Terug
De AS draait door 2018

Over Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies werkt al 15 jaar voor publieke organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe trajecten in verschillende rollen: wij doen onderzoek naar verbetermogelijkheden, voeren het verandermanagement om doelen te realiseren, adviseren over innovatie in de publieke sector, en wij coachen en begeleiden leidinggevenden en teams met bijzondere aandacht voor participatie van medewerkers.

|
12.00 uur - 17.00 uur inclusief lunch (broodje) en borrel
|
Croeselaan 207 te Utrecht

De AS draait door 2018

Ambtelijk secretarissen van ondernemingsraden

Ben je ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad? Dan ben je van harte welkom op onze jaarlijkse bijeenkomst voor ambtelijk secretarissen. Dit jaar vond die plaats op 20 september in Utrecht. Op een prachtige plek scherp je je vaardigheden, praat je bij met collega’s uit het land en krijg je de meest recente informatie over een aantal actuele ontwikkelingen. Je leest hieronder welke thema’s dit jaar centraal stonden.

Uitkomsten

We gingen in op verschillende thema’s waar ambtelijk secretarissen mee te maken krijgen.

In welke reorganisatie werk jij?
Na een gezamenlijke lunch trapt Huub Brinkhof de middag af met een workshop die de veelzeggende titel ‘In welke reorganisatie werk jij?’ draagt. Ondernemingsraden krijgen in toenemende mate te maken met ‘structurele reorganisatie’: reorganisatie is eerder regel dan uitzondering. Wat doet dit met de medezeggenschap en hoe kan de ambtelijk secretaris de OR hierin van dienst zijn?

De basis voor het handelen van de OR blijft artikel 25 van de WOR. Ook wanneer sprake is van ‘continue reorganisatie’ geldt dat er voor de start van pilots en proeftuinen een adviesaanvraag dient te zijn. Vooraf zullen afspraken gemaakt moeten worden over het proces en de procedures. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van onomkeerbare besluiten zonder formeel advies van de OR en overleg daarover met de bestuurder. Naast het bewaken van de wettelijke kaders kan een OR invloed uitoefenen door zelf actief input te geven over wat anders zou moeten in de organisatie. Door dit vroegtijdig te doen kan de bestuurder prioriteiten meenemen en ontstaat een soepel proces bij de formele afhandeling van de reorganisatie. De ambtelijk secretaris heeft een belangrijke rol in het blijven verbinden van OR en bestuurder tijdens een reorganisatie, ook als het spannend wordt.

Financiële analyse, je ziet het pas als je het doorhebt!
De OR is naast sparringpartner tevens het toets-orgaan voor de bestuurder. In die hoedanigheid krijgt de OR dus ook met het financiële plaatje van de organisatie te maken. Het is voor een OR echter niet altijd eenvoudig om een financiële analyse uit te voeren. David Breugem gaf de aanwezige ambtelijk secretarissen de volgende tips mee.
Investeringen en het personeelsbudget

Een grote investering, bijvoorbeeld in nieuwe huisvesting, kan een reden zijn voor een bestuurder om te snijden in het personeelsbudget. Aan de OR de taak om hier alert op te zijn en te zorgen dat er voldoende budget overblijft voor zaken die het personeel aangaan.
Flexibele schil

In veel overheidsorganisaties wordt gewerkt met een flexibele schil om fluctuaties in de werkvoorraad goed op te kunnen vangen. Voor flexibel personeel liggen de kosten per eenheid productie vaak lager dan voor vaste medewerkers. Deze prikkel kan een reden zijn voor bestuurders om de flexibele schil groter te houden dan strikt noodzakelijk is. De OR moet er op toezien dat de gehanteerde flexibele schil duurzaam en doelmatig is.
Projectfinanciering

In een jaarrekening is vaak sprake van verschillende vormen van financiering. Het kan lastig zijn om geldpotjes voor de toekomst terug te vinden. Als OR is het belangrijk om erop te letten dat er een match is tussen de baten en lasten en dat vaste lasten niet met incidentele inkomsten worden bekostigd.

Innovatie, geen AS kan zonder wiel!
Aan de hand van het boek Van indammen naar laten stromen nam Menno Spaan ons mee in de wereld van innoveren in organisaties. Innoveren houdt in dat je iets op een wezenlijk andere manier gaat doen. Met het oog op uitdagingen als vergrijzing waar de publieke sector in steeds grotere mate mee te maken krijgt, is innoveren vaak de enige oplossing.

Succesvolle innovaties in organisaties doorlopen een aantal fases: fiddle, flow, focus en fit in. In de beginfase van een innovatie (fiddle) zijn ondernemerschap en experimenteerruimte essentieel. In latere fasen (focus en fit in) zijn leiding en een focus op implementatie juist van belang, Alleen dan wordt een innovatie ook daadwerkelijk onderdeel van het werkproces.

Met de wetenschap dat iedere fase van innoveren een andere aanpak vraagt, kan de OR in iedere fase een actieve bijdrage leveren. Ook kan de OR zich inzetten voor een innovatievriendelijke biotoop. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers ruimte te geven waarbinnen zij kunnen experimenteren met nieuwe manieren van werken (de fiddle-fase). Voor succesvol innoveren is een juiste strategie nodig, maar ook lef: het gewoon gaan doen!

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.