Adviseurs

Dit zijn wij. U kunt ons benaderen voor een knellend probleem, een ambitie, of vanuit een ongedefinieerd gevoel van urgentie. In onze analyse en aanpak benutten wij de brede verscheidenheid van ons team en kijken we over domeinen heen. Duurzame verandering is voor ons het uitgangspunt. Wij zijn resultaatgericht en gaan tot het maximale om zaken in praktijk werkend te krijgen, samen met circa 60 associates die aan ons zijn verbonden. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Gé Jenniskens

Organisatieadviseur; personeel & arbeid, diverse trainingen/opleidingen

Mijn ervaring als adviseur heb ik het eerste decennium van mijn loopbaan opgedaan als HRM-adviseur. Eerst bij de Luchtmacht en later bij de provincie Flevoland. Sinds 2005 heb ik gewerkt voor diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties en dat doe ik nu nog steeds met veel plezier. Ik houd me bezig met organisatieveranderings-, vernieuwings- en mobilteitsvraagstukken, de laatste jaren met name in O&F-trajecten. Door de rijkdom aan contacten en opdrachtgevers binnen de overheid, is dit bureau voor mij een verfrissende plek om te werken.

Projecten van Gé Jenniskens

organisatie
opdrachtgever

Dienst ICT Uitvoering (DICTU), ondernemingsraad

November 2014 - augustus 2018

Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad. Hierbij was bijzondere aandacht voor de organisatieveranderingen zoals de reorganisatie van 2015 en het veranderprogramma DICTU 2021.

Tijdens de reorganisatie ondersteunden we de OR onder andere bij het voorbereiden en begeleiden van een drietal achterbanbijeenkomsten met medewerkers. Met elkaar is uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de organisatieverandering en welke maatregelen er nodig zijn om de gevraagde werkzaamheden zo optimaal te kunnen blijven doen.

Tevens hielpen we de OR bij het bepalen van hun positie en rol in de veranderopgave van DICTU 2021 en begeleidden we een informeel gesprek met het directieteam.

Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

Directie

Januari 2009 - december 2013

Beleidsvoorbereiding en implementatie van het ambitiedocument ‘Vernieuwing Organisatie en Formatie van de Dienst Justis’.

In deze rol verantwoordelijk voor taken als: organisatie- en procesanalyse, bezien werkprocessen, ontwikkeling, advisering en afstemming van verbetervoorstellen met inhoudsmensen, directie, middenmanagement en medezeggenschap, (inhoudelijke) begeleiding van de implementatieprojecten bij de uitwerking van de inrichtingsprincipes en -keuzes tot op afdeling, team en functieniveau, de ontwikkeling, begeleiding en uitvoeringscoördinatie van dynamische reorganiseren, advisering en coördinatie van de implementatie van Functiegebouw Rijk, beoordeling van werkpakketten, bezien van de ‘was-wordt’ lijst, (rechtspositionele) voorlichting en interne en externe communicatie met de organisatie en departement, advisering en coaching HRM-adviseurs en medezeggenschap, advisering individuele rechtspositionele casuïstiek en begeleiding plaatsingsadviescommissie.

Directie

Januari 2009 - december 2013

Programmacoördinatie en -management van 11 implementatieprojecten. Actief met de afstemming met en advisering van het directieteam, de departementsleiding, de ondernemingsraad en het departementaal georganiseerd overleg, de coaching van de inhoudelijke projectleiders en de interne communicatie.

Directie

Januari 2009 - december 2013

Opstellen notitie loopbaanbeleid en mobiliteitsbeleid en uitvoering hiervan binnen de organisatie. Begeleiding HRM-adviseurs bij individuele casuïstiek.

Algemene Inspectiedienst en Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Januari 2007 - december 2009

Analyse van werkprocessen en beleidsvoorbereiding t.b.v. het organisatieontwikkelingstraject ‘de Andere Algemene Inspectiedienst (AID)’ en aansluitend actief in de volledige integratie van AID, Plantenziektenkundige Dienst en de Voedsel en Waren Autoriteit met 500 fte taakstelling (oorspronkelijk 2500 fte).

Taken waren o.a.: regievoering en schrijver van het organisatiebesluit ‘de Andere AID’ en ontwikkeling en schrijver van het fusieplan ‘kaderbesluit nieuwe VWA’, advisering en afstemming met inhoudsmensen, middenmanagement en directie van het agentschap en het departement over organisatie-inrichtingsprincipes en -keuzes op strategisch en tactisch niveau, bepaling werkpakketten en O&F. Mede ontwikkelen van de reorganisatieaanpak op basis van dynamisch reorganiseren. Begeleiden O&F-traject.

Directie

Januari 2007 - december 2009

Verantwoordelijk voor het opstellen van de strategische HRM-notitie en de nota mobiliteitsbeleid voor de AID en de fusie/afslanking van de drie agentschappen. Daarnaast actief met de coaching van HRM-adviseurs en de ontwikkeling van een cyclische aanpak voor de strategische personeelsplanning.

Stafbureau Vliegbasis Eindhoven

Januari 1995 - december 2000

Als personeelsconsulent (200 personeelsleden) actief met advisering en ondersteuning op alle HRM gebieden. Daarnaast veel aandacht besteed aan begeleiding bij de verwerking van de herculesramp en bij diverse organisatie- en cultuurveranderingen, o.a. de decentralisatie van diverse P&O-taken en bevoegdheden.

Stafbureau Vliegbasis Eindhoven

Januari 1995 - december 2000

Verantwoordelijk voor de oprichting en het operationeel management van een stafbureau voor een unit met als klant Eindhoven Airport.

Koninklijke Luchtmacht

Januari 1995 - december 2000

Het adviseren en ondersteunen van het lijnmanagement over de veranderkundige aanpak ten behoeve van verbeterd economisch beheer (invoering P&C organisatie) en integrale kwaliteitszorg (invoering INK).

Algemene Bestuursdienst (ABD), ondernemingsraad

November 2017

De nieuwe OR wil een vernieuwde, actieve invulling geven aan de medezeggenschap. Tijdens een tweedaagse training hebben we gekeken hoe de OR zich kan ontwikkelen tot een goede gesprekspartner op het strategische niveau van de organisatie, zowel voor de achterban als de bestuurder. De OR-leden hebben hun ambities met elkaar gedeeld en concrete speerpunten voor de komende zittingstermijn benoemd.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), ondernemingsraad

Maart 2017 - september 2018

Begeleiding van diverse trainingen voor de ondernemingsraad. In 2018 was sprake van een op handen zijnde reorganisatie. De OR wilde zich hier goed op voorbereiden, om tijdens de organisatieveranderingen de rol van medezeggenschap zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Na een grondige analyse van de plannen van de directie heeft de OR zich beraadt op een plan van aanpak. Tijdens de training vond tevens een informeel gesprek met de WOR-bestuurder plaats.

Koninklijke Bibliotheek, ondernemingsraad

Januari 2017 - mei 2017

De ondernemingsraad van de Koninklijke Bibliotheek is gevraagd om te reageren op een voorgenomen besluit, opgesteld door de bestuurder. Haagse Beek heeft de OR geadviseerd over de organisatiekundige elementen van de aanvraag. Op basis van het advies van de OR heeft de bestuurder het definitieve organisatiebesluit genomen. Dit betekent onder meer dat medewerkers in de nieuwe organisatie-inrichting worden geplaatst. De OR heeft Haagse Beek voorgedragen om namens de OR deel te nemen aan de plaatsingsadviescommissie (PAC).

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht