Terug
Generatiepact? Gewoon Anders Organiseren!

Over Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies werkt al 15 jaar voor publieke organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe trajecten in verschillende rollen: wij doen onderzoek naar verbetermogelijkheden, voeren het verandermanagement om doelen te realiseren, adviseren over innovatie in de publieke sector, en wij coachen en begeleiden leidinggevenden en teams met bijzondere aandacht voor participatie van medewerkers.

|
10.00u - 16.30u
|
Lazuli, Oudegracht 243-245 a/d Werf, Utrecht

Generatiepact? Gewoon Anders Organiseren!

Themabijeenkomst voor P&O-adviseurs, OR-leden en ambtelijk secretarissen

Op donderdag 11 mei 2017 vindt de themabijeenkomst Generatiepact? Gewoon Anders Organiseren! van Haagse Beek organisatieadvies en PROambt Advies plaats.
Waarom? In de CAO bij gemeenten is onlangs de mogelijkheid voor een generatiepact vastgelegd. Deze mogelijkheid zou breder ingezet kunnen worden, ook bij andere organisaties in de publieke sector. Het generatiepact biedt oudere medewerkers de gelegenheid minder te gaan werken tegen een gedeeltelijke financiële compensatie, terwijl met de ontstane ruimte in de formatie nieuwe jongere werknemers worden geworven. Ook bij andere overheidsorganisaties binnen de sector overheid en onderwijs biedt een generatiepact belangrijke mogelijkheden om tot wijzigingen te komen in het personeelsbestand, bijvoorbeeld qua leeftijd, levensfase, of de mate van gebondenheid. De vraag is echter hoe je dit in praktijk tot stand brengt. Hoe zorg je voor een aanpak die gedragen wordt in de organisatie?

Tijdens de workshop leer je over de mogelijkheden van een generatiepact. Vervolgens werken we gericht aan een aanpak die je helpt om het generatiepact in praktijk vorm te geven en die je mee terug kunt nemen naar je organisatie. We gebruiken hiervoor de methode Gewoon Anders Organiseren. De basis voor deze methode is het werken vanuit commitment en betrokkenheid in de organisatie. Het generatiepact moet meer zijn dan alleen een regeling voor medewerkers. Het moet een uiting zijn van solidariteit en een gezamenlijke drive om de toekomst met elkaar vorm te geven.

Wij nodigen zowel P&O-adviseurs als OR-leden en ambtelijk secretarissen van harte uit deze middag bij te wonen. De workshop vindt plaats in Utrecht van 10.00 uur tot 16.30 uur. De kosten zijn 190 euro per deelnemer inclusief lunch.

Wat houdt het generatiepact in en hoe past dat in onze organisatie?
Al geruime tijd stromen minder jongeren de publieke sector in, mede als gevolg van vacaturestops en inkrimping van de formatie door bezuinigingen. Bij gemeenten is het generatiepact een CAO-afspraak. Maar bij andere organisaties kan het ook worden ingevoerd. Het doel is om verjonging van het personeelsbestand op gang te brengen. Het biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid vrijwillig minder te gaan werken. Daarmee krijgen zij meer vrije tijd, en kan de organisatie besparen op de loonkosten.

De organisatie compenseert een deel van de uren die deze mensen inleveren. Het andere deel is voor hun eigen rekening. Het geld dat de gemeente of publieke organisatie met het generatiepact bespaart, is bedoeld om nieuwe, jonge medewerkers een baan aan te bieden. Dat is niet alleen belangrijk voor de jongeren zelf, maar ook voor de vitaliteit en toekomstbestendigheid van overheidsorganisaties.

Organisaties zijn vrij om zelf een generatiepact op te stellen dat past bij de organisatie, het personeelsbestand en de budgettaire ruimte. De minimale leeftijd van deelnemers, het aantal jaren dat kan worden deelgenomen, het aantal in te leveren uren en het te compenseren deel van het salaris, dit alles kan door de werkgever in samenspraak worden vastgesteld. Zo is er voor bijna elke organisatie wel een passend generatiepact samen te stellen.

De vraag is welke aanpak je helpt om een generatiepact in te voeren. Dit geldt zowel inhoudelijk (hoe omvangrijk, wat is precies de manier om het te organiseren?) als procesmatig (hoe zorgen we ervoor dat de drive vanuit de organisatie komt om hier vorm aan te geven?).

PROambt is een onafhankelijk pensioen en inkomensadviesbureau, gespecialiseerd in de publieke sector en expert in het meedenken over generatiepactmodellen en vertrekregelingen. Vanuit een onafhankelijke en objectieve positie adviseert het bureau werkgevers, werknemers en bestuurders uit de overheid, in het onderwijs en in de zorg over inkomenszekerheid bij (vervroegde) pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Deskundigheid, kwaliteit en maatwerk staan daarbij centraal.

De workshops

'Generatiepact?'
door Bianca Jaggan van PROambt Advies

Gemeenteland is er nu klaar voor, de Generatiepactmodellen schieten als paddenstoelen uit de grond. De ene gemeente kiest toch nog altijd liever voor een standaard 80-90-100 regeling en de andere gemeente durft al een wat creatiever model aan. Maar wát is nu interessant? En wat als u een werkgever bent buiten de CAO Gemeenten? Ja, ook u kunt slim gebruik maken van de fiscale regels/voorwaarden eventueel in combinatie met een reeds bestaande seniorenregeling.

Niet elke regeling die u op het internet ziet is een oplossing bij het “hogere doel” van úw organisatie. Het is juist de kunst om de belangen van werkgever en werknemer in balans te krijgen. Met andere woorden, hoe krijgt u zoveel mogelijk deelnemers? Door een reële “regeling” aan te bieden. Echter, hoe zorgt u er dan toch voor dat de kosten niet de pan uit rijzen? En beter nog… hoe kan het budgetneutraal ingezet worden op de lange termijn?

Naast wat de mogelijkheden, voorwaarden en succesfactoren zijn van het Generatiepact, delen wij tijdens deze workshop de laatste ontwikkelingen rondom de pensioenopbouw. Ook komt de nieuwe regelgeving per juli jl. aan de orde, omtrent de inkomensvervanging voor medewerkers die verder dan 5 jaar verwijderd zijn van de AOW-leeftijd en met (deeltijd) pensioen gaan in combinatie met werken of een Generatiepact. De uitkomst is een concrete aanpak die u voor zichzelf kunt formuleren.

'Gewoon Anders Organiseren!'
door Huub Brinkhof van Haagse Beek organisatieadvies

Veranderurgentie gaat over het stoppen van iets dat geen energie oplevert, ongewenst is of verlies oplevert. Het gaat bovendien over koers verleggen en een nieuwe koers bepalen. Het ombouwen van dat doel door middel van de vraag: ‘Wat wil je echt, hoe ziet het eruit als we recht doen aan wat deze organisatie nodig heeft in het kader van generatie-bewust werken? Hoe nemen we medewerkers in de hoogste leeftijdscategorie serieus en kunnen we tegelijkertijd verjonging aanbrengen en deze een eerlijke kans bieden? Wat als we nog langer wachten, zou de urgentie dan wel eens een te groot probleem kunnen vormen? In deze workshop leer je hoe je de veranderurgentie concreet handen en voeten geeft.
Wat wil de organisatie bereiken, welke competenties hebben we daarvoor nodig en welke van die competenties hebben we al in huis, welke kunnen we zelf ontwikkeling en welke moeten we van buiten halen? Het is van belang goed te concretiseren wat nodig is voor een passende combinatie van competenties en medewerkers die deze competenties beheersen of ontwikkelen.

HR (P&O) en medezeggenschap hebben vaak dezelfde belangen op dit vlak. Beiden bevinden zich in de adviserende hoek van de organisatie (hoewel de medezeggenschap soms met de WOR meer invloed zou kunnen genereren). Hoe komen HR en medezeggenschap dichter bij elkaar, hoe kan je elkaar versterken? Hoe weet je wanneer je elkaar kunt inzetten? Hoe ga je om met verschillende belangen, hoe maak je je adviesrol effectief en hoe behoud je tegelijkertijd een goede werkrelatie met de directeur/bestuurder? Deze elementen bespreken we en verwerken we samen in uw aanpak.

Om de verandering in gang te zetten is commitment in de organisatie nodig. Duidelijke processtappen en timing zijn hiervoor van belang. Wanneer sluit je aan in een gesprek met de directeur/bestuur, op het moment dat je geïnformeerd wordt of het moment dat je zelf informatie wenst of hebt te delen? Oftewel ben je reactief of proactief in de rol van gesprekspartner. Het ene is niet per se slechter dan het ander, het effect kan wel heel verschillend zijn. Het gaat om je opstelling in de zin van invloedssfeer: laat je het gebeuren of zorg jij dat het gebeurt? Gezag en macht hebben beperkte reikwijdte en zullen niet direct leiden tot de gewenste verandering. Daarom bieden wij andere tools aan die helpen om commitment te creëren. Deze geven we samen een plek in uw aanpak.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.