Adviseurs

Dit zijn wij. U kunt ons benaderen voor een knellend probleem, een ambitie, of vanuit een ongedefinieerd gevoel van urgentie. In onze analyse en aanpak benutten wij de brede verscheidenheid van ons team en kijken we over domeinen heen. Duurzame verandering is voor het uitgangspunt. Wij zijn resultaatgericht en gaan tot het maximale om zaken in praktijk werkend te krijgen. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Huub Brinkhof

Organisatieadviseur (Management consulting Erasmus+); coach (NOBCO), NJI- transitie jeugdzorg, SIOO Bedrijfskunde, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Na enkele jaren in de jeugdzorg en tien jaar voor de Raad voor de Kinderbescherming heb ik mij bij Haagse Beek aangesloten. Ik heb daar geen moment over getwijfeld. Ik richt mij op cultuurveranderingstrajecten en samenwerkingsverbanden, het verzorgen van trainingen, intervisie, creatief denken en coaching. Daarnaast verzorg ik trajecten op het gebied van (doorontwikkeling) zelfsturende organisatie of zelforganiserende teams, loopbaanstimulering, competentiemanagement en bespreekbaar maken van lastige onderwerpen op de werkvloer. Bij Haagse Beek organisatieadvies zet ik mijn expertise in op verschillende plekken, van uitvoeringsniveau tot topambtenaar, van Rijk tot gemeentelijke overheid. En overal waar ik kom, heb ik te maken met professionals, mensen die om verschillende redenen betrokken zijn en een verhaal te vertellen hebben. Als ik daar naar luister vind ik de kern van wat er speelt, het goede gesprek bevordert de weg naar oplossingen. Door kritische vragen te stellen maak ik het de klant niet altijd makkelijk, maar vinden we wel de oplossingen die nodig zijn om echt verder te komen. Daarom doe ik dit werk met plezier.

Blogs van Huub Brinkhof

Casussen van Huub Brinkhof

  • Opdrachtgever
   Human Talent Consultants
   Periode
   November 2010 - januari 2011
   Rol

   Verzorgen trainingstraject voor managers van de gemeente Arnhem. Inhoudelijk richtte dit traject zich op loopbaanstimulering.

  • Opdrachtgever
   Logicx mobiliteit en vervoer, ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2010 - oktober 2014
   Rol

   Training en begeleiding van ondernemingsraad. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de OR de resultaten van afgelopen periode bezien en vastgesteld welke inzet effectief is en waarin het anders kan. Verder zijn de doelstellingen voor de komende twee jaar (2014-2016) vastgesteld.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,4

  • Opdrachtgever
   Belasting Dienst Douane Nederland en ondernemingsraad Belastingdienst
   Periode
   Januari 2015 - december 2015
   Rol

   Ontwerpen van ontwikkeltraject ten behoeve van het optimaliseren van de samenwerking en communicatie in de driehoek directie-medezeggenschap-middenkader. De begeleiders hebben aan de hand van verschillende interventies (bijeenkomsten, gesprekken in groepen en 1-op-1, coaching, mediation, mini-conferenties) de betrokkenen uit de driehoek nader tot elkaar weten te brengen met uiteindelijk een aantal procesafspraken die de samenwerking en communicatie bevorderen en borgen.

   Extra informatie

   Reactie van een deelnemer:
   'De begeleiders hebben ons met een kritische blik, transparante houding en onpartijdigheid laten zien dat er juist verbinding mogelijk is en dat verbetering begint bij jezelf. We hebben geleerd het verleden meer los te laten en gezamenlijk te kijken naar de toekomst.'

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   Mei 2010 - november 2010
   Rol

   Advisering gedurende reorganisatie.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Juni 2011 - april 2013
   Rol

   Verzorgen klantgerichtheidstraject, training en individuele coaching.

   Extra informatie

   Deelnemers over dit traject:
   "Huub Brinkhof weet wat er in ons bedrijf speelt. Hij weet wat er nodig is en is in staat om mij en mijn collega's op een constructieve manier te confronteren met onze leerpunten. Maar hij doet op zo'n manier dat je er zin in krijgt om aan jezelf te werken!"

   Deelnemer aan coachingstraject:
   "Bij Huub voelde ik me snel vertrouwd om te zeggen waar het bij mij omgaat. Hij luistert goed en de coaching heeft mij geholpen bij het vinden van structuur en een oplossing voor mijn vraagstukken."

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   September 2014 - januari 2016
   Rol

   Haagse Beek begeleidde het middenmanagement in een reorganisatie. Hierbij stond centraal op welke wijze de managers medewerkers individueel kunnen helpen in hun transitie naar een nieuwe organisatie. In navolging hierop zijn voor verschillende afdelingen teamdagen begeleid ten behoeve van onderlinge samenwerking in de transitie.

  • Opdrachtgever
   COGAS
   Periode
   Januari 2015 - december 2016
   Rol

   Onze coach is ingezet bij het ondersteunen en begeleiden van medewerkers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en werkgerelateerde vragen. Aan de hand van het T-GROW model is in een reeks gesprekken gewerkt aan persoonlijke doelstellingen en een nieuw perspectief de mogelijkheden die medewerkers hierin zelf hebben.

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   Maart 2015 - Heden
   Rol

   Begeleiding van de ondernemingsraad door middel van periodieke trainingsdagen. In de eerste bijeenkomst heeft de ondernemingsraad zich verdiept in de kaders zoals de Wet op de ondernemingsraden en de ontwikkelingen die in de organisatie gaande zijn. Tevens is de teamsamenwerking aan bod gekomen. Een tweede bijeenkomst is gepland waarin gekeken wordt waar de ondernemingsraad nu staat met betrekking tot eigen doelstellingen. Ook een gesprek met de bestuurder maakt onderdeel uit van de trainingsdag.

  • Opdrachtgever
   Sectordirectie Forensische Zorg, groepsondernemingsraad
   Periode
   Maart 2013 - juni 2013
   Rol

   Begeleiding van de groepsondernemingsraad met het oog op Masterplan DJI.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,3

  • Opdrachtgever
   Shared Service Centre I, ondernemingsraad
   Periode
   Maart 2010 - juni 2010
   Rol

   Advisering gedurende reorganisatietraject.

  • Opdrachtgever
   Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte, ondernemingsraad
   Periode
   November 2011 - november 2016
   Rol

   Begeleiding tweedaagse bijeenkomst.

  • Opdrachtgever
   PI Veenhuizen, ondernemingsraad
   Periode
   Februari 2015 - Heden
   Rol

   Begeleiding van de ondernemingsraad. Begin 2015 heeft een tweedaagse plaatsgevonden waarin we de ondernemingsraad hebben begeleid bij de effectieve uitvoering van hun rol ten aanzien van de ontwikkelingen in de penitentiaire inrichting, zoals de komst van Noorse gedetineerden.

  • Opdrachtgever
   Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht, ondernemingsraad
   Periode
   December 2011 - maart 2012
   Rol

   Begeleiding tweedaagse bijeenkomst en vervolgdag OR FPC Veldzicht.

  • Opdrachtgever
   Penitentaire Inrichting Veenhuizen, ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2011 - april 2012
   Rol

   Training en begeleiding van de ondernemingsraad.

  • Opdrachtgever
   Centrale ondernemingsraad, commissie bedrijfsvoering en financiën
   Periode
   November 2012
   Rol

   Begeleiding tweedaagse bijeenkomst.

  • Opdrachtgever
   Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht, ondernemingsraad
   Periode
   Februari 2013 - Heden
   Rol

   Training en begeleiding van de ondernemingsraad. Naast diverse trainingsdagen begeleiden we de ondernemingsraad expertmatig bij adviesaanvragen en andere aangelegenheden. In 2014 hebben we bijvoorbeeld sessies tussen de ondernemingsraad en het middenkader ontwikkeld en begeleid, welke georganiseerd zijn ten behoeve van de beleidsvorming van de organisatie en het draagvlak van de gemaakte keuzes.

   Extra informatie

   Gemiddeld rapportcijfer deelnemersevaluatie van trainingen: 8,4

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   September 2014
   Rol

   Begeleiden van workshop gericht op competentieontwikkeling van medewerkers actief in de medezeggenschap. Hierin werd het team geanalyseerd op basis van kwaliteiten van de OR-leden en is gesproken over de manier waarop het medezeggenschapswerk wordt uitgevoerd en de plaats die dit heeft of kan hebben in reguliere functioneringsgesprekken.

  • Opdrachtgever
   Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2014 - september 2014
   Rol

   Na een introductiebijeenkomst ter kennismaking, welke voor de zomer plaatsvond, hebben we een tweedaagse van de ondernemingsraad van PI Heerhugowaard waarin de OR zich heeft georiënteerd op de ontwikkelingen binnen de PI en de rol die de medezeggenschap hierin kan en moet innemen. Met behulp van ontwikkelingskaarten hebben we gezamenlijk bepaald welke onderwerpen op dit moment spelen, hoe deze zich tot elkaar weerhouden en wat de hoogste prioriteit heeft. De meest urgente zaken zijn uitgewerkt in doelstellingen en een plan van aanpak. Verweven met de inhoud hebben we ingezoomd op het team, de interne werkwijze en de samenwerking met de bestuurder.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,5

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad PI Ter Apel
   Periode
   Januari 2016 - Heden
   Rol

   Ontwikkelen en begeleiden cursus voor de OR. De PI heeft sinds eind 2015 een nieuwe (WOR-)bestuurder/directeur en de OR heeft als programmaonderdeel een informeel gesprek met de bestuurder belegd. In dit gesprek is openlijk besproken welke ontwikkelingen er gaande zijn binnen DJI en daar buiten, de wederzijdse verhoudingen OR-bestuurder zijn aan de orde geweest en enkele procesafspraken zijn met elkaar vastgelegd.
   Daarnaast heeft de OR een eigen routeboek uitgewerkt waarin doelstellingen concreet zijn uitgewerkt in actiepunten voor elke commissie.

   Extra informatie

   Uit de evaluatie van deelnemers:
   'De begeleider is heel goed in staat om aan te sluiten bij ieders denkniveau en geeft ook op dat niveau feedback en nuttige handvatten. Dit alles in een prettige, veilige en humorvolle sfeer'.

  • Opdrachtgever
   Penitentaire Inrichting Ter Apel, ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2011 - december 2012
   Rol

   Training en begeleiding van de ondernemingsraad.

  • Opdrachtgever
   Shared Service Centre, ondernemingsraad
   Periode
   Oktober 2014
   Rol

   De ondernemingsraad heeft onder onze begeleiding in een tweedaagse training een aantal stukken doorgenomen aangaande organisatiewijzigingen. De ondernemingsraad heeft vragen opgesteld en deze gesteld tijdens een gesprek met de bestuurder, waardoor de raad op strategisch/tactisch niveau meepraat. Tevens hebben de zittende en nieuwe OR-leden nader kennis met elkaar gemaakt en beter zicht gekregen op ieders kwaliteiten en valkuilen en is gesproken over de successen en de zichtbaarheid van de ondernemingsraad.

  • Opdrachtgever
   Hoofdkantoor, ondernemingsraad
   Periode
   Mei 2013 - juli 2013
   Rol

   Begeleiding van de ondernemingsraad. In 2013 hebben we in samenwerking met diverse groepen medewerkers sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van en voor de DJI geanalyseerd, ter voorbereiding op volumekortingen als gevolg van het masterplan DJI. Vervolgens is een verdiepingsslag gemaakt. Hieruit ontstond een concreet beeld van de omgevingsvereisten voor het hoofdkantoor van de DJI en de wijze waarop het hoofdkantoor hieraan kan voldoen. In 2015 hebben we de ondernemingsraad geholpen met het analyseren van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, in relatie tot eerdere onderzoeken en plannen van aanpak die daarna zijn opgesteld.

