OR training

U wilt een OR-training of advies van mensen met verstand van de publieke sector? Haagse Beek biedt trainingen en advies die goed aansluiten op de OR-praktijk. Zowel voor zittende als nieuwe OR-leden. Als een van de weinigen in Nederland zijn we bovendien SCOOR-gecertificeerd. Lees hieronder voor meer informatie.

OR training

Zelftests

Projecten, Kennisbank en Publiciteit

Wij verzorgen meer dan 10 jaar training en advies voor ondernemingsraden. Hieronder vindt u voorbeelden van recente projecten en onze kennisbank.
 • organisatie
  opdrachtgever

  Begeleiding in het kader van ambtelijke samenwerking

  September 2015 - december 2015

  De gemeenteraden van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel hebben in november 2015 het officiële besluit genomen om een gedeeltelijke ambtelijke samenwerking aan te gaan in Duo+, een shared service organisatie. In de periode voorafgaand aan dit besluit hebben de ondernemingsraden van deze drie gemeenten, onder begeleiding van Haagse Beek, met elkaar van gedachten gewisseld en de gevolgen voor de medezeggenschap besproken. Dit resulteerde in een keuze voor de gewenste medezeggenschapsstructuur en het vaststellen van concrete acties.

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  Juli 2014 - september 2017

  Haagse Beek heeft ondersteuning geboden bij de volgende thema's:

  • Het opstellen van inhoudelijke doelstellingen en de uitwerking van actuele thema's rondom decentralisatie in stappenplannen
  • Teamanalyse: valkuilen en kwaliteiten van OR-leden
  • Interne werkwijze van de OR, zoals de afstemming en samenwerking met diverse voorbereidingscommissies
  • Gezamenlijke evaluatie van de samenwerking tussen OR en bestuurder en het proces zeggenschap-medezeggenschap
  • Begeleiding Arbocommissie
  • De ontwikkeling van de OR als regisseur van medewerkersparticipatie en sparring partner voor de bestuurder

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3

  Begeleiding van de ondernemingsraad

  Augustus 2014 - december 2015

  De begeleiding en advisering van de ondernemingsraad is gestart met een driedaagse training in het teken van het Shared Service Centrum. De voor- en nadelen van dergelijke gezamenlijke uitvoeringsorganisaties zijn uitgebreid aan bod gekomen. De ondernemingsraad heeft op basis hiervan doelstellingen opgesteld en plannen voor de komende periode uitgewerkt. Verweven door het programma was aandacht voor de onderlinge samenwerking. In de daaropvolgende periode is de ondernemingsraad begeleid bij het proces richting de samenwerking DUO+.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,4

  Onze gedachten over een Shared Service Centrum hebben we verwerkt in een artikel dat in september 2014 in OR informatie verscheen.

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  Juni 2014 - Heden

  Haagse Beek heeft terugkerende trainingen voor de ondernemingsraad verzorgd, gericht op de ontwikkelingen binnen de gemeente en de regio. Met de OR is tijdens een sessie specifiek ingegaan op de meerwaarde van samenwerking met andere gemeenten, de samenwerkingsvormen die hiervoor geschikt zouden zijn en de manier waarop uitbesteding zou kunnen plaatsvinden. In een volgende sessie is gesproken over hoe medewerkers actiever betrokken kunnen worden bij de medezeggenschap en de doelstellingen van de OR.

  Tevens hebben wij de OR geadviseerd over een adviesaanvraag van de bestuurder met betrekking tot de wijziging van de organisatiestructuur. Ons is gevraagd om de effecten van een dergelijke maatregel uiteen te zetten en in te gaan op de vraag of deze structuurwijziging op termijn bijdraagt aan het doel om meer met teamsturing te werken.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie trainingen: 8,3

  Mediation en begeleiding van samenwerking ondernemingsraad-bestuurder

  December 2010 - juni 2016

  Bestuurder en ondernemingsraad waren in een conflictsituatie terecht gekomen toen wij startten met onze begeleiding. Middels mediation zijn zij hier gezamenlijk sterker uitgekomen. Wij begeleidden periodiek bijeenkomsten om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en aandacht te besteden aan de onderlinge samenwerking. Er is gekozen voor een vernieuwende werkwijze waarbij de bestuurder de OR zeer vroegtijdig betrekt en daarmee een belangrijke rol geeft aan de OR zonder deze medeverantwoordelijk te maken voor het beleid. Bij het aantreden van een nieuwe bestuurder is tijdens een bijeenkomst gezamenlijk teruggekeken en zijn de belangrijkste 'lessons learned' vastgelegd.

  "Haagse Beek filterde de cruciale knelpunten eruit tijdens een moeilijke bijeenkomst tussen bestuurder en ondernemingsraad en gaf de bijeenkomst een andere lading."

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  Maart 2015 - Heden

  Haagse Beek verzorgt periodiek trainingen voor de ondernemingsraad. Tevens adviseren wij de OR over adviesaanvragen van de bestuurder met betrekking tot de besturingsvisie van de gemeentelijke organisatie en de wijziging van het organisatiebesluit.

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  Juni 2013 - juni 2017

  Tijdens de meest recente bijeenkomst met een vernieuwde ondernemingsraad is gewerkt aan de introductie van nieuwe OR-leden in het medezeggenschapswerk en het opstellen van een werkplan voor de komende periode. Tevens is aandacht besteed aan inhoudelijke thema's die spelen binnen de gemeente Zwijndrecht, zoals de normalisering van de ambtenarenstatus en het generatiepact. Ook is ingegaan op een goede aansluiting met de WOR-bestuurder in het kader van informeren, overleggen en besluiten.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  Juni 2014 - september 2017

  Haagse Beek heeft diverse trainingen verzorgd voor de ondernemingsraad op het gebied van inhoudelijk actuele thema's, onderlinge samenwerking en positionering. Zo zijn we met de OR ingegaan op de toekomst van medezeggenschap binnen de gemeente Voorst. Vervolgens hebben medewerkers tijdens een interactieve bijeenkomst met twee gastsprekers nagedacht over een nieuwe, toekomstbestendige vorm van medezeggenschap binnen de organisatie. Dit heeft geresulteerd in nieuw enthousiasme voor en betrokkenheid bij de ondernemingsraad. Bij het aantreden van een nieuwe OR hebben we met de OR-leden de afgelopen zittingstermijn geëvalueerd en gesproken over de vraag hoe het zijn van een regie/netwerk-OR vorm krijgt in de praktijk.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

  Training van de ondernemingsraad

  Juli 2014 - juli 2015

  In een tweedaagse training heeft de ondernemingsraad de ontwikkelingen binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Gouda doorgenomen en een alternatieve visie opgesteld. De essentie van de Wet op Ondernemingsraden is besproken, onderlinge afspraken zijn bezien en er is gekeken naar de samenwerking met de bestuurder en de gereedschappen van de OR om een invloedrijke positie in te nemen.

  In een volgende training is specifiek ingegaan op het versterken van de professionaliteit van de OR. De focus lag op het omgaan met het krachtenveld nu de ondernemingsraad intensiever optrekt met de bestuurder in het organisatieontwikkelingstraject. Speciale aandacht is besteed aan het maken van concrete afspraken met de bestuurder en het bereiken van zichtbare resultaten.

  Rapportcijfers deelnemersevaluatie: 8,1 en 9

  Presentatie tijdens inspiratiebijeenkomst

  maart 2018

  Tijdens een inspiratiebijeenkomst voor de VNG hebben we in een presentatie gedeeld waarom een OR een onmisbaar orgaan is binnen een organisatie. De motivatie om lid te worden van de medezeggenschap vormde hierbij een belangrijke leidraad.

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  April 2012 - februari 2016

  We hebben de vernieuwde ondernemingsraad van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (voorheen Jeugd en Sanctietoepassing) begeleid tijdens een heidag. Op deze dag hebben de OR-leden elkaar beter leren kennen en hebben zij inhoudelijke prioriteiten bepaald. Daarnaast is met een acteur geoefend om de standpunten van de OR beter te kunnen verwoorden.

  De OR van het voormalige directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing hebben we tijdens diverse bijeenkomsten begeleid. Aan bod kwamen onder meer de thema's bedrijfscultuur, Het Nieuwe Werken, kwaliteit van beleidsproducten en ketensamenwerking, nieuwe werkwijzen en strategisch personeelsbeleid.

  Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad

  September 2015 - mei 2018

  Wij hebben de ondernemingsraad ondersteund bij de wervingscampagne voor nieuwe leden, wat resulteerde in het toetreden van een groot aantal nieuwe OR-leden. Met deze vernieuwde OR is tijdens een starttraining een basis gelegd voor het werk in de komende periode. Halverwege 2018 zijn tijdens een bijeenkomst de doelstellingen voor de laatste periode van de OR opnieuw aangescherpt en is gesproken over afstemming met de bestuurder aan de hand van het DISC-model.

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  Januari 2014 - november 2016

  De ondernemingsraad van MTB is in 2014 bijeengekomen als startpunt van een nieuwe zittingsperiode. Onder begeleiding van Haagse Beek hebben oude en nieuwe leden elkaar (beter) leren kennen, zijn afspraken gemaakt over de samenwerking en zijn inhoudelijke doelstellingen benoemd. Tevens is een deel van het dagelijks bestuur herkozen en zijn de commissies opnieuw ingedeeld. Afsluitend is bezien wie wat de komende periode gaat doen om de inhoudelijke doelstellingen te bereiken. In 2015 is de ondernemingsraad ondersteund bij de inhoudelijke uitdagingen in het kader van organisatiewijzigingen. Een jaar later is de wederom vernieuwde ondernemingsraad begeleid in het vormen van een nieuwe visie en werkwijze en bij het bepalen van doelstellingen voor het komende jaar.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3

  Periodieke begeleiding en training van de groepsondernemingsraad

  December 2010 - december 2015

  Haagse Beek heeft de GOR begeleid tijdens diverse bijeenkomsten, waaronder:

  • Een speciaal voor de RvdK ontwikkelde training voor de commissies Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu (VGWM) van de regionale ondernemingsraden. In het kader van kennisuitwisseling is een effectieve vorm van communicatie ontwikkeld met de deelnemers, waarmee men elkaar kort en bondig bijpraat over ieders ervaringen.
  • Verschillende bijeenkomsten voor de GOR en de dagelijks besturen van de regionale ondernemingsraden. Tijdens de sessies werd aandacht besteed aan visievorming, toekomstige ontwikkelingen en relevante thema's. Door het gebruik van verschillende methodieken zorgden we ervoor dat zoveel mogelijk deelnemers aan het woord kwamen en hun input konden geven.

  Reacties van deelnemers:
  "Leuke en goede procesbegeleiding. Zeer leerzaam en goeie energie gekregen om verder te gaan" "Scherp, geloofwaardig, effectief, goed op elkaar inspelen en aanvullen!" "De begeleiders hebben goed oog voor planning van het programma en weten de juiste ruimte te creëren om onderling te kunnen netwerken" "Inspirerende bijeenkomst, mede door de wijze waarop in het proces aandacht is voor ieders inbreng"

  Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad

  April 2010 - november 2017

  Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de OR teruggekeken op de manier van werken in de afgelopen periode en stilgestaan bij de vraag: 'Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?' Ontwikkelingen als flexwerken zorgen ervoor dat de OR moet nadenken over manieren om effectief en constructief contact te onderhouden tussen de overleggen door. Met de OR zijn we ingegaan op de DISC-profielen van de leden, in combinatie met een teamactivteit over besluitvorming en onderlinge samenwerking.

  Reactie van een deelnemer:
  "Doordat de trainer onze organisatie goed kent, weet hij waar niet alleen inhoudelijk de uitdagingen liggen voor de OR, maar weet hij ons als team ook klaar te stomen om het karwei te klaren."

  Begeleiding en coaching van de medezeggenschap

  Maart 2015 - februari 2017

  Haagse Beek heeft de centrale ondernemingsraad (COR) van de veiligheidsregio en de ondernemingsraad van de brandweer ondersteund. In diverse bijeenkomsten keken we met de (C)OR-leden naar de manier waarop je effectief je rol in de medezeggenschap kunt invullen. Daarnaast begeleidden wij de informele gesprekken met de WOR-bestuurder(s) op procesniveau. In het bijzonder hebben wij voor de OR van de brandweer een training verzorgd waarin het adviestraject rondom een reorganisatie, de inrichting van het systeem HR21 en Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) centraal stonden.

  Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad

  Januari 2010 - Heden

  Haagse Beek heeft onder andere een praktijksimulatie ontwikkeld en begeleid voor de ondernemingsraad en bestuurder/managementteam. In een scenario waarin een fictieve organisatie te maken krijgt met grote veranderingen kregen alle deelnemers een bepaalde rol aangemeten. De opbrengst van de praktijksimulatie was meer inzicht in de belangen die er op verschillende niveaus spelen en welke belanghebbenden een rol spelen bij veranderingen. Zowel OR als bestuurder zijn hierna op een effectievere wijze het contact met elkaar aangegaan.

  Begin 2019 heeft Haagse Beek een tweedaagse training verzorgd waarin de OR zich heeft bezind op de eigen positie, de ontwikkeling in de samenwerking zeggenschapo-medezeggenschap, de rol van de achterban daarin en de onderlinge samenwerking. Tevens heeft de OR in een informeel gesprek van gedachten gewisseld met de bestuurder en overige leden van de directie.

  Reactie van de WOR-bestuurder: "Dit is iets wat we regelmatig moeten met elkaar moeten doen, vrijuit kunnen uitwisselen van visie en standpunten. Het is heel prettig om dat onder begeleiding van een adviseur te doen die ons ruimte geeft, maar ook prikkelt om tot gezamenlijkheid te komen".

  Reacties van deelnemers:
  "Trainers nodigen uit tot openheid en doordenken. Helpen ons zaken in nieuw licht zien. Compliment!" "Humor was goed, samenwerking goed en begeleiders vullen elkaar goed aan." "De trainers zijn open en scherp op elkaar. Leuk dat jullie ook open vertellen over gegeven feedback aan elkaar!" "Nuttig, praktisch veel gedaan en het heeft veel werk voor de komende periode opgeleverd. Super!"

  Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad

  Juni 2011 - april 2016

  Begin 2015 heeft een tweedaagse plaatsgevonden waarin we de ondernemingsraad hebben begeleid bij de effectieve uitvoering van hun rol ten aanzien van ontwikkelingen als de komst van Noorse gedetineerden. Tijdens een driedaagse training in 2016 heeft de OR zich geheroriënteerd op zijn doelstellingen en deze uitgewerkt in een 'routeboek'. Tevens is uitgebreid ingegaan op de sterktes en zwaktes van het team, middels een SWOT-analyse. De driedaagse werd afgesloten met een gesprek tussen OR en bestuurder waarin wederzijdse verwachtingen zijn uitgesproken.

  Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad

  December 2011 - april 2018

  Haagse Beek heeft de ondernemingsraad ondersteund in de vorm van:

  • Intensieve begeleiding van de OR bij het uitbrengen van een advies over de op handen zijnde fusie van het Agentschap NL met de Dienst Regelingen. Daarbij was speciale aandacht voor het overleg met de bestuurder en het contact met de achterban.
  • Trainingsdagen in het teken van onderlinge samenwerking, effectiviteit en efficiëntie, prioritering van agendapunten voor het overleg met de bestuurder, wettelijke kaders van medezeggenschap, belangenbehartiging en vertegenwoordiging, de OR van de toekomst en optimalisering van het proces rondom zeggenschap-medezeggenschap.
  • Coaching van het dagelijks bestuur met betrekking tot het ontwikkelen van een eigen visie, het formuleren van ambities, doelstellingen en gewenste resultaten, slim samenwerken en omgaan met belangen.

  Reactie van deelnemers:
  "De begeleider heeft een prettige, creatieve houding en heeft zijn antennes goed uitstaan. Hij neemt tijd voor discussies en formuleert dan helder de keuzes die voor ons liggen, maar laat de keuzes aan de groep over."
  "De begeleider blijft ook in 'stevige discussies' rustig en weet structuur te behouden gericht op het resultaat."

  Training van de ondernemingsraad

  Januari 2015 - september 2018

  Tijdens de training was aandacht voor persoonlijke ontwikkeling (Insights Discovery) en effectiviteit in de medezeggenschap. Inhoudelijke agendapunten voor de overlegvergadering met de bestuurder zijn uitgewerkt in een concreet actieplan. Er is aandacht besteed aan onderhandelen en overtuigen door de individuele OR-leden.

  Na het aantreden van een vernieuwde ondernemingsraad hebben wij met de OR teruggekeken op de resultaten van de vorige OR en welke succesfactoren dit resultaat tot stand hebben gebracht. Voor de huidige zittingstermijn zijn de inhoudelijke prioriteiten vastgesteld met een aanpak hoe deze concreet bereikt kunnen worden. Tot slot kregen de OR-leden op een ludieke manier inzicht in hoe zij als team samenwerken.

  Reactie van een deelnemer: 'De trainer heeft ons op een prettige manier prikkelende en nieuwe inzichten meegegeven over hoe wij als OR het gesprek met de bestuurder en onze rol als OR invulling kunnen geven'.

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  November 2014 - augustus 2018

  Bij de begeleiding van de OR was in het bijzonder aandacht voor organisatieveranderingen als de reorganisatie van 2015 en het veranderprogramma DICTU 2021. Tijdens de reorganisatie ondersteunden we de OR onder andere bij het voorbereiden en begeleiden van een drietal achterbanbijeenkomsten met medewerkers. Met elkaar is uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de organisatieverandering en welke maatregelen er nodig zijn om de gevraagde werkzaamheden zo optimaal te kunnen blijven doen.

  Tevens hielpen we de OR bij het bepalen van hun positie en rol in de veranderopgave van DICTU 2021 en begeleidden we een informeel gesprek met het directieteam.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

  Periodieke begeleiding van de departementale ondernemingsraad

  Juni 2011 - april 2018

  Haagse Beek heeft de DOR op de volgende gebieden begeleid:

  • Begeleiding bij het toewerken naar de OR-verkiezingen en tijdens de startfase van de vernieuwde DOR
  • Procesbegeleiding bij het opstellen van doelen, het inrichten van een eigen werkwijze in de DOR en het vaststellen van de agenda voor het overleg met de WOR-bestuurder
  • Ondersteuning van DOR-leden bij competentieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling binnen de medezeggenschap (middels assessments, 360-graden feedback, coaching, intervisiebijeenkomsten)
  • Ontwikkelen van de eigen effectiviteit en efficiëntie op het gebied van medezeggenschap en het optimaal benutten van de rol van DOR-lid
  • Teamontwikkeling middels Insights Discovery
  • Begeleiding en coaching van het dagelijks bestuur bij de ontwikkeling en het organiseren van haar rol en taken. Training van de voorzitter. Verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur

  Feedback van een deelnemer: "De begeleider van Haagse Beek voelt goed aan wat de groep nodig heeft. Het vooraf vastgestelde programma is een leidraad en geen doel op zich. Daarmee heeft de begeleider zich laten zien als iemand die zich goed kan inleven maar de groep verantwoordelijk maakt voor het eigen eindresultaat."

  Engelstalige training aan de ondernemingsraad

  April 2015

  In deze training is behandeld welke wettelijke kaders, zoals de Wet op de ondernemingsraden ('The Works Councils Act'), de invloed van de medezeggenschap bepalen. Met het team hebben we gekeken naar de wijze waarop de ondernemingsraad binnen deze kaders effectief kan zijn.

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  Maart 2015 - Heden

  Tijdens een starttraining voor de vernieuwde OR is aandacht besteed aan persoonlijke motivaties en inhoudelijke ambities van OR-leden. Er is een inventarisatie en prioritering gemaakt van relevante ontwikkelingen in en rond de organisatie. De samenwerking met de bestuurder is besproken, evenals de resultaten die de OR de komende periode wil behalen en de bijbehorende taakverdeling.

  Haagse Beek biedt aanvullende ondersteuning bij adviestrajecten die volgen uit de fusie tussen DearBytes en KPN. Onderdeel daarvan is advisering op procesniveau, begeleiding bij totstandkoming van advies en/of instemming en coaching van OR-leden bij communicatie richting bestuurder of achterban.

  Begeleiding van de onderdeelscommissie Juridische Zaken

  Maart 2015 - maart 2018

  De onderdeelscommissie wil zich beter profileren binnen de organisatie en effectiever zichtbaar zijn voor medewerkers. Tijdens een tweedaagse training heeft de OC zich onder leiding van Haagse Beek gebogen over haar missie, visie en strategie en is de OC meegenomen in de wereld van branding en communicatie.

  Vernieuwing structuur medezeggenschap

  September 2014 - april 2015

  Voor de ANWB heeft Haagse Beek een traject begeleid waarin we in nauwe samenspraak met de hoofddirecteur, het directieteam, de ondernemingsraad en de onderliggende onderdeelscommissies tot een nieuwe (en vernieuwende) structuur voor de medezeggenschap zijn gekomen. Aanleiding was een herziening van de besturingsstructuur.

  De structuur is tot stand gekomen aan de hand van gesprekken over uitgangspunten. Door te spreken over de wijze waarop men wil dat de medezeggenschap werkt binnen de organisatie zijn we tot heldere en concrete afspraken gekomen. Deze afspraken vormen de basis, de uiteindelijk gekozen structuur is hieraan onderhavig. Het traject is afgesloten met een feestelijke interactieve middag in het bijzijn van alle bestuurders en medezeggenschapsleden binnen de organisatie.

  Starttraining nieuwe ondernemingsraad

  Februari 2015

  Het hele 'reilen en zeilen' van het medezeggenschapswerk is voorbij gekomen. De leden van de ondernemingsraad weten nu met welke kaders ze te maken hebben, het team is door kennismaking en sterkte- en zwakteanalyse versterkt en de inhoudelijke doelstellingen voor de komende periode zijn bepaald.

  Periodieke begeleiding ondernemingsraad

  September 2012 - juni 2017

  Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we met een vernieuwde OR gekeken wat een ieders drijfveer is en wat de OR gezamenlijk wil bereiken. De leden hebben elkaar beter leren kennen door eigen sterktes en zwaktes te benoemen. We hebben stilgestaan bij de Wet op ondernemingsraden om te zien welke mogelijkheden of kaders deze biedt voor het behalen van de doelstellingen. De doelstellingen zijn door de OR uitgewerkt in een plan van aanpak en aan elkaar gepresenteerd. Tevens zijn afspraken gemaakt over interne samenwerking en is de communicatie met de collega's in de organisatie besproken. Aan het einde van de tweedaagse heeft de OR de inhoudelijke uitkomsten van de training gedeeld met de bestuurder.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,2

  Training van de ondernemingsraad

  februari 2015

  Haagse Beek heeft de ondernemingsraad getraind en begeleid op het gebied van teamsamenwerking, inhoudelijke onderwerpen en het concretiseren van eigen doelstellingen.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

  Training van de ondernemingsraad

  Januari 2018 - Heden

  Bij de aanvang van een nieuwe zittingstermijn van de OR heeft Haagse Beek een tweedaagse training verzorgd. Hierin hebben we aandacht besteed aan kritische succesfactoren van de OR en is de kennis van OR-leden van de Wet op de ondernemingsraden opgefrist. Aan de hand van een teamanalyse bespraken we de persoonsprofielen en talenten van individuele OR-leden. In het bijzonder zijn we ingegaan op het voeren van 'het goede gesprek' en welk effect een andere vorm van gespreksvoering kan hebben. Vervolgens hebben we de inhoudelijke doelstellingen voor de komende zittingstermijn geïnventariseerd en de OR-agenda vastgesteld, waarna we concrete afspraken hebben gemaakt over de manier van werken en het contact met de achterban.

  Een jaar na de start had de OR behoefte aan een verdiepende vervolgtraining over de WOR en de rol/positie van de Ondernemingskamer. Tijdens de training hebben we aan de hand van praktijkvoorbeelden van het Gerechtshof gekeken naar de mogelijkheden die de OR vanuit de WOR heeft.

  Training van de ondernemingsraad

  November 2014

  Haagse Beek heeft een tweedaagse training verzorgd voor de ondernemingsraad, waarin het team aan de slag is gegaan met onderlinge samenwerking, door middel van teamanalyse en teamactiviteiten. Ook de inhoudelijke doelstellingen voor de komende periode zijn bepaald. De ondernemingsraad heeft een goede basis gecreëerd met duidelijke prioriteiten, afspraken en werkwijzen om op een effectieve manier hun rol in te vullen.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3

  Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad

  November 2014 - Heden

  Na verscheidene ontwikkelingen binnen de organisatie en een overname heeft Haagse Beek een training voor de OR verzorgd. Tijdens deze training kwamen onderwerpen aan bod als het instrumentarium van de OR, het krachtenveld waarin de OR opereert, de positionering en de strategieën die de OR kan gebruiken om de doelstellingen te bereiken. Recentelijk ondersteunt Haagse Beek als neutrale gespreksleider het gesprek tussen bestuurder en ondernemingsraad.

  Periodieke begeleiding van de medezeggenschap

  Oktober 2014 - oktober 2017

  Haagse Beek heeft zowel de centrale ondernemingsraad (COR) als de ondernemingsraad van de afdelingen Revalidatie & Advies Noord en Intensieve Revalidatie begeleid.

  De trainingsdag van het COR stond in het teken van de reorganisatie en de reactie van de COR op de sociale paragraaf, opgesteld door de Raad van Bestuur. De ondernemingsraad van R&A Noord en Intensieve Revalidatie is begeleid met betrekking tot thema's als de samenwerking met de directeur, de positionering van de OR, de vernieuwing van de medezeggenschap en het leveren van input aan de COR wat betreft de sociale paragraaf. Tevens heeft Haagse Beek een reglement opgesteld voor de OR.

  Daarnaast heeft Haagse Beek een starttraining verzorgd voor de OR van de locatie Het Loo Erf, waarbij de essentie van de Wet op de Ondernemingsraden is besproken en is gekeken naar hoe de OR kan reageren op een adviesaanvraag die op dat moment speelde.

  Periodieke training en begeleiding van de ondernemingsraad

  Juni 2010 - juni 2018

  Met de ondernemingsraad zijn we tijdens een bijeenkomst specifiek ingegaan op de organisatiecultuur. Alle OR-leden hebben hun beeld van de organisatie getekend, waarna een vruchtbare discussie op gang kwam over de goede en slechte aspecten van de cultuur binnen de Inspectie van het Onderwijs. We hebben stilgestaan bij het creëren van betrokkenheid binnen de organisatie en succesfactoren voor een cultuuromslag benoemd. De uitkomsten zijn aan het eind van de dag besproken met de bestuurder.

  Begeleiding dagelijks bestuur ondernemingsraad

  November 2016 - augustus 2017

  De centrale ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam is overgegaan naar een reguliere ondernemingsraad. Haagse Beek heeft het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad begeleid bij het opzetten van een geheel nieuwe structuur en werkwijze, zoals voor de verwerking van grote aantallen advies- en instemmingsaanvragen. Daarnaast heeft Haagse Beek het dagelijks bestuur gecoacht op onderwerpen als prioritering, delegeren, leiding geven en het komen tot een goede werkrelatie met de bestuurder.

  Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad

  Juli 2014 - juni 2017

  Tijdens een tweedaagse bijeenkomst heeft de OR teruggekeken op de vorige zittingstermijn en op basis van deze reflectie en actuele ontwikkelingen doelstellingen geformuleerd voor de komende periode. Tevens is aandacht besteed aan de essentie van de Wet op de Ondernemingsraden en hebben de OR-leden elkaar beter leren kennen. Vervolgens hebben wij in een aantal sessies de ondernemingsraad ondersteund op het gebied van gespreksvoering, onder meer met de bestuurder.

  Bij het aantreden van een nieuwe OR zijn we gevraagd om te ondersteunen bij het professionaliseren van de eigen OR-werkzaamheden en de positionering naar de WOR-bestuurder. In een praktijksimulatie hebben de OR-leden verschillende communicatiestijlen ervaren en gewerkt aan bewustwording van de eigen effectiviteit.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,5

  Starttraining voor de personeelsvertegenwoordiging

  Mei 2016

  Voor de startende personeelsvertegenwoordiging van dit leer-/werkbedrijf heeft Haagse Beek een training verzorgd. De bijeenkomst was gericht op kennismaking, inzicht in de rechten en plichten van de PVT en het bepalen van inhoudelijke doelstellingen. Er is gekeken naar de ontwikkelingen waar OnsBedrijf mee te maken heeft of zou kunnen krijgen. Aan de hand van wie waar goed in is en wie wat leuk vindt om te doen, zijn afspraken gemaakt over de samenwerking als team.

  Starttraining voor de personeelsvertegenwoordiging

  Juni 2016

  Voor de startende personeelsvertegenwoordiging heeft Haagse Beek een training verzorgd, gericht op elkaar leren kennen, samenwerken als team, de rechten en plichten van de PVT en het bepalen van inhoudelijke doelstellingen.

  Begeleiding en advisering van de onderdeelscommissie Asiel en Bescherming

  Mei 2016 - juni 2019

  In diverse bijeenkomsten hebben we met de OC aandacht besteed aan de Wet op ondernemingsraden, het formuleren van inhoudelijke doelstellingen, teambuilding, het oefenen van vergadertechnieken, het uitoefenen van invloed op en onderhandelen met de bestuurder en zichtbaarheid bij de achterban. Tijdens een tweedaagse training is de OC in het bijzonder aan de slag gegaan met het technisch overleg en het zijn van een constructieve gesprekspartner voor de bestuurder.

  Na het aantreden van een nieuwe directie en een uitbreiding van de OC, heeft de OC tijdens een tweedaagse training aandacht besteed aan teambuilding en kennismaking op het gebied van inhoud (wat zijn onze ambities en doelstellingen?), proces (hoe werken we met elkaar samen?) en relatie (wat zijn ieders sterke kanten en leerpunten?).

  Jaarlijkse training van de ondernemingsraad

  November 2016 - september 2018

  De ondernemingsraad van het CIHN heeft onder andere te maken met organisatieveranderingen en bijbehorende adviesaanvragen. Tijdens de trainingsdagen heeft Haagse Beek met de OR gereflecteerd op inhoud, proces en relatie, door middel van de communicatiedriehoek. Ook is aandacht besteed aan teambuilding en ieders kwaliteiten en valkuilen. Vervolgens zijn de prioriteiten voor de komende periode geconcretiseerd en heeft men nagedacht over de zichtbaarheid van de OR en het contact met de achterban.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,5

  Verdiepingscursus financiele commissie ondernemingsraad

  Juni 2016 - juli 2016

  Een drietal leden van de ondernemingsraad van de Raad van State houdt zich bezig met de financiële onderwerpen die de medezeggenschap passeren. Om hun rol beter in te vullen wensen zij een verdiepingscursus financiën (Planning & Control) te volgen. Haagse Beek heeft een tweedaagse training verzorgd, waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen: basisbeginselen van boekhouden (van rijksbegroting naar managementcontract), inzicht in de begrotingscyclus, concrete casuïstiek rond sturings- en beheersvraagstukken en de Planning & Control-cyclus.

  Training van de ondernemingsraad

  Oktober 2017 - Heden

  Tijdens een training aan de ondernemingsraad zijn we in het bijzonder ingegaan op de aankomende organisatieveranderingen en een mogelijke bestuurlijke fusie met IJmondgemeenten. Onder begeleiding van Haagse Beek is de OR voorbereid op positionering, omgaan met het krachtenveld en strategisch functioneren.

  In een vervolgsessie hebben we stilgestaan bij successen en leerpunten in de medezeggenschap, het ontwikkelen van een eigen strategie en het expliciteren van wat ieder OR-lid kan en wil bijdragen. Met de OR hebben we gekeken naar de wijze waarop de VGW-commissie op een effectieve manier kan worden ingezet als sparringpartner in het kader van pre-advies over arbo en welzijn van medewerkers. Tevens besteedden we aandacht aan hoe de OR zichtbaarder kan zijn voor collega's en beter op de hoogte is van wat er onder medewerkers leeft.

  Ook hebben we een bijeenkomst met de OR en de commissie VGW begeleid. Hierbij hebben we de methodiek van emergenetics gebruikt. Aan de hand van praktijkcasussen hebben we gesproken over verschillen in denk- en gedragsstijlen. Dit helpt om elkaar beter te begrijpen. De OR en de VGW-commissie hebben de wederzijdse verwachtingen helder gemaakt, zodat er nog beter samengewerkt kan worden.

  Starttraining ondernemingsraad

  mei 2018

  Deze ambtelijke organisatie werkt voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. In april 2018 had de bijna geheel vernieuwde ondernemingsraad behoefte aan een goede introductie op het wettelijke kader waarbinnen de OR functioneert. Tijdens een tweedaagse training werd de basis van de WOR besproken en middels casussen uitgewerkt. Aan de orde kwam tevens het krachtenveld waarbinnen de OR opereert en hoe de OR strategisch gebruik kan maken van medezeggenschapsinstrumenten. Ook leerden de OR-leden elkaar beter kennen en werden verwachtingen en ambities gedeeld.

  Starttraining voor de personeelsvertegenwoordiging

  juli 2017

  De ondernemingsraad van het NIP is in 2017 overgegaan naar een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Ook zijn er een aantal nieuwe leden aangesloten. Om een goede start te maken, heeft de PVT gekozen voor een training onder begeleiding van Haagse Beek, waarbij ook de directeur en de adviseur P&O aanwezig waren. De training was toegesneden op de praktijk van de PVT, met veel aandacht voor goede onderlinge verhoudingen en goed contact met de directeur. Naast aandacht voor de positie en rol van de PVT in de organisatie is dieper ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen een OR en een PVT. Tevens is de agenda voor het komende jaar besproken en zijn er concrete afspraken gemaakt over de manier van werken.

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  Januari 2010 - april 2018

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad. De laatste bijeenkomst stond in het teken van de start van een nieuwe zittingstermijn. Oude en nieuwe OR-leden hebben elkaar beter leren kennen en zijn goed op de hoogte van de essentie van de Wet op de ondernemingsraden en hoe dit gekoppeld is aan onderwerpen die spelen binnen Logicx. Er is afgestemd wat de doelen, prioriteiten en bijbehorende interne werkwijze voor de komende periode zijn en hoe de communicatie met de directie en medewerkers vorm krijgt.

  Maatwerktraining financiële bedrijfsvoering voor ondernemingsraad

  oktober 2018

  AQUON is een gemeenschappelijke regeling die wateronderzoeken verricht voor deelnemende waterschappen. Voor de OR van AQUON heeft Haagse Beek een maatwerktraining ontwikkeld, gericht op de financiële bedrijfsvoering. Op basis van de begroting en jaarrekening is door Haagse Beek een modelmatige weergave gemaakt van de financiële dynamiek van de organisatie. De OR ambieert een grotere rol te vervullen in het begrotingsproces van AQUON en heeft tijdens deze training de benodigde kennis en vaardigheden opgedaan.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,4

  Training van de personeelsraad

  september 2018

  Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie verzorgt de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep op de eilanden Aruba, Curaçao en St. Maarten, en Bonaire, St. Eustatius en Saba.

  Tijdens een tweedaagse training is aandacht besteed aan de visie op medezeggenschap en het (wettelijke) kader waarbinnen medezeggenschap plaatsvindt. Tactische onderhandelingsstrategieën en gespreksvoering met bestuurder(s) zijn besproken, evenals het omgaan met verwachtingen uit de achterban en het vergaren van input. Aan de hand van DISC-profielen hebben de leden van de personeelsraad elkaars kwaliteiten en voorkeuren beter leren kennen. Omdat de leden gevestigd zijn op verschillende eilanden en voor vergaderingen veel gebruik maken van videoconferences, vormde teambuilding een belangrijk onderdeel van de training.

  Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

  Maart 2017 - september 2018

  Begeleiding van diverse trainingen voor de ondernemingsraad. In 2018 was sprake van een op handen zijnde reorganisatie. De OR wilde zich hier goed op voorbereiden, om tijdens de organisatieveranderingen de rol van medezeggenschap zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Na een grondige analyse van de plannen van de directie heeft de OR zich beraadt op een plan van aanpak. Tijdens de training vond tevens een informeel gesprek met de WOR-bestuurder plaats.

  Advisering ondernemingsraad over adviesaanvraag

  Januari 2017 - mei 2017

  De ondernemingsraad van de Koninklijke Bibliotheek is gevraagd om te reageren op een voorgenomen besluit, opgesteld door de bestuurder. Haagse Beek heeft de OR geadviseerd over de organisatiekundige elementen van de aanvraag. Op basis van het advies van de OR heeft de bestuurder het definitieve organisatiebesluit genomen. Dit betekent onder meer dat medewerkers in de nieuwe organisatie-inrichting worden geplaatst. De OR heeft Haagse Beek voorgedragen om namens de OR deel te nemen aan de plaatsingsadviescommissie (PAC).

  Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad

  Mei 2011 - Heden

  We begeleiden de OR van de PI Ter Apel al een aantal jaar tijdens verschillende bijeenkomsten. Tijdens een tweedaagse training in mei 2018 heeft Haagse Beek met de ondernemingsraad teruggeblikt op de afgelopen periode van medezeggenschap. De behaalde successen zijn met elkaar gevierd, maar er is ook gekeken naar wat is blijven liggen. De OR kroop in de huid van de bestuurder, om zo een beter beeld te krijgen van zijn belangen en de samenwerking en communicatie met de bestuurder te kunnen verbeteren. Tevens was er ruimte voor een ontspannende teamactiviteit.

  Uit de evaluatie van deelnemers:
  "De begeleider is heel goed in staat om aan te sluiten bij ieders denkniveau en geeft ook op dat niveau feedback en nuttige handvatten. Dit alles in een prettige, veilige en humorvolle sfeer."

  "Ik vind het begeleiden door twee afwisselende begeleiders erg prettig. Vooral de verschillen in de benadering was verhelderend."

  Training van de ondernemingsraad

  oktober 2018

  Haagse Beek heeft een tweedaagse training van de ondernemingsraad begeleid. Er is teruggekeken op een roerige periode voor de OR en met elkaar hebben de leden gereflecteerd op wat er goed ging en wat ze anders hadden kunnen doen. Met deze kritische succesfactoren (wat werkt wel/niet?) in het achterhoofd heeft de OR heeft met elkaar afspraken gemaakt over doelstellingen voor de komende periode en de interne werkwijze. Tevens heeft de verkiezing van een nieuwe voorzitter plaatsgevonden.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3

  Training van de ondernemingsraad

  April 2017 - april 2018

  Haagse Beek heeft een aantal tweedaagse trainingen verzorgd voor de ondernemingsraad. Tijdens de laatste bijeenkomst zijn de nieuwe leden van de OR geïntroduceerd in de kern van de Wet op de ondernemingsraden en hebben oude en nieuwe leden elkaar beter leren kennen. In de training is ingezet op het scherp krijgen van gezamenlijke beelden en verwachtingen. Omdat de OR het strategisch functioneren wil versterken, is tevens ingegaan op het goed kunnen beargumenteren van standpunten en het onderhandelen met de bestuurder.

  De voorzitter en secretaris van de OR zijn, samen met de voorzitter en secretaris van PI Ter Apel, specifiek getraind op relevante onderwerpen waar zij in hun functie mee te maken krijgen.

  Training ondernemingsraad in het kader van reorganisatie

  Februari 2017

  In het kader van de aankomende reorganisatie binnen de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft de ondernemingsraad Haagse Beek ingeschakeld om ondersteuning te bieden. Tijdens een trainingsdag zijn we ingegaan op de rol van de OR in een reorganisatie en het omgaan met weerstand van medewerkers. Met een concreet plan van aanpak heeft de OR een goede basis gelegd voor de aankomende periode.

  Training van de ondernemingsraad

  December 2018

  Met de ondernemingsraad van het Landelijk Parket is stilgestaan bij het medewerkersparticipatieonderzoek en de rol die de OR zal vervullen tijdens en na het onderzoek. In het bijzonder was aandacht voor de communicatie omtrent dat onderwerp. Ook is ingegaan op hoe innovatie in publieke organisaties tot stand kan worden gebracht. Om de onderlinge samenwerking te verbeteren is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van het team.

  Training departementale ondernemingsraad

  Oktober 2017 - juni 2018

  Met de departementale ondernemingsraad is tijdens een bijeenkomst in 2017 gewerkt aan het verder professionaliseren van de medezeggenschap. Halverwege 2018 hebben we met de DOR teruggekeken op de effecten van deze bijeenkomst en vooruitgekeken naar hoe de samenwerking tussen de beleidskern en de uitvoering verder versterkt kan worden. Ook hebben we de strategie van de DOR tegen het licht gehouden en nagedacht over wat de komst van een nieuwe SG, als gesprekspartner van de DOR, betekent.

  Raad voor Rechtsbijstand

  Maart 2018 - Heden

  Wij begeleidden de bestuurder en ondernemingsraad bij het opstellen van een businesscase omtrent de huisvesting.

  De Raad komt voort uit een fusie van Raden en werkt als organisatie nog steeds vanuit verschillende locaties in het land. Het is mogelijk goedkoper en beter voor het uitvoeren van de werkprocessen, maar ook voor de onderlinge kennisuitwisseling van medewerkers om op minder locaties te werken. De vraag is wat daarvan de opbrengsten zouden zijn, onder meer financieel, in relatie tot de consequenties voor de medewerkers. Ook wordt het rechtsbijstandsstelsel mogelijk gewijzigd, wat consequenties heeft voor het inrichten van de organisatie.

  Tijdens dit traject zaten bestuurder en ondernemingsraad samen in de 'cockpit'. Per onderdeel van het traject formuleerden zij gezamenlijk welke organisatie- of inrichtingsvraag beantwoord moest worden om de businesscase te kunnen maken en welke medewerkers op welke manier een bijdrage moesten leveren aan de beantwoording.

  'Door de gezamenlijke aanpak is het vertrouwen tussen OR en bestuurder gegroeid naar een situatie waarin zaken in alle openheid besproken kunnen worden.'
  - Marcel Spiegelenberg, voorzitter OR

  De uitkomst van het traject is een businesscase die tot stand is gekomen met de input van grote groepen medewerkers. De businesscase vormt de basis voor het verandertraject en programmamanagement van de Raad voor de komende jaren, waarbij wij opnieuw een ondersteunende rol vervullen.

  Training van de ondernemingsraad

  Maart 2017

  Haagse Beek heeft een trainingsdag voor de ondernemingsraad verzorgd. De OR-leden hebben elkaar beter leren kennen en hun motivaties en ambities met elkaar gedeeld. Ook hebben ze meer inzicht gekregen in de Wet op de ondernemingsraden. Na een reflectie op het afgelopen halfjaar, heeft de OR vastgesteld wat het de komende tijd wil bereiken en wat dit betekent voor de interne werkwijze en de communicatie met de achterban.

  Ontwikkeltraject samenwerking bestuurder-medezeggenschap

  Januari 2015 - juni 2016

  Haagse Beek heeft een ontwikkeltraject begeleid om de communicatie en samenwerking in de driehoek bestuurder-medezeggenschap-directie/middenmanagement te verbeteren. Na een intensief traject hebben de betrokken partijen meer inzicht gekregen in ieders rol en taken in de samenwerking, de wederzijdse knelpunten en de manier waarop deze knelpunten kunnen worden opgelost. Haagse Beek heeft vervolgens een aantal gesprekken georganiseerd tussen de WOR-bestuurder en onderdeelscommissie om een goede communicatie tussen beide te borgen en de ingezette koers vast te houden.

  Na de verkiezingen heeft een vernieuwde OC tijdens een startconferentie en training aandacht besteed aan de kennismaking tussen oude en nieuwe leden, het benutten van ieders kwaliteiten, het kiezen van een dagelijks bestuur en de inhoudelijke doelstellingen. In het bijzonder is de OC ingegaan op de doorontwikkeling van het proces van medezeggenschap.

  Reactie van een deelnemer:
  "De begeleiders hebben ons met een kritische blik, transparante houding en onpartijdigheid laten zien dat er juist verbinding mogelijk is en dat verbetering begint bij jezelf. We hebben geleerd het verleden meer los te laten en gezamenlijk te kijken naar de toekomst"

  Competentieontwikkeling medezeggenschapsleden

  Juli 2013 - juni 2016

  In de medezeggenschap kun je competenties opdoen die je in je reguliere functie of via cursussen niet ontwikkelt. Haagse Beek heeft voor de medezeggenschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid een project ontwikkeld waarin deze mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling vormkregen. Medezeggenschapsleden zijn actief aan de slag gegaan met het inzichtelijk maken en ontwikkelen van hun competenties, door middel van instrumenten als 360-graden feedback, ontwikkelassessments en coaching.

  Meer dan 330 medezeggenschapsleden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. Daarnaast zijn ruim 250 leidinggevenden voorgelicht over de wijze waarop zij de ontwikkeling van competenties kunnen bespreken én een plek kunnen geven in de reguliere P-cyclus. Ten slotte zijn leden van het dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraden ondersteund bij de coördinerende en coachende rol die zij hierin kunnen spelen.

  Bekijk dit filmpje voor een korte impressie van het project:

  Het A+O fonds Rijk publiceerde een tweetal nieuwsberichten over het project:

  Medezeggenschap waardevol voor je carrière - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 25-02-2015
  Rol leidinggevende bij ontwikkeling or-leden - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 14-10-2015

  Vooronderzoek traject competentieontwikkeling

  Januari 2013 - juni 2013

  Haagse Beek heeft een ministeriebreed vooronderzoek uitgevoerd omtrent competentieontwikkeling in de medezeggenschap. Het doel van het onderzoek was om de kritieke factoren te identificeren die zorgen voor het slagen van een traject voor competentieontwikkeling.

  Het eerste deel van het vooronderzoek bestond uit gesprekken met medezeggenschapsleden, hun leidinggevenden, P&O-functionarissen en leden van de directie bij verschillende uitvoeringsorganisaties en de Rechtspraak. Uit de ongeveer 80 gesprekken hebben wij een beeld gekregen van de problematiek en oplossingsmogelijkheden. Het tweede deel omvatte een online enquête voor alle medezeggenschapsleden binnen het ministerie en hun leidinggevenden. Hierin vroegen we naar de huidige situatie, de problematiek en de mening over onze oplossingsrichtingen.

  Dit leidde tot een helder rapport waarin aanbevelingen zijn gegeven voor de toekomst en het in te richten traject. Hierover is met diverse bestuurders en medezeggenschapsleden doorgepraat op een afsluitende bijeenkomst.

  Pilot lean-methodiek voor medewerkersparticipatie

  Januari 2013 - juni 2013

  Per 1 januari 2013 is de medezeggenschap binnen de Nationale Politie zo georganiseerd dat ondernemingsraden worden gekozen op het niveau van eenheden en de Centrale Ondernemingsraad (COR) overkoepelend overleg voert met de korpschef. Op het niveau onder de eenheden is geen medezeggenschap ingericht. De Nationale Politie is gestart met het project medewerkersparticipatie om zo de input van medewerkers meer een plek te geven en daarmee ook op dit niveau vorm te geven aan betrokkenheid.

  In een pilot onderzoekt de Nationale Politie of de lean-methodiek bijdraagt aan medewerkersparticipatie en of deze ook voor andere processen meerwaarde kan bieden. Haagse Beek heeft ondersteuning geboden bij het toepassen van de lean-methodiek en geadviseerd over wat er nodig is om medewerkersparticipatie succesvol te laten zijn.

  Training van de ondernemingsraad

  Juni 2016

  Binnen de organisatie van Benu Apotheken spelen verschillende ontwikkelingen, zoals een overname en het verlopen van de cao. De ondernemingsraad probeert zicht te houden op deze ontwikkelingen en hier op een constructieve manier aan bij te dragen. Ook wil de OR invloed uitoefenen op het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket en weten op welke manier hierin het beste kan worden samengewerkt met de bonden.

  Tijdens een trainingsdag zijn we ingegaan op de belangrijkste rechten van de OR en de rol van de bond en bestuurder: waar kun je als OR op aanhaken en welke handvatten heb je? De OR-leden gingen naar huis met concrete doelstellingen voor de komende periode, zowel inhoudelijk als procesmatig van aard, en praktische actiepunten om mee aan de slag gegaan.

  Begeleiding en advisering Georganiseerd Overleg bij totstandkoming sociaal statuut

  Juni 2015 - december 2015

  De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten in de regio Noord-Brabant. De organisatie is gestart in 2014 en wil zich nu doorontwikkelen op de kernthema's samenwerking, transparantie en bemensing. In het kader van deze doorontwikkeling willen werkgever en werknemer een sociaal statuut opstellen. De Omgevingsdienst wenst hierbij externe begeleiding met oog voor een goed proces waarin organisatie en medezeggenschap worden meegenomen om gezamenlijk tot een sociaal statuut te komen.

  Het sociaal statuut wordt afgeloten in het Georganiseerd Overleg. Als onafhankelijke partij hebben wij het GO begeleid bij het voorbereiden en opstellen van het sociaal statuut. Daarbij traden we op als partner van de werknemersdelegatie én de werkgever. Bij het opstellen van het statuut hadden we in het bijzonder aandacht voor de samenhang tussen nieuwe en bestaande afspraken in de organisatie en de rechtspositionele regelingen vanuit CAR-UWO en het ambtenarenrecht. Na enkele goede overleggen is er een akkoord gesloten en is het sociaal statuut vastgesteld.

  Begeleiding departementale ondernemingsraad

  April 2016 - juli 2016

  Vanuit de departementale ondernemingsraad volgen de leden van de commissie BenF het programma rondom de verbetering van de financiën van het ministerie en brengen zij daarover advies uit. Met dit advies kan de DOR de formele besluitvormingsprocedure tussen medezeggenschap en de bestuurder gaan starten. Om te komen tot een gedegen advies is een platform ingesteld, waar de groepsondernemingsraad van het bestuursdepartement (GOR-BD), het bureau ondersteuning medezeggenschap (BOM) en Haagse Beek deel van uitmaken. Wij hebben de leden van de commissie BenF en de GOR-BD begeleid bij de deelname aan de programma-overleggen en het vertalen van gedane voorstellen naar mogelijke personele gevolgen.

  Begeleiding van de centrale ondernemingsraad

  November 2013

  Doordat de COR van de Raad van de Rechtspraak van samenstelling was veranderd, hadden de leden de behoefte om met elkaar een gezamenlijke (door) start te maken. Vragen die zij wilden beantwoorden waren: wat is onze visie en missie? Waar ga je over (Wet op de Ondernemingsraden) en waar sta je voor (bepaling van doelstellingen)?

  Haagse Beek heeft de COR begeleid in het beantwoorden van deze vragen. Daarnaast heeft Haagse Beek hen ondersteund in het vertalen van de WOR naar de dagelijkse praktijk, waarbij het gaat over helderheid ten aanzien van bevoegdheden. Ook is stilgestaan bij ieders kwaliteiten om tot de vorming van een team te komen én een gezamenlijk opleidingsplan.

  Training OR en advisering begroting

  November 2016

  De VNG is sterk in ontwikkeling. Dit zorgde ervoor dat de OR van de VNG Haagse Beek vroeg om advies, procesbegeleiding en ondersteuning. Daarnaast wilden zij graag advies op de begroting van de VNG. Haagse Beek heeft aan deze vraag voldaan door het geven van een training medezeggenschap en door de inzet van een financieel adviseur die de begroting kon duiden en hier vervolgens over heeft geadviseerd.

  Dagvoorzitterschap Twents Ondernemingsraden Platform

  September 2015

  Menno Spaan verzorgde het dagvoorzitterschap tijdens een bijeenkomst voor het Twents Ondernemingsraden Platform. In dit platform werken 9 ondernemingsraden van een aantal grote Twentse bedrijven samen. Tijdens het TOP-overleg gingen allerlei gastsprekers, leden van de medezeggenschap en bestuur met elkaar in gesprek. Het stimuleren van onderlinge interactie was dus het belangrijkste doel van de dag én daarmee de opdracht voor de dagvoorzitter.

  Een gedegen voorbereiding met alle gastsprekers en de inzet van laagdrempelige dialoogtechnieken op de dag zelf zorgde voor een veilige setting waarin mooie gesprekken tot stand kwamen.

  Periodieke begeleiding en (meerdaagse) training van de ondernemingsraad

  April 2014 - Heden

  Wij hebben de OR van de gemeente Weesp begeleid tijdens meerdere bijeenkomsten. De laatste bijeenkomst in het voorjaar van 2019 stond in het teken van de ambtelijke fusie met de gemeente Amsterdam. De OR heeft een positief advies gegeven op het organisatieplan en wil nu de uitvoering van het plan toetsen en zicht houden op hoe dit verloopt. Met elkaar hebben we nagedacht over een passende strategie en het evaluatiekader.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

  Training ondernemingsraad en directeur

  Juni 2019

  Stichting Praktijkleren maakt exameninstrumenten en leermiddelen voor roc's door heel Nederland. De stichting doet dit in nauwe samenwerking met de roc's. Een jaar geleden is de ondernemingsraad gestart en kortgeleden is een nieuwe directeur aangetreden. Zij wilden een gezamenlijke training als OR en WOR-bestuurder om elkaar beter te leren kennen en als aftrap van de onderlinge samenwerking.

  Tijdens de training hebben we gekeken naar de strategische focus van Stichting Praktijkleren en de vraagstukken waar de organisatie de komende tijd mee te maken krijgt, en welke rol de OR hierin wil spelen. Ook hebben we met elkaar onderzocht hoe de afstemming tussen verschillende organen van de stichting eruit ziet en wat dit voor het besluitvormingsproces van OR en bestuurder betekent. Afsluitend zijn we ingegaan op de relevante onderdelen uit de WOR. De OR en WOR-bestuurder hebben door deze gezamenlijke training wederzijdse verwachtingen kunnen uitwisselen en een goede start gemaakt met hun samenwerking.

  Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3

  Reactie van de opdrachtgever:"De trainer heeft het intakegesprek goed vertaald naar de training. Goede voorbereiding - de trainer wist veel van de organisatie"

 • Meer factsheets (9)
 • Meer publiciteit (8)

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht