Onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk organisatieadvies vereist een goede afbakening van onderzoeksvragen, praktijkkennis, analysekracht en de capaciteit om in een grote, ongesorteerde hoeveelheid informatie structuur aan te brengen. Lees hieronder welke onderzoeken wij hebben verricht, of neem contact op voor meer informatie.

Onafhankelijk onderzoek

Wij geloven in een werkwijze waarbij respondenten worden betrokken. Een goede inhoudelijke analyse van argumenten biedt daarbij weerstand tegen politiek bestuurlijke of institutionele belangen die een rol kunnen spelen. Wij verrichten uiteenlopende onderzoeken naar organisatievraagstukken. Daarbij hebben wij via ons netwerk van associates (totaal 200) toegang tot specialistische kennis op beleidsterreinen en vakgebieden (financiën, juridisch, ICT e.d.).

Projecten en Kennisbank

Sinds 2005 begeleiden wij ondernemingsraden. Hieronder vindt u een overzicht van de recente projecten en onze kennisbank.
 • organisatie
  opdrachtgever

  Directie Sanctie- en Preventiebeleid

  November 2013 - april 2014

  Wij hebben in opdracht van de Directie Sanctie- en Preventiebeleid onderzoek gedaan naar de consequenties en de wenselijkheid om het product plaatsing van de drie reclasseringsorganisaties (3RO) niet meer door middel van een subsidierelatie maar door middel van een inkooprelatie aan het ministerie te verbinden. Wij hebben dossierstudie verricht, wet- en regelgeving bestudeerd en interviews gehouden met de stakeholders. De conclusies zijn verwoord in een rapportage waarin wij tevens een kader hebben beschreven om vergelijkbare vragen voor andere producten te kunnen beantwoorden.

  Feedback opdrachtgever: De adviseur die het onderzoek begeleidde luistert goed en denkt goed mee. Verfrissend. Deskundig.

  Plaatsvervangend Secretaris-Generaal en Departementale Ondernemingsraad

  Januari 2013 - juni 2013

  Uitvoeren van een ministeriebreed vooronderzoek omtrent competentieontwikkeling in de medezeggenschap. Het onderzoek had als doel de kritieke factoren voor het welslagen van een in te richten competentiemanagementtraject voor de medezeggenschap te benoemen.

  Het eerste deel van het vooronderzoek bestond uit gesprekken met medezeggenschapsleden, hun leidinggevenden, p&o-functionarissen en leden van de directie bij verschillende uitvoeringsorganisaties en de Rechtspraak. Uit de ongeveer 80 gesprekken hebben wij een beeld gekregen van de problematiek en oplossingsmogelijkheden. Het tweede deel omvatte een online enquête voor alle medezeggenschapsleden binnen het ministerie en hun leidinggevenden. Hierin vroegen we naar de huidige situatie, de problematiek en de mening over onze oplossingsrichtingen.

  Dit leidde samen tot een helder rapport waarin aanbevelingen zijn gegeven voor de toekomst en het in te richten traject. Hierover is met diverse bestuurders en medezeggenschapsleden doorgepraat op een afsluitende bijeenkomst.

  Meer informatie, alsmede het rapport, is op aanvraag beschikbaar.

  Directoraat-generaal Preventie, Jeugd & Sancties

  Januari 2004 - mei 2004

  Bezien mogelijkheden om in de tbs-sector over te gaan tot marktwerking. De uitkomsten van het onderzoek hebben uiteindelijk geleid tot een nieuwe inrichting van het stelsel waarbij marktwerking is ingevoerd.

  Bureau Secretaris-Generaal

  April 2007

  Bijdrage aan uitvoering takenanalyse en ‘een ander Justitie’ voor bureau SG. Betrof: analyse ten behoeve van heroverweging van alle primaire taken van het toenmalig ministerie van Justitie.

  Bureau Secretaris-Generaal

  Januari 2002 - juni 2004

  Bijdrage aan het onderzoek naar de effectiviteit van de ama-campus onderdeel van implementatie van de beleidsnota Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers, van het ministerie van Justitie.

  Directoraat-generaal Preventie, Jeugd & Sancties

  April 2003 - juni 2003

  Analyse succesvolle arrondissementale samenwerkingsverbanden in de strafrechtketen.

  Directoraat-generaal Preventie, Jeugd & Sancties

  Januari 2004

  Audit geschiktheid Dienst Justis voor diens wettelijke taken.

  Algemene Justitiële Strategie

  Januari 2003 - april 2003

  Onderzoek naar Justitie in internationaal verband.

  Groepsondernemingsraad en directeur bedrijfsvoering

  December 2010 - februari 2011

  Validatieonderzoek naar de inzet van verschillende functionarissen, hun kostprijzen, en andere kosten. Dit onderzoek deden we ten behoeve van een validatie van de integrale kostprijzen, opdat deze door de directie konden worden vastgesteld.

  Justitiële jeugdinrichting (JJI) De Hartelborgt

  Maart 2012 - augustus 2012

  Onderzoek naar problematiek regelingen omtrent roosters en inpassing hiervan voor ondernemingsraad en bestuurder.

  Gerechtshof Den Bosch, ondernemingsraad

  December 2012

  Onderzoek naar werkdrukbeleving na nieuwe inrichting teamstructuur binnen het gerechtshof.

  Directie

  September 2014 - december 2014

  Bevolkingsonderzoek Midden-West ervaarde meerjarige problemen met de planning. Wij hebben onderzoek gedaan naar de wijze van planning en monitoring van onderzoeken. Het planningsproces is bezien inclusief uitvoering en werkwijzen. Dit heeft geresulteerd in een notitie met concrete aanbevelingen ter verbetering van het planningsproces.

  Algemeen Directeur

  Mei 2014 - juli 2014

  Voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) hebben wij onderzoek gedaan naar de werkwijze en resultaten op het gebied van kwaliteitsbeleid, wetenschap en opleidingen. De opdracht was om te onderzoeken in welke mate de activiteiten op deze gebieden (kunnen) bijdragen aan het realiseren van de visie van het NIFP en welke aanpassingen eventueel gewenst zijn in scope, werkwijze en doelstellingen. De uitkomst van het onderzoek is een rapportage met handvatten voor het verder inrichten van het kwaliteitsbeleid en een analysekader voor prioritering van de werkzaamheden op het gebied van wetenschap. Ook zijn aanbevelingen gedaan voor de activiteiten op het gebied van opleidingen.

  Landelijke Eenheid

  Februari 2013 - juli 2013

  Onderzoek naar bedrijfscultuur. Het onderzoek richtte zich op de mogelijkheden van het gebruik van de Lean-filosofie ter bevordering van werknemersbetrokkenheid. Geconstateerd werd dat Lean toepasbaar is binnen de politie-organisatie. Resultaten uit de enquêtes, die op verschillende momenten werden afgenomen, laten zien dat een werkwijze als Lean een positieve bijdrage levert aan de gewenste organisatiecultuur.

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  Februari 2009 - mei 2009

  Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden beveiliging.

  Directeur bedrijfsvoering

  Augustus 2009 - november 2010

  Herpositionering op taken. Evaluatie van de organisatie en formatie in relatie tot strategische positionering en lange termijn doelstellingen. Het opstellen van een veranderprogramma in nauw overleg met de directie. Afstemming met bestuursdepartement ten behoeve van besluitvorming.

  Feedback vanuit de organisatie:
  ‘Wat ons aanspreekt is de naadloze inpassing in het veranderprogramma en het nut voor Justis en de gedegen onderbouwing van alle voorstellen.'
  'De onderbouwing met analyse en scenario's vormt hiermee ook een belangrijke basis voor andere projecten, het jaarplan en de aanscherping van het programmaplan.’

  Sector Cultuur en Cultuurhistorie

  April 2007 - september 2008

  Beleidsadvies voor realisatie van beleidsdoelstellingen van Provincie en Rijk middels resultaatsturing richting gemeenten en steunfuncties, onder meer aangaande bibliotheekvernieuwing, cultureel erfgoed en kunst- en cultuurparticipatie.

  Directeur Opvang

  Juni 2006 - april 2007

  Evaluatie van terugkeerbeleid en het instrumentarium dat daartoe door het COA wordt ingezet. Hiervoor is onder meer bezien op welke wijze terugkeerbeleid in andere landen wordt ingericht. De aanbevelingen zijn overgenomen en het terugkeerbeleid is aangepast.

  Gemeente Amsterdam, centrale ondernemingsraad

  Februari 2015 - maart 2015

  Wij deden ondezoek naar de wijze waarop de centrale ondernemingsraad een zeer uitgebreide adviesaanvraag voor de reorganisatie van de gemeente heeft afgedaan. De uitkomsten zijn in een bijeenkomst met de voltallige medezeggenschap en de bestuurder besproken. Doel van het traject was om leren voor toekomstige trajecten.

  Directeur HRM

  September 2016 - november 2016

  Wij verrichten een onafhankelijk onderzoek naar de faciliteiten van centrale ondernemingsraden (COR’en) bij omvangrijke publieke en private organisaties. Doel daarvan is om inzicht te krijgen in gebruikelijke faciliteiten bij COR’en. Daarbij is bekeken of er samenhang is tussen publieke en private organisaties. Ook is een vergelijking gemaakt tussen grote en kleine organisaties.

  Wij hebben bekeken welke (gebruikelijke) faciliteiten er zijn die in categorieën kunnen worden ondergebracht voor een vergelijkend onderzoek bij COR’en. Daarnaast is gekeken naar de organisatie van de medezeggenschap en de werkwijze binnen de context van de totale organisatie, zowel qua structuur als qua cultuur. Deze context draagt bij aan het verkrijgen van meer inzicht in de omvang en samenstelling van de COR en de wijze waarop bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Zowel publieke als private organisaties namen deel aan het onderzoek. In de vergelijking gaan wij na in hoeverre omvang of aard van de organisatie verschillen verklaren.

  Aan het onderzoek deden vijf van de top tien grootste werkgevers in Nederland mee.

  Nadere informatie is op aanvraag beschikbaar.

  ParkeerService

  Mei 2017 - juli 2017

  ParkeerService wil klantgerichter gaan werken. Daarvoor is het nodig dat de organisatie een andere inrichting krijgt, maar ook dat medewerkers op een andere manier gaan werken. ParkeerService heeft voor een veranderstrategie gekozen waarbij wordt geëxperimenteerd en middels pilots ervaring wordt opgedaan met de nieuwe manier van werken. Haagse Beek heeft deze pilots geëvalueerd. Deze evaluatie is tegelijkertijd een cultuurinterventie, omdat het bijdraagt aan het vormkrijgen van de nieuwe cultuur in de organisatie. Met de medewerkers is gesproken over waar ze tegenaanlopen en wat ze nodig hebben om hoogwaardige service te verlenen die past bij ParkeerService. Ook zijn ze uitgedaagd om naar hun eigen rol te kijken.

  Onderdeel van de organisatieverandering is een reductie in de formatie. Haagse Beek heeft in samenspraak met de ondernemingsraad een sociaal plan opgesteld om deze reductie te reguleren.

  Rijkswaterstaat, Corporate HRM en organisatieontwikkeling

  Juli 2018 - oktober 2018

  Begin 2018 heeft de Auditdienst Rijk een evaluatie uitgevoerd, met als centrale vraag of Rijkswaterstaat de bedrijfshulpverlening uitvoert conform het nieuwe uitvoeringskader. De aanbevelingen naar aanleiding van deze audit richtten zich onder meer op de decentrale aansturing, en op de afstemming met belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Naar aanleiding van dit auditrapport heeft Rijkswaterstaat Haagse Beek gevraagd om te onderzoeken of de BHV-organisatie inderdaad haar afstemmingsmechanismen kan verbeteren, en zo ja, hoe dan. Na bureau-onderzoek vonden interviews plaats met verschillende personen binnen de BHV-organisatie. Het rapport bevatte naast onze bevindingen ook advies met betrekking tot de doelmatigheid van de inrichting van de BHV-organisatie en de vraag in hoeverre centralisering van de aansturing de bedrijfshulpverlening versterkt.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht