OR training

U wilt een OR-training van mensen met verstand van de publieke sector? Haagse Beek biedt trainingen aan die goed aansluiten op de OR-praktijk. Zowel voor zittende als nieuwe OR-leden. Als een van de weinigen in Nederland zijn we bovendien SCOOR-gecertificeerd. Lees hieronder voor meer informatie of neem direct contact op.

OR training

Trainingen

Bekijk ons aanbod:

Zelftests

   • Opdrachtgever
    Directie en medezeggenschap
    Periode
    September 2014 - april 2015
    Rol

    Voor de ANWB hebben wij een traject begeleid waarin we in nauwe samenspraak met de hoofddirecteur, het directieteam, de ondernemingsraad en de onderliggende onderdeelcommissies tot een nieuwe (en vernieuwende) structuur voor de medezeggenschap zijn gekomen. Aanleiding was een herziening van de besturingsstructuur.

    De structuur is tot stand gekomen aan de hand van gesprekken over uitgangspunten. Door te spreken over de wijze waarop men wil dat de medezeggenschap werkt binnen de organisatie, zijn we tot heldere en concrete afspraken gekomen. Deze afspraken vormen de basis, de uiteindelijk gekozen structuur is hieraan onderhavig. Het traject is afgesloten met een feestelijke interactieve middag in het bijzijn van alle bestuurders en medezeggenschapsleden binnen de organisatie.

   • Opdrachtgever
    Bureau medezeggenschap
    Periode
    September 2006 - september 2007
    Rol

    Begeleiding van het team, versterking interne communicatie, professionalisering, teamsamenwerking en afstemming over wederzijdse verwachtingen.

   • Opdrachtgever
    Logicx mobiliteit en vervoer, ondernemingsraad
    Periode
    Januari 2010 - oktober 2014
    Rol

    Training en begeleiding van ondernemingsraad. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de OR de resultaten van afgelopen periode bezien en vastgesteld welke inzet effectief is en waarin het anders kan. Verder zijn de doelstellingen voor de komende twee jaar (2014-2016) vastgesteld.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,4

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    Maart 2012 - november 2013
    Rol

    Begeleiding van de ondernemingsraad. Coaching, ondersteuning en advies ten behoeve van goede invulling van medezeggenschap ten tijde van organisatiewijzigingen. Te denken valt aan de rol als goed ingevoerde gesprekspartner en de bevoegdheden van een eventuele bijzondere ondernemingsraad.

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    Mei 2010 - november 2010
    Rol

    Advisering gedurende reorganisatie.

   • Opdrachtgever
    Works council
    Periode
    April 2015
    Rol

    Engelstalige training aan de ondernemingsraad (works council) van Blauw Research. In de training is behandeld welke wettelijke kaders, zoals de Wet op de ondernemingsraden (The Works Councils Act) de invloed van de medezeggenschap bepalen en is met het team gekeken naar de wijze waarop de ondernemingsraad effectief kan zijn.

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    Maart 2015 - Heden
    Rol

    Begeleiding van de ondernemingsraad door middel van periodieke trainingsdagen. In de eerste bijeenkomst heeft de ondernemingsraad zich verdiept in de kaders zoals de Wet op de ondernemingsraden en de ontwikkelingen die in de organisatie gaande zijn. Tevens is de teamsamenwerking aan bod gekomen. Een tweede bijeenkomst is gepland waarin gekeken wordt waar de ondernemingsraad nu staat met betrekking tot eigen doelstellingen. Ook een gesprek met de bestuurder maakt onderdeel uit van de trainingsdag.

   • Opdrachtgever
    Penitentaire Inrichting Veenhuizen, ondernemingsraad
    Periode
    Juni 2011 - april 2012
    Rol

    Training en begeleiding van de ondernemingsraad.

   • Opdrachtgever
    Sectordirectie Gevangeniswezen, groepsondernemingsraad
    Periode
    Mei 2010
    Rol

    Begeleiding themabijeenkomst Financiën voor de medezeggenschap.

   • Opdrachtgever
    Shared Service Centre I, ondernemingsraad
    Periode
    Maart 2010 - juni 2010
    Rol

    Advisering gedurende reorganisatietraject.

   • Opdrachtgever
    Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte, ondernemingsraad
    Periode
    November 2011 - november 2016
    Rol

    Begeleiding tweedaagse bijeenkomst.

   • Opdrachtgever
    Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht, ondernemingsraad
    Periode
    December 2011 - maart 2012
    Rol

    Begeleiding tweedaagse bijeenkomst en vervolgdag OR FPC Veldzicht.

   • Opdrachtgever
    Penitentaire Inrichting Ter Apel, ondernemingsraad
    Periode
    Mei 2011 - mei 2012
    Rol

    Training en begeleiding van de ondernemingsraad.

   • Opdrachtgever
    Hoofdkantoor, ondernemingsraad
    Periode
    Mei 2013 - juli 2013
    Rol

    Begeleiding van de ondernemingsraad. In 2013 hebben we in samenwerking met diverse groepen medewerkers sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van en voor de DJI geanalyseerd, ter voorbereiding op volumekortingen als gevolg van het masterplan DJI. Vervolgens is een verdiepingsslag gemaakt. Hieruit ontstond een concreet beeld van de omgevingsvereisten voor het hoofdkantoor van de DJI en de wijze waarop het hoofdkantoor hieraan kan voldoen. In 2015 hebben we de ondernemingsraad geholpen met het analyseren van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, in relatie tot eerdere onderzoeken en plannen van aanpak die daarna zijn opgesteld.

   • Opdrachtgever
    Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek, ondernemingsraad
    Periode
    Januari 2010 - Heden
    Rol

    Training en begeleiding van de ondernemingsraad. De OR wordt begeleid sinds 2010, waarbij mede door verkiezingen in verschillende samenstelling actief. Begin dit jaar is de ondernemingsraad gestart in een nieuwe samenstelling. Wij hebben hebben een interactieve trainingsdag ingericht over de Wet op de ondernemingsraden en andere zaken die je moet weten als OR-lid, en zijn enkele weken later in een tweedaagse inhoudelijk en met het team aan de slag gegaan. Hierin heeft de OR doelen en kaders gesteld aangaande de onderwerpen die actueel zijn, en plannen gemaakt om deze als OR op te pakken. De samenstelling van de groep is inzichtelijk geworden aan de hand van een teamanalyse en een praktische groepsopdracht. Ten slotte is naar de interne werkwijze gekeken en zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de OR wil functioneren.
    In een aparte bijeenkomst hebben OR en WOR-bestuurder en een lid van het directieteam in een praktijksimulatie ervaren hoe het is om in een andere rol actief te zijn.
    Bij diverse bijeenkomsten is er een informeel overleg/gesprek geweest tussen OR en de WOR-bestuurder. Tijdens deze gesprekken wordt uitgewisseld hoe het proces zeggenschap-medezeggenschap verloopt en indien nodig aanvullende afspraken gemaakt. Ook vindt er uitwisseling plaats over toekomstige ontwikkelingen.

    Extra informatie

    Reactie (2016) van WOR-bestuurder na een informeel overleg over proces zeggenschap-medezeggenschap:
    Dit is iets wat we regelmatig moeten met elkaar moeten doen, vrijuit kunnen uitwisselen van visie en standpunten. Het is heel prettig omdat onder begeleiding van een adviseur te doen die ons ruimte geeft, maar ook prikkelt om tot gezamenlijkheid te komen.

    Reactie (2015) voorzitter na een tweedaagse:
    "De samenwerking met de begeleider is goed. Hij kent onze organisatie goed, weet wat er speelt, maar hij belicht de situatie met andere accenten. De afwisseling tijdens de training werkt verfrissend. Ik hoorde een OR-lid zeggen dat dit de eerste training is geweest waar hij niet in slaap is gevallen.

    Reacties (2014) op het evaluatieformulier na een andere tweedaagse:
    "Trainers (Huub en Dries) nodigen uit tot openheid en doordenken. Helpen ons zaken in nieuw licht zien. Compliment!" "Humor was goed, samenwerking goed en begeleiders vullen elkaar goed aan." "De trainers zijn open en scherp op elkaar. Leuk dat jullie ook open vertellen over gegeven feedback aan elkaar!" "Nuttig, praktisch veel gedaan en het heeft veel werk voor de komende periode opgeleverd. Super!"

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,4

   • Opdrachtgever
    Centrale ondernemingsraad, commissie bedrijfsvoering en financiën
    Periode
    November 2012
    Rol

    Begeleiding tweedaagse bijeenkomst.

   • Opdrachtgever
    Sectordirectie Forensische Zorg, groepsondernemingsraad
    Periode
    Maart 2013 - juni 2013
    Rol

    Begeleiding van de groepsondernemingsraad met het oog op Masterplan DJI.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,3

   • Opdrachtgever
    Opleidingsinstituut, ondernemingsraad
    Periode
    Maart 2014
    Rol

    Training en begeleiding van de ondernemingsraad. Tijdens een tweedaagse heeft de ondernemingsraad zich georiënteerd op eigen doelstellingen in het kader van organisatiewijzigingen en hebben we het Van Werk naar Werk-beleid behandeld.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 9

   • Opdrachtgever
    Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, ondernemingsraad
    Periode
    Juni 2014 - september 2014
    Rol

    Na een introductiebijeenkomst ter kennismaking, welke voor de zomer plaatsvond, hebben we een tweedaagse van de ondernemingsraad van PI Heerhugowaard waarin de OR zich heeft georiënteerd op de ontwikkelingen binnen de PI en de rol die de medezeggenschap hierin kan en moet innemen. Met behulp van ontwikkelingskaarten hebben we gezamenlijk bepaald welke onderwerpen op dit moment spelen, hoe deze zich tot elkaar weerhouden en wat de hoogste prioriteit heeft. De meest urgente zaken zijn uitgewerkt in doelstellingen en een plan van aanpak. Verweven met de inhoud hebben we ingezoomd op het team, de interne werkwijze en de samenwerking met de bestuurder.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,5

   • Opdrachtgever
    Shared Service Centre, ondernemingsraad
    Periode
    Oktober 2014
    Rol

    De ondernemingsraad heeft onder onze begeleiding in een tweedaagse training een aantal stukken doorgenomen aangaande organisatiewijzigingen. De ondernemingsraad heeft vragen opgesteld en deze gesteld tijdens een gesprek met de bestuurder, waardoor de raad op strategisch/tactisch niveau meepraat. Tevens hebben de zittende en nieuwe OR-leden nader kennis met elkaar gemaakt en beter zicht gekregen op ieders kwaliteiten en valkuilen en is gesproken over de successen en de zichtbaarheid van de ondernemingsraad.

   • Opdrachtgever
    PI Veenhuizen, ondernemingsraad
    Periode
    Februari 2015 - Heden
    Rol

    Begeleiding van de ondernemingsraad. Begin 2015 heeft een tweedaagse plaatsgevonden waarin we de ondernemingsraad hebben begeleid bij de effectieve uitvoering van hun rol ten aanzien van de ontwikkelingen in de penitentiaire inrichting, zoals de komst van Noorse gedetineerden.

   • Opdrachtgever
    Justitiële Jeugd Inrichting De Heuvelrug, ondernemingsraad
    Periode
    Juni 2014 - juni 2015
    Rol

    Begeleiding en training van de ondernemingsraad, onder meer in een tweetal tweedaagses. In 2014 heeft de ondernemingsraad zich georiënteerd op de doelstellingen voor de komende periode en zich bezig gehouden met verschillende toekomstscenario’s. Ook is de positie van de ondernemingsraad als de andere JJI’s worden samengevoegd besproken en zijn we samen aan de slag gegaan met het Van Werk Naar Werk-beleid in relatie tot andere relevantie personeelsregelingen. In 2015 heeft dit een vervolg gekregen, waarbij de nadruk lag op het werk binnen de JJI richting de sluiting in 2016. Verschillende scenario's zijn besproken en we hebben nagedacht over de rol van de ondernemingsraad bij deze scenario's. De leden van de ondernemingsraad heeft op deze wijze stilgestaan bij de spannende tijd die voor hen ligt.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,4

   • Opdrachtgever
    Dienst Geestelijke Verzorging, ondernemingsraad
    Periode
    Januari 2015 - december 2015
    Rol

    Begeleiding en training van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad geholpen bij terugkijken op de afgelopen periode en het benoemen van de lessen die daaruit getrokken kunnen worden. Vervolgens inhoudelijke speerpunten bepaald voor de komende tijd, waarvoor gezamenlijk een aanpak is bedacht. Daarnaast is met het gekeken naar de samenwerking binnen de ondernemingsraad. Door middel van teamanalyse, reflectie en onderlinge feedback zijn sterktes en valkuilen van een ieder benoemd en is met elkaar gesproken hoe dit ten goede kan worden ingezet.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,1

   • Opdrachtgever
    Sectordirectie Forensische Zorg, groepsondernemingsraad
    Periode
    Juni 2012
    Rol

    Begeleiding tweedaagse bijeenkomst.

   • Opdrachtgever
    Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht, ondernemingsraad
    Periode
    Februari 2013 - Heden
    Rol

    Training en begeleiding van de ondernemingsraad. Naast diverse trainingsdagen begeleiden we de ondernemingsraad expertmatig bij adviesaanvragen en andere aangelegenheden. In 2014 hebben we bijvoorbeeld sessies tussen de ondernemingsraad en het middenkader ontwikkeld en begeleid, welke georganiseerd zijn ten behoeve van de beleidsvorming van de organisatie en het draagvlak van de gemaakte keuzes.

    Extra informatie

    Gemiddeld rapportcijfer deelnemersevaluatie van trainingen: 8,4

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    December 2014
    Rol

    Training en begeleiding van de ondernemingsraad. Tijdens de training heeft de OR in het bijzijn van de directeur aandacht besteed aan de nut en noodzaak van medezeggenschap, waarbij de directeur heeft uitgesproken dat medezeggenschap een belangrijk platform is voor het nemen van besluiten die de medewerkers van Dozy aangaan. Daarnaast heeft de OR zich in de trainingsdag verdiept in de essentiële onderdelen uit de Wet op Ondernemingsraden (WOR) en zijn doelstellingen en werkwijzen bepaald.

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    April 2017 - juni 2017
    Rol

    De ondernemingsraad heeft Haagse Beek gevraagd om de nieuwe OR te ondersteunen bij het professionaliseren van de eigen OR-werkzaamheden en de positiionering naar de wor-bestuurder. In het onderdeel positionering naar de wor-bestuurder hebben de OR-leden in een praktijksimulatie verschillende communicatiestijlen ervaren en is gewerkt aan bewustwording van de eigen effectiviteit.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,5

   • Opdrachtgever
    Samenwerkingsverband Drechtsteden, NORD (regionaal medezeggenschapsplatform)
    Periode
    April 2013
    Rol

    In de regio Drechtsteden zijn zes ondernemingsraden van gemeenten in een platform verbonden. Zij werden geconfronteerd met vergaande samenwerkingsplannen van hun bestuurders op alle gebieden van de bedrijfsvoering, maar ook op het gebied van communicatie en beleidsvorming.

    Wij hebben het NORD begeleid naar een eenduidige en goed gefundeerde visie op de plannen. Tegenstellingen tussen de ondernemingsraden uit het platform werden weggenomen door te kiezen voor een inhoudelijke benadering en verschillen tussen gemeenten openlijk te bespreken. Uiteindelijk stond een ieder achter de gemeenschappelijke visie, is een plan ontwikkeld voor benadering van de bestuurder(s) en is een notitie opgesteld met een collectief en eenduidig advies vanuit de medezeggenschap.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,4

   • Opdrachtgever
    Gemeente De Ronde Venen, ondernemingsraad
    Periode
    Maart 2015 - Heden
    Rol

    Ondersteuning van de ondernemingsraad bij visie- en doelbepaling aangaande de toekomst van de gemeente en mogelijke samenwerkingsverbanden.

   • Opdrachtgever
    Gezamenlijke medezeggenschap van gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel
    Periode
    September 2015 - december 2015
    Rol

    De gemeenteraden van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel hebben donderdag 26 november de laatste officiële besluiten genomen voor de gedeeltelijke ambtelijke samenwerking in Duo+, een shared service organisatie. De medezeggenschap van deze drie gemeenten hebben in de periode voorafgaand aan dit besluit elkaar opgezocht en van gedachten gewisseld. In aanloop naar de komst van de nieuwe organisatie hebben wij de medezeggenschap van de drie gemeenten begeleid bij hun gesprekken aangaande de gevolgen voor de medezeggenschapsstructuur. In een tweetal bijeenkomsten, waarvan één in het bijzijn van de gemeentesecretarissen, is de gewenste medezeggenschapsstructuur voor de toekomst (1 januari 2016) bepaald en zijn acties benoemd om tot de nieuwe situatie te komen.

   • Opdrachtgever
    Gemeente Haarlem, ondernemingsraad
    Periode
    Juli 2014 - januari 2016
    Rol

    Begeleiding en training van de ondernemingsraad. Wij ondersteunen de ondernemingsraad middels diverse trainingsbijeenkomsten. Hierin worden diverse inhoudelijke onderwerpen besproken, waaronder actuele thema's in het kader van de 3D's, welke worden uitgewerkt in heldere stappenplannen met bijbehorend tijdvak. Verweven met deze inhoudelijke doelstellingen zijn we bezig geweest met het team, waarbij onder meer ieders kwaliteiten en valkuilen in kaart zijn gebracht. Daarnaast ondersteunen we de ondernemingsraad in de interne werkwijze, zoals de afstemming en samenwerking met diverse voorbereidingscommissies.

    In de nazomer van 2015 hebben we een bijeenkomst begeleid tussen OR en de bestuurder om de samenwerking te evalueren en het proces zeggenschap-medezeggenschap te verbeteren. Die hebben we gedaan aan de hand van een overzichtelijk communicatiemodel waarmee enkele inhoudelijke thema's op procesniveau zijn uitgediept.

    In het najaar van 2015 hebben we daarnaast de Arbocommissie van de ondernemingsraad begeleid om hen te helpen bij het invullen van hun rol en invloed uit te oefenen op (de uitvoering van) het Arbobeleid binnen de gemeente.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3

   • Opdrachtgever
    Gemeente Ouder-Amstel, ondernemingsraad
    Periode
    Augustus 2014 - december 2015
    Rol

    Begeleiding en advisering van de ondernemingsraad. Aan het eind van de zomer van 2014 is dit gestart met een driedaagse training om de ondernemingsraad op het gebied van theorie en praktijk in te wijden op het thema Shared Sevice Centrum. De voor- en nadelen van dergelijke gezamenlijke uitvoeringsorganisaties zijn uitgebreid aan bod gekomen. De ondernemingsraad heeft op basis hiervan doelstellingen uitgewerkt en plannen voor de komende periode. Verweven door het programma was er aandacht voor het samenwerking, door teamanalyse en enkele activiteiten. De driedaagse bijeenkomst werd door de OR-leden beoordeeld met een rapportcijfer 8,4.
    In de periode na de trainingsdag is de ondernemingsraad begeleid bij het proces richting de samenwerking DUO+.

    Extra informatie

    Onze gedachten over een Shared Service Centrum hebben we verwerkt in een artikel dat in september in OR informatie verscheen.

   • Opdrachtgever
    Gemeente Gennep, ondernemingsraad
    Periode
    Juni 2014 - Heden
    Rol

    Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad.

    We hebben twee bijeenkomsten met de ondernemingsraad begeleid die zich richtten op de ontwikkelingen binnen de gemeente en de regio. Na een kennismaking hebben wij met elkaar stilgestaan bij de vraag wat de ondernemingsraad de komende periode wil bereiken. Vervolgens is met de ondernemingsraad bekeken welke meerwaarde samenwerking tussen gemeenten heeft. Daarnaast zijn we ingegaan op de verschillende samenwerkingsvormen, waarbij ten aanzien van uitbesteden twee casussen zijn uitgewerkt.

    In een andere bijeenkomst die onder onze begeleiding heeft plaatsgevonden heeft de ondernemingsraad nagedacht over de betrokkenheid van medewerkers bij de medezeggenschap. Een plan van aanpak is opgesteld om medewerkers actief te betrekken bij de doelstellingen van de ondernemingsraad.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3

   • Opdrachtgever
    Gemeente Enschede, ondernemingsraad
    Periode
    April 2014 - Heden
    Rol

    Door ons is een startbijeenkomst en een tweedaagse begeleid van de nieuwe ondernemingsraad. Tijdens de startbijeenkomst is er stilgestaan bij de inhoudelijke doelstellingen voor de komende periode, waarna we de Wet op de ondernemingsraden kort hebben behandeld. We hebben stilgestaan bij de afgelopen medezeggenschapsperiode. Wat kan daarvan worden geleerd? Vervolgens is gekeken naar de verschillende teamrollen en de manier waarop de ondernemingsraad maximaal effectief kan zijn. Aan het einde van de dag hebben we gesproken over rolverdeling en een teamactiviteit buiten gedaan om te oefenen op de teamsamenwerking.

    Tijdens de tweedaagse zijn de doelstellingen verder uitgewerkt en heeft de ondernemingsraad zich verdiept in het Rijnlands model, privatisering en gezamenlijke bedrijfsvoering. De tweedaagse werd afgesloten met afspraken rondom de werkwijze van de ondernemingsraad.

    Sinds de begeleiding bij de start van de nieuwe zittingsperiode begeleiden wij deze ondernemingsraad periodiek. Tijdens de laatste bijeenkomst is gekeken naar wat de ondernemingsraad tot nu toe heeft gerealiseerd en wat hiervan de succesfactoren zijn. De ondernemingsraad is met een teamopdracht bezig geweest, heeft nieuwe prioriteiten benoemd en uitgewerkt, en met de bestuurder is gesproken over het proces van de medezeggenschap binnen de gemeente.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,8

   • Opdrachtgever
    Gemeente Etten-Leur, ondernemingsraad
    Periode
    Juli 2014 - februari 2015
    Rol

    Begeleiding en training van de ondernemingsraad. In 2014 vond een tweedaagse bijeenkomst plaats waarin de ondernemingsraad heeft teruggekeken op de vorige periode en op basis daarvan, en de actuele ontwikkelingen, doelstellingen heeft geformuleerd voor de komende periode. Omdat het een nieuwe zittingstermijn betreft, is ook aandacht besteed aan de essentie van de Wet op de Ondernemingsraden en de verschillende aspecten in het team. Op deze manier heeft men elkaar beter leren kennen als team en zijn gezamenlijke doelen bepaald. Begin 2015 zijn enkele bijeenkomsten begeleidt om de ondernemingsraad te ondersteunen in gespreksvoering, onder meer met de bestuurder.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,1

   • Opdrachtgever
    Gemeente Weesp, ondernemingsraad
    Periode
    April 2014 - juli 2016
    Rol

    We hebben na een eerste eendaagse bijeenkomst een vervolgbijeenkomst van twee dagen begeleid. Voor de OR is het van belang om de huidige effectiviteit van medezeggenschap te borgen en verder uit te breiden. Naast elkaar beter leren kennen door middel van teamanalyse, heeft de OR teruggekeken op de vorige zittingstermijn en hebben we gezamenlijk doelstellingen bepaald voor de komende periode. Hierbij hebben we met name ingezoomd op organisatiecultuur en de samenwerking met omliggende gemeenten, welke in de toekomst mogelijk wordt uitgebreid.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

   • Opdrachtgever
    Gemeente Heusden, ondernemingsraad en bestuurder
    Periode
    December 2010 - Heden
    Rol

    De bestuurder en de ondernemingsraad waren in een conflictsituatie terecht gekomen toen wij starten met onze begeleiding. Hier zijn zij gezamenlijk sterk uit gekomen. Wij begeleiden periodiek bijeenkomsten om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en aandacht te besteden aan de onderlinge samenwerking. Gekozen is voor een werkwijze waarbij de bestuurder de ondernemingsraad zeer vroegtijdig betrekt en daarmee een zware rol geeft aan de ondernemingsraad zonder deze medeverantwoordelijk te maken voor het beleid. Het is ons een genoegen om te zien hoe bestuurder en ondernemingsraad vooraan lopen in hun vernieuwende werkwijze.

    Extra informatie

    "Haagse Beek filterde de cruciale knelpunten eruit tijdens een moeilijke bijeenkomst tussen bestuurder en ondernemingsraad en gaf de bijeenkomst een andere lading."

   • Opdrachtgever
    Gemeente Gouda, ondernemingsraad
    Periode
    Juli 2015
    Rol

    Verzorgen eendaagse training ondernemingsraad gemeente Gouda, waarbij de opdracht was de professionaliteit van de OR te versterken. De focus in deze training lag op het omgaan met het krachtenveld nu de ondernemingsraad intensiever optrekt met de bestuurder in het organisatieontwikkelingstraject. Speciale aandacht is daarbij besteed aan het daadwerkelijk binnenhalen van concrete afspraken met de bestuurder en het bereiken van zichtbare resultaten.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 9

   • Opdrachtgever
    Gemeente Voorst, ondernemingsraad
    Periode
    Juni 2014 - Heden
    Rol

    Begeleiding en training van de ondernemingsraad op het gebied van inhoudelijke actuele thema's, onderlinge samenwerking en positionering. In het najaar van 2016 is nagedacht over de toekomst van medezeggenschap binnen gemeente Voorst, op basis waarvan begin 2017 in een interactieve bijeenkomst met medewerkers van de gemeente van gedachte is gewisseld. Na enige inleiding over trends binnen de medezeggenschap in Nederland en een bijdrage van twee gastsprekers, is door de medewerkers nagedacht over een nieuwe, toekomstbestendige vorm van medezeggenschap binnen de organisatie. Dit heeft geresulteerd in nieuw enthousiasme voor en betrokkenheid bij de ondernemingsraad.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

