OR training

U wilt een OR-training of advies van mensen met verstand van de publieke sector? Haagse Beek biedt trainingen en advies die goed aansluiten op de OR-praktijk. Zowel voor zittende als nieuwe OR-leden. Als een van de weinigen in Nederland zijn we bovendien SCOOR-gecertificeerd. Lees hieronder voor meer informatie.

OR training

Zelftests

Projecten, Kennisbank en Publiciteit

Wij verzorgen meer dan 10 jaar training en advies voor ondernemingsraden. Hieronder vindt u voorbeelden van recente projecten en onze kennisbank.
 • organisatie
  opdrachtgever

  Begeleiding in het kader van ambtelijke samenwerking

  September 2015 - december 2015

  De gemeenteraden van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel hebben in november 2015 het officiële besluit genomen om een gedeeltelijke ambtelijke samenwerking aan te gaan in Duo+, een shared service organisatie. In de periode voorafgaand aan dit besluit hebben de ondernemingsraden van deze drie gemeenten, onder begeleiding van Haagse Beek, met elkaar van gedachten gewisseld en de gevolgen voor de medezeggenschap besproken. Dit resulteerde in een keuze voor de gewenste medezeggenschapsstructuur en het vaststellen van concrete acties.

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  Maart 2015 - Heden

  Haagse Beek verzorgt periodiek trainingen voor de ondernemingsraad. Tevens adviseren wij de OR over adviesaanvragen van de bestuurder met betrekking tot de besturingsvisie van de gemeentelijke organisatie en de wijziging van het organisatiebesluit.

  Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad

  September 2015 - mei 2018

  Wij hebben de ondernemingsraad ondersteund bij de wervingscampagne voor nieuwe leden, wat resulteerde in het toetreden van een groot aantal nieuwe OR-leden. Met deze vernieuwde OR is tijdens een starttraining een basis gelegd voor het werk in de komende periode. Halverwege 2018 zijn tijdens een bijeenkomst de doelstellingen voor de laatste periode van de OR opnieuw aangescherpt en is gesproken over afstemming met de bestuurder aan de hand van het DISC-model.

  Engelstalige training aan de ondernemingsraad

  April 2015

  In deze training is behandeld welke wettelijke kaders, zoals de Wet op de ondernemingsraden ('The Works Councils Act'), de invloed van de medezeggenschap bepalen. Met het team hebben we gekeken naar de wijze waarop de ondernemingsraad binnen deze kaders effectief kan zijn.

  Training van de ondernemingsraad

  Januari 2018

  Bij de aanvang van een nieuwe zittingstermijn van de OR heeft Haagse Beek een tweedaagse training verzorgd. Hierin is aandacht besteed aan kritische succesfactoren van de OR en is de kennis van OR-leden van de Wet op de ondernemingsraden opgefrist. Aan de hand van een teamanalyse zijn de persoonsprofielen en talenten van individuele OR-leden besproken. In het bijzonder is ingegaan op het voeren van 'het goede gesprek' en welk effect een andere vorm van gespreksvoering kan hebben. Vervolgens zijn inhoudelijke doelstellingen voor de komende zittingstermijn geïnventariseerd en is de OR-agenda vastgesteld, waarna concrete afspraken zijn gemaakt over de manier van werken en het contact met de achterban.

  Begeleiding dagelijks bestuur ondernemingsraad

  November 2016 - augustus 2017

  De centrale ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam is overgegaan naar een reguliere ondernemingsraad. Haagse Beek heeft het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad begeleid bij het opzetten van een geheel nieuwe structuur en werkwijze, zoals voor de verwerking van grote aantallen advies- en instemmingsaanvragen. Daarnaast heeft Haagse Beek het dagelijks bestuur gecoacht op onderwerpen als prioritering, delegeren, leiding geven en het komen tot een goede werkrelatie met de bestuurder.

  Starttraining voor de personeelsvertegenwoordiging

  Mei 2016

  Voor de startende personeelsvertegenwoordiging van dit leer-/werkbedrijf heeft Haagse Beek een training verzorgd. De bijeenkomst was gericht op kennismaking, inzicht in de rechten en plichten van de PVT en het bepalen van inhoudelijke doelstellingen. Er is gekeken naar de ontwikkelingen waar OnsBedrijf mee te maken heeft of zou kunnen krijgen. Aan de hand van wie waar goed in is en wie wat leuk vindt om te doen, zijn afspraken gemaakt over de samenwerking als team.

  Starttraining voor de personeelsvertegenwoordiging

  Juni 2016

  Voor de startende personeelsvertegenwoordiging heeft Haagse Beek een training verzorgd, gericht op elkaar leren kennen, samenwerken als team, de rechten en plichten van de PVT en het bepalen van inhoudelijke doelstellingen.

  Begeleiding en advisering van de onderdeelscommissie Asiel en Bescherming

  Mei 2016 - maart 2018

  In diverse bijeenkomsten is aandacht besteed aan de Wet op ondernemingsraden, het formuleren van inhoudelijke doelstellingen, teambuilding, het oefenen van vergadertechnieken, het uitoefenen van invloed op en onderhandelen met de bestuurder en zichtbaarheid bij de achterban. Tijdens een tweedaagse training is de OC in het bijzonder aan de slag gegaan met het technisch overleg en het zijn van een constructieve gesprekspartner voor de bestuurder.

  Jaarlijkse training van de ondernemingsraad

  November 2016 - september 2018

  De ondernemingsraad van het CIHN heeft onder andere te maken met organisatieveranderingen en bijbehorende adviesaanvragen. Tijdens de trainingsdagen heeft Haagse Beek met de OR gereflecteerd op inhoud, proces en relatie, door middel van de communicatiedriehoek. Ook is aandacht besteed aan teambuilding en ieders kwaliteiten en valkuilen. Vervolgens zijn de prioriteiten voor de komende periode geconcretiseerd en heeft men nagedacht over de zichtbaarheid van de OR en het contact met de achterban.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,5

  Verdiepingscursus financiele commissie ondernemingsraad

  Juni 2016 - juli 2016

  Een drietal leden van de ondernemingsraad van de Raad van State houdt zich bezig met de financiële onderwerpen die de medezeggenschap passeren. Om hun rol beter in te vullen wensen zij een verdiepingscursus financiën (Planning & Control) te volgen. Haagse Beek heeft een tweedaagse training verzorgd, waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen: basisbeginselen van boekhouden (van rijksbegroting naar managementcontract), inzicht in de begrotingscyclus, concrete casuïstiek rond sturings- en beheersvraagstukken en de Planning & Control-cyclus.

  Training van de ondernemingsraad

  Oktober 2017 - november 2018

  Tijdens een training aan de ondernemingsraad is in het bijzonder ingegaan op de aankomende organisatieveranderingen en een mogelijke bestuurlijke fusie met IJmondgemeenten. Onder begeleiding van Haagse Beek is de OR voorbereid op positionering, omgaan met het krachtenveld en strategisch functioneren.

  In een vervolgsessie is stilgestaan bij successen en leerpunten in de medezeggenschap, het ontwikkelen van een eigen strategie en het expliciteren van wat ieder OR-lid kan en wil bijdragen. Met de OR is gekeken naar de wijze waarop de VGW-commissie op een effectieve manier kan worden ingezset als sparringpartner in het kader van pre-advies over arbo en welzijn van medewerkers. Tevens is aandacht besteed aan het zichtbaarder maken van de OR en het creëeren van meer interactie met medewerkers.

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  Maart 2017 - september 2018

  Begeleiding van diverse trainingen voor de ondernemingsraad. In 2018 was sprake van een op handen zijnde reorganisatie. De OR wilde zich hier goed op voorbereiden, om tijdens de organisatieveranderingen de rol van medezeggenschap zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Na een grondige analyse van de plannen van de directie heeft de OR zich beraadt op een plan van aanpak. Tijdens de training vond tevens een informeel gesprek met de WOR-bestuurder plaats.

  Advisering ondernemingsraad over adviesaanvraag

  Januari 2017 - mei 2017

  De ondernemingsraad van de Koninklijke Bibliotheek is gevraagd om te reageren op een voorgenomen besluit, opgesteld door de bestuurder. Haagse Beek heeft de OR geadviseerd over de organisatiekundige elementen van de aanvraag. Op basis van het advies van de OR heeft de bestuurder het definitieve organisatiebesluit genomen. Dit betekent onder meer dat medewerkers in de nieuwe organisatie-inrichting worden geplaatst. De OR heeft Haagse Beek voorgedragen om namens de OR deel te nemen aan de plaatsingsadviescommissie (PAC).

  Training van de ondernemingsraad

  April 2017 - april 2018

  Haagse Beek heeft een aantal tweedaagse trainingen verzorgd voor de ondernemingsraad. Tijdens de laatste bijeenkomst zijn de nieuwe leden van de OR geïntroduceerd in de kern van de Wet op de ondernemingsraden en hebben oude en nieuwe leden elkaar beter leren kennen. In de training is ingezet op het scherp krijgen van gezamenlijke beelden en verwachtingen. Omdat de OR het strategisch functioneren wil versterken, is tevens ingegaan op het goed kunnen beargumenteren van standpunten en het onderhandelen met de bestuurder.

  De voorzitter en secretaris van de OR zijn, samen met de voorzitter en secretaris van PI Ter Apel, specifiek getraind op relevante onderwerpen waar zij in hun functie mee te maken krijgen.

  Training ondernemingsraad in het kader van reorganisatie

  Februari 2017

  In het kader van de aankomende reorganisatie binnen de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft de ondernemingsraad Haagse Beek ingeschakeld om ondersteuning te bieden. Tijdens een trainingsdag zijn we ingegaan op de rol van de OR in een reorganisatie en het omgaan met weerstand van medewerkers. Met een concreet plan van aanpak heeft de OR een goede basis gelegd voor de aankomende periode.

  Training van de ondernemingsraad

  December 2018

  Met de ondernemingsraad van het Landelijk Parket is stilgestaan bij het medewerkersparticipatieonderzoek en de rol die de OR zal vervullen tijdens en na het onderzoek. In het bijzonder was aandacht voor de communicatie omtrent dat onderwerp. Ook is ingegaan op hoe innovatie in publieke organisaties tot stand kan worden gebracht. Om de onderlinge samenwerking te verbeteren is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van het team.

  Training departementale ondernemingsraad

  Oktober 2017 - juni 2018

  Met de departementale ondernemingsraad is tijdens een bijeenkomst in 2017 gewerkt aan het verder professionaliseren van de medezeggenschap. Halverwege 2018 hebben we met de DOR teruggekeken op de effecten van deze bijeenkomst en vooruitgekeken naar hoe de samenwerking tussen de beleidskern en de uitvoering verder versterkt kan worden. Ook hebben we de strategie van de DOR tegen het licht gehouden en nagedacht over wat de komst van een nieuwe SG, als gesprekspartner van de DOR, betekent.

  Raad voor Rechtsbijstand

  Maart 2018 - Heden

  Haagse Beek begeleidt de ondernemingsraad en bestuurder van de Raad voor Rechtsbijstand bij een huisvestingsvraagstuk.

  Training van de ondernemingsraad

  Maart 2017

  Haagse Beek heeft een trainingsdag voor de ondernemingsraad verzorgd. De OR-leden hebben elkaar beter leren kennen en hun motivaties en ambities met elkaar gedeeld. Ook hebben ze meer inzicht gekregen in de Wet op de ondernemingsraden. Na een reflectie op het afgelopen halfjaar, heeft de OR vastgesteld wat het de komende tijd wil bereiken en wat dit betekent voor de interne werkwijze en de communicatie met de achterban.

  Training van de ondernemingsraad

  Juni 2016

  Binnen de organisatie van Benu Apotheken spelen verschillende ontwikkelingen, zoals een overname en het verlopen van de cao. De ondernemingsraad probeert zicht te houden op deze ontwikkelingen en hier op een constructieve manier aan bij te dragen. Ook wil de OR invloed uitoefenen op het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket en weten op welke manier hierin het beste kan worden samengewerkt met de bonden.

  Tijdens een trainingsdag zijn we ingegaan op de belangrijkste rechten van de OR en de rol van de bond en bestuurder: waar kun je als OR op aanhaken en welke handvatten heb je? De OR-leden gingen naar huis met concrete doelstellingen voor de komende periode, zowel inhoudelijk als procesmatig van aard, en praktische actiepunten om mee aan de slag gegaan.

  Begeleiding en advisering Georganiseerd Overleg bij totstandkoming sociaal statuut

  Juni 2015 - december 2015

  De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten in de regio Noord-Brabant. De organisatie is gestart in 2014 en wil zich nu doorontwikkelen op de kernthema's samenwerking, transparantie en bemensing. In het kader van deze doorontwikkeling willen werkgever en werknemer een sociaal statuut opstellen. De Omgevingsdienst wenst hierbij externe begeleiding met oog voor een goed proces waarin organisatie en medezeggenschap worden meegenomen om gezamenlijk tot een sociaal statuut te komen.

  Het sociaal statuut wordt afgeloten in het Georganiseerd Overleg. Als onafhankelijke partij hebben wij het GO begeleid bij het voorbereiden en opstellen van het sociaal statuut. Daarbij traden we op als partner van de werknemersdelegatie én de werkgever. Bij het opstellen van het statuut hadden we in het bijzonder aandacht voor de samenhang tussen nieuwe en bestaande afspraken in de organisatie en de rechtspositionele regelingen vanuit CAR-UWO en het ambtenarenrecht. Na enkele goede overleggen is er een akkoord gesloten en is het sociaal statuut vastgesteld.

  Begeleiding departementale ondernemingsraad

  April 2016 - juli 2016

  Vanuit de departementale ondernemingsraad volgen de leden van de commissie BenF het programma rondom de verbetering van de financiën van het ministerie en brengen zij daarover advies uit. Met dit advies kan de DOR de formele besluitvormingsprocedure tussen medezeggenschap en de bestuurder gaan starten. Om te komen tot een gedegen advies is een platform ingesteld, waar de groepsondernemingsraad van het bestuursdepartement (GOR-BD), het bureau ondersteuning medezeggenschap (BOM) en Haagse Beek deel van uitmaken. Wij hebben de leden van de commissie BenF en de GOR-BD begeleid bij de deelname aan de programma-overleggen en het vertalen van gedane voorstellen naar mogelijke personele gevolgen.

  Training OR en advisering begroting

  November 2016

  De VNG is sterk in ontwikkeling. Dit zorgde ervoor dat de OR van de VNG Haagse Beek vroeg om advies, procesbegeleiding en ondersteuning. Daarnaast wilden zij graag advies op de begroting van de VNG. Haagse Beek heeft aan deze vraag voldaan door het geven van een training medezeggenschap en door de inzet van een financieel adviseur die de begroting kon duiden en hier vervolgens over heeft geadviseerd.

  Dagvoorzitterschap Twents Ondernemingsraden Platform

  September 2015

  Menno Spaan verzorgde het dagvoorzitterschap tijdens een bijeenkomst voor het Twents Ondernemingsraden Platform. In dit platform werken 9 ondernemingsraden van een aantal grote Twentse bedrijven samen. Tijdens het TOP-overleg gingen allerlei gastsprekers, leden van de medezeggenschap en bestuur met elkaar in gesprek. Het stimuleren van onderlinge interactie was dus het belangrijkste doel van de dag én daarmee de opdracht voor de dagvoorzitter.

  Een gedegen voorbereiding met alle gastsprekers en de inzet van laagdrempelige dialoogtechnieken op de dag zelf zorgde voor een veilige setting waarin mooie gesprekken tot stand kwamen.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht