Verandermanagement

Verandermanagement is voor ons het samen met de opdrachtgever stapsgewijs tot verandering in de organisatie komen. Lees hieronder hoe wij dat aanpakken, of neem contact op voor meer informatie.

Verandermanagement

Iedere organisatie is anders. Daarom bespreken wij de precieze situatie. Wat is de beoogde verandering? Wat is cruciaal om deze te laten slagen? Wanneer is het traject geslaagd? Wij kijken zowel naar cultuur als naar structuur en zijn op beide gebieden zeer ervaren. Daarbij weten wij hoe innovaties in publieke organisaties tot stand komen. Wij analyseren en zetten gezamenlijk de processtappen uit. Het uitgangspunt is dat de organisatie zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het traject en wij onszelf zo snel mogelijk overbodig maken.

   • Opdrachtgever
    Human Talent Consultants
    Periode
    November 2010 - januari 2011
    Rol

    Verzorgen trainingstraject voor managers van de gemeente Arnhem. Inhoudelijk richtte dit traject zich op loopbaanstimulering.

   • Opdrachtgever
    Afdelingshoofd
    Periode
    Februari 2017 - januari 2017
    Rol

    De taken en rollen van de afdeling worden op verschillende plaatsen ondergebracht als gevolg van een reoganisatie. Dit vraagt om een heroriëntatie op de nieuwe situatie. Het gaat om de vraag waar de afdeling straks van is, wat de afdeling wil bereiken en hoe de nieuwe taken het beste kunnen worden vormgegeven. Ondertussen is de verandering een proces waarin onzekerheid een rol speelt. Medewerkers zullen de afdeling verlaten. Door ons is een heidag georganiseerd waarin antwoord is gegeven op de genoemde vragen en waarbij ook besproken is hoe een ieder staat tegenover de veranderingen.

    Begonnen is met een mix van vragen: persoonlijke vragen, vragen over ieders typische manier van werken, over
    wat energie geeft, over de beoogde veranderingen en over een ieders ‘gevoel’ daarbij.
    Vervolgens schetsten we met elkaar de nieuwe situatie. Wat gaat er veranderen? En wat betekent
    dat voor de ruimte die je hebt als afdeling om invulling te geven aan je rol?
    In groepen is antwoord gegeven op drie vragen:
    1. Waar zijn wij van? (missie)
    2. Hoe ziet onze afdeling er dan in een droomsituatie uit? (vision)
    3. Wat is cruciaal om onze afdeling écht goed te laten functioneren? (kritieke succesfactoren)

    De antwoorden zijn met elkaar besproken, waarna verdieping heeft plaatsgevonden met vervolgvragen. Er is gekeken naar structuur, samenwerken, cultuur, en al hetgeen dat logischerwijs voortkomt uit de eerdere antwoorden. In een gesprek met één van de beleidsdirecties zijn gedachten nader aangescherpt. In een buitenactiviteit is op een ontspannen manier en met een kwinkslag ingezoomd op de competenties die in de toekomst van belang zijn.

   • Opdrachtgever
    Bureau medezeggenschap
    Periode
    September 2006 - september 2007
    Rol

    Begeleiding van het team, versterking interne communicatie, professionalisering, teamsamenwerking en afstemming over wederzijdse verwachtingen.

   • Opdrachtgever
    Directie en medezeggenschap
    Periode
    September 2014 - april 2015
    Rol

    Voor de ANWB hebben wij een traject begeleid waarin we in nauwe samenspraak met de hoofddirecteur, het directieteam, de ondernemingsraad en de onderliggende onderdeelcommissies tot een nieuwe (en vernieuwende) structuur voor de medezeggenschap zijn gekomen. Aanleiding was een herziening van de besturingsstructuur.

    De structuur is tot stand gekomen aan de hand van gesprekken over uitgangspunten. Door te spreken over de wijze waarop men wil dat de medezeggenschap werkt binnen de organisatie, zijn we tot heldere en concrete afspraken gekomen. Deze afspraken vormen de basis, de uiteindelijk gekozen structuur is hieraan onderhavig. Het traject is afgesloten met een feestelijke interactieve middag in het bijzijn van alle bestuurders en medezeggenschapsleden binnen de organisatie.

   • Opdrachtgever
    Programmamanager ORIA
    Periode
    November 2015 - Heden
    Rol

    De Belastingdienst is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Financiën. Er werken zo’n 32.000 medewerkers in vier organisatieonderdelen: Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD. Haagse Beek adviseert over beleidsmatige en organisatorische vraagstukken en het ondersteunen bij het implementeren van de Investeringsagenda middels dynamisch reorganiseren. De Investeringsagenda is een ingrijpend meerjarig veranderprogramma dat in 2015 is opgestart. Naar verwachting komen 5000 fte te vervallen, worden 1500 fte nieuw ingericht en gaan er in totaal ongeveer 15.000 personele bewegingen plaatsvinden. Inzet is te zorgen voor een Belastingdienst die beter, goedkoper en meer ‘in control’ is.

    Modernisering van de interactie en versterking van data-analyse staan in de aanpak centraal. Op die manier kan de Belastingdienst waar gaan maken dat iedereen de aanpak krijgt die hij verdient. De groep die niet bereid is aan zijn verplichtingen te voldoen moet toezicht voelen, terwijl burgers en ondernemers die de regels willen naleven moeten worden ontzorgd.

    De Investeringsagenda kent de volgende werkgebieden:

    • Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven.
    • Ontwikkeling van informatiegestuurde handhaving.
    • Ontwikkeling van systematische managementinformatie voor sturing, verantwoording en effectmeting.

    Haagse Beek is verantwoordelijk voor ontwikkeling, advisering en afstemming van procesaanpak, dynamisch reorganiseren, governance en de organisatie-inrichting door ondersteuning bij de uitwerking van inrichtingsprincipes en -keuzes tot op team en functieniveau voor een aantal organisatieonderdelen. Onderdeel daarvan is advies over formatieomvang en -inrichting, Functiegebouw Rijk en functiewaardering.
    De uitwerking is daarbij vastgelegd in Inrichtingsplannen en vervolgens O&F-rapporten.

   • Opdrachtgever
    Directeur Opvang
    Periode
    April 2006 - november 2006
    Rol

    Projectleider landelijke implementatie verbeteringen ‘Veiligheid Vrouwen en Meisjes’ (VVM).
    Opstellen landelijke beleidsuitgangspunten, opstellen en uitvoeren aanpak ter verbetering van de veiligheid van vrouwen en meisjes in asielzoekerscentra. Onderdeel van de aanpak: communicatie met circa zestig locatiecontactpersonen, de inzet van trainingsbureaus voor medewerkers en voor asielzoekers, de organisatie van een landelijke bijeenkomst met alle betrokkenen.

   • Opdrachtgever
    Directeur Opvang
    Periode
    Juni 2006 - april 2007
    Rol

    Interim beleidsadvies ten behoeve van projecten gericht op de terugkeer van asielzoekers naar het land van herkomst.

    Vanuit een 'themateam' is een programma opgezet gericht op de terugkeer van asielzoekers naar het land van herkomst. Eén van de projecten omvatte een evaluatie van de terugkeertrainingen die door medewerkers van het COA worden verzorgd voor asielzoekers. Een ander traject omvatte het inrichten van een landelijke methodiek voor het motiveren tot terugkeer.

   • Opdrachtgever
    Personeelsbeheer
    Periode
    Januari 2007 - juni 2007
    Rol

    Zorgdragen voor totstandkoming van een intern opleidingsinstituut. Stroomlijning van opleidingsprocessen. Afstemming met betrokken actoren binnen en buiten de organisatie, onder meer met interne afnemers van de opleidingen en met opleidingsinstituten.

   • Opdrachtgever
    Directie
    Periode
    Juni 2011 - april 2013
    Rol

    Verzorgen klantgerichtheidstraject, training en individuele coaching.

    Extra informatie

    Deelnemers over dit traject:
    "Huub Brinkhof weet wat er in ons bedrijf speelt. Hij weet wat er nodig is en is in staat om mij en mijn collega's op een constructieve manier te confronteren met onze leerpunten. Maar hij doet op zo'n manier dat je er zin in krijgt om aan jezelf te werken!"

    Deelnemer aan coachingstraject:
    "Bij Huub voelde ik me snel vertrouwd om te zeggen waar het bij mij omgaat. Hij luistert goed en de coaching heeft mij geholpen bij het vinden van structuur en een oplossing voor mijn vraagstukken."

   • Opdrachtgever
    Directie
    Periode
    September 2014 - januari 2016
    Rol

    Haagse Beek begeleidde het middenmanagement in een reorganisatie. Hierbij stond centraal op welke wijze de managers medewerkers individueel kunnen helpen in hun transitie naar een nieuwe organisatie. In navolging hierop zijn voor verschillende afdelingen teamdagen begeleid ten behoeve van onderlinge samenwerking in de transitie.

   • Opdrachtgever
    Directie
    Periode
    December 2006 - september 2008
    Rol

    In dit zelfstandig medisch behandelcentrum zorgdragen voor professionalisering van medewerkers door middel van een trainingstraject met een centrale rol voor klantgericht werken.

   • Opdrachtgever
    Bestuur
    Periode
    Februari 2017 - Heden
    Rol

    Vereniging De Zaansche Molen stelt zich ten doel om de molens in de Zaanstreek in stand te houden en hier belangstelling voor op te wekken. Door het zicht op verschillende werkzame molens is de naamsbekendheid van de Zaanse Molens groot. Dit zorgt per jaar voor circa 450.000 betalende bezoekers. Deze aantallen zullen waarschijnlijk toenemen. Samen met een aantal andere ontwikkelingen is dit reden om een visie te ontwikkelen op de toekomst en te bezien hoe activiteiten kunnen worden ondergebracht, onder meer met betrekking tot een gelieerde stichting die de exploitatie van de molens verzorgt.

   • Opdrachtgever
    Directie
    Periode
    September 2009 - februari 2011
    Rol

    Dienst Justis, de Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening, is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en draagt bij aan een veilige samenleving door het screenen van personen, het analyseren van informatie ter toetsing van integriteit en, op basis van de informatie, de eventuele uitgifte van diverse verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen. De personele inzet van de dienst is ongeveer 240 fte. Haagse Beek organisatieadvies is als onderzoeksleider betrokken geweest bij het opstellen van het ambitiedocument ‘Vernieuwing Organisatie en Formatie Dienst Justis’ en vervulde vervolgens de programmacoördinatie van het implementatieproces.

    Haagse Beek werd gevraagd om te komen tot een onderzoekskader van een organisatiebreed onderzoek en vervolgens zorg te dragen voor de implementatie. De analyse is vervolgens tot stand gekomen met actieve betrokkenheid van medewerkers en management van Dienst Justis. Op basis van deze analyse werden door Haagse Beek verbetervoorstellen geformuleerd en voorgelegd aan het management en directie. Met het opstellen van het ambitiedocument kon vervolgens gekomen worden tot formeel overleg en besluitvorming door de Bestuursraad van het ministerie. Naast het zelfstandig verrichten van de deelonderzoeken heeft Haagse Beek als onderzoeksleider projectmedewerkers aangestuurd, overleg gevoerd met de medezeggenschap en afstemming gerealiseerd met zowel diverse intern als extern betrokkenen.

    Bij de implementatie heeft Haagse Beek de rol van programmacoördinator vervuld. Dit betrof (inhoudelijke) begeleiding en advisering van de 13 implementatieprojecten bij de uitwerking van inrichtingprincipes en -keuzes, op afdelings-, team- en functieniveau. Als coördinator was Haagse Beek verantwoordelijk voor de ontwikkeling, begeleiding en uitvoeringscoördinatie van het dynamisch reorganisatietraject. In deze rol onder meer geadviseerd en gecoördineerd bij het implementeren van Functiegebouw Rijk en verantwoordelijk geweest voor de monitoring en beoordeling van de uitwerking van de implementatieprojecten, (rechtspositionele) voorlichting en interne en externe communicatie met de organisatie en departement. Daarnaast is de plaatsingsadviescommissie door ons begeleid en zijn de HRM-adviseurs en de medezeggenschap gecoacht, alsmede individuen in het kader van rechtspositionele casuïstiek en de ARAR. Ook in dit deel van het traject vond veel afstemming plaats met diverse betrokkenen en projectmedewerkers van de implementatieprojecten. Eind 2013 is het reorganisatietraject afgerond.

    Rol/onderwerpen: organisatie- en procesanalyse, ontwikkeling, advisering en afstemming van verbetervoorstellen met inhoudsmensen, directie, middenmanagement en medezeggenschap, opstellen ambitiedocument, implementatie coördinatie, monitoring en beoordeling, dynamisch reorganiseren, ARAR, Functiegebouw Rijk, bepaling functievolgendheid, voorlichting, coaching van adviseurs en individuen, begeleiding plaatsingscommissie, aansturen projectmedewerkers, afstemmen intern en extern betrokkenen.

   • Opdrachtgever
    Concernstaf Uitvoeringsbeleid
    Periode
    Mei 2010 - juni 2010
    Rol

    Het organiseren van cultuurinterventies voor geneeskundigen in gevangenissen.

   • Opdrachtgever
    Hoofdkantoor, ondernemingsraad
    Periode
    Mei 2013 - juli 2013
    Rol

    Begeleiding van de ondernemingsraad. In 2013 hebben we in samenwerking met diverse groepen medewerkers sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van en voor de DJI geanalyseerd, ter voorbereiding op volumekortingen als gevolg van het masterplan DJI. Vervolgens is een verdiepingsslag gemaakt. Hieruit ontstond een concreet beeld van de omgevingsvereisten voor het hoofdkantoor van de DJI en de wijze waarop het hoofdkantoor hieraan kan voldoen. In 2015 hebben we de ondernemingsraad geholpen met het analyseren van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, in relatie tot eerdere onderzoeken en plannen van aanpak die daarna zijn opgesteld.

   • Opdrachtgever
    Directie Bewaring
    Periode
    Juli 2007 - december 2009
    Rol

    Na de oprichting van de Dienst Terugkeer en Vertrek heeft deze directie een periode gehad waarin hard is gewerkt om zaken praktisch en soms ad hoc op te zetten. Wij hebben vervolgens met het team (directeur en afdelingsmanagers) gewerkt aan het structureren van de werkzaamheden door het stellen van doelen en gezamenlijk bekijken wat de realisatie hiervan is. De managers in het team kwamen allemaal van andere organisaties. Door elkaar beter te leren kennen en stil te staan bij de achtergronden van de verschillende organisaties ontstond zicht op de diversiteit van het team zodat deze kon worden benut. Verder is gezamenlijk gekeken naar de gewenste cultuur in de nieuwe organisatie en de manier waarop deze kon worden versterkt. Bij de organisatie van de bijeenkomsten was steeds één van de afdelingsmanagers verantwoordelijk om met ons het programma op te stellen. Dat gaf een leuke en interessante dynamiek met een sterk commitment van de afdelingsmanagers.

   • Opdrachtgever
    Dispuut Rhino
    Periode
    April 2011
    Rol

    Verzorgen introductiegeschenk nieuwe dispuutsleden in de vorm van training 'time management'.

   • Opdrachtgever
    Centrum Jeugd en Gezin (CJG) gemeente Bergen
    Periode
    Oktober 2012 - november 2012
    Rol

    Procesbegeleider samenwerking kernpartners CJG Bergen. Evaluatie van resultaten en doelstellingen. Verdieping en vaststellen van de prioriteiten voor komende periode.

    Extra informatie

    De opdrachtgever evalueerde:
    "Na een grondige analyse over wensen, doelen en verwachtingen heeft de adviseur van Haagse Beek ons team begeleid bij de doorontwikkeling van het CJG. Deze adviseur deed dat op een frisse, enthousiaste en prikkelende manier, waardoor de training actief en to-the-point is. Hij zorgde voor een sfeer waarin de deelnemers zich betrokken voelen en zeggenschap nemen. De betreffende adviseur deed wat hij beloofde en stimuleerde de deelnemers ook om dit te doen. De onderlinge samenwerking binnen het CJG is hierdoor versterkt én de medewerkers hebben met elkaar kunnen bepalen waar zij de focus op willen leggen. Ik heb het traject als zeer waardevol ervaren, ter versteviging van de onderlinge samenwerking, maar zeker ook omdat ik er op vertrouw dat de afspraken doorwerken op de ouders en kinderen binnen onze gemeente. En, dat is waar het uiteindelijk om gaat! Ik gun meerdere CJG’s zo’n ervaring!”
    Klasina Nieuwmeijer, coördinator CJG Bergen-NH

    Andere reactie van een deelnemer na de bijeenkomst:
    "Ook andere CJG's zouden deze vorm van procesbegeleiding moeten toepassen, zeer productief!"

   • Opdrachtgever
    Centrum Jeugd en Gezin gemeente Castricum
    Periode
    December 2012 - januari 2013
    Rol

    Procesbegeleider bij voorbereiding en uitvoering bijeenkomst over samenwerking kernpartners CJG Castricum en zorgstructuren voor het onderwijs (primair en voortgezet) in aanwezigheid van de wethouder Jeugd, de heer Bert Meijer. Gezamenlijk bepalen van referentiekader voor zorg voor jeugd en gezin en afstemmen van de benodigde activiteiten in het kader van transitie jeugdzorg.

   • Opdrachtgever
    Ontwikkeling Strategie & Projecten
    Periode
    Januari 2013
    Rol

    Verzorgen workshops Het Nieuwe Werken (HNW). We hebben het gehad over de essentie van Het Nieuwe Werken en de uitdagingen voor een afdeling en de gemeente als geheel. We hebben met name stilgestaan bij functies die zich minder goed lenen voor HNW, denk aan de medewerkers in de buitendienst, en over de toekomst van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit verschillende afdelingen waren deelnemers aanwezig, wat leidde tot een gesprek met begrip voor de uitdagingen en mogelijkheden van HNW in diverse functies.

   • Opdrachtgever
    Gemeenteraad
    Periode
    Oktober 2014 - november 2015
    Rol

    Aanpassen van het vergadermodel tussen college en raad om burgers meer mogelijkheid te geven om te participeren. Haagse Beek heefttotstandkoming van het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad en het college begeleid.

   • Opdrachtgever
    Directie
    Periode
    Oktober 2014 - juni 2015
    Rol

    Ondersteunen van de directie met P&O advies. Dit houdt onder meer in: adviseren directie bij de jaarplannen op het gebied van formatieomvang en -budget; ontwikkelen opleidingsbeleid, opstellen en implementeren opleidingsplan; doorontwikkeling van het gebruik van het personeelsinformatiesysteem (PIMS); versterken aansluiting met financieel beheer binnen de organisatie.

   • Opdrachtgever
    Team Middelen en Control
    Periode
    November 2012
    Rol

    Begeleiden bijeenkomst teamontwikkeling.

   • Opdrachtgever
    Gemeente Leiden
    Periode
    Januari 2014 - december 2014
    Rol

    Het veranderkundig en bedrijfskundig begeleiden van de gemeente Leiden bij het veranderproces van A naar B volgens B. Medewerkers van de gemeente Leiden zijn in staat gesteld zich via het mobiliteitsbureau Flexpunt van Servicepunt71 te oriënteren op een volgende stap in hun loopbaan. Er is beleid ontwikkeld dat het mogelijk maakt voor medewerkers groei- en loopbaanlijnen te volgen in de nieuwe organisatie. Het betreft de lijnen Leidinggeven, Project/programmamanagement, Adviseren & regisseren, Uitvoeren en Ondersteunen.

   • Periode
    Februari 2015 - april 2015
    Rol

    Invoeren van Het Nieuwe Werken in nauwe samenspraak met medewerkers, management en raadsleden.

   • Opdrachtgever
    Gemeente Nijkerk
    Periode
    Januari 2015 - maart 2018
    Rol

    In het coalitieakkoord in Nijkerk is opgenomen dat de gemeente meer wil aansluiten bij initiatieven in de samenleving. Hieraan is een bezuinigingsdoelstelling verbonden die voor de helft bestaat uit een reductie op de ambtelijke organisatie. Wij begeleiden het verandertraject van de Gemeente Nijkerk. Hierbij is het invoeren van een andere manier van werken van de gemeente leidend: de gemeente die initiatief van burgers en instellingen centraal stelt en een faciliterende en ondersteunende rol speelt, in plaats van de klassieke bestuurlijke rol waarin voor de burger wordt bepaald wat goed is.

    Wij begeleidden de gemeente vanaf eind 2014 tot het einde van de raadsperiode in 2018. De volgende onderdelen maken deel uit van onze begeleiding:

    1. Het vanuit een adviseursrol met de gemeenteraad invullen van een andere besturingsstijl, onder meer waar het de omgang met de samenleving en de ambtelijke organisatie betreft, resulterend in 'samen aan zet'.
    2. Het vanuit een adviseursrol met het college benoemen van diens rol in het verandertraject en de besturingsstijl die daarbij past.
    3. Het vanuit een adviseursrol met directie benoemen van nieuwe werkwijzen en bezien van de daarbij passende organisatie-inrichting, met als uitgangspunt zelfsturing.
    4. Het vanuit een adviseursrol met medewerkers benoemen van suggesties om tot een andere manier van werken te komen die past bij de kleinere organisatie.
    5. Het vormgeven van de veranderingen in HRM beleid, onder meer voor het werken met zelfsturende team, maar ook mobiliteitsbeleid, loopbaanontwikkeling en het formaliseren van maatregelen.

    Resultaat in 2016:

    1. De gemeente werkt niet meer met managers, maar met zelfsturende teams.
    2. In combinatie met andere werkvormen en een interne klussenbank (50% mobiliteit) is de krimp opgevangen door vacatures intern in te vullen en gebruik te maken van natuurlijke uitstroom. Er is structureel een miljoen per jaar op personeelskosten bezuinigd op de ambtelijke organisatie.
    3. Er zijn zeer beperkt frictiekosten voor personeel dat de organisatie verlaat.
    4. Het bijbehorend P&O instrumentarium is ingericht.
    5. Raadsleden, samenleving en ambtelijke organisatie werken met volle overtuiging aan Samen aan zet, een nieuwe manier om de verhoudingen tussen deze gremia in te richten. In Nederland nog niet in deze omvang vertoond. Al het beïnvloedbare budget ligt in beginsel bij de samenleving.
   • Opdrachtgever
    Gemeente Nijkerk
    Periode
    September 2016 - mei 2017
    Rol

    Hoe richt je een training in voor zelfsturende teams in de gemeente Nijkerk? In ieder geval niet top down!

    Toen wij de offerteaanvraag uit Nijkerk onder ogen kregen stonden we voor een moeilijke opgave. De starttraining is verplicht voor alle zelfsturende teams in Nijkerk, maar ondertussen wil je hen niets opleggen! We hebben een werkwijze gevonden waarbij we twaalf modules aanbieden waar de teams uit kunnen kiezen op basis van hun individuele plan. Ze mochten ook kiezen in de trainer, in de leermethode en de locatie. En daarmee is de training eigenlijk direct begonnen. Want een maatwerktraining voor jezelf ontwikkelen is direct de eerste stap in je ontwikkeling!

    De modules betroffen onder meer de essentie van zelfsturing, resultaatgericht sturen, besluiten nemen, samenwerken, conflict hantering, feedback, van buiten naar binnen werken, vertrouwen, innovatie, ondernemerschap, financiën en HRM.

    De training is uitgevoerd voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Werkend vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht is stapsgewijs invulling aan zelfsturing gegeven.

    Zelfsturing biedt veel ruimte en kansen, maar het geeft in de praktijk ook de grilligheid weer die onderhuids in en tussen teams kan spelen. Er komt veel op mensen af. Met wie werk ik? Hoe prioriteer ik? Wie beslist in het team? En: hoe ver gaat mijn loyaliteit? Bij zelfsturing gaat het om het zoekproces naar de juiste balans: enerzijds autonomie, zelfoplossend vermogen en regelruimte voor teams om zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Anderzijds helderheid over structuur, besluitvormingsprocessen en conflicthantering.

    In onze beleving verschilt die balans per team en is ook de weg daar naartoe per team verschillend. Vanuit die invalshoek hebben wij dit traject opgezet en boden wij een aanpak die teams aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en hen zelf het maatwerk hiervoor liet inrichten.

    Extra informatie

    De trainingen ontvangen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

    Klik

    voor een kort filmpje over de resultaten.

   • Opdrachtgever
    Servicepunt71
    Periode
    Januari 2014 - december 2014
    Rol

    Het adviseren van de gemeentesecretarissen van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, bij het ontwikkelen, harmoniseren en implementeren van HR beleid en bijpassend HR instrumentarium. Daartoe onder mijn verantwoordelijkheid overleg gepleegd met de vakorganisaties in het GGO (Gemeenschappelijk Georganiseerd Overleg) van de vier gemeenten. Het betreft onder meer de harmonisatie van de lokale arbeidsvoorwaarden in combinatie met invoering van de werkkostenregeling, de harmonisatie van de arbodienstverlening met in het verlengde daarvan de aanbesteding van ZZP bedrijfsartsen en een nieuw systeem van de VNG (HR21) voor het beschrijven en waarderen van functies.
    De opdracht werd uitgevoerd vanuit Servicepunt71, het Shared Service Center in de Leidse Regio.

   • Opdrachtgever
    Servicepunt71
    Periode
    Maart 2013 - augustus 2014
    Rol

    Het uitvoeren van de reorganisatie van de ambtelijke organisatie als onderdeel van de organisatieontwikkeling naar een procesgestuurde organisatie. Onderdeel van deze reorganisatie was onder meer het aanstellen van nieuw management en het in afstemming met raadsleden zorgdragen voor het invoeren van een de nieuwe werkwijze.

   • Opdrachtgever
    Afdeling P&O
    Periode
    Februari 2009 - mei 2009
    Rol

    Opzetten functie- en formatiemanagement.

   • Opdrachtgever
    Directie
    Periode
    Februari 2010 - juli 2010
    Rol

    Het organiseren van cultuurinterventies voor klantgericht werken na een reorganisatie. Alle medewerkers hebben in een simulatie de nieuwe werkwijze geleerd.

   • Opdrachtgever
    Directie
    Periode
    Juli 2010 - september 2011
    Rol

    Begeleiding managementteam en productieteam bij cultuuromslag na reorganisatie t.b.v. productiegericht werken.

   • Opdrachtgever
    Koninklijke Marechaussee
    Periode
    November 2010 - december 2010
    Rol

    Verzorgen van een aantal managementdagen ten behoeve van cultuurverandering.

   • Opdrachtgever
    Landsregering Nederlandse Antillen
    Periode
    December 2005 - januari 2006
    Rol

    Doorlichten van de vreemdelingendienst. Middels documentanalyse en gesprekken met betrokkenen een verbeterrapportage opgesteld ter verbetering van forse operationele problemen.

   • Opdrachtgever
    Stuurgroep
    Periode
    November 2010 - mei 2011
    Rol

    Benoemen kernwaarden met dwarsdoorsnede uit de organisatie, verzorgen bijeenkomsten met management (circa 60 personen).

   • Opdrachtgever
    Directie Arbeidszaken Publieke Sector
    Periode
    Maart 2012
    Rol

    Begeleiden teamdag en pilot omtrent Het Nieuwe Werken.

    Extra informatie

    Reactie opdrachtgever:
    "Huub Brinkhof heeft eerst grondig geanalyseerd wat er echt speelt in onze organisatie. Daardoor was de dag goed afgestemd op de behoeften van ons team. We zij echt op weg geholpen."

   • Opdrachtgever
    Directie Bestuur, Democratie en Financiën, afdeling Bestuurlijke Inrichting en Democratie
    Periode
    December 2012
    Rol

    Begeleiden dagdeel omtrent Het Nieuwe Werken. Op basis van foto's hebben de deelnemers hun associaties met het nieuwe werken gedeeld. Dit leidde tot een discussie over frustraties, uitdagingen en leuke bijkomstigheden. De afdeling heeft gekeken naar bestaande afspraken omtrent overleggen, werkplekken, agenda's bijhouden, printen, gebruik van tablets en deze waar nodig aangescherpt of onder de aandacht gebracht. Ook het afdelingshoofd was aanwezig, waardoor tevens onderwerpen als bereikbaarheid en beschikbaarheid ter tafel kwamen.

   • Opdrachtgever
    Bureau Secretaris-Generaal
    Periode
    Februari 2005 - maart 2005
    Rol

    Organisatie van bijeenkomsten met belanghebbenden en experts ter beoordeling van de taken van Justitie. De uitkomsten zijn verwerkt in een eindrapportage die de basis vormt voor het veranderingsprogramma ‘Een ander Justitie’.

   • Opdrachtgever
    Bureau Secretaris-Generaal
    Periode
    Mei 2007 - juni 2007
    Rol

    Beschrijven analysekader en procesvoorwaarden voor de bestuursraad, ter uitvoering van de taakstelling van het ministerie van Justitie.

   • Opdrachtgever
    Bureau Secretaris-Generaal
    Periode
    Februari 2010 - maart 2010
    Rol

    Organiseren van 'Het Ervarium', 60 medewerkers per 45 minuten die vijf kernwaarden 'ervaren'.

    Extra informatie

    Feedback uit de organisatie:
    'Het Ervarium is een echte eye-opener, confronterend, verrassend en amusant.'

   • Opdrachtgever
    pSG en departementale ondernemingsraad
    Periode
    Juli 2013 - juni 2016
    Rol

    In de medezeggenschap kun je competenties opdoen die je in je reguliere functie of via cursussen niet ontwikkelt. Doel van het project is om deze mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling gericht vorm te geven.

    In het project hebben medezeggenschapsleden de kans gekregen actief aan de slag te gaan met (het inzichtelijk maken van) hun competentieontwikkeling, door middel van instrumenten als een 360 graden feedback, een ontwikkelassessment en coaching.

    Meer dan 330 medezeggenschapsleden hebben het instrumentarium gebruikt. Daarnaast zijn ruim 250 leidinggevenden voorgelicht over de wijze waarop zij deze ontwikkeling kunnen bespreken én een plek kunnen geven in de reguliere P-cyclus. Ten slotte zijn leden van het Dagelijks Bestuur van de medezeggenschapsraden ondersteund bij de coördinerende en coachende rol die zij hierin kunnen spelen.

    Extra informatie

    Uitkomsten van het project zijn op aanvraag beschikbaar. U kunt contact opnemen met Dries Douma, d.douma@haagsebeek.nl.

    Zie ook dit filmpje over het project:

    Het A+O fonds Rijk publiceerde een tweetal nieuwsberichten over het project:

    Medezeggenschap waardevol voor je carrière - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 25-02-2015
    Rol leidinggevende bij ontwikkeling or-leden - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 14-10-2015

   • Opdrachtgever
    pSG en departementale ondernemingsraad
    Periode
    Januari 2013 - juni 2013
    Rol

    Uitvoeren van een ministeriebreed vooronderzoek omtrent competentieontwikkeling in de medezeggenschap. Het onderzoek had als doel de kritieke factoren voor het welslagen van een in te richten competentiemanagementtraject voor de medezeggenschap te benoemen.

    Het eerste deel van het vooronderzoek bestond uit gesprekken met medezeggenschapsleden, hun leidinggevenden, p&o-functionarissen en leden van de directie bij verschillende uitvoeringsorganisaties en de Rechtspraak. Uit de ongeveer 80 gesprekken hebben wij een beeld gekregen van de problematiek en oplossingsmogelijkheden. Het tweede deel omvatte een online enquête voor alle medezeggenschapsleden binnen het ministerie en hun leidinggevenden. Hierin vroegen we naar de huidige situatie, de problematiek en de mening over onze oplossingsrichtingen.

    Dit leidde samen tot een helder rapport waarin aanbevelingen zijn gegeven voor de toekomst en het in te richten traject. Hierover is met diverse bestuurders en medezeggenschapsleden doorgepraat op een afsluitende bijeenkomst.

    Extra informatie

    Meer informatie, alsmede het rapport, is op aanvraag beschikbaar.

   • Opdrachtgever
    Georganiseerd Overleg
    Periode
    Juni 2015 - december 2015
    Rol

    Begeleiden en adviseren Georganiseerd Overleg bij totstandkoming van sociaal statuut. Hierbij als partner optredend van zowel de werknemersdelegatie als de werkgever. Er werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de samenhang van de nieuwe afspraken met reeds bestaande afspraken in de organisatie en de rechtspositionele regelingen vanuit CAR-UWO en het ambtenarenrecht. Na enkele goede overleggen is er een akkoord gesloten en het sociaal statuut vastgesteld.

   • Opdrachtgever
    Directeur
    Periode
    November 2016 - januari 2017
    Rol

    De Omgevingsdienst Brabant Noord is volop in ontwikkeling sinds de organisatie is ingesteld in 2013. Vanuit Haagse Beek heeft senior adviseur stapsgewijs en planmatig het nieuwe HRM beleid geïmplementeerd. De opdracht was als volgt:

    • samen met de organisatie het programma “Bemensing op Orde” realiseren;
    • de Directeur in zijn rol van WOR-bestuurder, alsmede voorzitter van het GO ondersteunen;
    • het centrale HR-beleid verder ontwikkelen en implementeren;
    • het management op HRM-gebied adviseren en ondersteunen;
    • het team P&O coördineren en coachen.
   • Opdrachtgever
    Team Voortgezet Onderwijs Zuid
    Periode
    September 2012 - november 2012
    Rol

    Met de komst van een nieuwe manager gezamenlijk vastgesteld welke normen en waarden van belang zijn voor het behalen van de resultaatafspraken. De werkprocessen zijn op basis van casuïstiek (intervisie) tussen de verschillende functiegroepen afgestemd. Het heeft geleid tot een groeiend gevoel van samenhang en collegialiteit.

   • Opdrachtgever
    Arrondissementsparket Maastricht, hoofdofficier
    Periode
    November 2007 - februari 2009
    Rol

    Procesbegeleiding van cultuurveranderingstraject. Onderdelen: het opstellen van gewenste cultuur met management en medewerkers, het verrichten van een cultuurscan, het opzetten en uitvoeren van een projectplan. Praktische uitvoering door middel van o.a.: bijeenkomsten met medewerkers, inrichten elf werkgroepen, een organisatiebreed trainingstraject, het opzetten van feedbacksessies, specifieke begeleiding van afdelingen en management.

   • Opdrachtgever
    Open inschrijving
    Periode
    November 2013
    Rol

    In een workshopvorm een game gespeeld met diverse geïnteresseerden. Thema van de workshop was: sturen in een hectische omgeving. Middels de game wordt inzichtelijk welke keuzes een manager kan maken in verschillende fases van een organisatieveranderingsproces.

   • Periode
    Mei 2017 - juli 2017
    Rol

    ParkeerService is het uitvoeringsbedrijf van de gemeentelijke Coöperatie U.A. en beheer en exploiteert parkeergarages door Nederland heen. Bij de organisatie is een veranderstrategie ingezet waarbij wordt geëxperimenteerd wordt met een nieuwe werkwijze. Haagse Beek evalueert deze pilots door middel van het inzetten van een cultuurinterventie. Met de medewerkers wordt gesproken over waar ze tegenaanlopen en wat ze nodig hebben om hoogwaardige service te verlenen die past bij ParkeerService.

   • Opdrachtgever
    Verandergroep LSO
    Periode
    Mei 2017 - juli 2017
    Rol

    Wij begeleiden de verandergroep LSO bij het vraagstuk welke effecten en gevolgen de invoering van zelforganiserende teams heeft op het stafbureau en op de gehele organisatie. De vraag voor de verandergroep was welke leiderschapsstijl passend is voor de ontwikkelingen waar het bureau nu mee te maken heeft en op welke wijze het bureau zo goed mogelijk de organisatie en medewerkers van dienst kan zijn met advies en ondersteuning. Wij hebben in enkele bijeenkomsten met de leden van de verandergroep aandacht besteed aan hoe het stafbureau zich pro-actief kan opstellen. Middels organisatieadvies hebben we inzicht gegeven in wat een zinvolle manier van organiseren is als we kijken naar de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, kijkend naar de uitdagingen binnen de organisatie en kijkend naar bestuur, organisatie, ketenpartners en departement waarvoor dienstverlening wordt geleverd? Vervolgens hebben we bekeken wat kritiek is om te slagen als organisatie.

   • Opdrachtgever
    Teams Centrum en Zuid-West
    Periode
    Mei 2016 - september 2016
    Rol

    De Raad werkt landelijk toe naar een werkomgeving waarin teamverantwoordelijkheid leidend is en medewerkers zelf de kaders van het cliëntbedieningsconcept invullen. Dit betekent dat raadsmedewerkers zich in een overgangsperiode bevinden waarin gewenning en soms koud watervrees aanwezig zijn. Ook de rol van teamleider is in de overgangsfase naar zelfsturende teams aan verandering onderhevig, namelijk meer in de positie van coach en ondersteunend aan het proces dan sturend op resultaat.

    Een voorbeeld waarin dit opspeelt is het moment waarop dossier worden verdeeld in een wekelijkse bijeenkomst. Openheid over wat bij een ieder als caseload past en kwetsbaar durven zijn indien je nu geen nieuwe zaken kan oppakken is nodig. Wij hebben voor de teams bijeenkomsten begeleid waarin nadere kennismaking, komen tot inspiratie en creativiteit en het opstellen van afspraken/uitgangspunten over teamverantwoordelijkheid centraal staan. In deze bijeenkomsten hebben wij een koppeling gemaakt met competenties en kernkwaliteiten. In gezamenlijk overleg zijn we gekomen tot werkafspraken over inhoud, proces en relatie die de teamleden zelf naar voren brengen en zodanig in een vorm gieten dat een ieder ermee aan de slag kan in aanloop naar een zelfsturend team.

    Extra informatie

    Na afloop waardeerden de deelnemers de creativiteit en de wijze waarop de bijeenkomst aansloot bij de praktijk. Ook het inlevingsvermogen van de begeleider werd benadruk in wat het werk bij de kinderbescherming inhoudt voor de medewerkers.

   • Opdrachtgever
    Team KIDS RvdK Overijssel
    Periode
    Februari 2017 - april 2017
    Rol

    Dit team van de RvdK Overijssel is een van de eerste teams die de opdracht om tot een zelfsturend team te komen oppakt.
    In een bijeenkomst is met de teamleden gewerkt aan het bespreken van kaders voor zelfsturing en is gewerkt aan bewustwording wat de betekenis voor elk teamlid. Wat betekent het om zonder leidinggevende aan de slag te gaan met zaken, wie bepaalt de prioritering bij het uitdelen, hoe gaan we om met doorlooptijden en het opvangen van elkaars werk bij bijzondere situaties (ziekte, vakantie),wat te doen als er een impase is in besluitvorming in een MDO?. Wat doen we met ontwikkeling en deskundigheidsbevordering?
    Allemaal relevante en praktische vraagstukken. Daarnaast is aandacht besteed aan ieders kwaliteit en inbreng in het team en hoe deze ingezet kan worden in de verdere ontwikkeling van de teamfasen.

    Extra informatie

    De deelnemers ervaarden de begeleiding als verfrissend en deskundig, temeer de begeleider zelf jarenlang ervaring heeft in het werkveld.

   • Opdrachtgever
    Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord
    Periode
    Januari 2011 - december 2012
    Rol

    Begeleiden en adviseren bij implementatie nieuwe meldkamer systeem en werkwijze voor alle medewerkers van (destijds nog) twee separate RAV's. Hierbij fungerend als projectleider en zorgdragend voor adequate afstemming tussen Amerikaanse licentiehouder, betrokken partijen in de veiligheidsregio (politie, brandweer en ambulancevoorzieningen uit de regio's Brabant Noord en Midden-West Brabant). Het uiteindelijke resultaat was de totstandkoming van een gezamenlijk gedragen besluit voor de gehele overgang naar een nieuwe werkwijze en nieuw meldkamersysteem.

   • Opdrachtgever
    Symposium
    Periode
    September 2015
    Rol

    Dagvoorzitter symposium voor Twentse gemeenten met als onderwerp andere manieren van organiseren. Gastsprekers: Jaap Peters, Jan Walburg en Michiel Goemans.

   • Opdrachtgever
    Programmamanager OP 2015
    Periode
    Juli 2013 - maart 2014
    Rol

    Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Er werken zo’n 9000 mensen, verspreid over ruim 200 locaties. Haagse Beek heeft Rijkswaterstaat geadviseerd over beleidsmatig en organisatorische vraagstukken en het ondersteunen bij het implementeren van het Ondernemingsplan 2015 middels dynamisch reorganiseren. Met dit plan regisseert Rijkswaterstaat een grote verandering binnen de organisatie. Doel is een kleinere en slagvaardigere organisatie met de realisatie van een taakstelling van ca 1500 fte in 2018. Daarvoor is de organisatie opnieuw ingericht rond de hoofdprocessen van Rijkswaterstaat, met een landelijke inrichting van de operationele processen. Door middel van een dynamische organisatiewijziging zijn de werkprocessen grotendeels herontworpen en daarop zijn dienstonderdelen nieuw gevormd en ingrijpend gewijzigd.

    Rol/onderwerpen: Haagse Beek was verantwoordelijk voor ontwikkeling, advisering en afstemming van procesaanpak, programmacontrol, dynamisch reorganiseren en de organisatie-inrichting door ondersteuning bij de uitwerking van de inrichtingsprincipes en -keuzes tot op afdeling, team en functieniveau voor één van de organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat (750 fte). Advies daarbij over formatieomvang en -inrichting, Functiegebouw Rijk en functiewaardering.
    De uitwerking is daarbij vastgelegd in het nieuwe O&F-rapport van Rijkswaterstaat.

   • Opdrachtgever
    Werkgroep
    Periode
    Juni 2010 - juli 2010
    Rol

    Begeleiden ludieke bijeenkomst samenwerking huisartsen en specialisten, circa 100 deelnemers.

    Extra informatie

    Reactie van een specialist:
    "De manier waarop de bijeenkomst is vormgegeven maakt dat ik eerder verleid wordt om deel te nemen aan discussie. En dat heeft voor mij en voor andere aanwezigen echt wat opgeleverd. Ik denk dat we een goede doorstart maken in de samenwerking tussen huisartsen en specialisten."

   • Opdrachtgever
    Directeur Sociale Dienst Drechtsteden
    Periode
    November 2010 - juli 2011
    Rol

    Begeleiden van managementdagen met voltallig management (14 personen). Gekeken is naar de realisatie van doelstellingen en de implicaties van bezuinigingen voor de medewerkers en voor de managers zelf. Kernwoorden in de gemaakte afspraken: vertrouwen en verantwoordelijkheid als basis, commitment vragen aan medewerkers, toepassen wederkerigheid, handelen vanuit kracht, duidelijke keuzes maken, goed omgaan met onveiligheid van medewerkers en niets voor niets doen.

   • Opdrachtgever
    Hoofd Kwaliteit en Beleid
    Periode
    Augustus 2011 - juni 2012
    Rol

    Begeleiding teamontwikkeling, onder meer door aandacht te besteden aan sterktes en zwaktes van de teamleden, aan het gebruiken van elkaars kwaliteiten, aan onderlinge samenwerking, en aan het invullen van een adviesrol en de 'civil society'. Het team bestaat uit krachtige en ervaren professionals die zich vanuit een inhoudelijke rol naar een adviesrol moesten ontwikkelen. In dit traject waren zij zelf in de lead bij het opzetten van de bijeenkomsten.

   • Opdrachtgever
    Steinmetz | de Compaan
    Periode
    Mei 2011
    Rol

    Opzetten en uitvoeren van de 'Jij maakt het verschil'-show voor circa 100 medewerkers en managers.

   • Opdrachtgever
    Managementteam
    Periode
    November 2011
    Rol

    Opzetten en uitvoeren van een bijeenkomst voor het management over interculturele communicatie.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht