Onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk organisatieadvies vereist een goede afbakening van onderzoeksvragen, praktijkkennis, analysekracht en de capaciteit om in een grote, ongesorteerde hoeveelheid informatie structuur aan te brengen. Lees hieronder welke onderzoeken wij hebben verricht, of neem contact op voor meer informatie.

Onafhankelijk onderzoek

Wij geloven in een werkwijze waarbij respondenten worden betrokken. Een goede inhoudelijke analyse van argumenten biedt daarbij weerstand tegen politiek bestuurlijke of institutionele belangen die een rol kunnen spelen. Wij verrichten uiteenlopende onderzoeken naar organisatievraagstukken. Daarbij hebben wij via ons netwerk van associates (totaal 200) toegang tot specialistische kennis op beleidsterreinen en vakgebieden (financiën, juridisch, ICT e.d.).

   • Opdrachtgever
    Directie
    Periode
    September 2014 - december 2014
    Rol

    Bevolkingsonderzoek Midden-West ervaarde meerjarige problemen met de planning. Wij hebben onderzoek gedaan naar de wijze van planning en monitoring van onderzoeken. Het planningsproces is bezien inclusief uitvoering en werkwijzen. Dit heeft geresulteerd in een notitie met concrete aanbevelingen ter verbetering van het planningsproces.

   • Opdrachtgever
    Directeur Opvang
    Periode
    Juni 2006 - april 2007
    Rol

    Evaluatie van terugkeerbeleid en het instrumentarium dat daartoe door het COA wordt ingezet. Hiervoor is onder meer bezien op welke wijze terugkeerbeleid in andere landen wordt ingericht. De aanbevelingen zijn overgenomen en het terugkeerbeleid is aangepast.

   • Opdrachtgever
    Directeur bedrijfsvoering
    Periode
    Augustus 2009 - november 2010
    Rol

    Herpositionering op taken. Evaluatie van de organisatie en formatie in relatie tot strategische positionering en lange termijn doelstellingen. Het opstellen van een veranderprogramma in nauw overleg met de directie. Afstemming met bestuursdepartement ten behoeve van besluitvorming.

    Extra informatie

    Feedback vanuit de organisatie:
    ‘Wat ons aanspreekt is de naadloze inpassing in het veranderprogramma en het nut voor Justis en de gedegen onderbouwing van alle voorstellen.'
    'De onderbouwing met analyse en scenario's vormt hiermee ook een belangrijke basis voor andere projecten, het jaarplan en de aanscherping van het programmaplan.’

   • Opdrachtgever
    Justitiële jeugdinrichting (JJI) De Hartelborgt
    Periode
    Maart 2012 - augustus 2012
    Rol

    Onderzoek naar problematiek regelingen omtrent roosters en inpassing hiervan voor ondernemingsraad en bestuurder.

   • Opdrachtgever
    Gemeente Amsterdam, centrale ondernemingsraad
    Periode
    Februari 2015 - maart 2015
    Rol

    Wij deden ondezoek naar de wijze waarop de centrale ondernemingsraad een zeer uitgebreide adviesaanvraag voor de reorganisatie van de gemeente heeft afgedaan. De uitkomsten zijn in een bijeenkomst met de voltallige medezeggenschap en de bestuurder besproken. Doel van het traject was om leren voor toekomstige trajecten.

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    Januari 2013 - december 2013
    Rol

    Bij de gemeente Beuningen hebben wij bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers als bijdrage aan de visie op de participatiesamenleving. De ondernemingsraad speelde een belangrijke rol in het initiëren en opzetten van de bijeenkomsten.

   • Opdrachtgever
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
    Periode
    Februari 2009 - mei 2009
    Rol

    Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden beveiliging.

   • Opdrachtgever
    Plaatsvervangend Secretaris-Generaal en Departementale Ondernemingsraad
    Periode
    Januari 2013 - juni 2013
    Rol

    Uitvoeren van een ministeriebreed vooronderzoek omtrent competentieontwikkeling in de medezeggenschap. Het onderzoek had als doel de kritieke factoren voor het welslagen van een in te richten competentiemanagementtraject voor de medezeggenschap te benoemen.

    Het eerste deel van het vooronderzoek bestond uit gesprekken met medezeggenschapsleden, hun leidinggevenden, p&o-functionarissen en leden van de directie bij verschillende uitvoeringsorganisaties en de Rechtspraak. Uit de ongeveer 80 gesprekken hebben wij een beeld gekregen van de problematiek en oplossingsmogelijkheden. Het tweede deel omvatte een online enquête voor alle medezeggenschapsleden binnen het ministerie en hun leidinggevenden. Hierin vroegen we naar de huidige situatie, de problematiek en de mening over onze oplossingsrichtingen.

    Dit leidde samen tot een helder rapport waarin aanbevelingen zijn gegeven voor de toekomst en het in te richten traject. Hierover is met diverse bestuurders en medezeggenschapsleden doorgepraat op een afsluitende bijeenkomst.

    Extra informatie

    Meer informatie, alsmede het rapport, is op aanvraag beschikbaar.

   • Opdrachtgever
    Directie Sanctie- en Preventiebeleid
    Periode
    November 2013 - april 2014
    Rol

    Wij hebben in opdracht van de Directie Sanctie- en Preventiebeleid onderzoek gedaan naar de consequenties en de wenselijkheid om het product plaatsing van de drie reclasseringsorganisaties (3RO) niet meer door middel van een subsidierelatie maar door middel van een inkooprelatie aan het ministerie te verbinden. Wij hebben dossierstudie verricht, wet- en regelgeving bestudeerd en interviews gehouden met de stakeholders. De conclusies zijn verwoord in een rapportage waarin wij tevens een kader hebben beschreven om vergelijkbare vragen voor andere producten te kunnen beantwoorden.

    Extra informatie

    Feedback opdrachtgever: De adviseur die het onderzoek begeleidde luistert goed en denkt goed mee. Verfrissend. Deskundig.

   • Opdrachtgever
    Algemene Justitiële Strategie
    Periode
    Januari 2003 - april 2003
    Rol

    Onderzoek naar Justitie in internationaal verband.

   • Opdrachtgever
    Directoraat-generaal Preventie, Jeugd & Sancties
    Periode
    Januari 2004
    Rol

    Audit geschiktheid Dienst Justis voor diens wettelijke taken.

   • Opdrachtgever
    Directoraat-generaal Preventie, Jeugd & Sancties
    Periode
    April 2003 - juni 2003
    Rol

    Analyse succesvolle arrondissementale samenwerkingsverbanden in de strafrechtketen.

   • Opdrachtgever
    Bureau Secretaris-Generaal
    Periode
    Januari 2002 - juni 2004
    Rol

    Bijdrage aan het onderzoek naar de effectiviteit van de ama-campus onderdeel van implementatie van de beleidsnota Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers, van het ministerie van Justitie.

   • Opdrachtgever
    Bureau Secretaris-Generaal
    Periode
    April 2007
    Rol

    Bijdrage aan uitvoering takenanalyse en ‘een ander Justitie’ voor bureau SG. Betrof: analyse ten behoeve van heroverweging van alle primaire taken van het toenmalig ministerie van Justitie.

   • Opdrachtgever
    Directoraat-generaal Preventie, Jeugd & Sancties
    Periode
    Januari 2004 - mei 2004
    Rol

    Bezien mogelijkheden om in de tbs-sector over te gaan tot marktwerking. De uitkomsten van het onderzoek hebben uiteindelijk geleid tot een nieuwe inrichting van het stelsel waarbij marktwerking is ingevoerd.

   • Opdrachtgever
    Landelijke Eenheid
    Periode
    Februari 2013 - juli 2013
    Rol

    Onderzoek naar bedrijfscultuur. Het onderzoek richtte zich op de mogelijkheden van het gebruik van de Lean-filosofie ter bevordering van werknemersbetrokkenheid. Geconstateerd werd dat Lean toepasbaar is binnen de politie-organisatie. Resultaten uit de enquêtes, die op verschillende momenten werden afgenomen, laten zien dat een werkwijze als Lean een positieve bijdrage levert aan de gewenste organisatiecultuur.

   • Opdrachtgever
    Directeur HRM
    Periode
    September 2016 - november 2016
    Rol

    Wij verrichten een onafhankelijk onderzoek naar de faciliteiten van centrale ondernemingsraden (COR’en) bij omvangrijke publieke en private organisaties. Doel daarvan is om inzicht te krijgen in gebruikelijke faciliteiten bij COR’en. Daarbij is bekeken of er samenhang is tussen publieke en private organisaties. Ook is een vergelijking gemaakt tussen grote en kleine organisaties.

    Wij hebben bekeken welke (gebruikelijke) faciliteiten er zijn die in categorieën kunnen worden ondergebracht voor een vergelijkend onderzoek bij COR’en. Daarnaast is gekeken naar de organisatie van de medezeggenschap en de werkwijze binnen de context van de totale organisatie, zowel qua structuur als qua cultuur. Deze context draagt bij aan het verkrijgen van meer inzicht in de omvang en samenstelling van de COR en de wijze waarop bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Zowel publieke als private organisaties namen deel aan het onderzoek. In de vergelijking gaan wij na in hoeverre omvang of aard van de organisatie verschillen verklaren.

    Aan het onderzoek deden vijf van de top tien grootste werkgevers in Nederland mee.

    Extra informatie

    Nadere informatie is op aanvraag beschikbaar.

   • Opdrachtgever
    Algemeen Directeur
    Periode
    Mei 2014 - juli 2014
    Rol

    Voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) hebben wij onderzoek gedaan naar de werkwijze en resultaten op het gebied van kwaliteitsbeleid, wetenschap en opleidingen. De opdracht was om te onderzoeken in welke mate de activiteiten op deze gebieden (kunnen) bijdragen aan het realiseren van de visie van het NIFP en welke aanpassingen eventueel gewenst zijn in scope, werkwijze en doelstellingen. De uitkomst van het onderzoek is een rapportage met handvatten voor het verder inrichten van het kwaliteitsbeleid en een analysekader voor prioritering van de werkzaamheden op het gebied van wetenschap. Ook zijn aanbevelingen gedaan voor de activiteiten op het gebied van opleidingen.

   • Periode
    Mei 2017 - juli 2017
    Rol

    ParkeerService is het uitvoeringsbedrijf van de gemeentelijke Coöperatie U.A. en beheer en exploiteert parkeergarages door Nederland heen. Bij de organisatie is een veranderstrategie ingezet waarbij wordt geëxperimenteerd wordt met een nieuwe werkwijze. Haagse Beek evalueert deze pilots door middel van het inzetten van een cultuurinterventie. Met de medewerkers wordt gesproken over waar ze tegenaanlopen en wat ze nodig hebben om hoogwaardige service te verlenen die past bij ParkeerService.

   • Opdrachtgever
    Sector Cultuur en Cultuurhistorie
    Periode
    April 2007 - september 2008
    Rol

    Beleidsadvies voor realisatie van beleidsdoelstellingen van Provincie en Rijk middels resultaatsturing richting gemeenten en steunfuncties, onder meer aangaande bibliotheekvernieuwing, cultureel erfgoed en kunst- en cultuurparticipatie.

   • Opdrachtgever
    Groepsondernemingsraad en directeur bedrijfsvoering
    Periode
    December 2010 - februari 2011
    Rol

    Validatieonderzoek naar de inzet van verschillende functionarissen, hun kostprijzen, en andere kosten. Dit onderzoek deden we ten behoeve van een validatie van de integrale kostprijzen, opdat deze door de directie konden worden vastgesteld.

   • Opdrachtgever
    Regio Noord-Holland
    Periode
    Januari 2016 - mei 2016
    Rol

    Onderzoeken van en adviseren over versnelling van organisatieontwikkeling. Organiseren van participatieve bijeenkomst voor de medewerkers (70) met behulp van ‘waarderend onderzoeken’. Hierbij werden succeservaringen van medewerkers gebruikt om te komen tot handvatten voor versnelling van de organisatieontwikkeling. Wij analyseerden de uitkomsten en adviseerden over mogelijkheden voor versnelling.

   • Opdrachtgever
    Gerechtshof Den Bosch, ondernemingsraad
    Periode
    December 2012
    Rol

    Onderzoek naar werkdrukbeleving na nieuwe inrichting teamstructuur binnen het gerechtshof.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht