Verandermanagement

Verandermanagement is voor ons het samen met de opdrachtgever stapsgewijs tot verandering in de organisatie komen. Lees hieronder hoe wij dat aanpakken, of neem contact op voor meer informatie.

Verandermanagement

Iedere organisatie is anders. Daarom bespreken wij de precieze situatie. Wat is de beoogde verandering? Wat is cruciaal om deze te laten slagen? Wanneer is het traject geslaagd? Wij kijken zowel naar cultuur als naar structuur en zijn op beide gebieden zeer ervaren. Daarbij weten wij hoe innovaties in publieke organisaties tot stand komen. Wij analyseren en zetten gezamenlijk de processtappen uit. Het uitgangspunt is dat de organisatie zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het traject en wij onszelf zo snel mogelijk overbodig maken.

Projecten en Kennisbank

Sinds 2005 begeleiden wij ondernemingsraden. Hieronder vindt u een overzicht van de recente projecten en onze kennisbank.
 • organisatie
  opdrachtgever

  Omgevingsdienst Brabant-Noord

  November 2015 - november 2016

  De Omgevingsdienst Brabant-Noord is volop in ontwikkeling. Haagse Beek heeft stapsgewijs en planmatig het nieuwe HRM-beleid geïmplementeerd. Onderdeel van de opdracht was onder andere:

  • samen met de organisatie het programma “Bemensing op Orde” realiseren
  • de directeur ondersteunen in zijn rol van WOR-bestuurder en voorzitter van het georganiseerd overleg (GO)
  • het centrale HRM-beleid verder ontwikkelen en implementeren
  • het management adviseren en ondersteunen op HRM-gebied
  • het team P&O coördineren en coachen

  Belastingdienst, programmamanager ORIA

  November 2015 - december 2017

  Haagse Beek heeft geadviseerd over beleidsmatige en organisatorische vraagstukken en ondersteund bij het implementeren van de Investeringsagenda middels dynamisch reorganiseren. De Investeringsagenda is een ingrijpend meerjarig veranderprogramma dat in 2015 is opgestart. Circa 5000 fte komt te vervallen, 1500 fte wordt nieuw ingericht en in totaal gaan er ongeveer 15.000 personele bewegingen plaatsvinden. De inzet is om te zorgen voor een Belastingdienst die beter, goedkoper en meer ‘in control’ is.

  Modernisering van de interactie en versterking van data-analyse staan centraal, zodat iedereen de aanpak krijgt die hij/zij verdient. De groep die niet bereid is aan zijn verplichtingen te voldoen moet toezicht voelen, terwijl burgers en ondernemers die de regels willen naleven moeten worden ontzorgd.

  De Investeringsagenda kent de volgende werkgebieden:

  • Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven
  • Ontwikkeling van informatiegestuurde handhaving
  • Ontwikkeling van systematische managementinformatie voor sturing, verantwoording en effectmeting

  Haagse Beek is verantwoordelijk voor ontwikkeling, advisering en afstemming van procesaanpak, dynamisch reorganiseren, governance en de organisatie-inrichting door ondersteuning bij de uitwerking van inrichtingsprincipes en -keuzes tot op team en functieniveau voor een aantal organisatieonderdelen. Onderdeel daarvan is advies over formatieomvang en -inrichting, Functiegebouw Rijk en functiewaardering. De uitwerking is daarbij vastgelegd in Inrichtingsplannen en vervolgens O&F-rapporten.

  Gemeente Nijkerk

  Januari 2015 - maart 2018

  In het coalitieakkoord in Nijkerk is opgenomen dat de gemeente meer wil aansluiten bij initiatieven in de samenleving. Hieraan is een bezuinigingsdoelstelling verbonden die voor de helft bestaat uit een reductie op de ambtelijke organisatie. Wij begeleiden het verandertraject van de Gemeente Nijkerk. Hierbij is het invoeren van een andere manier van werken van de gemeente leidend: de gemeente die initiatief van burgers en instellingen centraal stelt en een faciliterende en ondersteunende rol speelt, in plaats van de klassieke bestuurlijke rol waarin voor de burger wordt bepaald wat goed is.

  Wij begeleidden de gemeente vanaf eind 2014 tot het einde van de raadsperiode in 2018. De volgende onderdelen maken deel uit van onze begeleiding:

  1. Het vanuit een adviseursrol met de gemeenteraad invullen van een andere besturingsstijl, onder meer waar het de omgang met de samenleving en de ambtelijke organisatie betreft, resulterend in 'samen aan zet'.
  2. Het vanuit een adviseursrol met het college benoemen van diens rol in het verandertraject en de besturingsstijl die daarbij past.
  3. Het vanuit een adviseursrol met directie benoemen van nieuwe werkwijzen en bezien van de daarbij passende organisatie-inrichting, met als uitgangspunt zelfsturing.
  4. Het vanuit een adviseursrol met medewerkers benoemen van suggesties om tot een andere manier van werken te komen die past bij de kleinere organisatie.
  5. Het vormgeven van de veranderingen in HRM beleid, onder meer voor het werken met zelfsturende team, maar ook mobiliteitsbeleid, loopbaanontwikkeling en het formaliseren van maatregelen.

  Resultaat in 2016:

  1. De gemeente werkt niet meer met managers, maar met zelfsturende teams.
  2. In combinatie met andere werkvormen en een interne klussenbank (50% mobiliteit) is de krimp opgevangen door vacatures intern in te vullen en gebruik te maken van natuurlijke uitstroom. Er is structureel een miljoen per jaar op personeelskosten bezuinigd op de ambtelijke organisatie.
  3. Er zijn zeer beperkt frictiekosten voor personeel dat de organisatie verlaat.
  4. Het bijbehorend P&O instrumentarium is ingericht.
  5. Raadsleden, samenleving en ambtelijke organisatie werken met volle overtuiging aan Samen aan zet, een nieuwe manier om de verhoudingen tussen deze gremia in te richten. In Nederland nog niet in deze omvang vertoond. Al het beïnvloedbare budget ligt in beginsel bij de samenleving.

  'Geen gemeente is tot nu toe zo ver gegaan in democratische vernieuwing als Nijkerk' - artikel in Vrij Nederland over nieuwe vormen van democratie

  We gaan ANDERS - website gemeente Nijkerk

  Gemeenteraad vraagt bewoners om inbreng - Samen aan zet in de lokale krant Stad Nijkerk

  Initiatiefvoorstel raadsleden als start van Samen aan zet

  Samen aan zet in Nijkerk: loslaten op een iets hoger niveau - artikel in Binnenlands Bestuur

  Arrondissementsparket Maastricht, hoofdofficier

  November 2007 - februari 2009

  Bij een cultuurveranderingstraject binnen het arrondissementsparket heeft Haagse Beek procesbegeleiding geboden. Het traject bestond uit het formuleren van de gewenste cultuur door management en medewerkers, het verrichten van een cultuurscan, en het opzetten en uitvoeren van een projectplan. We hebben verschillende bijeenkomsten met medewerkers voorbereid en begeleid, een organisatiebreed trainingstraject opgezet, elf werkgroepen ingericht, feedbacksessies georganiseerd, en specifieke begeleiding geboden aan afdelingen en management.

  Dienst Justitiële Inrichtingen, Concernstaf Uitvoeringsbeleid

  Mei 2010 - juni 2010

  Het organiseren van cultuurinterventies voor geneeskundigen in gevangenissen.

  Cogas

  September 2014 - januari 2016

  Haagse Beek begeleidde het middenmanagement tijdens een reorganisatie. Hierbij stond centraal op welke wijze de managers individuele aandacht kunnen geven aan medewerkers om hen te helpen in de transitie naar een nieuwe organisatie. Vervolgens zijn verschillende afdelingen begeleid tijdens teamdagen ten behoeve van het verbeteren van de onderlinge samenwerking in de transitie.

  Gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude

  Januari 2014 - december 2014

  Haagse Beek heeft de gemeentesecretarissen van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude geadviseerd bij het ontwikkelen, harmoniseren en implementeren van het HR-beleid en bijpassend HR-instrumentarium. Onder de verantwoordelijkheid van Haagse Beek is overleg gevoerd met de vakorganisaties in het GGO (Gemeenschappelijk Georganiseerd Overleg) van de vier gemeenten. Het betreft onder meer de harmonisatie van de lokale arbeidsvoorwaarden in combinatie met de invoering van de werkkostenregeling, de harmonisatie van de arbodienstverlening met in het verlengde daarvan de aanbesteding van ZZP-bedrijfsartsen en een nieuw systeem van de VNG (HR21) voor het beschrijven en waarderen van functies.

  De opdracht werd uitgevoerd vanuit Servicepunt71, het Shared Service Center van de vier gemeenten.

  Gemeente Leiden

  Januari 2014 - december 2014

  Haagse Beek heeft de gemeente Leiden begeleid in haar veranderproces. Er is beleid ontwikkeld dat het mogelijk maakt voor medewerkers om zich langs bepaalde groei- en loopbaanlijnen te ontwikkelen in de nieuwe organisatie. Het betreft de lijnen Leidinggeven, Project/programmamanagement, Adviseren & regisseren, Uitvoeren en Ondersteunen. Medewerkers die de organisatie verlieten, konden zich via het mobiliteitsbureau oriënteren op een volgende stap in hun loopbaan.

  Gemeente Medemblik

  Januari 2015 - juni 2015

  In het kader van tijd- en plaatsonafhankelijk werken wil de gemeente Medemblik inzetten op het bevorderen van een flexibele werkcultuur en het invoeren van arbeidstijdenmanagement. Haagse Beek heeft samen met de projectgroep deze nieuwe manier van werken ingevoerd. Onderdeel van het traject waren verschillende sessies met directie, management, teamleiders en medewerkers.

  Gemeente Oegstgeest

  Maart 2013 - augustus 2014

  Als onderdeel van de ontwikkeling naar een procesgestuurde organisatie heeft Haagse Beek een reorganisatie van de ambtelijke organisatie begeleid. Onderdeel van het traject was onder meer het aanstellen van een nieuw management en in afstemming met raadsleden zorgdragen voor het invoeren van de nieuwe werkwijze.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG), gemeente Castricum

  December 2012 - januari 2013

  Haagse Beek trad op als procesbegeleider bij de voorbereiding en uitvoering van een bijeenkomst over de samenwerking tussen de kernpartners van het CJG Castricum en zorgstructuren voor het onderwijs (primair en voortgezet). Tijdens de bijeenkomst was ook de wethouder Jeugd aanwezig. Gezamenlijk hebben de deelnemers een referentiekader bepaald voor de zorg voor jeugd en gezin en zijn de benodigde activiteiten in het kader van transitie jeugdzorg afgestemd.

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Maart 2012 - december 2012

  Haagse Beek heeft een dagdeel begeleid omtrent tijd- en plaatsonafhankelijk werken voor afdelingen van de Directie Bestuur, Democratie en Financiën, en Directie Arbeidszaken Publieke Sector. Op basis van foto's hebben de deelnemers hun associaties met deze manier van werken gedeeld. Dit leidde tot een discussie over frustraties, uitdagingen en leuke bijkomstigheden. De afdeling heeft gekeken naar bestaande afspraken omtrent overleggen, werkplekken, agenda's bijhouden, printen en het gebruik van tablets en deze waar nodig aangescherpt of onder de aandacht gebracht. Met het afdelingshoofd hebben de aanwezigen gesproken over diens beschikbaarheid en bereikbaarheid als leidinggevende.

  Reactie van de opdrachtgever:
  "Huub Brinkhof heeft eerst grondig geanalyseerd wat er echt speelt in onze organisatie. Daardoor was de dag goed afgestemd op de behoeften van ons team. We zijn echt op weg geholpen."

  Gemeente Hollands Kroon

  Januari 2013

  Voor medewerkers van de gemeente Hollands Kroon heeft Haagse Beek een aantal workshops verzorgd over het thema tijd- en plaatsonafhankelijk werken. We hebben het gehad over de essentie van deze manier van werken en de uitdagingen voor een afdeling en de gemeente als geheel. Met name hebben we stilgestaan bij functies die zich hier wellicht minder goed voor lenen en over de toekomst van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit verschillende afdelingen waren deelnemers aanwezig, wat leidde tot een gesprek met begrip voor de mogelijkheden en de uitdagingen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken in diverse functies.

  Inspectie van het Onderwijs, team Voortgezet Onderwijs Zuid

  September 2012 - november 2012

  Met de komst van een nieuwe manager hebben we gezamenlijk vastgesteld welke normen en waarden van belang zijn voor het behalen van de resultaatafspraken. De werkprocessen zijn op basis van casuïstiek tussen de verschillende functiegroepen afgestemd. Dit heeft geleid tot een groeiend gevoel van samenhang en collegialiteit binnen het team.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG), gemeente Bergen-NH

  Oktober 2012 - november 2012

  In de rol van procesbegeleider ondersteunde Haagse Beek de samenwerking tussen de kernpartners van het CJG Bergen. Na een evaluatie van de behaalde resultaten zijn de prioriteiten voor de komende periode vastgesteld.

  De opdrachtgever evalueerde:
  "Na een grondige analyse over wensen, doelen en verwachtingen heeft de adviseur van Haagse Beek ons team begeleid bij de doorontwikkeling van het CJG. Deze adviseur deed dat op een frisse, enthousiaste en prikkelende manier, waardoor de training actief en to-the-point was. Hij zorgde voor een sfeer waarin de deelnemers zich betrokken voelden en zeggenschap namen. De betreffende adviseur deed wat hij beloofde en stimuleerde de deelnemers ook om dit te doen. De onderlinge samenwerking binnen het CJG is hierdoor versterkt én de medewerkers hebben met elkaar kunnen bepalen waar zij de focus op willen leggen. Ik heb het traject als zeer waardevol ervaren, ter versteviging van de onderlinge samenwerking, maar zeker ook omdat ik er op vertrouw dat de afspraken doorwerken op de ouders en kinderen binnen onze gemeente. En, dat is waar het uiteindelijk om gaat! Ik gun meerdere CJG’s zo’n ervaring!”
  Klasina Nieuwmeijer, coördinator CJG Bergen-NH

  Sociale Dienst Drechtsteden, Hoofd Kwaliteit en Beleid

  Augustus 2011 - juni 2012

  Een team van de Sociale Dienst Drechtsteden, bestaande uit krachtige en ervaren professionals, stond voor de uitdaging om zich vanuit een inhoudelijke rol naar een adviesrol te ontwikkelen. Haagse Beek heeft begeleiding geboden op het gebied van teamontwikkeling. Er was aandacht voor de sterktes en zwaktes van de teamleden, het gebruiken van elkaars kwaliteiten, de onderlinge samenwerking, het invullen van een adviesrol en de 'civil society'. In dit traject waren de teamleden zelf 'in the lead' bij het opzetten van de bijeenkomsten.

  Internationaal Danstheater

  Juli 2010 - september 2011

  Haagse Beek heeft het managementteam en het productieteam van het Internationaal Danstheater begeleid bij een cultuuromslag na een reorganisatie ten behoeve van meer productiegericht werken.

  Dienst Justis, directie

  September 2009 - december 2012

  Haagse Beek werd gevraagd om te komen tot een onderzoekskader voor een organisatiebreed onderzoek. Samen met medewerkers en management is een analyse gemaakt van de organisatie, waarna we een aantal verbetervoorstellen hebben geformuleerd die zijn voorgelegd aan de directie. Het onderzoek vormde de basis voor het ambitiedocument ‘Vernieuwing Organisatie en Formatie Dienst Justis’. Naast de uitvoering van de deelonderzoeken heeft Haagse Beek als onderzoeksleider projectmedewerkers aangestuurd, overleg gevoerd met de medezeggenschap en afstemming gerealiseerd met intern en extern betrokkenen.

  Bij de implementatie vervulde Haagse Beek de rol van programmacoördinator. Dit betrof (inhoudelijke) begeleiding en advisering in 13 implementatieprojecten bij de uitwerking van inrichtingprincipes; ontwikkeling, begeleiding en uitvoeringscoördinatie van het dynamisch reorganisatietraject; advisering en coördinering bij het implementeren van het Functiegebouw Rijk; monitoring en beoordeling van de uitwerking van de implementatieprojecten;(rechtspositionele) voorlichting en interne en externe communicatie met de organisatie en departement. Daarnaast heeft Haagse Beek de plaatsingsadviescommissie begeleid en de HRM-adviseurs en de medezeggenschap gecoacht in het kader van rechtspositionele casuïstiek en de ARAR. Tijdens het implementatietraject vond regelmatig afstemming plaats met diverse betrokkenen en projectmedewerkers.

  Sint Antonius Ziekenhuis, Werkgroep

  Juni 2010 - juli 2010

  Begeleiden ludieke bijeenkomst samenwerking huisartsen en specialisten, circa 100 deelnemers.

  Reactie van een specialist:
  "De manier waarop de bijeenkomst is vormgegeven maakt dat ik eerder verleid wordt om deel te nemen aan discussie. En dat heeft voor mij en voor andere aanwezigen echt wat opgeleverd. Ik denk dat we een goede doorstart maken in de samenwerking tussen huisartsen en specialisten."

  Hulpmiddelencentrum Noord Oost Nederland, Directie

  Februari 2010 - juli 2010

  Het organiseren van cultuurinterventies voor klantgericht werken na een reorganisatie. Alle medewerkers hebben in een simulatie de nieuwe werkwijze geleerd.

  DC Klinieken Lairesse, Directie

  December 2006 - september 2008

  In dit zelfstandig medisch behandelcentrum zorgdragen voor professionalisering van medewerkers door middel van een trainingstraject met een centrale rol voor klantgericht werken.

  Regionale Ambulancevoorziening (RAV), Brabant Midden-West-Noord

  Januari 2011 - december 2012

  Haagse Beek heeft begeleid en geadviseerd bij de implementatie van het nieuwe meldkamersysteem en bijbehorende werkwijze voor alle medewerkers van (destijds nog) twee separate RAV's. Hierbij fungeerde Haagse Beek als projectleider en verantwoordelijke voor een goede afstemming tussen de Amerikaanse licentiehouder en betrokken partijen in de veiligheidsregio (politie, brandweer en ambulancevoorzieningen uit de regio's Brabant- Noord en Midden-West Brabant). Dit resulteerde in een gezamenlijk gedragen besluit voor de gehele overgang naar een nieuw meldkamersysteem en manier van werken.

  Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen, afdeling Control, afdelingshoofd

  Januari 2017

  Als gevolg van een reorganisatie worden de taken en rollen van de afdeling op verschillende plaatsen ondergebracht. Dit vraagt om een heroriëntatie op de nieuwe situatie: waar is de afdeling straks van, wat wil de afdeling bereiken en hoe kunnen de nieuwe taken het beste worden vormgegeven? Bij deze verandering speelt onzekerheid ook een rol. Er zullen medewerkers zijn die de afdeling gaan verlaten. Haagse Beek heeft een heidag begeleid waarin antwoord is gegeven op de genoemde vragen en waarbij ook besproken is hoe eenieder staat tegenover de veranderingen.

  We begonnen met een mix van vragen: over ieders typische manier van werken, wat energie geeft, de beoogde veranderingen en ieders gevoel daarbij. ervolgens schetsten we met elkaar de nieuwe situatie: wat gaat er veranderen, en wat betekent dat voor de ruimte die je hebt als afdeling om invulling te geven aan je rol? In groepen is antwoord gegeven op drie vragen:
  1. Waar zijn wij van? (missie)
  2. Hoe ziet onze afdeling er dan in een droomsituatie uit? (vision)
  3. Wat is cruciaal om onze afdeling écht goed te laten functioneren? (kritieke succesfactoren)

  De antwoorden zijn met elkaar besproken, waarna verdieping heeft plaatsgevonden met vervolgvragen. In een gesprek met één van de beleidsdirecties zijn de uitkomsten verder aangescherpt. In een buitenactiviteit is op een ontspannen manier en met een kwinkslag ingezoomd op de competenties die in de toekomst van belang zijn.

  De Zaansche Molen, bestuur

  Februari 2017 - maart 2018

  Vereniging De Zaansche Molen stelt zich ten doel om de molens in de Zaanstreek in stand te houden en hier belangstelling voor op te wekken. Door het zicht op verschillende werkzame molens is de naamsbekendheid van de Zaanse Molens groot. Dit zorgt per jaar voor circa 450.000 betalende bezoekers. Deze aantallen zullen waarschijnlijk toenemen. Wij hebben met het bestuur een visie ontwikkeld op de toekomst en bezien hoe activiteiten kunnen worden ondergebracht, onder meer met betrekking tot een gelieerde stichting die de exploitatie van de molens verzorgt. Vervolgens hebben wij een reorganisatieplan gemaakt en ondersteund bij de uitvoering hiervan.

  Gemeente Nijkerk, ontwikkelteam

  September 2016 - mei 2017

  Hoe richt je een training in voor zelfsturende teams in de gemeente Nijkerk? In ieder geval niet top down!

  Toen wij de offerteaanvraag uit Nijkerk onder ogen kregen stonden we voor een moeilijke opgave. De starttraining is verplicht voor alle zelfsturende teams in Nijkerk, maar ondertussen wil je hen niets opleggen! We hebben een werkwijze gevonden waarbij we twaalf modules aanbieden waar de teams uit kunnen kiezen op basis van hun individuele plan. Ze mochten ook kiezen in de trainer, in de leermethode en de locatie. En daarmee is de training eigenlijk direct begonnen. Want een maatwerktraining voor jezelf ontwikkelen is direct de eerste stap in je ontwikkeling!

  De modules betroffen onder meer de essentie van zelfsturing, resultaatgericht sturen, besluiten nemen, samenwerken, conflict hantering, feedback, van buiten naar binnen werken, vertrouwen, innovatie, ondernemerschap, financiën en HRM.

  De training is uitgevoerd voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Werkend vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht is stapsgewijs invulling aan zelfsturing gegeven.

  Zelfsturing biedt veel ruimte en kansen, maar het geeft in de praktijk ook de grilligheid weer die onderhuids in en tussen teams kan spelen. Er komt veel op mensen af. Met wie werk ik? Hoe prioriteer ik? Wie beslist in het team? En: hoe ver gaat mijn loyaliteit? Bij zelfsturing gaat het om het zoekproces naar de juiste balans: enerzijds autonomie, zelfoplossend vermogen en regelruimte voor teams om zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Anderzijds helderheid over structuur, besluitvormingsprocessen en conflicthantering.

  In onze beleving verschilt die balans per team en is ook de weg daar naartoe per team verschillend. Vanuit die invalshoek hebben wij dit traject opgezet en boden wij een aanpak die teams aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en hen zelf het maatwerk hiervoor liet inrichten.

  De trainingen ontvangen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

  Klik

  voor een kort filmpje over de resultaten.

  Bibliotheek Rotterdam, managementteam

  April 2016 - oktober 2016

  De teammanagers van de Bibliotheek Rotterdam ervaren dat zij steeds meer een integrale rol krijgen en van hen verwacht wordt medewerkers mee te nemen in diverse organisatieveranderingen. Het managementteam wil zich daarom verder ontwikkelen en reflecteren op het eigen handelen. Tijdens een aantal intervisiebijeenkomsten zijn de managers actief aan de slag gegaan met werkgerelateerde vraagstukken. De MT-leden zijn nu zelf in staat om te reflecteren op het eigen handelen door gebruik te maken van intervisiemethoden en deze met directe collega's toe te passen. In enkele aanvullende één-op-één gesprekken zijn door de procesbegeleider enkele coachingsmethodieken toegepast.

  ParkeerService

  Mei 2017 - juli 2017

  ParkeerService wil klantgerichter gaan werken. Daarvoor is het nodig dat de organisatie een andere inrichting krijgt, maar ook dat medewerkers op een andere manier gaan werken. ParkeerService heeft voor een veranderstrategie gekozen waarbij wordt geëxperimenteerd en middels pilots ervaring wordt opgedaan met de nieuwe manier van werken. Haagse Beek heeft deze pilots geëvalueerd. Deze evaluatie is tegelijkertijd een cultuurinterventie, omdat het bijdraagt aan het vormkrijgen van de nieuwe cultuur in de organisatie. Met de medewerkers is gesproken over waar ze tegenaanlopen en wat ze nodig hebben om hoogwaardige service te verlenen die past bij ParkeerService. Ook zijn ze uitgedaagd om naar hun eigen rol te kijken.

  Onderdeel van de organisatieverandering is een reductie in de formatie. Haagse Beek heeft in samenspraak met de ondernemingsraad een sociaal plan opgesteld om deze reductie te reguleren.

  Raad voor Rechtsbijstand, ondernemingsraad en bestuurder

  Maart 2018 - Heden

  Haagse Beek begeleidt de ondernemingsraad en bestuurder van de Raad voor Rechtsbijstand bij een huisvestingsvraagstuk.

  Belastingdienst Douane Schiphol Passagiers

  Januari 2015 - juni 2016

  Begeleiding van een ontwikkeltraject om de communicatie en samenwerking in de driehoek bestuurder-medezeggenschap-directie/middenmanagement te verbeteren. Na een intensief traject hebben de betrokken partijen meer inzicht gekregen in ieders rol en taken in de samenwerking, de wederzijdse knelpunten en de manier waarop deze knelpunten kunnen worden opgelost. Haagse Beek heeft vervolgens een aantal gesprekken georganiseerd tussen de WOR-bestuurder en onderdeelscommissie om een goede communicatie tussen beide te borgen en de ingezette koers vast te houden.

  Na de verkiezingen heeft een vernieuwde OC tijdens een startconferentie en training aandacht besteed aan de kennismaking tussen oude en nieuwe leden, het benutten van ieders kwaliteiten, het kiezen van een dagelijks bestuur en de inhoudelijke doelstellingen. In het bijzonder is de OC ingegaan op de doorontwikkeling van het proces van medezeggenschap.

  Koninklijke Bibliotheek

  Augustus 2017 - april 2018

  In 2017 is binnen de Koninklijke Bibliotheek de nieuwe afdeling Governance, Risk & Compliance gevormd. De medewerkers van GR&C komen vrijwel allemaal uit de eigen organisatie, maar krijgen relatief nieuwe taken, andere rollen en ook een andere positie binnen de nieuwe organisatiestructuur van de Koninklijke Bibliotheek. Om de medewerkers hier zo goed mogelijk op voor te bereiden en te begeleiden in hun nieuwe werkzaamheden, heeft Haagse Beek een expertsessies begeleid.

  Aanvullend heeft Haagse Beek ondersteuning en inhoudelijke begeleiding geboden om te komen tot een roadmap voor de afdeling GR&I. Deze roadmap bevat de missie en visie van de afdeling, evenals de hoofdonderwerpen en acties voor het komende jaar. Daarbij was in het bijzonder aandacht voor hoe GR&I de rollen van controleur en adviseur richting de sectoren van de KB zou kunnen invullen.

  Koninklijke Bibliotheek

  Juli 2018 - Heden

  Voor het werven van de juiste personen op de juiste plek én de doorontwikkeling van medewerkers op leidinggevende posities binnen de Koninklijke Bibliotheek neemt Haagse Beek diverse geschiktheids- en ontwikkelassessments af.

  Rotterdams Wijktheater

  November 2018 - Heden

  Het Rotterdams Wijktheater heeft de wens meer impact te hebben, door producties op een andere manier vorm te geven. Deze omslag heeft invloed op de rol van de regisseurs, de besturingsstructuur en ondersteunende functies. Om die reden is een organisatieontwikkelingstraject opgezet, dat begeleid wordt door Haagse Beek.

  Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

  December 2016 - december 2018

  In het Veiligheidshuis werken het Openbaar Ministerie, de politie, reclassering, de gemeente en zorginstellingen samen in het kader van ZSM en casusoverleggen.

  De opdracht was om met de ketenpartners (Politie, OM, NIFP, reclassering en zorginstellingen samen meer dan 12000 medewerkers in de regio) een landelijke proeftuin in te richten voor indicatiestelling van mensen met veelzijdige (GGZ) problematiek en een ingewikkelde justitiële achtergrond en gevaar voor hun omgeving. In de proeftuin is gewerkt met een systematiek waarmee het casusoverleg beter gevoed wordt met maatwerkadviezen vanuit een overleg waarin de ketenpartners vanuit een nieuwe organisatie-eenheid werken om een aanpak te formuleren die op maat is gemaakt voor beoordeling van individuele casuïstiek. Rol: opstellen en advisering over veranderprogramma en organisatorische inbedding inclusief ict aanpassingen, opzetten van de systematiek, coaching van betrokkenen, opstellen 0 meting, vervolgmetingen en eindrapportage over de effectiviteit van de methode en het verspreiden van de kennis op een landelijke conferentie met alle ketenpartners inclusief de ministeries van JenV en VWS.

  Rol: opstellen veranderprogramma, implementeren van de veranderingen middels een vooraf besproken strategie, begeleiden veranderprogramma, afstemming met ketenpartners waaronder Politie OM, NIFP, reclassering, inclusief bestuurlijk verantwoordelijken, ministerie JenV en VWS, opstellen voortgangsrapportages, twee tussenevaluaties en een landelijke eindevaluatie over resultaten en effecten van de proeftuin met advisering over de organisatiekundige inbedding voor de toekomst, verspreiding kennis over de uitkomsten in een conferentie met alle ketenpartners. Individuele coaching direct betrokkenen in de aanpak.

  Consortium van aannemers en techbedrijven

  December 2018 - Heden

  Innovatieadviseur voor inschrijving voor de vervanging van de kademuren in Amsterdam waarbij het accent ligt op de toepassing van innovatieve oplossingen voor vermindering van geluid, verhoging van productie en duurzaamheidsvereisten.

  Tensing

  April 2018 - december 2018

  Novagraaf

  Maart 2018 - juli 2018

  Olympia

  Oktober 2018 - januari 2019

  Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (CBJ)

  April 2017

  Voor het managementteam van de directie CBJ heeft Haagse Beek tijdens een heidag een gesprek over teamontwikkeling begeleid. Met het MT is stilgestaan bij het eigen functioneren en de onderlinge samenwerking: hoe gaan we met elkaar om, hoe vullen we elkaar aan en hoe halen we het beste in elkaar naar boven? Daarbij was in het bijzonder aandacht voor de kernkwaliteiten van de MT-leden.

  Raad voor de Kinderbescherming, Landelijke Staforganisatie en diverse regio's

  Mei 2017 - juni 2018

  De Raad voor de Kinderbescherming werkt sinds eind 2016 met zelfstandige resultaatverantwoordelijke teams, waarbij de teams zelfstandig regie voeren over inhoudelijke werkzaamheden en taken die voorheen aan de direct leidinggevende toebehoorden. De teams bevinden zich in een overgangsperiode en de nieuwe koers vergt aandacht van alle betrokkenen in de teams.

  Haagse Beek heeft diverse bijeenkomsten begeleid in het kader van zelforganisatie. Met medewerkers van de Landelijke Staforganisatie heeft Haagse Beek tijdens een aantal bijeenkomsten nagedacht over de wijze waarop het leiderschap belegd kan worden. Wat is een zinvolle manier van organiseren, kijkend naar de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, de uitdagingen binnen de organisatie en de partijen waarvoor dienstverlening wordt geleverd? Ook was er aandacht voor de fasen die een organisatie doorloopt om tot verandering te komen.

  Op regionaal niveau heeft Haagse Beek een aantal zelforganiserende teams begeleid. Aan de orde kwam het gemeenschappelijke werkkader, besluitvorming en samenwerking, verschillen in persoonlijkheden, rollen binnen het team en het bepalen en behalen van doelstellingen.

  CDA Partijbureau, HRM

  Juni 2016 - oktober 2018

  In het kader van de verkiezingen voor de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement heeft Haagse Beek ondersteuning geboden bij de selectieprocedure voor de kandidatenlijst. Haagse Beek heeft assessments voorbereid en afgenomen om het persoonlijkheidsprofiel en een aantal cruciale competenties in beeld te brengen. Onderdeel van de assessments was een praktijksimulatie met een inhoudelijke casus, die door Haagse Beek is opgesteld.

  Justitieel Complex Schiphol

  November 2018 - Heden

  De Poort van Schiphol vormt een publiek-private samenwerking voor het beheer van het Justitieel Complex Schiphol. Hierbinnen is een goede afstemming van belang tussen de gebruikers en de private partij die het facility management verzorgt. In dit kader begeleidt Haagse Beek periodiek bijeenkomsten op directieniveau om de onderlinge samenwerking te bespreken. Tevens begeleiden wij de onderliggende teams.

  Provincie Zuid-Holland

  September 2018 - januari 2019

  Haagse Beek heeft een rol vervuld als adviseur visieontwikkeling omtrent digitalisering. Onderdeel van het traject was advisering van de programmamanager en loco-secretaris over de innovatiestrategie, opstellen van een programma voor digitalisering bij de Provincie Zuid-Holland en begeleiding van diverse bijeenkomsten met onder andere de directie en het management, Statenleden en een expertpanel.

  Gemeente Waterland, managementteam

  Januari 2019 - Heden

  Haagse Beek heeft een managementdag begeleid voor de gemeente Waterland in het kader van de ontwikkeling die de organisatie doormaakt naar meer programmagericht werken. Het managementteam is begeleid in het maken van keuzes over de organisatiestructuur, de wijze van organisatiebreed overzicht houden en wat de volgende stappen zijn op weg naar zelforganisatie in een setting van (mogelijke) bestuurlijke samenwerking met naburige gemeenten. In een vervolgbijeenkomst is aandacht besteed aan het bepalen van de randvoorwaarden voor de samenstelling van teams en het prioriteren van activiteiten. Ook de eigen behoeften als domeinmanagers en strategisch team in deze doorontwikkeling kwamen aan bod.

  Gemeente Molenlanden

  November 2018 - Heden

  Recentelijk zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd in de gemeente Molenlanden. Na de herindeling is een start gemaakt met de ontwikkeling van zelforganiserende teams binnen de ambtelijke organisatie. In deze beginfase heeft de gemeente ervoor gekozen om interne trainers op te leiden die de teams handvatten kunnen geven over hoe zij op een effectieve manier tot een gedragen besluit kunnen komen. Haagse Beek heeft de module Besluitvorming ontwikkeld en uitgevoerd voor deze interne trainers.

  Servicepunt71

  Juni 2018 - Heden

  Middels de inzet van een senior HRM-adviseur biedt Haagse Beek ondersteuning aan de directie en het management van Servicepunt71. Onderdeel van de inzet is de ondersteuning van de directeur bij de doorontwikkeling van de organisatie, het vertalen van deze ontwikkeling in houding en gedrag, reguliere vragen rondom HRM, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, en de relatie met de medezeggenschap. Tevens wordt het management ondersteund bij ontwikkelingen op het gebied van ICT en facilitaire zaken.

  Aanvullend neemt de senior HRM-adviseur deel aan de plaatsingsadviescommissie (PAC) in het kader van de reorganisatie Interne Sturing binnen het Servicepunt71. Dit omvat het voorbereiden en voeren van gesprekken, het opstellen van het bezettingsplan en ondersteuning bij de besluitvorming rond voorgenomen plaatsing.

  Gemeente Lansingerland

  September 2017 - december 2018

  De gemeente Lansingerland is in 2017 gestart met een verandertraject gericht op het zijn van een toekomstbestendige organisatie. Ter versterking van dit traject heeft Haagse Beek zowel de griffie en het college als de ambtelijke organisatie geadviseerd en begeleiding geboden bij de uitvoering van het veranderproject "Structuur in de steigers". Aanvullend is gewerkt aan het verstevigen van de verbinding tussen programma, organisatie en B&W om voldoende inbreng te realiseren en draagvlak te creëren. Tevens was de adviseur sparringpartner richting de programmamanager.

  Gemeente Lansingerland

  December 2015 - februari 2016

  Voor de gemeente Lansingerland heeft Haagse Beek een impactanalyse gedaan in verband met druk op een drietal functies in het functiegebouw. Haagse Beek onderzocht of het huidige functiegebouw voldoende mogelijkheden biedt om de ontwikkelingen binnen en rondom de gemeente nu en voor de toekomst goed op te vangen. Daarbij was ook aandacht voor de mate van uitlegbaarheid van het huidige functiegebouw.

  Gemeente Bunschoten

  Augustus 2017 - maart 2018

  De gemeente Bunschoten bevindt zich in een overgang naar het werken met zelfsturende teams. Deze teams hebben een grotere mate van autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Om de ontwikkeling naar zelfsturing in goede banen te leiden zijn interne trainers aangesteld. Haagse Beek heeft op specifieke onderdelen de opleiding van de interne trainers verzorgd en een klck-off bijeenkomst voor alle medewerkers georganiseerd.

  Aanvullend is een sociaal team van de gemeente gecoacht. Daarbij was aandacht voor communicatie en patronen in het teamoverleg, de totstandkoming van besluiten, het uitwisselen van verwachtingen en resultaten, het proces van samenwerken en het beleggen van de taken en rol van de coördinator binnen het team.

  Gemeente Woensdrecht

  Augustus 2017 - mei 2018

  Voor de leidinggevenden binnen de gemeente Woerden heeft Haagse Beek een management development-traject ontwikkeld en uitgevoerd. De hernieuwde missie, visie en kernwaarden van de organisatie vormden de basis voor dit ontwikkeltraject. Middels een aantal modules zijn de leidinggevenden door ons gecoacht en begeleid in het reflecteren op hun eigen gedrag en dat binnen de groep en het werken vanuit de kernwaarden van de organisatie. Binnen de verschillende gremia zijn verwachtingen naar elkaar uitgesproken en gewenste (nieuwe) gedragingen benoemd. Het traject heeft de leidinggevenden geholpen om een goede start te maken, zowel persoonlijk, in hun team en met de hele organisatie.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht