Coaching

Als een vertrouwelijke gesprekspartner kan een coach helpen om zaken te ordenen, te motiveren tot reflectie en perspectief te bieden in een gecompliceerde situatie. Wij coachen managers en medewerkers op individueel niveau en in groepen. Lees hieronder voor meer informatie, vul een zelftest in, of neem contact op voor meer informatie.

Coaching

Het kan gaan om het ontdekken van persoonlijke motivaties, maar ook om het vertalen van motivaties naar concrete actiepunten en het helpen deze te realiseren. Wij verzorgen zowel individuele coaching als groepscoaching, voor leidinggevenden van organisaties, maar ook voor specifieke individuele problematiek van individuele medewerkers of voor het oplossen van problematiek in een directie of op een afdeling.

Projecten en Kennisbank

Sinds 2005 begeleiden wij ondernemingsraden. Hieronder vindt u een overzicht van de recente projecten en onze kennisbank.
 • organisatie
  opdrachtgever

  Ministerie van Veiligheid en Justitie, pSG en departementale ondernemingsraad

  Juli 2013 - juni 2016

  In de medezeggenschap kun je competenties opdoen die je in je reguliere functie of via cursussen niet ontwikkelt. Doel van het project is om deze mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling gericht vorm te geven.

  In het project hebben medezeggenschapsleden de kans gekregen actief aan de slag te gaan met (het inzichtelijk maken van) hun competentieontwikkeling, door middel van instrumenten als een 360 graden feedback, een ontwikkelassessment en coaching.

  Meer dan 330 medezeggenschapsleden hebben het instrumentarium gebruikt. Daarnaast zijn ruim 250 leidinggevenden voorgelicht over de wijze waarop zij deze ontwikkeling kunnen bespreken én een plek kunnen geven in de reguliere P-cyclus. Ten slotte zijn leden van het Dagelijks Bestuur van de medezeggenschapsraden ondersteund bij de coördinerende en coachende rol die zij hierin kunnen spelen.

  Uitkomsten van het project zijn op aanvraag beschikbaar. U kunt contact opnemen met Dries Douma, d.douma@haagsebeek.nl.

  Zie ook dit filmpje over het project:

  Het A+O fonds Rijk publiceerde een tweetal nieuwsberichten over het project:

  Medezeggenschap waardevol voor je carrière - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 25-02-2015
  Rol leidinggevende bij ontwikkeling or-leden - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 14-10-2015

  Centrale Discotheek Rotterdam

  Juni 2011 - april 2013

  Coaching

  Deelnemers over dit traject:
  "Huub Brinkhof weet wat er in ons bedrijf speelt. Hij weet wat er nodig is en is in staat om mij en mijn collega's op een constructieve manier te confronteren met onze leerpunten. Maar hij doet op zo'n manier dat je er zin in krijgt om aan jezelf te werken!"

  Deelnemer aan coachingstraject:
  "Bij Huub voelde ik me snel vertrouwd om te zeggen waar het bij mij omgaat. Hij luistert goed en de coaching heeft mij geholpen bij het vinden van structuur en een oplossing voor mijn vraagstukken."

  Sociale Dienst Drechtsteden, Hoofd Kwaliteit en Beleid

  Augustus 2011 - juni 2012

  Een team van de Sociale Dienst Drechtsteden, bestaande uit krachtige en ervaren professionals, stond voor de uitdaging om zich vanuit een inhoudelijke rol naar een adviesrol te ontwikkelen. Haagse Beek heeft begeleiding geboden op het gebied van teamontwikkeling. Er was aandacht voor de sterktes en zwaktes van de teamleden, het gebruiken van elkaars kwaliteiten, de onderlinge samenwerking, het invullen van een adviesrol en de 'civil society'. In dit traject waren de teamleden zelf 'in the lead' bij het opzetten van de bijeenkomsten.

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, departementale ondernemingsraad

  Juni 2011 - april 2018

  Periodieke begeleiding van de departementale ondernemingsraad (DOR) op de volgende gebieden:

  • Begeleiding bij het toewerken naar de OR-verkiezingen en tijdens de startfase van de vernieuwde DOR
  • Procesbegeleiding bij het opstellen van doelen, het inrichten van een eigen werkwijze in de DOR en het vaststellen van de agenda voor het overleg met de WOR-bestuurder
  • Ondersteuning van DOR-leden bij competentieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling binnen de medezeggenschap (middels assessments, 360-graden feedback, coaching, intervisiebijeenkomsten)
  • Ontwikkelen van de eigen effectiviteit en efficiëntie op het gebied van medezeggenschap en het optimaal benutten van de rol van DOR-lid
  • Teamontwikkeling middels Insights Discovery
  • Begeleiding en coaching van het dagelijks bestuur bij de ontwikkeling en het organiseren van haar rol en taken. Training van de voorzitter. Verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur

  Feedback van een deelnemer: "De begeleider van Haagse Beek voelt goed aan wat de groep nodig heeft. Het vooraf vastgestelde programma is een leidraad en geen doel op zich. Daarmee heeft de begeleider zich laten zien als iemand die zich goed kan inleven maar de groep verantwoordelijk maakt voor het eigen eindresultaat."

  Belasting Dienst Douane Nederland en ondernemingsraad Belastingdienst

  Januari 2015 - december 2015

  Ontwerpen van ontwikkeltraject ten behoeve van het optimaliseren van de samenwerking en communicatie in de driehoek directie-medezeggenschap-middenkader. De begeleiders hebben aan de hand van verschillende interventies (bijeenkomsten, gesprekken in groepen en 1-op-1, coaching, mediation, mini-conferenties) de betrokkenen uit de driehoek nader tot elkaar weten te brengen met uiteindelijk een aantal procesafspraken die de samenwerking en communicatie bevorderen en borgen.

  Reactie van een deelnemer:
  'De begeleiders hebben ons met een kritische blik, transparante houding en onpartijdigheid laten zien dat er juist verbinding mogelijk is en dat verbetering begint bij jezelf. We hebben geleerd het verleden meer los te laten en gezamenlijk te kijken naar de toekomst.'

  Plaatsvervangend Secretaris-Generaal en Departementale Ondernemingsraad

  Januari 2014 - Heden

  In het kader van het project competentieontwikkeling medezeggenschap VenJ coachen van diverse OR-leden binnen het ministerie. Dit richt zich op competenties die zij ontwikkelen in de medezeggenschap en de manier waarop deze een plek krijgen in de reguliere loopbaan.

  Diverse opdrachtgevers

  April 2012 - Heden

  Individuele coaching hoger kader.

  Departementale Ondernemingsraad (DOR)

  Januari 2015 - december 2016

  Coachen van diverse leden van de DOR op gebied van persoonlijke ontwikkeling, rolvastheid, gespreksvoering en beïnvloeding.

  COGAS

  Januari 2015 - december 2016

  Onze coach is ingezet bij het ondersteunen en begeleiden van medewerkers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en werkgerelateerde vragen. Aan de hand van het T-GROW model is in een reeks gesprekken gewerkt aan persoonlijke doelstellingen en een nieuw perspectief de mogelijkheden die medewerkers hierin zelf hebben.

  Directie P&O

  Mei 2009 - november 2010

  Invoeren intervisie op de werkvloer door adviseurs van directie P&O middels een train-de-trainer concept.

  Reactie van deelnemer trainingstraject:
  ‘De wijze waarop de training is gegeven, doet recht aan mijn ervaring als procesbegeleider. Het heeft mij handvatten gegeven hoe ik op een goede manier een intervisiegroep kan begeleiden.'

  Raad van bestuur

  Januari 2011

  Verzorgen onderdeel management development.

  Gemeente Nijkerk, ontwikkelteam

  September 2016 - mei 2017

  Hoe richt je een training in voor zelfsturende teams in de gemeente Nijkerk? In ieder geval niet top down!

  Toen wij de offerteaanvraag uit Nijkerk onder ogen kregen stonden we voor een moeilijke opgave. De starttraining is verplicht voor alle zelfsturende teams in Nijkerk, maar ondertussen wil je hen niets opleggen! We hebben een werkwijze gevonden waarbij we twaalf modules aanbieden waar de teams uit kunnen kiezen op basis van hun individuele plan. Ze mochten ook kiezen in de trainer, in de leermethode en de locatie. En daarmee is de training eigenlijk direct begonnen. Want een maatwerktraining voor jezelf ontwikkelen is direct de eerste stap in je ontwikkeling!

  De modules betroffen onder meer de essentie van zelfsturing, resultaatgericht sturen, besluiten nemen, samenwerken, conflict hantering, feedback, van buiten naar binnen werken, vertrouwen, innovatie, ondernemerschap, financiën en HRM.

  De training is uitgevoerd voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Werkend vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht is stapsgewijs invulling aan zelfsturing gegeven.

  Zelfsturing biedt veel ruimte en kansen, maar het geeft in de praktijk ook de grilligheid weer die onderhuids in en tussen teams kan spelen. Er komt veel op mensen af. Met wie werk ik? Hoe prioriteer ik? Wie beslist in het team? En: hoe ver gaat mijn loyaliteit? Bij zelfsturing gaat het om het zoekproces naar de juiste balans: enerzijds autonomie, zelfoplossend vermogen en regelruimte voor teams om zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Anderzijds helderheid over structuur, besluitvormingsprocessen en conflicthantering.

  In onze beleving verschilt die balans per team en is ook de weg daar naartoe per team verschillend. Vanuit die invalshoek hebben wij dit traject opgezet en boden wij een aanpak die teams aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en hen zelf het maatwerk hiervoor liet inrichten.

  De trainingen ontvangen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

  Klik

  voor een kort filmpje over de resultaten.

  Bibliotheek Rotterdam, managementteam

  April 2016 - oktober 2016

  De teammanagers van de Bibliotheek Rotterdam ervaren dat zij steeds meer een integrale rol krijgen en van hen verwacht wordt medewerkers mee te nemen in diverse organisatieveranderingen. Het managementteam wil zich daarom verder ontwikkelen en reflecteren op het eigen handelen. Tijdens een aantal intervisiebijeenkomsten zijn de managers actief aan de slag gegaan met werkgerelateerde vraagstukken. De MT-leden zijn nu zelf in staat om te reflecteren op het eigen handelen door gebruik te maken van intervisiemethoden en deze met directe collega's toe te passen. In enkele aanvullende één-op-één gesprekken zijn door de procesbegeleider enkele coachingsmethodieken toegepast.

  Raad voor de Kinderbescherming, Landelijke Staforganisatie en diverse regio's

  Mei 2017 - juni 2018

  De Raad voor de Kinderbescherming werkt sinds eind 2016 met zelfstandige resultaatverantwoordelijke teams, waarbij de teams zelfstandig regie voeren over inhoudelijke werkzaamheden en taken die voorheen aan de direct leidinggevende toebehoorden. De teams bevinden zich in een overgangsperiode en de nieuwe koers vergt aandacht van alle betrokkenen in de teams.

  Haagse Beek heeft diverse bijeenkomsten begeleid in het kader van zelforganisatie. Met medewerkers van de Landelijke Staforganisatie heeft Haagse Beek tijdens een aantal bijeenkomsten nagedacht over de wijze waarop het leiderschap belegd kan worden. Wat is een zinvolle manier van organiseren, kijkend naar de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, de uitdagingen binnen de organisatie en de partijen waarvoor dienstverlening wordt geleverd? Ook was er aandacht voor de fasen die een organisatie doorloopt om tot verandering te komen.

  Op regionaal niveau heeft Haagse Beek een aantal zelforganiserende teams begeleid. Aan de orde kwam het gemeenschappelijke werkkader, besluitvorming en samenwerking, verschillen in persoonlijkheden, rollen binnen het team en het bepalen en behalen van doelstellingen.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht