Adviseurs

Dit zijn wij. Wij vullen elkaar aan, leren van elkaar en delen onze ervaringen. Wij zijn op zoek naar verbetering en werken nauw samen met adviseurs uit het veld die onze expertise waar nodig aanvullen. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Dries Douma

Organisatieadviseur; doctoraalstudie bestuurs- en organisatiewetenschappen

Met een achtergrond in de organisatiekunde werk ik met veel plezier bij Haagse Beek organisatieadvies. Ik vind er de ruimte om te leren van het werk en bovenal van de verschillende collega’s, én met mijn kennis en persoonlijkheid van waarde te zijn. In onze missie om organisaties mooier en beter te maken, nemen we de betrokkenheid van medewerkers als uitgangspunt bij de organisatieontwikkeling die wij voor onze opdrachtgevers begeleiden. Mijn aandacht en interesse gaat hierbij specifiek uit naar de HR-thema’s in dergelijke trajecten: mobiliteit, strategisch personeelsplanning, opleiding – datgene wat bijdraagt aan optimale en enthousiaste inzet van mensen in de organisatie. Ontwikkeling van mensen én organisaties gaat hand in hand. Voor Haagse Beek organisatieadvies zet ik me in als (interim) adviseur, projectleider en trainer.

Blogs van Dries Douma

Casussen van Dries Douma

  • Opdrachtgever
   Directie en medezeggenschap
   Periode
   September 2014 - april 2015
   Rol

   Voor de ANWB hebben wij een traject begeleid waarin we in nauwe samenspraak met de hoofddirecteur, het directieteam, de ondernemingsraad en de onderliggende onderdeelcommissies tot een nieuwe (en vernieuwende) structuur voor de medezeggenschap zijn gekomen. Aanleiding was een herziening van de besturingsstructuur.

   De structuur is tot stand gekomen aan de hand van gesprekken over uitgangspunten. Door te spreken over de wijze waarop men wil dat de medezeggenschap werkt binnen de organisatie, zijn we tot heldere en concrete afspraken gekomen. Deze afspraken vormen de basis, de uiteindelijk gekozen structuur is hieraan onderhavig. Het traject is afgesloten met een feestelijke interactieve middag in het bijzijn van alle bestuurders en medezeggenschapsleden binnen de organisatie.

  • Opdrachtgever
   Justitiële Jeugd Inrichting De Heuvelrug, ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2014 - juni 2015
   Rol

   Begeleiding en training van de ondernemingsraad, onder meer in een tweetal tweedaagses. In 2014 heeft de ondernemingsraad zich georiënteerd op de doelstellingen voor de komende periode en zich bezig gehouden met verschillende toekomstscenario’s. Ook is de positie van de ondernemingsraad als de andere JJI’s worden samengevoegd besproken en zijn we samen aan de slag gegaan met het Van Werk Naar Werk-beleid in relatie tot andere relevantie personeelsregelingen. In 2015 heeft dit een vervolg gekregen, waarbij de nadruk lag op het werk binnen de JJI richting de sluiting in 2016. Verschillende scenario's zijn besproken en we hebben nagedacht over de rol van de ondernemingsraad bij deze scenario's. De leden van de ondernemingsraad heeft op deze wijze stilgestaan bij de spannende tijd die voor hen ligt.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,4

  • Opdrachtgever
   Dienst Geestelijke Verzorging, ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2015 - december 2015
   Rol

   Begeleiding en training van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad geholpen bij terugkijken op de afgelopen periode en het benoemen van de lessen die daaruit getrokken kunnen worden. Vervolgens inhoudelijke speerpunten bepaald voor de komende tijd, waarvoor gezamenlijk een aanpak is bedacht. Daarnaast is met het gekeken naar de samenwerking binnen de ondernemingsraad. Door middel van teamanalyse, reflectie en onderlinge feedback zijn sterktes en valkuilen van een ieder benoemd en is met elkaar gesproken hoe dit ten goede kan worden ingezet.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,1

  • Opdrachtgever
   Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek, ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2010 - Heden
   Rol

   Training en begeleiding van de ondernemingsraad. De OR wordt begeleid sinds 2010, waarbij mede door verkiezingen in verschillende samenstelling actief. Begin dit jaar is de ondernemingsraad gestart in een nieuwe samenstelling. Wij hebben hebben een interactieve trainingsdag ingericht over de Wet op de ondernemingsraden en andere zaken die je moet weten als OR-lid, en zijn enkele weken later in een tweedaagse inhoudelijk en met het team aan de slag gegaan. Hierin heeft de OR doelen en kaders gesteld aangaande de onderwerpen die actueel zijn, en plannen gemaakt om deze als OR op te pakken. De samenstelling van de groep is inzichtelijk geworden aan de hand van een teamanalyse en een praktische groepsopdracht. Ten slotte is naar de interne werkwijze gekeken en zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de OR wil functioneren.
   In een aparte bijeenkomst hebben OR en WOR-bestuurder en een lid van het directieteam in een praktijksimulatie ervaren hoe het is om in een andere rol actief te zijn.
   Bij diverse bijeenkomsten is er een informeel overleg/gesprek geweest tussen OR en de WOR-bestuurder. Tijdens deze gesprekken wordt uitgewisseld hoe het proces zeggenschap-medezeggenschap verloopt en indien nodig aanvullende afspraken gemaakt. Ook vindt er uitwisseling plaats over toekomstige ontwikkelingen.

   Extra informatie

   Reactie (2016) van WOR-bestuurder na een informeel overleg over proces zeggenschap-medezeggenschap:
   Dit is iets wat we regelmatig moeten met elkaar moeten doen, vrijuit kunnen uitwisselen van visie en standpunten. Het is heel prettig omdat onder begeleiding van een adviseur te doen die ons ruimte geeft, maar ook prikkelt om tot gezamenlijkheid te komen.

   Reactie (2015) voorzitter na een tweedaagse:
   "De samenwerking met de begeleider is goed. Hij kent onze organisatie goed, weet wat er speelt, maar hij belicht de situatie met andere accenten. De afwisseling tijdens de training werkt verfrissend. Ik hoorde een OR-lid zeggen dat dit de eerste training is geweest waar hij niet in slaap is gevallen.

   Reacties (2014) op het evaluatieformulier na een andere tweedaagse:
   "Trainers (Huub en Dries) nodigen uit tot openheid en doordenken. Helpen ons zaken in nieuw licht zien. Compliment!" "Humor was goed, samenwerking goed en begeleiders vullen elkaar goed aan." "De trainers zijn open en scherp op elkaar. Leuk dat jullie ook open vertellen over gegeven feedback aan elkaar!" "Nuttig, praktisch veel gedaan en het heeft veel werk voor de komende periode opgeleverd. Super!"

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,4

  • Opdrachtgever
   Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2014 - september 2014
   Rol

   Na een introductiebijeenkomst ter kennismaking, welke voor de zomer plaatsvond, hebben we een tweedaagse van de ondernemingsraad van PI Heerhugowaard waarin de OR zich heeft georiënteerd op de ontwikkelingen binnen de PI en de rol die de medezeggenschap hierin kan en moet innemen. Met behulp van ontwikkelingskaarten hebben we gezamenlijk bepaald welke onderwerpen op dit moment spelen, hoe deze zich tot elkaar weerhouden en wat de hoogste prioriteit heeft. De meest urgente zaken zijn uitgewerkt in doelstellingen en een plan van aanpak. Verweven met de inhoud hebben we ingezoomd op het team, de interne werkwijze en de samenwerking met de bestuurder.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,5

  • Opdrachtgever
   Opleidingsinstituut, ondernemingsraad
   Periode
   Maart 2014
   Rol

   Training en begeleiding van de ondernemingsraad. Tijdens een tweedaagse heeft de ondernemingsraad zich georiënteerd op eigen doelstellingen in het kader van organisatiewijzigingen en hebben we het Van Werk naar Werk-beleid behandeld.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 9

  • Opdrachtgever
   Hoofdkantoor, ondernemingsraad
   Periode
   Mei 2013 - juli 2013
   Rol

   Begeleiding van de ondernemingsraad. In 2013 hebben we in samenwerking met diverse groepen medewerkers sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van en voor de DJI geanalyseerd, ter voorbereiding op volumekortingen als gevolg van het masterplan DJI. Vervolgens is een verdiepingsslag gemaakt. Hieruit ontstond een concreet beeld van de omgevingsvereisten voor het hoofdkantoor van de DJI en de wijze waarop het hoofdkantoor hieraan kan voldoen. In 2015 hebben we de ondernemingsraad geholpen met het analyseren van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, in relatie tot eerdere onderzoeken en plannen van aanpak die daarna zijn opgesteld.

  • Opdrachtgever
   Shared Service Centre, ondernemingsraad
   Periode
   Oktober 2014
   Rol

   De ondernemingsraad heeft onder onze begeleiding in een tweedaagse training een aantal stukken doorgenomen aangaande organisatiewijzigingen. De ondernemingsraad heeft vragen opgesteld en deze gesteld tijdens een gesprek met de bestuurder, waardoor de raad op strategisch/tactisch niveau meepraat. Tevens hebben de zittende en nieuwe OR-leden nader kennis met elkaar gemaakt en beter zicht gekregen op ieders kwaliteiten en valkuilen en is gesproken over de successen en de zichtbaarheid van de ondernemingsraad.

  • Opdrachtgever
   Ontwikkeling Strategie & Projecten
   Periode
   Januari 2013
   Rol

   Verzorgen workshops Het Nieuwe Werken (HNW). We hebben het gehad over de essentie van Het Nieuwe Werken en de uitdagingen voor een afdeling en de gemeente als geheel. We hebben met name stilgestaan bij functies die zich minder goed lenen voor HNW, denk aan de medewerkers in de buitendienst, en over de toekomst van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit verschillende afdelingen waren deelnemers aanwezig, wat leidde tot een gesprek met begrip voor de uitdagingen en mogelijkheden van HNW in diverse functies.

  • Opdrachtgever
   Gemeente Lingewaard, ondernemingsraad
   Periode
   Oktober 2014
   Rol

   Begeleiding van de ondernemingsraad in een tweedaagse. De ondernemingsraad heeft in deze bijeenkomst aan de hand van actuele ontwikkelingen gezamenlijk bepaald wat de doelstellingen zijn voor de komende tijd. Tevens is met elkaar gesproken over de effectiviteit van en afspraken binnen het team. Tijdens het laatste dagdeel is de bestuurder aangesloten, met wie de doelstellingen zijn gedeeld en de onderlinge samenwerking is besproken.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,1

  • Opdrachtgever
   Gemeente Nunspeet, ondernemingsraad
   Periode
   April 2014
   Rol

   We hebben een bijeenkomst van drie dagdelen begeleid, dat voor de ondernemingsraad diende als startpunt van een nieuwe zittingstermijn. We hebben hierin teruggekeken op de vorige periode en hieruit valkuilen en succesfactoren benoemd. We zijn aan de slag gegaan met het team, zodat de leden, zowel nieuw als reeds zittend, elkaar goed leren kennen en weten wat ze aan elkaar hebben. Inhoudelijk hebben we met name ingezoomd op de transities in het sociaal domein. Wat is van belang voor de OR en hoe moet het zich hierbij opstellen? Dit zijn vragen die we gezamenlijk beantwoord hebben door middel van een tijdpad met verschillende toetsmomenten en strategieën.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 7,9

  • Opdrachtgever
   Gemeente Maastricht, ondernemingsraad
   Periode
   April 2014
   Rol

   We hebben een eendaagse bijeenkomst begeleid over gemeentelijke samenwerking en de transities in het sociaal domein. We hebben actuele casuïstiek besproken en voor alle leden helder gemaakt hoe beide thema's in de praktijk vorm krijgen. In de tweede helft van de dag is de ondernemingsraad bezig geweest met visievorming en het bepalen van doelstellingen aangaande deze twee onderwerpen. Dit heeft geresulteerd in twee heldere plannen van aanpak voor de komende tijd.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,0

  • Opdrachtgever
   Gemeente Weesp, ondernemingsraad
   Periode
   April 2014 - juli 2016
   Rol

   We hebben na een eerste eendaagse bijeenkomst een vervolgbijeenkomst van twee dagen begeleid. Voor de OR is het van belang om de huidige effectiviteit van medezeggenschap te borgen en verder uit te breiden. Naast elkaar beter leren kennen door middel van teamanalyse, heeft de OR teruggekeken op de vorige zittingstermijn en hebben we gezamenlijk doelstellingen bepaald voor de komende periode. Hierbij hebben we met name ingezoomd op organisatiecultuur en de samenwerking met omliggende gemeenten, welke in de toekomst mogelijk wordt uitgebreid.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

  • Opdrachtgever
   Gemeente Winsum, ondernemingsraad
   Periode
   April 2014 - oktober 2014
   Rol

   We hebben een eendaagse bijeenkomst begeleid, dat voor de ondernemingsraad diende als startpunt van een nieuwe zittingstermijn. Naast elkaar beter leren kennen door middel van teamanalyse, heeft de OR teruggekeken op de vorige zittingstermijn en hebben we gezamenlijk doelstellingen bepaald voor de komende periode. De ondernemingsraad heeft een stevige basis gelegd voor alles wat op hen af zal komen in het kader van een mogelijke gemeentelijke herindeling in de regio. Onlangs volgde een terugkomdagdeel om de doelstellingen te bezien en aan te scherpen in het licht van de recente ontwikkelingen.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

  • Opdrachtgever
   Gemeente Voorst, ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2014 - Heden
   Rol

   Begeleiding en training van de ondernemingsraad op het gebied van inhoudelijke actuele thema's, onderlinge samenwerking en positionering. In het najaar van 2016 is nagedacht over de toekomst van medezeggenschap binnen gemeente Voorst, op basis waarvan begin 2017 in een interactieve bijeenkomst met medewerkers van de gemeente van gedachte is gewisseld. Na enige inleiding over trends binnen de medezeggenschap in Nederland en een bijdrage van twee gastsprekers, is door de medewerkers nagedacht over een nieuwe, toekomstbestendige vorm van medezeggenschap binnen de organisatie. Dit heeft geresulteerd in nieuw enthousiasme voor en betrokkenheid bij de ondernemingsraad.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

  • Opdrachtgever
   Gemeente Ouder-Amstel, ondernemingsraad
   Periode
   Augustus 2014 - december 2015
   Rol

   Begeleiding en advisering van de ondernemingsraad. Aan het eind van de zomer van 2014 is dit gestart met een driedaagse training om de ondernemingsraad op het gebied van theorie en praktijk in te wijden op het thema Shared Sevice Centrum. De voor- en nadelen van dergelijke gezamenlijke uitvoeringsorganisaties zijn uitgebreid aan bod gekomen. De ondernemingsraad heeft op basis hiervan doelstellingen uitgewerkt en plannen voor de komende periode. Verweven door het programma was er aandacht voor het samenwerking, door teamanalyse en enkele activiteiten. De driedaagse bijeenkomst werd door de OR-leden beoordeeld met een rapportcijfer 8,4.
   In de periode na de trainingsdag is de ondernemingsraad begeleid bij het proces richting de samenwerking DUO+.

   Extra informatie

   Onze gedachten over een Shared Service Centrum hebben we verwerkt in een artikel dat in september in OR informatie verscheen.

  • Opdrachtgever
   Gezamenlijke medezeggenschap van gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel
   Periode
   September 2015 - december 2015
   Rol

   De gemeenteraden van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel hebben donderdag 26 november de laatste officiële besluiten genomen voor de gedeeltelijke ambtelijke samenwerking in Duo+, een shared service organisatie. De medezeggenschap van deze drie gemeenten hebben in de periode voorafgaand aan dit besluit elkaar opgezocht en van gedachten gewisseld. In aanloop naar de komst van de nieuwe organisatie hebben wij de medezeggenschap van de drie gemeenten begeleid bij hun gesprekken aangaande de gevolgen voor de medezeggenschapsstructuur. In een tweetal bijeenkomsten, waarvan één in het bijzijn van de gemeentesecretarissen, is de gewenste medezeggenschapsstructuur voor de toekomst (1 januari 2016) bepaald en zijn acties benoemd om tot de nieuwe situatie te komen.

  • Opdrachtgever
   Servicepunt71
   Periode
   Maart 2013 - augustus 2014
   Rol

   Het uitvoeren van de reorganisatie van de ambtelijke organisatie als onderdeel van de organisatieontwikkeling naar een procesgestuurde organisatie. Onderdeel van deze reorganisatie was onder meer het aanstellen van nieuw management en het in afstemming met raadsleden zorgdragen voor het invoeren van een de nieuwe werkwijze.

  • Opdrachtgever
   Taakveld P&O
   Periode
   Mei 2016 - Heden
   Rol

   Vanuit een interne adviseursrol draagt Haagse Beek bij de gemeente Westland bij aan de doelstellingen van de organisatie omtrent mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers. Dit gebeurt door coördinatie en doorontwikkeling van de Westlandse School, het opleidingsinstituut van de gemeente, en het daaraan gelieerde mobiliteitscentrum "de TalentenCoach", dat loopbaanadvies en coachtrajecten voor medewerkers van de organisatie verzorgd. Middels het opzetten van een trainee-programma wordt daarnaast gewerkt aan verjonging van de organisatie en het binnenhalen van talent. Tevens treedt onze adviseur in deze rol binnen voornoemde thema's op als vraagbaak en partner van medewerkers én management.

  • Opdrachtgever
   PVT
   Periode
   Juni 2016
   Rol

   Training voor een startende personeelsvertegenwoordiging, gericht op elkaar leren kennen, samenwerken als team, rechten en plichten van de PVT en het bepalen van inhoudelijke doelstellingen.

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   September 2012 - oktober 2012
   Rol

   Competentietraining (voorbereidingsdag en tweedaagse) voor de voorzitters en ambtelijk secretarissen van de ondernemingsraad en onderdeelcommissies.

  • Opdrachtgever
   Universiteitsraad en faculteitsraden
   Periode
   Juni 2013 - september 2013
   Rol

   Begeleiding tweedaagse (Engelstalig). Aan bod kwam: elkaar leren kennen, evaluatie afgelopen periode, doelstelling voor nieuwe periode, bezien interne werkwijze, bespreken sterktes/zwaktes en samenwerking. Een aantal maanden later een dag georganiseerd met diverse workshops. Onderwerpen: formele verplichtingen, overtuigingskracht, maximaliseren van persoonlijke kracht, ervaringen van de voorzitter en groepsprocessen.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 7,6

  • Opdrachtgever
   Directie Bestuur, Democratie en Financiën, afdeling Bestuurlijke Inrichting en Democratie
   Periode
   December 2012
   Rol

   Begeleiden dagdeel omtrent Het Nieuwe Werken. Op basis van foto's hebben de deelnemers hun associaties met het nieuwe werken gedeeld. Dit leidde tot een discussie over frustraties, uitdagingen en leuke bijkomstigheden. De afdeling heeft gekeken naar bestaande afspraken omtrent overleggen, werkplekken, agenda's bijhouden, printen, gebruik van tablets en deze waar nodig aangescherpt of onder de aandacht gebracht. Ook het afdelingshoofd was aanwezig, waardoor tevens onderwerpen als bereikbaarheid en beschikbaarheid ter tafel kwamen.

  • Opdrachtgever
   pSG en departementale ondernemingsraad
   Periode
   Juli 2013 - juni 2016
   Rol

   In de medezeggenschap kun je competenties opdoen die je in je reguliere functie of via cursussen niet ontwikkelt. Doel van het project is om deze mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling gericht vorm te geven.

   In het project hebben medezeggenschapsleden de kans gekregen actief aan de slag te gaan met (het inzichtelijk maken van) hun competentieontwikkeling, door middel van instrumenten als een 360 graden feedback, een ontwikkelassessment en coaching.

   Meer dan 330 medezeggenschapsleden hebben het instrumentarium gebruikt. Daarnaast zijn ruim 250 leidinggevenden voorgelicht over de wijze waarop zij deze ontwikkeling kunnen bespreken én een plek kunnen geven in de reguliere P-cyclus. Ten slotte zijn leden van het Dagelijks Bestuur van de medezeggenschapsraden ondersteund bij de coördinerende en coachende rol die zij hierin kunnen spelen.

   Extra informatie

   Uitkomsten van het project zijn op aanvraag beschikbaar. U kunt contact opnemen met Dries Douma, d.douma@haagsebeek.nl.

   Zie ook dit filmpje over het project:

   Het A+O fonds Rijk publiceerde een tweetal nieuwsberichten over het project:

   Medezeggenschap waardevol voor je carrière - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 25-02-2015
   Rol leidinggevende bij ontwikkeling or-leden - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 14-10-2015

  • Opdrachtgever
   Plaatsvervangend Secretaris-Generaal en Departementale Ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2013 - juni 2013
   Rol

   Uitvoeren van een ministeriebreed vooronderzoek omtrent competentieontwikkeling in de medezeggenschap. Het onderzoek had als doel de kritieke factoren voor het welslagen van een in te richten competentiemanagementtraject voor de medezeggenschap te benoemen.

   Het eerste deel van het vooronderzoek bestond uit gesprekken met medezeggenschapsleden, hun leidinggevenden, p&o-functionarissen en leden van de directie bij verschillende uitvoeringsorganisaties en de Rechtspraak. Uit de ongeveer 80 gesprekken hebben wij een beeld gekregen van de problematiek en oplossingsmogelijkheden. Het tweede deel omvatte een online enquête voor alle medezeggenschapsleden binnen het ministerie en hun leidinggevenden. Hierin vroegen we naar de huidige situatie, de problematiek en de mening over onze oplossingsrichtingen.

   Dit leidde samen tot een helder rapport waarin aanbevelingen zijn gegeven voor de toekomst en het in te richten traject. Hierover is met diverse bestuurders en medezeggenschapsleden doorgepraat op een afsluitende bijeenkomst.

   Extra informatie

   Meer informatie, alsmede het rapport, is op aanvraag beschikbaar.

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2014 - Heden
   Rol

   Begeleiding van de ondernemingsraad. In 2014 is de ondernemingsraad van MTB bijeengekomen als startpunt van een nieuwe zittingsperiode. De oude en nieuwe leden hebben elkaar (beter) leren kennen, er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking en inhoudelijke doelstellingen zijn benoemd. Tevens is een deel van het dagelijks bestuur herkozen en zijn de commissies opnieuw ingedeeld. Afsluitend is bezien wie wat de komende periode gaat doen om de inhoudelijke doelstellingen te bereiken. In 2015 is de ondernemingsraad begeleid bij de inhoudelijke uitdagingen in het kader van organisatiewijzigingen. Een jaar later is de (wederom) vernieuwde ondernemingsraad begeleid in het vormen van een nieuwe visie/werkwijze en bij het bepalen van doelstellingen voor het komende jaar.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3

  • Opdrachtgever
   Georganiseerd Overleg
   Periode
   Juni 2015 - december 2015
   Rol

   Begeleiden en adviseren Georganiseerd Overleg bij totstandkoming van sociaal statuut. Hierbij als partner optredend van zowel de werknemersdelegatie als de werkgever. Er werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de samenhang van de nieuwe afspraken met reeds bestaande afspraken in de organisatie en de rechtspositionele regelingen vanuit CAR-UWO en het ambtenarenrecht. Na enkele goede overleggen is er een akkoord gesloten en het sociaal statuut vastgesteld.

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2010 - december 2012
   Rol

   Training en begeleiding van de ondernemingsraad. De laatste bijeenkomst richtte zich met name op organisatiecultuur. Alle OR-leden hebben hun beeld van de organisatie getekend, waarna er een vruchtbare discussie op gang kwam over de goede en slechte aspecten van de cultuur binnen de Onderwijsinspectie. We hebben stilgestaan bij het creëren van betrokkenheid binnen de organisatie en succesfactoren voor een cultuuromslag benoemd. De uitkomsten zijn aan het eind van de dag besproken met de bestuurder.

  • Opdrachtgever
   PVT
   Periode
   Mei 2016
   Rol

   Training voor een startende personeelsvertegenwoordiging, gericht op elkaar leren kennen, samenwerken als team, rechten en plichten van de PVT en het bepalen van inhoudelijke doelstellingen.

  • Opdrachtgever
   Dienstverleningsorganisatie OM, ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2015
   Rol

   Met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad is een teammiddag samengesteld, om in te zoomen op de sterke en zwakke punten van het team en de krachten en valkuilen van de verschillende OR-leden. Met behulp van de Belbin-teamrollen test is een overzicht van het team gemaakt en besproken. Door middel van onderlinge feedback waarna elk OR-lid een kernkwadrant van zichzelf heeft gemaakt, hebben de OR-leden meer inzicht gekregen hoe ze elkaar in hun kracht kunnen zetten en aanspreken wanneer iets mis gaat. De OR-leden hebben elkaar beter leren kennen en inzicht gekregen in eigen ontwikkelmogelijkheden.

  • Opdrachtgever
   Open inschrijving
   Periode
   November 2013
   Rol

   In een workshopvorm een game gespeeld met diverse geïnteresseerden. Thema van de workshop was: sturen in een hectische omgeving. Middels de game wordt inzichtelijk welke keuzes een manager kan maken in verschillende fases van een organisatieveranderingsproces.

  • Opdrachtgever
   Landelijke Staforganisatie, ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2015
   Rol

   Begeleiding van een tweedaagse waarin middels de cirkel van invloed en betrokkenheid actuele onderwerpen zijn geïnventariseerd en is bepaald wat prioritair is voor de komende periode. Er is met name gesproken over de visie van de ondernemingsraad op de rol en toekomst van de staforganisatie binnen het geheel van de Raad voor de Kinderbescherming. Voor de prioriteiten zijn praktische plannen van aanpak opgesteld. Tevens zijn nieuwe ideeën bedacht voor de communicatie richting de achterban. Deze zijn door de ondernemingsraad met veel plezier opgepakt, met enthousiaste reacties binnen de organisatie tot gevolg.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,7

  • Opdrachtgever
   Rechtbank Limburg, ondernemingsraad
   Periode
   Oktober 2014 - december 2014
   Rol

   Na een eerste bijeenkomst dat door de ondernemingsraad belegd was als overleg om spoedig te kunnen reageren op recente ontwikkelingen, heeft een trainingsdag plaatsgevonden. Tijdens deze trainingsdag heeft de ondernemingsraad plannen gemaakt hoe om te gaan met twee actuele ontwikkelingen. Daarnaast zijn de interne afspraken bezien, waardoor de ondernemingsraad haar doelen en werkwijzen voor de komende periode helder heeft.

   Naast deze interne bijeenkomsten van de ondernemingsraad hebben we een tweetal medewerkerssessies begeleidt, op basis waarvan de OR een advies heeft geschreven over de ontwikkelingen.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3

  • Opdrachtgever
   Handboekbeheergroep
   Periode
   November 2013 - februari 2014
   Rol

   Het begeleiden van de handboekbeheergroep in hun zoektocht naar effectievere werkwijzen ten aanzien van het handboek. We hebben gebruik gemaakt van verschillende instrumenten uit de Lean-methodiek, wat resulteerde in concrete verbeterpunten voor de korte termijn en een helder ideaalbeeld voor de toekomst.

   De drie reclasseringsorganisaties (3RO), te weten Reclassering Nederland, SVG Verslavingsreclassering en het Leger des Heils, hebben gezamenlijk één handboek. In dit handboek staan werkinstructies beschreven. Het handboek is toegankelijk voor al het personeel en dient als een naslagwerk voor de uitvoerende werkzaamheden van het personeel.

   De handboekbeheergroep is verantwoordelijk voor het bijhouden van het handboek. Naar aanleiding van nieuw of gewijzigd beleid, is het mogelijk dat werkprocessen en -instructies ook wijzigen. Omdat het handboek als naslagwerk wordt gebruikt is het zaak deze zo actueel mogelijk te houden. De tijd tussen een definitieve beleidswijziging en een update van het handboek, moet derhalve zo kort mogelijk zijn.

   Gedurende het traject hebben we gezamenlijk met de betrokkenen het proces van beleid tot instructietekst in het handboek op diverse manieren en zo gedetailleerd mogelijk uitgewerkt. Dit hebben we o.a. gedaan middels een waardestroomanalyse. Met dit instrument wordt zichtbaar waar verspillingen zoals wachttijd of fouten zich in een proces bevinden.

   Het uitwerken van het proces leidde tot een aantal opmerkelijke inzichten. Hieruit is, na afstemming met andere betrokkenen, gezamenlijk geconcludeerd dat de huidige werkwijze drastisch moet worden herzien. Het samen nadenken over (proces)verbetering heeft een geheel nieuwe manier van denken over het informeren van medewerkers opgeleverd.