   • Opdrachtgever
    Gemeente Zwijndrecht, ondernemingsraad
    Periode
    Juni 2013 - november 2013
    Rol

    Begeleiding van de ondernemingsraad. Tijdens de eerste bijeenkomst in 2013 hebben we aandacht besteed aan een toekomstvisie op gemeentelijke samenwerking in de Drechtsteden en de onderlinge samenwerking in het team. In 2014 is hierop een vervolg gekomen met de vernieuwde ondernemingsraad. Zowel de ‘zittende’ als de ‘nieuwe’ OR-leden hebben een visie op het proces van medezeggenschap over afgelopen periode. Door te kijken naar het proces in het kader van Plan-Do-Check-Act en de input van de OR-leden die vorig jaar nog niet in de medezeggenschap actief waren, heeft de huidige OR leer- en verbeterpunten bepaald. Om als nieuw team optimaal te functioneren, is tijdens de trainingsdag gesproken over de inzet die een ieder op basis van zijn of haar kwaliteiten kan leveren.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    Juni 2013 - Heden
    Rol

    Training en begeleiding van de ondernemingsraad. In diverse dagdelen zijn we bezig geweest met doelstellingen van de ondernemingsraad en het beleidsplan van de OR. Hierbij zijn inhoudelijke thema's zoals decentralisaties en uitbesteding van werkzaamheden behandeld. Daarnaast hebben we ruim aandacht besteed aan teamsamenstelling en teamontwikkeling, en aan communicatieve vaardigheden als onderhandelen/overtuigingskracht, debattechnieken en communicatie met medewerkers.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,4

   • Opdrachtgever
    Gemeente Winsum, ondernemingsraad
    Periode
    April 2014 - oktober 2014
    Rol

    We hebben een eendaagse bijeenkomst begeleid, dat voor de ondernemingsraad diende als startpunt van een nieuwe zittingstermijn. Naast elkaar beter leren kennen door middel van teamanalyse, heeft de OR teruggekeken op de vorige zittingstermijn en hebben we gezamenlijk doelstellingen bepaald voor de komende periode. De ondernemingsraad heeft een stevige basis gelegd voor alles wat op hen af zal komen in het kader van een mogelijke gemeentelijke herindeling in de regio. Onlangs volgde een terugkomdagdeel om de doelstellingen te bezien en aan te scherpen in het licht van de recente ontwikkelingen.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

   • Opdrachtgever
    Gemeente Lingewaard, ondernemingsraad
    Periode
    Oktober 2014
    Rol

    Begeleiding van de ondernemingsraad in een tweedaagse. De ondernemingsraad heeft in deze bijeenkomst aan de hand van actuele ontwikkelingen gezamenlijk bepaald wat de doelstellingen zijn voor de komende tijd. Tevens is met elkaar gesproken over de effectiviteit van en afspraken binnen het team. Tijdens het laatste dagdeel is de bestuurder aangesloten, met wie de doelstellingen zijn gedeeld en de onderlinge samenwerking is besproken.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,1

   • Opdrachtgever
    Gemeente Gouda, ondernemingsraad
    Periode
    Juli 2014
    Rol

    In een tweedaagse zijn we na ontvangst en kennismaking direct de inhoud ingedoken. De huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Gouda zijn door de ondernemingsraad doorgenomen, waarna de OR in het verloop van de tweedaagse een alternatieve visie heeft opgesteld. Omdat het een vernieuwde ondernemingsraad betreft, hebben we tevens de essentie van de WOR besproken, zijn onderlinge afspraken bezien en is gekeken naar de samenwerking met de bestuurder en de gereedschappen van de OR om een invloedrijke positie in te nemen.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,1

   • Opdrachtgever
    Gemeente Wijdemeren, ondernemingsraad
    Periode
    Juli 2014
    Rol

    Als startpunt van een nieuwe zittingstermijn heeft de ondernemingsraad een door ons verzorgde trainingsbijeenkomst belegd. Omdat de groep deels bestaat uit nieuwe medezeggenschapsleden, hebben we de essentie van de Wet op de Ondernemingsraden behandeld en zijn individuele motivaties en ambities in het medezeggenschapswerk uitgewisseld. Op basis hiervan en hetgeen uit evaluatie van de vorige zittingstermijn naar voren kwam, is de ondernemingsraad aan de slag gegaan met het bepalen en uitwerken van eigen doelstellingen. Om elkaar als team beter te leren kennen, is de dag afgesloten met een interactief teamspel en een gezellig diner. De trainingsdag heeft zodoende een stevige basis gelegd voor het functioneren van de ondernemingsraad.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

   • Opdrachtgever
    Gemeente Maastricht, ondernemingsraad
    Periode
    April 2014
    Rol

    We hebben een eendaagse bijeenkomst begeleid over gemeentelijke samenwerking en de transities in het sociaal domein. We hebben actuele casuïstiek besproken en voor alle leden helder gemaakt hoe beide thema's in de praktijk vorm krijgen. In de tweede helft van de dag is de ondernemingsraad bezig geweest met visievorming en het bepalen van doelstellingen aangaande deze twee onderwerpen. Dit heeft geresulteerd in twee heldere plannen van aanpak voor de komende tijd.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,0

   • Opdrachtgever
    Gemeente Nunspeet, ondernemingsraad
    Periode
    April 2014
    Rol

    We hebben een bijeenkomst van drie dagdelen begeleid, dat voor de ondernemingsraad diende als startpunt van een nieuwe zittingstermijn. We hebben hierin teruggekeken op de vorige periode en hieruit valkuilen en succesfactoren benoemd. We zijn aan de slag gegaan met het team, zodat de leden, zowel nieuw als reeds zittend, elkaar goed leren kennen en weten wat ze aan elkaar hebben. Inhoudelijk hebben we met name ingezoomd op de transities in het sociaal domein. Wat is van belang voor de OR en hoe moet het zich hierbij opstellen? Dit zijn vragen die we gezamenlijk beantwoord hebben door middel van een tijdpad met verschillende toetsmomenten en strategieën.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 7,9

   • Opdrachtgever
    Gemeente Oldebroek, ondernemingsraad
    Periode
    Juni 2013
    Rol

    Gedurende drie dagdelen hebben wij de ondernemingsraad begeleid. We hebben aandacht besteed aan het ambitieniveau van de gemeente in relatie tot de middelen, onder andere waar het de te leveren diensten aangaat. Ook is de stip op de horizon en het proces daar naartoe geconcretiseerd. De visie van de bestuurder hieromtrent is besproken. We zijn ingegaan op de rol van de OR waar het deze ambitie aangaat en hebben besproken hoe hij kan reageren op ontwikkelingen zoals de transities in het sociaal domein.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,1

   • Opdrachtgever
    Gemeente Papendrecht, ondernemingsraad
    Periode
    April 2013
    Rol

    In drie sessies hebben wij aandacht besteed aan de toekomstvisie van de gemeentelijke samenwerking in de Drechtsteden. De doelstellingen voor de komende periode en de realisatie hiervan zijn besproken. Onder meer kwamen de volgende vragen aan bod: wat is minimaal nodig voor behoud van identiteit? Welke bezuinigingsmogelijkheden ziet de OR voor de gemeente? Welke rol spelen samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten hierin? Hoe verhoudt Papendrecht zich tot de andere gemeenten?

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    November 2016 - Heden
    Rol

    Het begeleiden van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad bij het opzetten van een geheel nieuwe structuur en werkwijze nadat de centrale ondernemingsraad is overgegaan naar een ondernemingsraad. Het gaat hierbij onder meer het opzetten van een nieuwe werkwijze voor afdoening van grote aantallen advies- en instemmingsaanvragen. Tevens betreft het coaching van het dagelijks bestuur op prioritering, delegatie, leiding geven en het komen tot een goede werkrelatie met de bestuurder.

   • Opdrachtgever
    Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, ondernemingsraad
    Periode
    Juni 2011 - januari 2012
    Rol

    De Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag zag zich geconfronteerd met een forse reorganisatie in het kader van bezuinigingen. We hebben gezamenlijk bekeken wat de belangrijkste prioriteiten zijn voor de ondernemingsraad en hoe hiermee het beste richting de bestuurder kon worden omgegaan. We hebben de procedure helpen bedenken waarlangs de ondernemingsraad aan deze prioriteiten vervolg kon geven en meegekeken in het adviestraject als het ging om arbeidsrechtelijke kwesties.

   • Opdrachtgever
    OR
    Periode
    Oktober 2017
    Rol

    Gemeente Velsen is een gemeente met ruim 67.500 inwoners en de gemeentelijke organisatie heeft een OR van 11 leden. De OR heeft Haagse Beek organisatieadvies gevraagd om een te training te verzorgen, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op op handen zijnde organisatieveranderingen en een mogelijke bestuurlijke fusie met Ijmondgemeenten. De OR is onder begeleiding van de adviseurs voorbereid op positionering, krachtenveld en strategisch functioneren.

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    Maart 2017
    Rol

    De gemeente Weesp is een gemeente met ongeveer 18.000 inwoners. De ambtelijke organisatie telt circa 140 medewerkers. Er is een ondernemingsraad (OR) actief van zes OR-leden, waarvan het merendeel ervaren en bekend met de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De OR wil graag reflecteren op de wijze waarop de OR zijn strategische doelen bereikt. Haagse Beek begeleidde de OR bij het evalueren van het functioneren van deze OR. Een belangrijk onderdeel van de training was een gezamenlijk gesprek over de ‘originele’ beweegreden om actief te worden voor de OR. Met andere woorden: waarom werd je lid van de OR? Het gesprek daarover leverde nieuwe inzichten op waarmee de OR aan de slag wil om zijn (strategisch en onderlinge) functioneren te versterken.

   • Opdrachtgever
    PVT
    Periode
    Juni 2016
    Rol

    Training voor een startende personeelsvertegenwoordiging, gericht op elkaar leren kennen, samenwerken als team, rechten en plichten van de PVT en het bepalen van inhoudelijke doelstellingen.

   • Opdrachtgever
    ODC Directie Uitvoering Strategie en Advies
    Periode
    Maart 2012 - Heden
    Rol

    Begeleiding en training van de onderdeelcommissie. In de laatste bijeenkomst, een tweedaagse, heeft de ODC zich beraden op de ontwikkelingen die op de organisatie DUSA/SUA afkomen (plan van aanpak) en bezien op welke wijze de inzet van de ODC leidt tot resultaten (evaluatie van afgelopen periode en de bijbehorende succesfactoren). Tijdens de sessie is aandacht uitgegaan naar het Van Werk naar Werk-beleid (VWNW), organisatie en formatie (O&F) en de plaatsingsprocedure.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,4

   • Opdrachtgever
    Onderdeelcommissie Juridische Zaken
    Periode
    Maart 2015 - Heden
    Rol

    Training en begeleiding van de onderdeelcommissie. In maart vond een trainingsdag met de OC plaats, waarin het team inhoudelijke doelstellingen heeft bepaald en de teamsamenwerking heeft geanalyseerd. Door de doelstellingen te verwerken in plannen van aanpak en naar de interne werkwijze te kijken met eerlijke feedback richting elkaar, heeft de OC een goede basis om komende tijd met elkaar aan de slag te gaan.

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    September 2012 - oktober 2012
    Rol

    Competentietraining (voorbereidingsdag en tweedaagse) voor de voorzitters en ambtelijk secretarissen van de ondernemingsraad en onderdeelcommissies.

   • Opdrachtgever
    ODC Naturalisatie
    Periode
    November 2012 - december 2012
    Rol

    Begeleiding van twee dagen training omtrent HR en de ARAR.

   • Opdrachtgever
    ODC Regulier Sociaal
    Periode
    September 2013
    Rol

    We hebben een evaluatiegesprek van de onderdeelcommissie met de bestuurder begeleid. In de rol als gespreksleider de agenda en de tijd bewaakt en een open vertrouwelijke setting gecreëerd, waarin beide partijen konden zeggen wat ze wilden.

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    Maart 2013
    Rol

    Begeleiding van de ondernemingsraad.
    Op verzoek van de OR hebben wij de werkgroep MZ-structuur bijgestaan bij ontwikkeling van de nieuwe medezeggenschapsstructuur.
    Tijdens de tweedaagse bijeenkomst heeft de OR in aandacht besteed aan reflectie op de doelstellingen en de doelen voor komend jaar vastgesteld. Voorts heeft OR aandacht besteed aan de ontwikkeling van mz-proces, de onderlinge relatie en de relatie met de bestuurder, het functioneren van het DB, de commissies en linking pins van de OC's.
    Ten behoeve van de werkwijze heeft de OR geoefend met principes van projectmatig werken. Afgewogen wordt hoe werkgroepen worden samengesteld aan de hand van tijd en kennis, maar ook wordt gekeken hoe een ieders teamrol gekoppeld kan worden aan de doelstelling (bv. iets nieuws bedenken vergt creativiteit, een onderzoek vergt meer analysekracht, input uit de organisatie halen vergt netwerkvaardigheden).

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 7,8

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    Februari 2015
    Rol

    Starttraining voor een nieuwe ondernemingsraad. Het hele 'reilen en zeilen' van het medezeggenschapswerk is voorbij gekomen. De leden van de ondernemingsraad weten nu met welke kaders ze te maken hebben, het team is door kennismaking en sterkte en zwakte analyse versterkt en inhoudelijke doelstellingen voor de komende periode zijn bepaald.

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad
    Periode
    September 2012 - Heden
    Rol

    Begeleiding en training van de ondernemingsraad. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we met een vernieuwde ondernemingsraad gekeken wat een ieders drijfveer is, wat de OR gezamenlijk wil bereiken en hebben de leden elkaar beter leren kennen door eigen sterktes en zwaktes te benoemen. Omdat er ook nieuwe leden aanwezig waren, hebben we ook stilgestaan bij de WOR, om te zien welke mogelijkheden of kaders deze biedt voor het behalen van de doelstellingen. De doelstellingen zijn in de groep uitgewerkt in een plan van aanpak en aan elkaar gepresenteerd. Tevens zijn er afspraken gemaakt over interne samenwerken en wie op welke wijze zaken oppakt, en is de communicatie met de collega's in de organisatie besproken. Aan het einde van de tweedaagse zijn de inhoudelijke uitkomsten van de training gedeeld met de bestuurder.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,2

   • Opdrachtgever
    Universiteitsraad en faculteitsraden
    Periode
    Juni 2013 - september 2013
    Rol

    Begeleiding tweedaagse (Engelstalig). Aan bod kwam: elkaar leren kennen, evaluatie afgelopen periode, doelstelling voor nieuwe periode, bezien interne werkwijze, bespreken sterktes/zwaktes en samenwerking. Een aantal maanden later een dag georganiseerd met diverse workshops. Onderwerpen: formele verplichtingen, overtuigingskracht, maximaliseren van persoonlijke kracht, ervaringen van de voorzitter en groepsprocessen.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 7,6

   • Opdrachtgever
    Ministerie van Veiligheid en Justitie - FPC Oostvaarderskliniek
    Periode
    September 2015
    Rol

    Ontwikkelen en begeleiden van een praktijksimulatie t.b.v. OR en bestuurder/managementteam.
    In een scenario waarin een fictieve organisatie te maken krijgt met grote veranderingen krijgen alle betrokkenen uit de OR, bestuurder (directeur) en managementteam een rol aangemeten van waaruit ze de scenario gaan uitspelen.
    Het heeft geleid tot veel inzichten in de belangen die er op verschillende niveaus spelen en welke belanghebbenden een rol spelen bij de veranderingen in de fictieve organisatie. Naar aanleiding hiervan zijn zowel OR als bestuurder op een andere - effectievere - wijze het contact met elkaar aangegaan.

    Extra informatie

    Reactie van de deelnemers was vol van enthousiasme, maar bovenal prees men hoe sterk nieuwe inzichten worden beleefd.

   • Opdrachtgever
    Agentschap Centrum Bevordering Import (CBI), ondernemingsraad
    Periode
    April 2012 - december 2012
    Rol

    Adviseur medezeggenschap en projectsecretariaat voor het project Transitie Agentschap CBI. De transitie betrof de overgang van het CBI van het ministerie van het Buitenlandse Zaken naar Agentschap NL (AgNL is een onderdeel van Minsterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).

    Inzet bij bij afstemming met bestuurders en medezeggenschap van Buitenlandse Zaken, EL&I en Agentschap NL over WOR-aangelegenheden en arbeidsvoorwaarden.

    Extra informatie

    Feedback vanuit de directie CBI:
    "De medezeggenschap heeft meer aansluiting bij en meer inzicht gekregen in de organisatiebelangen van het CBI in de transitiefase. Een verfrissende manier van werken."

   • Opdrachtgever
    Departementale Ondernemingsraad
    Periode
    Juni 2011 - Heden
    Rol

    Ondersteuning DOR-leden bij competentieontwikkeling. DOR-leden ontvingen in het kader van persoonlijke ontwikkeling de mogelijkheid om ontwikkeling binnen de medezeggenschap inzichtelijk te maken. Dit uitte zich in activiteiten waarbij DOR-leden gebruik maakten van assessment, 360-graden feedback en coaching en intervisie op competenties. Bij alle activiteiten is de focus gelegd op de eigen ontwikkeling en de mogelijkheid deze te benutten in de reguliere loopbaan.

    Resultaat is dat de helft van de DOR-leden zich heeft aangemeld voor deelname aan de activiteiten. Deelnemers krijgen inzicht in hoe zij zich effectiever konden opstellen binnen medezeggenschap en hoe zij hun rol als lid van het DB beter kunnen benutten. Voor sommige deelnemers levert het inzicht op in de mogelijkheden om ontwikkelde competenties te verzilveren ten gunste van de reguliere loopbaan.

    De ervaringen van de diverse leden van de departementale ondernemingsraad worden gedeeld in intervisiebijeenkomsten die periodiek plaatsvinden.

   • Opdrachtgever
    Dienst ICT Uitvoering, ondernemingsraad
    Periode
    November 2014 - Heden
    Rol

    Training en begeleiding van de ondernemingsraad. Tijdens de meerdaagse trainingen is o.a. teruggekeken op de afgelopen periode, bezien hoe het team optimaal kan functioneren en zijn doelstellingen bepaalt voor het komende jaar.
    Bij de laatste tweedaagse training in september 2015 is door de deelnemers een Insights Discovery test en workshop gevolgd. De inzichten zijn gebruikt om de rol- en taakverdeling beter op elkaar aan te laten sluiten.

    Extra informatie

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

   • Opdrachtgever
    Departementale ondernemingsraad
    Periode
    Augustus 2016 - Heden
    Rol

    Coach en sparringpartner van de voorzitter van de DOR. In gesprekken komen onderwerpen aan de orde die raken aan de persoonlijke professionele kant van het voorzitterschap in het mz-werk en de positionering t.o.v. de WOR-bestuurder (secretaris-generaal)

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad RVO NL
    Periode
    Januari 2015 - Heden
    Rol

    Ontwikkelen en begeleiden van cursus voor de OR (17 leden). Begeleiden en coachen van het dagelijks bestuur van de OR.
    In de cursus voor de OR is de focus gelegd op onderlinge samenwerking en effectiviteit in de groep OR-leden. Tevens heeft de OR een methodiek toegepast om op efficiënte wijze te komen tot keuze van prioriteiten uit een lijst van meer dan 45 agendapunten die in de overlegvergadering met de bestuurder aan de orde moeten komen in 2016.
    Het dagelijks bestuur krijgt vanuit de OR de opdracht aan het gehele proces sturing te geven. De leden van het dagelijks bestuur hebben de tijd en ruimte ingenomen om daar als team gezamenlijk een vorm in te ontwerpen onder leiding van onze coach.

    Extra informatie

    Reactie van deelnemers:
    'De begeleider heeft een prettige, creatieve houding en heeft zijn antennes goed uitstaan. Hij neemt tijd voor discussies en formuleert dan helder de keuzes die voor ons liggen, maar laat de keuzes aan de groep over.'
    'De begeleider blijft ook in 'stevige discussies' rustig en weet structuur te behouden gericht op het resultaat.'

   • Opdrachtgever
    Departementale ondernemingsraad
    Periode
    Januari 2014 - Heden
    Rol

    Ondersteuning van de DOR EZ bij toewerken naar verkiezingen, de startfase van de nieuwe DOR en verdere ontwikkeling van effectiviteit en efficiëntie in de groep. Procesbegeleiding bij het opstellen van doelen , inrichten van eigen werkwijze in de DOR en de agenda voor het overleg met de wor-bestuurder in 2015-2016.
    Verder begeleiden en coachen wij het dagelijks bestuur bij de ontwikkeling en het organiseren van haar rol en taken.
    In een tweedaagse heeft de nieuwe DOR zicht gekregen op de persoonlijkheden in de groep aan de hand van Insights Discovery. Door nader kennis te maken met ieders kwaliteiten heeft men bezien hoe de rollen en taken kunnen worden verdeeld.
    In de startbijeenkomst in 2015 is een dagelijks bestuur gekozen, alsmede de afvaardiging naar de GOR Rijk.

    Extra informatie

    Feedback van een deelnemer: "De begeleider van Haagse Beek voelt goed aan wat de groep nodig heeft. Het vooraf vastgestelde programma is een leidraad en geen doel op zich. Daarmee heeft de begeleider zich laten zien als iemand die zich goed kan inleven maar de groep verantwoordelijk maakt voor het eigen eindresultaat."

   • Opdrachtgever
    Ondernemingsraad CPB
    Periode
    Januari 2015 - Heden
    Rol

    Ontwikkelen en begeleiden OR-training met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling (Insights-Discovery) en effectiviteit op gebied van medezeggenschap, inhoudelijke agendapunten voor de overlegvergadering met de bestuurder uitwerken in een concreet actieplan. Aandacht voor onderhandelen en overtuigen door de individuele OR-leden.

    Extra informatie

    Reactie van een deelnemer: 'De trainer heeft ons op een prettige manier prikkelende en nieuwe inzichten meegegeven over hoe wij als OR het gesprek met de bestuurder en onze rol als OR invulling kunnen geven'.

   • Opdrachtgever
    Dienst ICT Uitvoering, ondernemingsraad
    Periode
    Augustus 2015
    Rol

    Ten behoeve van een voorgenomen reorganisatie van DICTU hebben wij de OR bijgestaan bij de ontwikkeling, voorbereiding en begeleiding van achterbanbijeenkomsten met medewerkers van DICTU. In een drietal bijeenkomsten (één op elke locatie) is met de medewerkers uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de organisatieverandering en welke maatregelen er nodig zijn om de gevraagde werkzaamheden zo optimaal te kunnen blijven doen.

   • Opdrachtgever
    Directoraat-Generaal Cultuur en Media, ondernemingsraad
    Periode
    Oktober 2011 - november 2012
    Rol

    Begeleiding en training van de ondernemingsraad.

    Extra informatie

    Reactie voorzitter OR:
    "Huub weet wat er speelt in onze organisatie. Hij heeft de OR-leden laten nadenken op welke manier zij eerder en op een slimmere manier met de bestuurder in overleg kan treden. Door een goede krachtenveldanalyse weten wij waar we de komende periode aan toe zijn."

    Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,3

   • Opdrachtgever
    Directie Personeel en Organisatie en Departementale Ondernemingsraad
    Periode
    Juni 2009 - mei 2011
    Rol

    Opzetten en uitvoeren traject competentiemanagement voor de medezeggenschap. Dit startte met een onderzoek naar de mogelijkheden en mondde uit in een ministeriebreed traject voor medezeggenschapsleden, waarin zich op verschillende manieren hebben bezig gehouden met competentieontwikkeling.

    Enkele doelstellingen van het project Competentiemanagement medezeggenschap OCW:

    • Maak competentieontwikkeling in de medezeggenschap inzichtelijk ten behoeve van het persoonlijk ontwikkelpad.
    • OR-werk is werk: ontwikkelde competenties in de medezeggenschap moeten een plek krijgen in de functioneringscyclus van de medewerker die actief is in de medezeggenschap.
    • Medezeggenschap moet een interessante plek zijn voor de loopbaan van de medewerker.

    Dit heeft plaatsgevonden door allereerst alle mz-organen bij OCW middels een informatiebijeenkomst en een quickscan in te voeren op competentiemanagement. Vervolgens heeft ieder medezeggenschapslid de mogelijkheid gekregen om z'n eigen competentieontwikkeling in kaart te brengen middels een 360-graden feedbackmeting, een assessment, en coaching op competenties en loopbaan. Daarnaast zijn dagelijks besturen bijgeschoold om meer oog te hebben voor het sturen op competentieontwikkeling binnen de medezeggenschap.

    Het project heeft bijgedragen aan het realiseren van de beoogde doelstellingen. De OR-leden scoorden bij de vervolgmeting bijna een punt hoger op competenties dan bij de start van het project. Voor de OR-verkiezingen leverde het project zoveel positieve beeldvorming op dat er veel aspirant OR-leden zich verkiesbaar stelden. Dit leidde tot een aanzienlijke vernieuwing binnen de medezeggenschap van OCW.

   • Opdrachtgever
    Directoraat-Generaal Cultuur en Media, ODC Raad voor Cultuur
    Periode
    Februari 2014 - Heden
    Rol

    Begeleiding van de onderdeelcommissie. In de laatste bijeenkomst is de theorie van reorganiseren besproken, heeft de ODC doelstellingen (met plan van aanpak) bepaald en zijn afspraken gemaakt over de uitvoering en de communicatie met medewerkers, (D)OR en bestuurder.

   • Opdrachtgever
    Departementale Ondernemingsraad, commissie VGWM