken van de interne werkwijze.

  Dagvoorzitterschap Rechercheurs

  Juni 2019

  Als facilitator heeft Ilse de Bruijn een groep rechercheurs begeleid bij het onderling uitwisselen van kennis en praktijkervaringen als basis voor een landelijke aanpak op een inhoudelijk thema.

  Begeleiding OR 'samenzeggenschap'

  Januari 2020

  De zorgorganisatie Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) biedt ondersteuning aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen.

  De ondernemingsraad van Humanitas DMH is eind 2019 met de toenmalige bestuurder gestart met een pilot 'samenzeggenschap'. In plaats van de klassieke manier van medezeggenschap, ziet de OR van Humanitas DMH een toekomst voor zich waarin de teams met elkaar beslissingen nemen over zaken die hun werk of werkomgeving direct beïnvloeden.

  Om deze droom werkelijkheid te laten worden, hebben we twee heidagen begeleid waarin we met de OR een strategie hebben bepaald, concrete acties hebben geformuleerd en geoefend hebben met de vaardigheden die nodig zijn om hier vorm aan te geven.

  Begeleiding digitale transformatie

  September 2018 - Heden

  De provincie Zuid-Holland wil de digitalisering binnen de organisatie een nieuwe boost geven. Om te kunnen werken aan de opgaves van de provincie, op de korte en langere termijn, is het van belang dat medewerkers hun digitale vaardigheid ontwikkelen. Vanaf 2021 wil de provincie een concreet leerplan en leerlandschap voor medewerkers gaan aanbieden. Wij ondersteunen de provincie bij deze digitale transformatie door het doen van onderzoek, het faciliteren van (online) bijeenkomsten, expertmatige beoordeling van het traject en het opzetten van een digitaliseringsprogramma nadat eerder is geadviseerd over de innovatiestrategie en een visie is ontwikkeld op digitalisering.

  Herzien gesprekkencyclus

  November 2019 - december 2019

  Zadkine is een regionaal opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Rotterdam. De school heeft in totaal zo'n 1.800 medewerkers in dienst. Wij ondersteunen de afdeling HR bij verschillende vraagstukken. Onderdeel van onze ondersteuning is het herzien van de gesprekkencyclus.

  Op basis van het medewerkertevredenheidsonderzoek en gesprekken met betrokkenen is het beleid voor de gesprekkencyclus tegen het licht gehouden en vernieuwd. De gesprekken die leidinggevenden en medewerkers met elkaar hebben, hebben de naam 'Zadkine en ik-dialogen' gekregen. Dit kunnen allerlei soorten gesprekken zijn, over prestaties, professionele ontwikkeling, vitaliteit, bijzondere zaken, maar ook gesprekken 'tussendoor'. Het nieuwe beleid laat nadrukkelijk ruimte voor eigen invulling van leidinggevenden en medewerkers. Zij weten immers zelf het beste waar zij behoefte aan hebben en welke gespreksvorm het beste werkt. Het doel van de handleiding is om leidinggevenden en medewerkers handvatten te geven om regelmatig in gesprek te gaan over zaken die voor hen belangrijk zijn.

  Toolbox personele vraagstukken

  April 2020 - Heden

  Binnen de gemeente Molenlanden werken teams grotendeels zelforganiserend. Daarvoor zijn verschillende teamrollen ingericht, zoals de rol van zorgdrager. Ook zijn de teams door ons getraind in vaardigheden zoals het geven van feedback. De afdeling HR merkt dat het voor teams lastig kan zijn om complexe personele vraagstukken op te pakken. In coproductie met HR ontwikkelen wij een toolbox voor de teams (en de zorgdrager in het bijzonder) met een overzicht van alle instrumenten die beschikbaar zijn om te werken aan teamontwikkeling en individuele ontwikkeling én maken we een handreiking voor de teams hoe om te gaan met complexe personele vraagstukken binnen het team waarbij extra aandacht en zorg nodig is. Daaraan gekoppeld ontwikkelen we een verdiepende training voor de zorgdragers hoe met dit soort zaken om te gaan.

  Onderzoek en begeleiding organisatieontwikkeling

  Maart 2019 - Heden

  Hoe vergroot je de maatschappelijke impact van een complexe organisatie? De Bibliotheek wordt door velen gezien als een plaats om boeken te lenen. Maar intussen is de Bibliotheek veel meer dan dat, met de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken: eenzaamheid, laaggeletterdheid en exclusie. Hoe integreer je deze doelstellingen in de reguliere bedrijfsvoering, zodat de slagkracht optimaal is? Bij die omslag hebben wij de Bibliotheek begeleid. Met een diepgaande analyse van de organisatie, het ontwerpen van een nieuwe organisatie en werkwijze, en met het coachen van het leiderschap.

  Adviestraject financiële positie en bedrijfsvoering

  April 2020 - mei 2020

  Hoe krijg je grip op de financiële stromen in een organisatie in opbouw? Met deze vraag benaderde Briedis ons. In korte tijd – er was weinig budget beschikbaar – deden we een analyse van de huidige financiële positie en de dynamiek in de bedrijfsvoering. Onze presentatie van de uitkomsten creëerde bewustwording bij de stakeholders en bereidheid tot veranderen. Op grond van de analyse konden we een concrete aanpak adviseren, waar de organisatie zelf mee verder kon. Het betrof een kort en praktisch adviestraject.

  Verandertraject en analyse bedrijfsvoering

  September 2019 - Heden

  Hoe leg je de lat hoger terwijl medewerkers aangeven dat de werkdruk nu al te hoog is? Daar kwam kort gezegd de vraag van de Doelen op neer. Rotterdam is een stad met veel subculturen – de Doelen wil open zijn voor de hele stad, dus dat leidt tot een enorme ambitie. We hebben de organisatie begeleid bij het vinden van de optimale werkwijze om deze ambitie te realiseren met beperkt beschikbare middelen. Door alle medewerkers te betrekken bij een diepgaande analyse van de huidige bedrijfsvoering. De oplossingen kwamen eigenlijk als vanzelf naar boven en bleken te liggen in een betere benutting van aanwezige kwaliteiten. De organisatie kan nu zelf door met de toepassing van de nieuwe werkwijze.

  Begeleiding en analyse HR-strategie

  Januari 2020 - februari 2020

  Hoe formuleer je een HR-strategie die de gewenste organisatieontwikkeling bevordert? Met die vraag kwam de HR-manager van Staedion bij ons. De opdracht draaide eigenlijk om het niveau onder de HR-strategie, de fundamenteel benodigde veranderingen in het HR-domein. We deden een korte maar grondige analyse van de organisatiestrategie en spraken met bestuur en OR over de uitdagingen van de organisatie. Op grond van die snelle analyse konden we de grote HR-thema’s beschrijven en een opzet maken voor de HR-strategie om die thema’s te concretiseren. De HR-manager kon daarmee zelf het strategisch HR-plan verder uitwerken en toepassen.

 • Meer factsheets (7)
 • Meer publiciteit (15)

Nieuwsbrief

Niets missen op het gebied van publieke vernieuwing? Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over een thema. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort en zonder PR-praat. Wij respecteren uw privacy.