Coaching

Als een vertrouwelijke gesprekspartner kan een online coach helpen om zaken te ordenen, te motiveren tot reflectie en perspectief te bieden in een gecompliceerde situatie. Wij verzorgen online coaching en training van de leiding van organisaties, maar ook managers en medewerkers op individueel niveau en in groepen. Lees hieronder voor meer informatie of om een online zelftest in te vullen.

Coaching

Het kan gaan om het ontdekken van persoonlijke motivaties, maar ook om het vertalen van motivaties naar concrete actiepunten en het helpen deze te realiseren. Wij verzorgen zowel online individuele coaching als groepscoaching, voor leidinggevenden van organisaties, maar ook voor specifieke individuele problematiek van individuele medewerkers of voor het oplossen van problematiek in een directie of op een afdeling.

Zelftests

Voor meer informatie

Huub Brinkhof

Bij (online) coaching stel ik me zo op dat jij inzicht krijgt in nieuwe mogelijkheden en dat daarmee zoveel energie vrij komt dat je ook weet wat jouw volgende stap wordt. Uitgangspunt voor de gecoachte: 'Wat kan ik anders doen om in contact met de ander een gewenst effect te bereiken?' Of het nu gaat om werkgerelateerde situaties of loopbaanvraagstukken, coaching vormt een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van iedere medewerker.

Meer over Huub Brinkhof

Projecten en Kennisbank

Wij coachen meer dan vijftien jaar leidinggevenden en teams in organisaties, maar ook colleges en raadsleden. Dit kan gaan om het verbeteren van de prestaties en onderlinge samenwerking, maar ook om besturingsstijl en het begeleiden van veranderingstrajecten. Online coaching en training is effectief in combinatie met onderliggende methoden van meting. Voor teamontwikkeling gebruiken wij onder meer Management Drives.
Hieronder staan voorbeeldprojecten weergegeven en een kennisbank met een aantal achterliggende methoden.
 • organisatie
  opdrachtgever

  Competentieontwikkeling medezeggenschapsleden

  Juli 2013 - juni 2016

  In de medezeggenschap kun je competenties opdoen die je in je reguliere functie of via cursussen niet ontwikkelt. Haagse Beek heeft voor de medezeggenschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid een project ontwikkeld waarin deze mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling vormkregen. Medezeggenschapsleden zijn actief aan de slag gegaan met het inzichtelijk maken en ontwikkelen van hun competenties, door middel van instrumenten als 360-graden feedback, ontwikkelassessments en coaching.

  Meer dan 330 medezeggenschapsleden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. Daarnaast zijn ruim 250 leidinggevenden voorgelicht over de wijze waarop zij de ontwikkeling van competenties kunnen bespreken én een plek kunnen geven in de reguliere P-cyclus. Ten slotte zijn leden van het dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraden ondersteund bij de coördinerende en coachende rol die zij hierin kunnen spelen.

  Bekijk dit filmpje voor een korte impressie van het project:

  Het A+O fonds Rijk publiceerde een tweetal nieuwsberichten over het project:

  Medezeggenschap waardevol voor je carrière - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 25-02-2015
  Rol leidinggevende bij ontwikkeling or-leden - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 14-10-2015

  Coaching van DOR-leden

  Januari 2015 - december 2016

  Diverse leden van de departementale ondernemingsraad hebben we gecoacht op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, rolvastheid, gespreksvoering en beïnvloeding.

  Periodieke begeleiding van de departementale ondernemingsraad

  Juni 2011 - april 2018

  Haagse Beek heeft de DOR op de volgende gebieden begeleid:

  • Begeleiding bij het toewerken naar de OR-verkiezingen en tijdens de startfase van de vernieuwde DOR
  • Procesbegeleiding bij het opstellen van doelen, het inrichten van een eigen werkwijze in de DOR en het vaststellen van de agenda voor het overleg met de WOR-bestuurder
  • Ondersteuning van DOR-leden bij competentieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling binnen de medezeggenschap (middels assessments, 360-graden feedback, coaching, intervisiebijeenkomsten)
  • Ontwikkelen van de eigen effectiviteit en efficiëntie op het gebied van medezeggenschap en het optimaal benutten van de rol van DOR-lid
  • Teamontwikkeling middels Insights Discovery
  • Begeleiding en coaching van het dagelijks bestuur bij de ontwikkeling en het organiseren van haar rol en taken. Training van de voorzitter. Verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur

  Feedback van een deelnemer: "De begeleider van Haagse Beek voelt goed aan wat de groep nodig heeft. Het vooraf vastgestelde programma is een leidraad en geen doel op zich. Daarmee heeft de begeleider zich laten zien als iemand die zich goed kan inleven maar de groep verantwoordelijk maakt voor het eigen eindresultaat."

  Coaching tijdens transitie

  Juni 2011 - april 2013

  De stichting Centrale Discotheek Rotterdam is een zelfstandige organisatie gericht op het uitlenen, beschikbaar maken en beheren van muziek en informatie. Het CDR heeft een fysieke muziekbibliotheek in de vorm van het Muziekwebplein (voorheen Centrale Discotheek) in Rotterdam en een online muziekdatabase, Muziekweb.nl. Een van onze coaches heeft het management en medewerkers gecoacht tijdens een transitie.

  Deelnemers over dit traject:
  'De coach weet wat er in ons bedrijf speelt. Hij weet wat er nodig is en is in staat om mij en mijn collega's op een constructieve manier te confronteren met onze leerpunten. Maar hij doet op zo'n manier dat je er zin in krijgt om aan jezelf te werken!'

  Deelnemer aan coachingstraject:
  'Bij de coach voelde ik me snel vertrouwd om te zeggen waar het bij mij om gaat. Hij luistert goed en de coaching heeft mij geholpen bij het vinden van structuur en een oplossing voor mijn vraagstukken.'

  Train-de-trainer intervisie

  Mei 2009 - november 2010

  Invoeren intervisie op de werkvloer door adviseurs van directie P&O middels een train-de-trainer concept.

  Reactie van deelnemer trainingstraject:
  ‘De wijze waarop de training is gegeven, doet recht aan mijn ervaring als procesbegeleider. Het heeft mij handvatten gegeven hoe ik op een goede manier een intervisiegroep kan begeleiden.'

  Begeleiding teamontwikkeling

  Augustus 2011 - juni 2012

  Een team van de Sociale Dienst Drechtsteden, bestaande uit krachtige en ervaren professionals, stond voor de uitdaging om zich vanuit een inhoudelijke rol naar een adviesrol te ontwikkelen. Haagse Beek heeft begeleiding geboden op het gebied van teamontwikkeling. Er was aandacht voor de sterktes en zwaktes van de teamleden, het gebruiken van elkaars kwaliteiten, de onderlinge samenwerking, het invullen van een adviesrol en de 'civil society'. In dit traject waren de teamleden zelf 'in the lead' bij het opzetten van de bijeenkomsten.

  Ziekenhuis Amstelland

  Januari 2011

  Verzorgen onderdeel management development.

  Intervisie en coaching managementteam

  April 2016 - oktober 2016

  De teammanagers van de Bibliotheek Rotterdam ervaren dat zij steeds meer een integrale rol krijgen en van hen verwacht wordt medewerkers mee te nemen in diverse organisatieveranderingen. Het managementteam wil zich daarom verder ontwikkelen en reflecteren op het eigen handelen. Tijdens een aantal intervisiebijeenkomsten zijn de managers actief aan de slag gegaan met werkgerelateerde vraagstukken. De MT-leden zijn nu zelf in staat om te reflecteren op het eigen handelen door gebruik te maken van intervisiemethoden en deze met directe collega's toe te passen. In enkele aanvullende één-op-één gesprekken zijn door de procesbegeleider enkele coachingsmethodieken toegepast.

  Trainingsmodules voor zelfsturing

  September 2016 - mei 2017

  Hoe richt je een training in voor zelfsturende teams in de gemeente Nijkerk? In ieder geval niet top-down!

  Toen wij de offerteaanvraag uit Nijkerk onder ogen kregen, stonden we voor een moeilijke opgave. De starttraining is verplicht voor alle zelfsturende teams in Nijkerk, maar ondertussen wil je hen niets opleggen! We hebben een werkwijze gevonden waarbij we twaalf modules aanbieden waar de teams uit kunnen kiezen op basis van hun individuele plan. Ze mochten ook kiezen in de trainer, in de leermethode en de locatie. En daarmee is de training eigenlijk direct begonnen. Want een maatwerktraining voor jezelf ontwikkelen is direct de eerste stap in je ontwikkeling!

  De modules betroffen onder meer de essentie van zelfsturing, resultaatgericht sturen, besluiten nemen, samenwerken, conflict hantering, feedback, van buiten naar binnen werken, vertrouwen, innovatie, ondernemerschap, financiën en HRM. De training is uitgevoerd voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Werkend vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht is stapsgewijs invulling aan zelfsturing gegeven.

  Zelfsturing biedt veel ruimte en kansen, maar het geeft in de praktijk ook de grilligheid weer die onderhuids in en tussen teams kan spelen. Er komt veel op mensen af. Met wie werk ik? Hoe prioriteer ik? Wie beslist in het team? En: hoe ver gaat mijn loyaliteit? Bij zelfsturing gaat het om het zoekproces naar de juiste balans: enerzijds autonomie, zelfoplossend vermogen en regelruimte voor teams om zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Anderzijds helderheid over structuur, besluitvormingsprocessen en conflicthantering.

  In onze beleving verschilt die balans per team en is ook de weg daar naartoe per team verschillend. Vanuit die invalshoek hebben wij dit traject opgezet en boden wij een aanpak die teams aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en hen zelf het maatwerk hiervoor liet inrichten.

  De trainingen ontvingen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

  Begeleiding LSO en zelforganiserende teams

  Mei 2017 - juni 2018

  De Raad voor de Kinderbescherming werkt sinds eind 2016 met zelfstandige resultaatverantwoordelijke teams, waarbij de teams zelfstandig regie voeren over inhoudelijke werkzaamheden en taken die voorheen aan de direct leidinggevende toebehoorden. De teams bevinden zich in een overgangsperiode en de nieuwe koers vergt aandacht van alle betrokkenen in de teams.

  Haagse Beek heeft diverse bijeenkomsten begeleid in het kader van zelforganisatie. Met medewerkers van de Landelijke Staforganisatie (LSO) heeft Haagse Beek tijdens een aantal bijeenkomsten nagedacht over de wijze waarop het leiderschap belegd kan worden. Wat is een zinvolle manier van organiseren, kijkend naar de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, de uitdagingen binnen de organisatie en de partijen waarvoor dienstverlening wordt geleverd? Ook was er aandacht voor de fasen die een organisatie doorloopt om tot verandering te komen.

  Op regionaal niveau heeft Haagse Beek een aantal zelforganiserende teams begeleid. Aan de orde kwam het gemeenschappelijke werkkader, besluitvorming en samenwerking, verschillen in persoonlijkheden, rollen binnen het team en het bepalen en behalen van doelstellingen.

  Begeleiding management en zelforganiserende teams

  Mei 2018 - februari 2019

  De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken samen in de Werkorganisatie Duivenvoorde. Haagse Beek begeleidt het management en twee teams van het maatschappelijk domein, evenals de CJG's (Centrum Jeugd en Gezin) van Wassenaar en Voorschoten, op het gebied van zelforganisatie.

  Train-de-trainer en coaching in het kader van zelforganisatie

  Augustus 2017 - maart 2018

  De gemeente Bunschoten bevindt zich in een overgang naar het werken met zelfsturende teams. Deze teams hebben een grotere mate van autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Om de ontwikkeling naar zelfsturing in goede banen te leiden zijn interne trainers aangesteld. Haagse Beek heeft op specifieke onderdelen de opleiding van de interne trainers verzorgd en een klck-off bijeenkomst voor alle medewerkers georganiseerd.

  Aanvullend is een sociaal team van de gemeente gecoacht. Daarbij was aandacht voor communicatie en patronen in het teamoverleg, de totstandkoming van besluiten, het uitwisselen van verwachtingen en resultaten, het proces van samenwerken en het beleggen van de taken en rol van de coördinator binnen het team.

  Ontwikkelingstraject leidinggevenden

  Augustus 2017 - mei 2018

  Voor de leidinggevenden binnen de gemeente Woerden heeft Haagse Beek een management development-traject ontwikkeld en uitgevoerd. De hernieuwde missie, visie en kernwaarden van de organisatie vormden de basis voor dit ontwikkeltraject. Middels een aantal modules zijn de leidinggevenden door ons gecoacht en begeleid in het reflecteren op hun eigen gedrag en dat binnen de groep en het werken vanuit de kernwaarden van de organisatie. Binnen de verschillende gremia zijn verwachtingen naar elkaar uitgesproken en gewenste (nieuwe) gedragingen benoemd. Het traject heeft de leidinggevenden geholpen om een goede start te maken, zowel persoonlijk, in hun team en met de hele organisatie.

  Coaching senior jurist

  Oktober 2017 - oktober 2018

  Het Schadefonds heeft de afgelopen anderhalf jaar een transitie doorgemaakt waarin senior juristen een groep vaste juristen begeleiden in hun werkzaamheden. Samen met de juristen is de senior verantwoordelijk voor de eigen werkvoorraad en de samenwerking met andere groepen. Ook staat de senior nieuwe juristen bij in hun ontwikkeling naar zelfstandig functionerende professionals.

  Een van onze coaches heeft een senior jurist gecoacht. De jurist had behoefte aan reflectie op het eigen handelen in deze nieuwe rol. Tijdens de eerste gesprekken is aandacht besteed aan het eigen denken en handelen, leerstijlen van de gecoachte en teamleden en het persoonlijkheidsprofiel. In de vervolgsessies werd ingegaan op coachend leidinggeven, het omgaan met weerstand en het inzicht in het eigen handelen in verschillende situaties. Kennis en ervaring uit de praktijk werd zo gekoppeld aan persoonlijke ontwikkeling en werkgerelateerde vraagstukken.

  Coaching medewerker

  April 2018 - november 2018

  De verschillende centra Jeugd en Gezin in de Nederlandse gemeenten bieden preventieve jeugdgezondheidszorg en maken zich sterk om een integraal zorgaanbod in de wijken aan te kunnen bieden. De professionals van de CGJ's hebben daarvoor veel contact met kinderen en hun ouders. Een klantvriendelijke houding van medewerkers naar de cliënt is dan ook van groot belang.

  Een van onze coaches heeft een medewerker van een CJG begeleid. De werkgever gaf aan dat het voor deze medewerker regelmatig lastig is om het gewenste niveau van klantvriendelijkheid vast te houden. Er zijn verschillende klachten vanuit ouders binnengekomen over het contact met de medewerker en ook de relatie met collega's is moeizaam. Het doel van de coaching was om de medewerker in staat te stellen zich weer professioneel en klantvriendelijk op te stellen tijdens het werk. Met de medewerker is gewerkt aan vragen als: waar heb je invloed op, wat beïnvloedt je werk en wat is je eigen verantwoordelijkheid?

  Na afloop van het coachingstraject was de teamleider positief over de stappen die door de medewerker zijn gezet. De medewerker geeft aan dat deze meer inlevingsvermogen heeft, zaken niet meer persoonlijk opvat en meer plezier heeft in het werk. Een belangrijke winst is dat de medewerker zich minder laat beïnvloeden door personen of situaties en correct blijft handelen richting de ouders.

  Begeleiding middenmanagement tijdens reorganisatie

  September 2014 - januari 2016

  Haagse Beek begeleidde het middenmanagement tijdens een reorganisatie. Hierbij stond centraal op welke wijze de managers individuele aandacht kunnen geven aan medewerkers om hen te helpen in de transitie naar een nieuwe organisatie. Vervolgens zijn verschillende afdelingen begeleid tijdens teamdagen ten behoeve van het verbeteren van de onderlinge samenwerking in de transitie.

  Aanvullend heeft een van onze coaches medewerkers ondersteund en begeleid op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

  Begeleiding en intervisie in het kader van nieuwe werkwijze

  Oktober 2016 - december 2016

  Verschillende afdelingen binnen het Schadefonds werken met senioren. Zij voeren coördinerende taken uit en zijn mentor voor 5 à 8 behandeljuristen.

  De behandeljuristen werken individueel. Ieder heeft zijn eigen werkvoorraad en is hier zelf voor verantwoordelijk. Dit zorgt voor kwetsbaarheid, bijvoorbeeld als iemand uitvalt. Daarnaast zorgt het voor een mogelijk verschil in doorlooptijden. Daarom is men gaan werken volgens groepsverantwoordelijkheden. Deze wijziging vergt een andere rol en vorm van aansturing voor de senior behandeljuristen, maar ook een andere rol van de juristen zelf. De vraag was echter: hoe doe je dit? Hoe zorg je ervoor dat deze manier van werken slaagt?

  We organiseerden een startbijeenkomst voor alle betrokkenen: de behandeljuristen, senioren en afdelingshoofden. Hierin werd aandacht besteed aan de twee componenten die centraal staan bij de verandering: inhoud en gedrag. Bij inhoud gaat het om de omslag naar gezamenlijke verantwoordelijkheid: wat betekent dit nu daadwerkelijk voor ieders werk? Bij gedrag gaat het om een passende sturingswijze: hoe gaan we de doelen behalen? Wat doen we bij piekmomenten? Hoe gaan we om met onderlinge verschillen?

  Vervolgens zijn intervisiebijeenkomsten ingericht voor zowel de behandeljuristen als de senioren. Deze groepen komen iedere zes weken samen om van elkaar te leren. Daarnaast ontstond op deze manier een ‘lerende cultuur’ waarin het gebruikelijk wordt om elkaar te consulteren. Dit bevorderde de zelfstandigheid binnen de groep.

  Door middel van deze aanpak is meer bewustwording ontstaan over de nieuwe werkwijze en wat dit voor ieder afzonderlijk betekent. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de manier van werken en hebben medewerkers geleerd om ervaringen met elkaar te delen en hiervan te leren. Kortom, er is een echte leercultuur ontstaan.

  Begeleiding formateur

  April 2018 - mei 2018

  De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben er in de gemeente Velsen toe geleid dat één partij als grootste uit de bus is gekomen. Na een proces van informatie onder begeleiding van de betreffende fractievoorzitter, vangt een proces van formatie aan, geleid door de formateur.
  Een van onze coaches heeft de formateur van de gemeente Velsen gecoacht op communicatieve aspecten in groepsdynamische (formatie)processen (‘het goede gesprek’).

  Begeleiding raadswerkgroep bestuurlijke vernieuwing

  September 2018 - Heden

  Bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad is een raadswerkgroep bestuurlijke vernieuwing ingesteld. De aanleiding hiervoor is een rapport van de Rekenkamer Rijswijk over de aanpak van burgerparticipatie in de gemeente. De algehele constatering van de rekenkamer is dat burgerparticipatie in Rijswijk meer gestructureerd en vanuit een gezamenlijke visie van raad, college en ambtelijke organisatie vorm moet krijgen. Wij begeleiden de raadswerkgroep om in samenspraak met de raad en de ambtelijke organisatie tot een initiatief te komen ten behoeve van bestuurlijke vernieuwing. Daarbij is gekozen om bestuurlijke vernieuwing breder op te vatten en ook de wijze waarop politiek-bestuurlijke besluitvorming tot stand komt mee te nemen in de initiatieven die worden opgezet.

  Coaching college

  Januari 2014 - december 2017

  Coaching van het college van de gemeente Nijkerk, in het bijzonder de wethouder die organisatieontwikkeling in portefeuille heeft. Het betrof het gezamenlijk bezien welke omslag noodzakelijk is in de besturingsstijl ten behoeve van democratische vernieuwing en een meer flexibele organisatie-inrichting, hoe die vorm te geven en wat dit betekent voor de besturingsstijl van het college.

  Begeleiding Concern RegieGroep

  Mei 2019

  Tijdens een tweedaagse training begeleidden wij de Concern RegieGroep van Gemeente Hilversum o.a. in het elkaar beter leren kennen, het onderzoeken van ieders motivatie, de samenwerking met de bestuurder en het herijken van de interne werkwijze.

  Begeleiding Heidag afdelingshoofden en senioren

  September 2019

  Wij begeleidden de afdelingshoofden en senioren van Schadefonds Geweldsmisdrijven tijdens een heidag. Aan de hand van de theorie over het Belangenwiel hebben we het spanningsveld van de verschillende belangen (klant, inhoud, organisatie, opdrachtgever, maatschappij) besproken in relatie tot de werkzaamheden bij het Schadefonds.
  Ook hebben we onderzocht wat voor invloed dit heeft op de verwachtingen, bedoelingen en afspraken t.a.v. ieders rol en taak en concretiseerden we gewenste resultaten en de manier om de resultaten te monitoren.

 • Meer factsheets (4)

Nieuwsbrief

Niets missen op het gebied van publieke vernieuwing? Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over een thema. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort en zonder PR-praat. Wij respecteren uw privacy.