Onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk organisatieadvies vereist een goede afbakening van onderzoeksvragen, praktijkkennis, analysekracht en de capaciteit om in een grote, ongesorteerde hoeveelheid informatie structuur aan te brengen. Lees hieronder welke onderzoeken wij hebben verricht, of neem contact op voor meer informatie.

Onafhankelijk onderzoek

Wij geloven in een werkwijze waarbij respondenten worden betrokken. Een goede inhoudelijke analyse van argumenten biedt daarbij weerstand tegen politiek bestuurlijke of institutionele belangen die een rol kunnen spelen. Wij verrichten uiteenlopende onderzoeken naar organisatievraagstukken. Daarbij hebben wij via ons netwerk van associates (totaal 200) toegang tot specialistische kennis op beleidsterreinen en vakgebieden (financiën, juridisch, ICT e.d.).

Projecten en Publiciteit

 • organisatie
  opdrachtgever

  Onderzoek productplaatsing 3RO

  November 2013 - april 2014

  Wij hebben in opdracht van de Directie Sanctie- en Preventiebeleid onderzoek gedaan naar de consequenties en de wenselijkheid om het product plaatsing van de drie reclasseringsorganisaties (3RO) niet meer door middel van een subsidierelatie maar door middel van een inkooprelatie aan het ministerie te verbinden. Wij hebben dossierstudie verricht, wet- en regelgeving bestudeerd en interviews gehouden met de stakeholders. De conclusies zijn verwoord in een rapportage waarin wij tevens een kader hebben beschreven om vergelijkbare vragen voor andere producten te kunnen beantwoorden.

  Feedback opdrachtgever: De adviseur die het onderzoek begeleidde luistert goed en denkt goed mee. Verfrissend. Deskundig.

  Onderzoek mogelijkheden marktwerking

  Januari 2004 - mei 2004

  We hebben onderzoek gedaan naar mogelijkheden om in de tbs-sector over te gaan tot marktwerking. De uitkomsten van het onderzoek hebben uiteindelijk geleid tot een nieuwe inrichting van het stelsel waarbij marktwerking is ingevoerd.

  Takenanalyse

  April 2007

  Bijdrage aan uitvoering takenanalyse en ‘een ander Justitie’ voor bureau SG. Betrof: analyse ten behoeve van heroverweging van alle primaire taken van het toenmalig ministerie van Justitie.

  Onderzoek effectiviteit ama-campus

  Januari 2002 - juni 2004

  Bijdrage aan het onderzoek naar de effectiviteit van de ama-campus onderdeel van implementatie van de beleidsnota Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers, van het ministerie van Justitie.

  Analyse samenwerkingsverbanden

  April 2003 - juni 2003

  We hebben een analyse gemaakt van succesvolle arrondissementale samenwerkingsverbanden in de strafrechtketen.

  Audit

  Januari 2004

  We hebben een audit uitgevoerd waarin de geschiktheid van de Dienst Justis voor diens wettelijke taken is bezien.

  Onderzoek

  Januari 2003 - april 2003

  Onderzoek naar Justitie in internationaal verband.

  Validatieonderzoek

  December 2010 - februari 2011

  Validatieonderzoek naar de inzet van verschillende functionarissen, hun kostprijzen, en andere kosten. Dit onderzoek deden we ten behoeve van een validatie van de integrale kostprijzen, opdat deze door de directie konden worden vastgesteld.

  Justitiële jeugdinrichting (JJI) De Hartelborgt

  Maart 2012 - augustus 2012

  Onderzoek naar problematiek regelingen omtrent roosters en inpassing hiervan voor ondernemingsraad en bestuurder.

  Onderzoek werkdrukbeleving

  December 2012

  Onderzoek naar werkdrukbeleving na nieuwe inrichting teamstructuur binnen het gerechtshof.

  Onderzoek planningsproces en monitoring

  September 2014 - december 2014

  Bevolkingsonderzoek Midden-West ervaarde meerjarige problemen met de planning. Wij hebben onderzoek gedaan naar de wijze van planning en monitoring van onderzoeken. Het planningsproces is bezien inclusief uitvoering en werkwijzen. Dit heeft geresulteerd in een notitie met concrete aanbevelingen ter verbetering van het planningsproces.

  Onderzoek kwaliteitsbeleid

  Mei 2014 - juli 2014

  Voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) hebben wij onderzoek gedaan naar de werkwijze en resultaten op het gebied van kwaliteitsbeleid, wetenschap en opleidingen. De opdracht was om te onderzoeken in welke mate de activiteiten op deze gebieden (kunnen) bijdragen aan het realiseren van de visie van het NIFP en welke aanpassingen eventueel gewenst zijn in scope, werkwijze en doelstellingen. De uitkomst van het onderzoek is een rapportage met handvatten voor het verder inrichten van het kwaliteitsbeleid en een analysekader voor prioritering van de werkzaamheden op het gebied van wetenschap. Ook zijn aanbevelingen gedaan voor de activiteiten op het gebied van opleidingen.

  Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden

  Februari 2009 - mei 2009

  Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden beveiliging.

  Evaluatie organisatie en formatie

  Augustus 2009 - november 2010

  Herpositionering op taken. Evaluatie van de organisatie en formatie in relatie tot strategische positionering en lange termijn doelstellingen. Het opstellen van een veranderprogramma in nauw overleg met de directie. Afstemming met bestuursdepartement ten behoeve van besluitvorming.

  Feedback vanuit de organisatie:
  ‘Wat ons aanspreekt is de naadloze inpassing in het veranderprogramma en het nut voor Justis en de gedegen onderbouwing van alle voorstellen.'
  'De onderbouwing met analyse en scenario's vormt hiermee ook een belangrijke basis voor andere projecten, het jaarplan en de aanscherping van het programmaplan.’

  Beleidsadvies Sector Cultuur en Cultuurhistorie

  April 2007 - september 2008

  Beleidsadvies voor realisatie van beleidsdoelstellingen van Provincie en Rijk middels resultaatsturing richting gemeenten en steunfuncties, onder meer aangaande bibliotheekvernieuwing, cultureel erfgoed en kunst- en cultuurparticipatie.

  Evaluatie terugkeerbeleid

  Juni 2006 - april 2007

  Evaluatie van terugkeerbeleid en het instrumentarium dat daartoe door het COA wordt ingezet. Hiervoor is onder meer bezien op welke wijze terugkeerbeleid in andere landen wordt ingericht. De aanbevelingen zijn overgenomen en het terugkeerbeleid is aangepast.

  Evaluatie advies centrale ondernemingsraad

  Februari 2015 - maart 2015

  Haagse Beek heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de centrale ondernemingsraad een zeer uitgebreide adviesaanvraag voor de reorganisatie van de gemeente heeft afgedaan. De uitkomsten zijn in een bijeenkomst met de voltallige medezeggenschap en de bestuurder besproken. Het doel van het traject was om te leren voor toekomstige trajecten.

  Benchmark faciliteiten COR

  September 2016 - november 2016

  In opdracht van de afdeling Arbeidszaken van de Nationale Politie hebben wij een onafhankelijk onderzoek verricht naar de faciliteiten van centrale ondernemingsraden (COR’en) bij omvangrijke publieke en private organisaties. Het onderzoek had het karakter van een benchmark met als doel om inzicht te krijgen in gebruikelijke faciliteiten bij COR’en. Daarbij is bekeken of er samenhang is tussen publieke en private organisaties. Ook is een vergelijking gemaakt tussen grote en kleine organisaties. Aan het onderzoek deden vijf van de top tien grootste werkgevers in Nederland mee.

  Wij hebben de faciliteiten van de COR'en van deze organisaties geïnventariseerd en ondergebracht in 9 categorieën. Daarnaast is gekeken naar de organisatie van de medezeggenschap en de werkwijze binnen de context van de totale organisatie, zowel qua structuur als cultuur. Deze beschrijving van de context draagt bij aan het verkrijgen van meer inzicht in de omvang en samenstelling van de COR en de wijze waarop bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. De beschrijving van faciliteiten bij de onderzochte organisaties hebben we vervolgens vergeleken met de faciliteiten van de COR Nationale Politie.

  Evaluatie veranderstrategie en opstellen sociaal plan

  Mei 2017 - juli 2017

  ParkeerService wil klantgerichter gaan werken. Daarvoor is het nodig dat de organisatie een andere inrichting krijgt, maar ook dat medewerkers op een andere manier gaan werken. ParkeerService heeft voor een veranderstrategie gekozen waarbij wordt geëxperimenteerd en middels pilots ervaring wordt opgedaan met de nieuwe manier van werken. Wij hebben deze pilots geëvalueerd. De evaluatie is tegelijkertijd een cultuurinterventie, omdat het bijdraagt aan het vormkrijgen van de nieuwe cultuur in de organisatie. Met de medewerkers is gesproken over waar ze tegenaanlopen en wat ze nodig hebben om hoogwaardige service te verlenen die past bij ParkeerService. Ook zijn ze uitgedaagd om naar hun eigen rol te kijken.

  Onderdeel van de organisatieverandering is een reductie in de formatie. In samenspraak met de ondernemingsraad hebben wij een sociaal plan opgesteld om deze reductie te reguleren.

  Ontwikkeling visie op eerstelijnszorg

  September 2017 - januari 2018

  De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) geeft samen met het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) invulling aan de zorgplicht van de overheid voor gedetineerden. Naast de bestaande visie op gezondheidszorg in het algemeen wil DJI specifiek een visie op de eerstelijnszorg ontwikkelen. Het hebben van doordachte visie is onder andere nodig om de inkoop van eerstelijnszorg zo goed mogelijk te kunnen doen. In onze adviesrapportage zijn we ingegaan op de voor DJI en NIFP relevante trends en ontwikkelingen en wat deze betekenen voor de eerstelijnszorg. Verder was aandacht voor de ambities van DJI op (middel)lange termijn en wat er in de eerstelijnszorg van DJI moet veranderen om deze toekomstbestendig te maken. Tijdens dit traject was veel ruimte voor de aanwezige kennis en kunde binnen de organisatie.

  Pilot lean-methodiek voor medewerkersparticipatie

  Januari 2013 - juni 2013

  Per 1 januari 2013 is de medezeggenschap binnen de Nationale Politie zo georganiseerd dat ondernemingsraden worden gekozen op het niveau van eenheden en de Centrale Ondernemingsraad (COR) overkoepelend overleg voert met de korpschef. Op het niveau onder de eenheden is geen medezeggenschap ingericht. De Nationale Politie is gestart met het project medewerkersparticipatie om zo de input van medewerkers meer een plek te geven en daarmee ook op dit niveau vorm te geven aan betrokkenheid.

  In een pilot onderzoekt de Nationale Politie of de lean-methodiek bijdraagt aan medewerkersparticipatie en of deze ook voor andere processen meerwaarde kan bieden. Haagse Beek heeft ondersteuning geboden bij het toepassen van de lean-methodiek en geadviseerd over wat er nodig is om medewerkersparticipatie succesvol te laten zijn.

  Onderzoek inrichting BHV-organisatie

  Juli 2018 - oktober 2018

  Rijkswaterstaat vroeg Haagse Beek om de inrichting van de BHV-organisatie te onderzoeken, om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre de organisatie en coördinatie van de bedrijfshulpverlening efficiënt is. En zo niet, op welke manier de afstemming binnen de BHV-organisatie doelmatiger zou kunnen. Deze opdracht omvatte een kwalitatief onderzoek naar de inrichting van de BHV-organisatie en de afstemming daarbinnen. Op grond van de bevindingen hebben wij een advies uitgebracht met concrete aanbevelingen waarmee Rijkswaterstaat tot een efficiëntere organisatie van de bedrijfshulpverlening kan komen.

  Vooronderzoek traject competentieontwikkeling

  Januari 2013 - juni 2013

  Haagse Beek heeft een ministeriebreed vooronderzoek uitgevoerd omtrent competentieontwikkeling in de medezeggenschap. Het doel van het onderzoek was om de kritieke factoren te identificeren die zorgen voor het slagen van een traject voor competentieontwikkeling.

  Het eerste deel van het vooronderzoek bestond uit gesprekken met medezeggenschapsleden, hun leidinggevenden, P&O-functionarissen en leden van de directie bij verschillende uitvoeringsorganisaties en de Rechtspraak. Uit de ongeveer 80 gesprekken hebben wij een beeld gekregen van de problematiek en oplossingsmogelijkheden. Het tweede deel omvatte een online enquête voor alle medezeggenschapsleden binnen het ministerie en hun leidinggevenden. Hierin vroegen we naar de huidige situatie, de problematiek en de mening over onze oplossingsrichtingen.

  Dit leidde tot een helder rapport waarin aanbevelingen zijn gegeven voor de toekomst en het in te richten traject. Hierover is met diverse bestuurders en medezeggenschapsleden doorgepraat op een afsluitende bijeenkomst.

  Onderzoek ziekteverzuim

  Januari 2016 - februari 2016

  De Raad voor de Kinderbescherming Noord-Holland bevond zich in een turbulente tijd: lange wachttijden, hoog ziekteverzuim en ontevredenheid in de organisatie. De OR vroeg zich af welke ontwikkelingen en eventuele keuzes van zowel bestuurder als OR hieraan ten grondslag lagen. Ze vroeg Haagse Beek om hier onderzoek naar te doen.

  Het onderzoek dat wij hebben gedaan bestond uit een dossieronderzoek en gesprekken met directie en medewerkers. De bevindingen resulteerden in een rapport met aanbevelingen om de regio weer goed op weg te helpen.

  Integratie Gezondheidszorg, Bestuursbureau en PsyZo

  September 2017 - oktober 2017

  De directie NIFP had de wens om drie afdelingen te integreren. Om deze integratie goed te laten verlopen, hebben wij een contourennota opgesteld met daarin aandachtspunten om de organisatie volgens het nieuwe model vorm te geven. De basis van de nota waren bijeenkomsten met medewerkers. Deze bijeenkomsten dienden om ideeën te toetsen en aandachtspunten bij medewerkers op te halen voor de organisatorische integratie van de verschillende onderdelen. Vervolgens is achterliggende documentatie bestudeerd en hebben gesprekken plaatsgevonden met relevante stakeholders.

  Procesbegeleiding cultuurveranderingstraject

  November 2008 - februari 2009

  Bij een cultuurveranderingstraject binnen het arrondissementsparket heeft Haagse Beek procesbegeleiding geboden. Het traject bestond uit het formuleren van de gewenste cultuur door management en medewerkers, het verrichten van een cultuurscan, en het opzetten en uitvoeren van een projectplan. We hebben verschillende bijeenkomsten met medewerkers voorbereid en begeleid, een organisatiebreed trainingstraject opgezet, elf werkgroepen ingericht, feedbacksessies georganiseerd, en specifieke begeleiding geboden aan afdelingen en management.

  Onafhankelijk onderzoek

  November 2018 - februari 2019

  Voor het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de activiteiten van het ROR in relatie tot de opdrachtbrief van de NCTV.

  Onderzoek en advies

  November 2018 - Heden

  Onderzoek en analyse van de publiek-private samenwerking binnen het Justitieel Complex Schiphol met vervolgens de begeleiding van de samenwerkingspartijen.

  Onderzoek en begeleiding organisatieontwikkeling

  Oktober 2019 - Heden

  Wij begeleiden een organisatiebreed verandertraject ten behoeve van een andere organisatiecultuur waarin een meer flexibele omgang met nieuwe producten plaatsvindt. Onderdeel van de organisatieontwikkeling is een aanpassing van de structuur en het inrichten van een management development traject voor de afdelingsmanagers en de directeur die zich in een transitiefase bevinden. Het gaat hierbij om groepsbegeleiding en individuele coaching.

  Onderzoek en advies

  Februari 2020 - Heden

  Wij voeren onderzoek uit bij de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en geven advies met betrekking tot de voortgang van de afhandeling van rechtshulpverzoeken. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor de verbinding tussen mens, werk en ICT.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.