  • Opdrachtgever
   Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek, ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2010 - Heden
   Rol

   Training en begeleiding van de ondernemingsraad. De OR wordt begeleid sinds 2010, waarbij mede door verkiezingen in verschillende samenstelling actief. Begin dit jaar is de ondernemingsraad gestart in een nieuwe samenstelling. Wij hebben hebben een interactieve trainingsdag ingericht over de Wet op de ondernemingsraden en andere zaken die je moet weten als OR-lid, en zijn enkele weken later in een tweedaagse inhoudelijk en met het team aan de slag gegaan. Hierin heeft de OR doelen en kaders gesteld aangaande de onderwerpen die actueel zijn, en plannen gemaakt om deze als OR op te pakken. De samenstelling van de groep is inzichtelijk geworden aan de hand van een teamanalyse en een praktische groepsopdracht. Ten slotte is naar de interne werkwijze gekeken en zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de OR wil functioneren.
   In een aparte bijeenkomst hebben OR en WOR-bestuurder en een lid van het directieteam in een praktijksimulatie ervaren hoe het is om in een andere rol actief te zijn.
   Bij diverse bijeenkomsten is er een informeel overleg/gesprek geweest tussen OR en de WOR-bestuurder. Tijdens deze gesprekken wordt uitgewisseld hoe het proces zeggenschap-medezeggenschap verloopt en indien nodig aanvullende afspraken gemaakt. Ook vindt er uitwisseling plaats over toekomstige ontwikkelingen.

   Extra informatie

   Reactie (2016) van WOR-bestuurder na een informeel overleg over proces zeggenschap-medezeggenschap:
   Dit is iets wat we regelmatig moeten met elkaar moeten doen, vrijuit kunnen uitwisselen van visie en standpunten. Het is heel prettig omdat onder begeleiding van een adviseur te doen die ons ruimte geeft, maar ook prikkelt om tot gezamenlijkheid te komen.

   Reactie (2015) voorzitter na een tweedaagse:
   "De samenwerking met de begeleider is goed. Hij kent onze organisatie goed, weet wat er speelt, maar hij belicht de situatie met andere accenten. De afwisseling tijdens de training werkt verfrissend. Ik hoorde een OR-lid zeggen dat dit de eerste training is geweest waar hij niet in slaap is gevallen.

   Reacties (2014) op het evaluatieformulier na een andere tweedaagse:
   "Trainers (Huub en Dries) nodigen uit tot openheid en doordenken. Helpen ons zaken in nieuw licht zien. Compliment!" "Humor was goed, samenwerking goed en begeleiders vullen elkaar goed aan." "De trainers zijn open en scherp op elkaar. Leuk dat jullie ook open vertellen over gegeven feedback aan elkaar!" "Nuttig, praktisch veel gedaan en het heeft veel werk voor de komende periode opgeleverd. Super!"

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,4

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   December 2014
   Rol

   Training en begeleiding van de ondernemingsraad. Tijdens de training heeft de OR in het bijzijn van de directeur aandacht besteed aan de nut en noodzaak van medezeggenschap, waarbij de directeur heeft uitgesproken dat medezeggenschap een belangrijk platform is voor het nemen van besluiten die de medewerkers van Dozy aangaan. Daarnaast heeft de OR zich in de trainingsdag verdiept in de essentiële onderdelen uit de Wet op Ondernemingsraden (WOR) en zijn doelstellingen en werkwijzen bepaald.

  • Opdrachtgever
   Centrum Jeugd en Gezin (CJG) gemeente Bergen
   Periode
   Oktober 2012 - november 2012
   Rol

   Procesbegeleider samenwerking kernpartners CJG Bergen. Evaluatie van resultaten en doelstellingen. Verdieping en vaststellen van de prioriteiten voor komende periode.

   Extra informatie

   De opdrachtgever evalueerde:
   "Na een grondige analyse over wensen, doelen en verwachtingen heeft de adviseur van Haagse Beek ons team begeleid bij de doorontwikkeling van het CJG. Deze adviseur deed dat op een frisse, enthousiaste en prikkelende manier, waardoor de training actief en to-the-point is. Hij zorgde voor een sfeer waarin de deelnemers zich betrokken voelen en zeggenschap nemen. De betreffende adviseur deed wat hij beloofde en stimuleerde de deelnemers ook om dit te doen. De onderlinge samenwerking binnen het CJG is hierdoor versterkt én de medewerkers hebben met elkaar kunnen bepalen waar zij de focus op willen leggen. Ik heb het traject als zeer waardevol ervaren, ter versteviging van de onderlinge samenwerking, maar zeker ook omdat ik er op vertrouw dat de afspraken doorwerken op de ouders en kinderen binnen onze gemeente. En, dat is waar het uiteindelijk om gaat! Ik gun meerdere CJG’s zo’n ervaring!”
   Klasina Nieuwmeijer, coördinator CJG Bergen-NH

   Andere reactie van een deelnemer na de bijeenkomst:
   "Ook andere CJG's zouden deze vorm van procesbegeleiding moeten toepassen, zeer productief!"

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2013 - december 2013
   Rol

   Bij de gemeente Beuningen hebben wij bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers als bijdrage aan de visie op de participatiesamenleving. De ondernemingsraad speelde een belangrijke rol in het initiëren en opzetten van de bijeenkomsten.

  • Opdrachtgever
   Centrum Jeugd en Gezin gemeente Castricum
   Periode
   December 2012 - januari 2013
   Rol

   Procesbegeleider bij voorbereiding en uitvoering bijeenkomst over samenwerking kernpartners CJG Castricum en zorgstructuren voor het onderwijs (primair en voortgezet) in aanwezigheid van de wethouder Jeugd, de heer Bert Meijer. Gezamenlijk bepalen van referentiekader voor zorg voor jeugd en gezin en afstemmen van de benodigde activiteiten in het kader van transitie jeugdzorg.

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   April 2017 - juni 2017
   Rol

   De ondernemingsraad heeft Haagse Beek gevraagd om de nieuwe OR te ondersteunen bij het professionaliseren van de eigen OR-werkzaamheden en de positiionering naar de wor-bestuurder. In het onderdeel positionering naar de wor-bestuurder hebben de OR-leden in een praktijksimulatie verschillende communicatiestijlen ervaren en is gewerkt aan bewustwording van de eigen effectiviteit.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,5

  • Opdrachtgever
   Gemeente Nunspeet, ondernemingsraad
   Periode
   April 2014
   Rol

   We hebben een bijeenkomst van drie dagdelen begeleid, dat voor de ondernemingsraad diende als startpunt van een nieuwe zittingstermijn. We hebben hierin teruggekeken op de vorige periode en hieruit valkuilen en succesfactoren benoemd. We zijn aan de slag gegaan met het team, zodat de leden, zowel nieuw als reeds zittend, elkaar goed leren kennen en weten wat ze aan elkaar hebben. Inhoudelijk hebben we met name ingezoomd op de transities in het sociaal domein. Wat is van belang voor de OR en hoe moet het zich hierbij opstellen? Dit zijn vragen die we gezamenlijk beantwoord hebben door middel van een tijdpad met verschillende toetsmomenten en strategieën.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 7,9

  • Opdrachtgever
   Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2011 - januari 2012
   Rol

   De Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag zag zich geconfronteerd met een forse reorganisatie in het kader van bezuinigingen. We hebben gezamenlijk bekeken wat de belangrijkste prioriteiten zijn voor de ondernemingsraad en hoe hiermee het beste richting de bestuurder kon worden omgegaan. We hebben de procedure helpen bedenken waarlangs de ondernemingsraad aan deze prioriteiten vervolg kon geven en meegekeken in het adviestraject als het ging om arbeidsrechtelijke kwesties.

  • Opdrachtgever
   Samenwerkingsverband Drechtsteden, NORD (regionaal medezeggenschapsplatform)
   Periode
   April 2013
   Rol

   In de regio Drechtsteden zijn zes ondernemingsraden van gemeenten in een platform verbonden. Zij werden geconfronteerd met vergaande samenwerkingsplannen van hun bestuurders op alle gebieden van de bedrijfsvoering, maar ook op het gebied van communicatie en beleidsvorming.

   Wij hebben het NORD begeleid naar een eenduidige en goed gefundeerde visie op de plannen. Tegenstellingen tussen de ondernemingsraden uit het platform werden weggenomen door te kiezen voor een inhoudelijke benadering en verschillen tussen gemeenten openlijk te bespreken. Uiteindelijk stond een ieder achter de gemeenschappelijke visie, is een plan ontwikkeld voor benadering van de bestuurder(s) en is een notitie opgesteld met een collectief en eenduidig advies vanuit de medezeggenschap.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,4

  • Opdrachtgever
   Gemeente Papendrecht, ondernemingsraad
   Periode
   April 2013
   Rol

   In drie sessies hebben wij aandacht besteed aan de toekomstvisie van de gemeentelijke samenwerking in de Drechtsteden. De doelstellingen voor de komende periode en de realisatie hiervan zijn besproken. Onder meer kwamen de volgende vragen aan bod: wat is minimaal nodig voor behoud van identiteit? Welke bezuinigingsmogelijkheden ziet de OR voor de gemeente? Welke rol spelen samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten hierin? Hoe verhoudt Papendrecht zich tot de andere gemeenten?

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

  • Opdrachtgever
   Gemeente Oldebroek, ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2013
   Rol

   Gedurende drie dagdelen hebben wij de ondernemingsraad begeleid. We hebben aandacht besteed aan het ambitieniveau van de gemeente in relatie tot de middelen, onder andere waar het de te leveren diensten aangaat. Ook is de stip op de horizon en het proces daar naartoe geconcretiseerd. De visie van de bestuurder hieromtrent is besproken. We zijn ingegaan op de rol van de OR waar het deze ambitie aangaat en hebben besproken hoe hij kan reageren op ontwikkelingen zoals de transities in het sociaal domein.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,1

  • Opdrachtgever
   Gemeente Maastricht, ondernemingsraad
   Periode
   April 2014
   Rol

   We hebben een eendaagse bijeenkomst begeleid over gemeentelijke samenwerking en de transities in het sociaal domein. We hebben actuele casuïstiek besproken en voor alle leden helder gemaakt hoe beide thema's in de praktijk vorm krijgen. In de tweede helft van de dag is de ondernemingsraad bezig geweest met visievorming en het bepalen van doelstellingen aangaande deze twee onderwerpen. Dit heeft geresulteerd in twee heldere plannen van aanpak voor de komende tijd.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,0

  • Opdrachtgever
   Gemeente Voorst, ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2014 - Heden
   Rol

   Begeleiding en training van de ondernemingsraad op het gebied van inhoudelijke actuele thema's, onderlinge samenwerking en positionering. In het najaar van 2016 is nagedacht over de toekomst van medezeggenschap binnen gemeente Voorst, op basis waarvan begin 2017 in een interactieve bijeenkomst met medewerkers van de gemeente van gedachte is gewisseld. Na enige inleiding over trends binnen de medezeggenschap in Nederland en een bijdrage van twee gastsprekers, is door de medewerkers nagedacht over een nieuwe, toekomstbestendige vorm van medezeggenschap binnen de organisatie. Dit heeft geresulteerd in nieuw enthousiasme voor en betrokkenheid bij de ondernemingsraad.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

  • Opdrachtgever
   Gemeente Zwijndrecht, ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2013 - november 2013
   Rol

   Begeleiding van de ondernemingsraad. Tijdens de eerste bijeenkomst in 2013 hebben we aandacht besteed aan een toekomstvisie op gemeentelijke samenwerking in de Drechtsteden en de onderlinge samenwerking in het team. In 2014 is hierop een vervolg gekomen met de vernieuwde ondernemingsraad. Zowel de ‘zittende’ als de ‘nieuwe’ OR-leden hebben een visie op het proces van medezeggenschap over afgelopen periode. Door te kijken naar het proces in het kader van Plan-Do-Check-Act en de input van de OR-leden die vorig jaar nog niet in de medezeggenschap actief waren, heeft de huidige OR leer- en verbeterpunten bepaald. Om als nieuw team optimaal te functioneren, is tijdens de trainingsdag gesproken over de inzet die een ieder op basis van zijn of haar kwaliteiten kan leveren.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

  • Opdrachtgever
   Gemeente Weesp, ondernemingsraad
   Periode
   April 2014 - juli 2016
   Rol

   We hebben na een eerste eendaagse bijeenkomst een vervolgbijeenkomst van twee dagen begeleid. Voor de OR is het van belang om de huidige effectiviteit van medezeggenschap te borgen en verder uit te breiden. Naast elkaar beter leren kennen door middel van teamanalyse, heeft de OR teruggekeken op de vorige zittingstermijn en hebben we gezamenlijk doelstellingen bepaald voor de komende periode. Hierbij hebben we met name ingezoomd op organisatiecultuur en de samenwerking met omliggende gemeenten, welke in de toekomst mogelijk wordt uitgebreid.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

  • Opdrachtgever
   Gemeente Etten-Leur, ondernemingsraad
   Periode
   Juli 2014 - februari 2015
   Rol

   Begeleiding en training van de ondernemingsraad. In 2014 vond een tweedaagse bijeenkomst plaats waarin de ondernemingsraad heeft teruggekeken op de vorige periode en op basis daarvan, en de actuele ontwikkelingen, doelstellingen heeft geformuleerd voor de komende periode. Omdat het een nieuwe zittingstermijn betreft, is ook aandacht besteed aan de essentie van de Wet op de Ondernemingsraden en de verschillende aspecten in het team. Op deze manier heeft men elkaar beter leren kennen als team en zijn gezamenlijke doelen bepaald. Begin 2015 zijn enkele bijeenkomsten begeleidt om de ondernemingsraad te ondersteunen in gespreksvoering, onder meer met de bestuurder.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,1

  • Opdrachtgever
   Gemeente Haarlem, ondernemingsraad
   Periode
   Juli 2014 - januari 2016
   Rol

   Begeleiding en training van de ondernemingsraad. Wij ondersteunen de ondernemingsraad middels diverse trainingsbijeenkomsten. Hierin worden diverse inhoudelijke onderwerpen besproken, waaronder actuele thema's in het kader van de 3D's, welke worden uitgewerkt in heldere stappenplannen met bijbehorend tijdvak. Verweven met deze inhoudelijke doelstellingen zijn we bezig geweest met het team, waarbij onder meer ieders kwaliteiten en valkuilen in kaart zijn gebracht. Daarnaast ondersteunen we de ondernemingsraad in de interne werkwijze, zoals de afstemming en samenwerking met diverse voorbereidingscommissies.

   In de nazomer van 2015 hebben we een bijeenkomst begeleid tussen OR en de bestuurder om de samenwerking te evalueren en het proces zeggenschap-medezeggenschap te verbeteren. Die hebben we gedaan aan de hand van een overzichtelijk communicatiemodel waarmee enkele inhoudelijke thema's op procesniveau zijn uitgediept.

   In het najaar van 2015 hebben we daarnaast de Arbocommissie van de ondernemingsraad begeleid om hen te helpen bij het invullen van hun rol en invloed uit te oefenen op (de uitvoering van) het Arbobeleid binnen de gemeente.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3

  • Opdrachtgever
   Gemeente Nijkerk
   Periode
   Januari 2015 - maart 2018
   Rol

   In het coalitieakkoord in Nijkerk is opgenomen dat de gemeente meer wil aansluiten bij initiatieven in de samenleving. Hieraan is een bezuinigingsdoelstelling verbonden die voor de helft bestaat uit een reductie op de ambtelijke organisatie. Wij begeleiden het verandertraject van de Gemeente Nijkerk. Hierbij is het invoeren van een andere manier van werken van de gemeente leidend: de gemeente die initiatief van burgers en instellingen centraal stelt en een faciliterende en ondersteunende rol speelt, in plaats van de klassieke bestuurlijke rol waarin voor de burger wordt bepaald wat goed is.

   Wij begeleidden de gemeente vanaf eind 2014 tot het einde van de raadsperiode in 2018. De volgende onderdelen maken deel uit van onze begeleiding:

   1. Het vanuit een adviseursrol met de gemeenteraad invullen van een andere besturingsstijl, onder meer waar het de omgang met de samenleving en de ambtelijke organisatie betreft, resulterend in 'samen aan zet'.
   2. Het vanuit een adviseursrol met het college benoemen van diens rol in het verandertraject en de besturingsstijl die daarbij past.
   3. Het vanuit een adviseursrol met directie benoemen van nieuwe werkwijzen en bezien van de daarbij passende organisatie-inrichting, met als uitgangspunt zelfsturing.
   4. Het vanuit een adviseursrol met medewerkers benoemen van suggesties om tot een andere manier van werken te komen die past bij de kleinere organisatie.
   5. Het vormgeven van de veranderingen in HRM beleid, onder meer voor het werken met zelfsturende team, maar ook mobiliteitsbeleid, loopbaanontwikkeling en het formaliseren van maatregelen.

   Resultaat in 2016:

   1. De gemeente werkt niet meer met managers, maar met zelfsturende teams.
   2. In combinatie met andere werkvormen en een interne klussenbank (50% mobiliteit) is de krimp opgevangen door vacatures intern in te vullen en gebruik te maken van natuurlijke uitstroom. Er is structureel een miljoen per jaar op personeelskosten bezuinigd op de ambtelijke organisatie.
   3. Er zijn zeer beperkt frictiekosten voor personeel dat de organisatie verlaat.
   4. Het bijbehorend P&O instrumentarium is ingericht.
   5. Raadsleden, samenleving en ambtelijke organisatie werken met volle overtuiging aan Samen aan zet, een nieuwe manier om de verhoudingen tussen deze gremia in te richten. In Nederland nog niet in deze omvang vertoond. Al het beïnvloedbare budget ligt in beginsel bij de samenleving.
  • Opdrachtgever
   Gemeentesecretaris
   Periode
   Januari 2015 - Heden
   Rol

   Invloed van de samenleving vergroten in combinatie met bezuiniging van 1 mln structureel per jaar op de ambtelijke organisatie zonder gedwongen ontslagen.

   Haagse Beek ziet de professionele medewerker als spil van de verandering die in de praktijk de opgave kan realiseren. Vanuit zijn kennis en ervaring van de inhoud en het proces kan de ambtenaar als geen ander aangeven hoe zaken makkelijker, sneller en samen met de samenleving georganiseerd en geregeld kunnen worden. Haagse Beek introduceerde zelfsturing als middel om medewerkers meer ruimte te geven zich als professional te bewegen.

   Wij begeleiden directie en medewerkers in de vorming van zelfsturende teams en het oppakken van rollen binnen teams. Daarnaast adviseren wij over de nieuwe verbindingen in de organisatie nu het management weg is en begeleiden wij de implementatie.

   Extra informatie

   Het verhaal over zelfstuing van de gemeente Nijkerk. Medewerkers zelf aan het woord in een

   Zelfsturende ambtenaren in Nijkerk - artikel De Ambtenaar, 7 april 2016.

  • Opdrachtgever
   Gemeente Nijkerk
   Periode
   September 2016 - mei 2017
   Rol

   Hoe richt je een training in voor zelfsturende teams in de gemeente Nijkerk? In ieder geval niet top down!

   Toen wij de offerteaanvraag uit Nijkerk onder ogen kregen stonden we voor een moeilijke opgave. De starttraining is verplicht voor alle zelfsturende teams in Nijkerk, maar ondertussen wil je hen niets opleggen! We hebben een werkwijze gevonden waarbij we twaalf modules aanbieden waar de teams uit kunnen kiezen op basis van hun individuele plan. Ze mochten ook kiezen in de trainer, in de leermethode en de locatie. En daarmee is de training eigenlijk direct begonnen. Want een maatwerktraining voor jezelf ontwikkelen is direct de eerste stap in je ontwikkeling!

   De modules betroffen onder meer de essentie van zelfsturing, resultaatgericht sturen, besluiten nemen, samenwerken, conflict hantering, feedback, van buiten naar binnen werken, vertrouwen, innovatie, ondernemerschap, financiën en HRM.

   De training is uitgevoerd voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Werkend vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht is stapsgewijs invulling aan zelfsturing gegeven.

   Zelfsturing biedt veel ruimte en kansen, maar het geeft in de praktijk ook de grilligheid weer die onderhuids in en tussen teams kan spelen. Er komt veel op mensen af. Met wie werk ik? Hoe prioriteer ik? Wie beslist in het team? En: hoe ver gaat mijn loyaliteit? Bij zelfsturing gaat het om het zoekproces naar de juiste balans: enerzijds autonomie, zelfoplossend vermogen en regelruimte voor teams om zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Anderzijds helderheid over structuur, besluitvormingsprocessen en conflicthantering.

   In onze beleving verschilt die balans per team en is ook de weg daar naartoe per team verschillend. Vanuit die invalshoek hebben wij dit traject opgezet en boden wij een aanpak die teams aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en hen zelf het maatwerk hiervoor liet inrichten.

   Extra informatie

   De trainingen ontvangen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

   Klik

   voor een kort filmpje over de resultaten.

  • Opdrachtgever
   OR
   Periode
   Oktober 2017
   Rol

   Gemeente Velsen is een gemeente met ruim 67.500 inwoners en de gemeentelijke organisatie heeft een OR van 11 leden. De OR heeft Haagse Beek organisatieadvies gevraagd om een te training te verzorgen, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op op handen zijnde organisatieveranderingen en een mogelijke bestuurlijke fusie met Ijmondgemeenten. De OR is onder begeleiding van de adviseurs voorbereid op positionering, krachtenveld en strategisch functioneren.

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   Maart 2017
   Rol

   De gemeente Weesp is een gemeente met ongeveer 18.000 inwoners. De ambtelijke organisatie telt circa 140 medewerkers. Er is een ondernemingsraad (OR) actief van zes OR-leden, waarvan het merendeel ervaren en bekend met de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De OR wil graag reflecteren op de wijze waarop de OR zijn strategische doelen bereikt. Haagse Beek begeleidde de OR bij het evalueren van het functioneren van deze OR. Een belangrijk onderdeel van de training was een gezamenlijk gesprek over de ‘originele’ beweegreden om actief te worden voor de OR. Met andere woorden: waarom werd je lid van de OR? Het gesprek daarover leverde nieuwe inzichten op waarmee de OR aan de slag wil om zijn (strategisch en onderlinge) functioneren te versterken.

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   September 2012 - oktober 2012
   Rol

   Competentietraining (voorbereidingsdag en tweedaagse) voor de voorzitters en ambtelijk secretarissen van de ondernemingsraad en onderdeelcommissies.

  • Opdrachtgever
   ODC Regulier Sociaal
   Periode
   September 2013
   Rol

   We hebben een evaluatiegesprek van de onderdeelcommissie met de bestuurder begeleid. In de rol als gespreksleider de agenda en de tijd bewaakt en een open vertrouwelijke setting gecreëerd, waarin beide partijen konden zeggen wat ze wilden.

  • Opdrachtgever
   ODC Directie Uitvoering Strategie en Advies
   Periode
   Maart 2012 - Heden
   Rol

   Begeleiding en training van de onderdeelcommissie. In de laatste bijeenkomst, een tweedaagse, heeft de ODC zich beraden op de ontwikkelingen die op de organisatie DUSA/SUA afkomen (plan van aanpak) en bezien op welke wijze de inzet van de ODC leidt tot resultaten (evaluatie van afgelopen periode en de bijbehorende succesfactoren). Tijdens de sessie is aandacht uitgegaan naar het Van Werk naar Werk-beleid (VWNW), organisatie en formatie (O&F) en de plaatsingsprocedure.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,4

  • Opdrachtgever
   Onderdeelcommissie Juridische Zaken
   Periode
   Maart 2015 - Heden
   Rol

   Training en begeleiding van de onderdeelcommissie. In maart vond een trainingsdag met de OC plaats, waarin het team inhoudelijke doelstellingen heeft bepaald en de teamsamenwerking heeft geanalyseerd. Door de doelstellingen te verwerken in plannen van aanpak en naar de interne werkwijze te kijken met eerlijke feedback richting elkaar, heeft de OC een goede basis om komende tijd met elkaar aan de slag te gaan.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Juli 2010 - september 2011
   Rol

   Begeleiding managementteam en productieteam bij cultuuromslag na reorganisatie t.b.v. productiegericht werken.

  • Opdrachtgever
   Universiteitsraad en faculteitsraden
   Periode
   Juni 2013 - september 2013
   Rol

   Begeleiding tweedaagse (Engelstalig). Aan bod kwam: elkaar leren kennen, evaluatie afgelopen periode, doelstelling voor nieuwe periode, bezien interne werkwijze, bespreken sterktes/zwaktes en samenwerking. Een aantal maanden later een dag georganiseerd met diverse workshops. Onderwerpen: formele verplichtingen, overtuigingskracht, maximaliseren van persoonlijke kracht, ervaringen van de voorzitter en groepsprocessen.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 7,6

  • Opdrachtgever
   Ministerie van Veiligheid en Justitie - FPC Oostvaarderskliniek
   Periode
   September 2015
   Rol

   Ontwikkelen en begeleiden van een praktijksimulatie t.b.v. OR en bestuurder/managementteam.
   In een scenario waarin een fictieve organisatie te maken krijgt met grote veranderingen krijgen alle betrokkenen uit de OR, bestuurder (directeur) en managementteam een rol aangemeten van waaruit ze de scenario gaan uitspelen.
   Het heeft geleid tot veel inzichten in de belangen die er op verschillende niveaus spelen en welke belanghebbenden een rol spelen bij de veranderingen in de fictieve organisatie. Naar aanleiding hiervan zijn zowel OR als bestuurder op een andere - effectievere - wijze het contact met elkaar aangegaan.

   Extra informatie

   Reactie van de deelnemers was vol van enthousiasme, maar bovenal prees men hoe sterk nieuwe inzichten worden beleefd.

  • Opdrachtgever
   Directie Arbeidszaken Publieke Sector
   Periode
   Maart 2012
   Rol

   Begeleiden teamdag en pilot omtrent Het Nieuwe Werken.

   Extra informatie

   Reactie opdrachtgever:
   "Huub Brinkhof heeft eerst grondig geanalyseerd wat er echt speelt in onze organisatie. Daardoor was de dag goed afgestemd op de behoeften van ons team. We zij echt op weg geholpen."

  • Opdrachtgever
   Directie P&O
   Periode
   Mei 2009 - november 2010
   Rol

   Invoeren intervisie op de werkvloer door adviseurs van directie P&O middels een train-de-trainer concept.

   Extra informatie

   Reactie van deelnemer trainingstraject:
   ‘De wijze waarop de training is gegeven, doet recht aan mijn ervaring als procesbegeleider. Het heeft mij handvatten gegeven hoe ik op een goede manier een intervisiegroep kan begeleiden.'

  • Opdrachtgever
   Agentschap Centrum Bevordering Import (CBI), ondernemingsraad
   Periode
   April 2012 - december 2012
   Rol

   Adviseur medezeggenschap en projectsecretariaat voor het project Transitie Agentschap CBI. De transitie betrof de overgang van het CBI van het ministerie van het Buitenlandse Zaken naar Agentschap NL (AgNL is een onderdeel van Minsterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).

   Inzet bij bij afstemming met bestuurders en medezeggenschap van Buitenlandse Zaken, EL&I en Agentschap NL over WOR-aangelegenheden en arbeidsvoorwaarden.

   Extra informatie

   Feedback vanuit de directie CBI:
   "De medezeggenschap heeft meer aansluiting bij en meer inzicht gekregen in de organisatiebelangen van het CBI in de transitiefase. Een verfrissende manier van werken."

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad RVO NL
   Periode
   Januari 2015 - Heden
   Rol

   Ontwikkelen en begeleiden van cursus voor de OR (17 leden). Begeleiden en coachen van het dagelijks bestuur van de OR.
   In de cursus voor de OR is de focus gelegd op onderlinge samenwerking en effectiviteit in de groep OR-leden. Tevens heeft de OR een methodiek toegepast om op efficiënte wijze te komen tot keuze van prioriteiten uit een lijst van meer dan 45 agendapunten die in de overlegvergadering met de bestuurder aan de orde moeten komen in 2016.
   Het dagelijks bestuur krijgt vanuit de OR de opdracht aan het gehele proces sturing te geven. De leden van het dagelijks bestuur hebben de tijd en ruimte ingenomen om daar als team gezamenlijk een vorm in te ontwerpen onder leiding van onze coach.

   Extra informatie

   Reactie van deelnemers:
   'De begeleider heeft een prettige, creatieve houding en heeft zijn antennes goed uitstaan. Hij neemt tijd voor discussies en formuleert dan helder de keuzes die voor ons liggen, maar laat de keuzes aan de groep over.'
   'De begeleider blijft ook in 'stevige discussies' rustig en weet structuur te behouden gericht op het resultaat.'

  • Opdrachtgever
   Dienst ICT Uitvoering, ondernemingsraad
   Periode
   November 2014 - Heden
   Rol

   Training en begeleiding van de ondernemingsraad. Tijdens de meerdaagse trainingen is o.a. teruggekeken op de afgelopen periode, bezien hoe het team optimaal kan functioneren en zijn doelstellingen bepaalt voor het komende jaar.
   Bij de laatste tweedaagse training in september 2015 is door de deelnemers een Insights Discovery test en workshop gevolgd. De inzichten zijn gebruikt om de rol- en taakverdeling beter op elkaar aan te laten sluiten.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

  • Opdrachtgever
   Dienst ICT Uitvoering, ondernemingsraad
   Periode
   Augustus 2015
   Rol

   Ten behoeve van een voorgenomen reorganisatie van DICTU hebben wij de OR bijgestaan bij de ontwikkeling, voorbereiding en begeleiding van achterbanbijeenkomsten met medewerkers van DICTU. In een drietal bijeenkomsten (één op elke locatie) is met de medewerkers uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de organisatieverandering en welke maatregelen er nodig zijn om de gevraagde werkzaamheden zo optimaal te kunnen blijven doen.

  • Opdrachtgever
   Departementale Ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2011 - Heden
   Rol

   Ondersteuning DOR-leden bij competentieontwikkeling. DOR-leden ontvingen in het kader van persoonlijke ontwikkeling de mogelijkheid om ontwikkeling binnen de medezeggenschap inzichtelijk te maken. Dit uitte zich in activiteiten waarbij DOR-leden gebruik maakten van assessment, 360-graden feedback en coaching en intervisie op competenties. Bij alle activiteiten is de focus gelegd op de eigen ontwikkeling en de mogelijkheid deze te benutten in de reguliere loopbaan.

   Resultaat is dat de helft van de DOR-leden zich heeft aangemeld voor deelname aan de activiteiten. Deelnemers krijgen inzicht in hoe zij zich effectiever konden opstellen binnen medezeggenschap en hoe zij hun rol als lid van het DB beter kunnen benutten. Voor sommige deelnemers levert het inzicht op in de mogelijkheden om ontwikkelde competenties te verzilveren ten gunste van de reguliere loopbaan.

   De ervaringen van de diverse leden van de departementale ondernemingsraad worden gedeeld in intervisiebijeenkomsten die periodiek plaatsvinden.

  • Opdrachtgever
   Departementale ondernemingsraad
   Periode
   Augustus 2016 - Heden
   Rol

   Coach en sparringpartner van de voorzitter van de DOR. In gesprekken komen onderwerpen aan de orde die raken aan de persoonlijke professionele kant van het voorzitterschap in het mz-werk en de positionering t.o.v. de WOR-bestuurder (secretaris-generaal)

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad CPB
   Periode
   Januari 2015 - Heden
   Rol

   Ontwikkelen en begeleiden OR-training met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling (Insights-Discovery) en effectiviteit op gebied van medezeggenschap, inhoudelijke agendapunten voor de overlegvergadering met de bestuurder uitwerken in een concreet actieplan. Aandacht voor onderhandelen en overtuigen door de individuele OR-leden.

   Extra informatie

   Reactie van een deelnemer: 'De trainer heeft ons op een prettige manier prikkelende en nieuwe inzichten meegegeven over hoe wij als OR het gesprek met de bestuurder en onze rol als OR invulling kunnen geven'.

  • Opdrachtgever
   Departementale ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2014 - Heden
   Rol

   Ondersteuning van de DOR EZ bij toewerken naar verkiezingen, de startfase van de nieuwe DOR en verdere ontwikkeling van effectiviteit en efficiëntie in de groep. Procesbegeleiding bij het opstellen van doelen , inrichten van eigen werkwijze in de DOR en de agenda voor het overleg met de wor-bestuurder in 2015-2016.
   Verder begeleiden en coachen wij het dagelijks bestuur bij de ontwikkeling en het organiseren van haar rol en taken.
   In een tweedaagse heeft de nieuwe DOR zicht gekregen op de persoonlijkheden in de groep aan de hand van Insights Discovery. Door nader kennis te maken met ieders kwaliteiten heeft men bezien hoe de rollen en taken kunnen worden verdeeld.
   In de startbijeenkomst in 2015 is een dagelijks bestuur gekozen, alsmede de afvaardiging naar de GOR Rijk.

   Extra informatie

   Feedback van een deelnemer: "De begeleider van Haagse Beek voelt goed aan wat de groep nodig heeft. Het vooraf vastgestelde programma is een leidraad en geen doel op zich. Daarmee heeft de begeleider zich laten zien als iemand die zich goed kan inleven maar de groep verantwoordelijk maakt voor het eigen eindresultaat."

  • Opdrachtgever
   Departementale Ondernemingsraad (DOR)
   Periode
   Januari 2015 - december 2016
   Rol

   Coachen van diverse leden van de DOR op gebied van persoonlijke ontwikkeling, rolvastheid, gespreksvoering en beïnvloeding.

  • Opdrachtgever
   Directoraat-Generaal Cultuur en Media, ondernemingsraad
   Periode
   Oktober 2011 - november 2012
   Rol

   Begeleiding en training van de ondernemingsraad.

   Extra informatie

   Reactie voorzitter OR:
   "Huub weet wat er speelt in onze organisatie. Hij heeft de OR-leden laten nadenken op welke manier zij eerder en op een slimmere manier met de bestuurder in overleg kan treden. Door een goede krachtenveldanalyse weten wij waar we de komende periode aan toe zijn."

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,3

  • Opdrachtgever
   Directoraat-Generaal Cultuur en Media, ODC Raad voor Cultuur
   Periode
   Februari 2014 - Heden
   Rol

   Begeleiding van de onderdeelcommissie. In de laatste bijeenkomst is de theorie van reorganiseren besproken, heeft de ODC doelstellingen (met plan van aanpak) bepaald en zijn afspraken gemaakt over de uitvoering en de communicatie met medewerkers, (D)OR en bestuurder.

  • Opdrachtgever
   Departementale Ondernemingsraad
   Periode
   Mei 2008 - april 2013
   Rol

   Begeleiding uiteenlopende bijeenkomsten. Laatste bijeenkomst betrof een trainingsdag met introductie nieuwe leden, evaluatie van het werk van de diverse commissies en vooruitkijken wat bereikt kan worden.

  • Opdrachtgever
   Plaatsvervangend Secretaris-Generaal en Departementale Ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2014 - Heden
   Rol

   In het kader van het project competentieontwikkeling medezeggenschap VenJ coachen van diverse OR-leden binnen het ministerie. Dit richt zich op competenties die zij ontwikkelen in de medezeggenschap en de manier waarop deze een plek krijgen in de reguliere loopbaan.

  • Opdrachtgever
   Directie Personeel en Organisatie
   Periode
   Februari 2005 - juni 2012
   Rol

   Verzorgen trainingstraject thematraining Planning & Control, strategisch adviseren voor ondernemingsraden, groepsondernemingsraden en onderdeelcommissies. De training wordt bekostigd door P&O en is beschikbaar voor alle medezeggenschapsorganen.

  • Opdrachtgever
   Diverse opdrachtgevers
   Periode
   April 2012 - Heden
   Rol

   Individuele coaching hoger kader.

  • Opdrachtgever
   Bureau Secretaris-Generaal
   Periode
   Februari 2010 - maart 2010
   Rol

   Organiseren van 'Het Ervarium', 60 medewerkers per 45 minuten die vijf kernwaarden 'ervaren'.

   Extra informatie

   Feedback uit de organisatie:
   'Het Ervarium is een echte eye-opener, confronterend, verrassend en amusant.'

  • Opdrachtgever
   pSG en departementale ondernemingsraad
   Periode
   Juli 2013 - juni 2016
   Rol

   In de medezeggenschap kun je competenties opdoen die je in je reguliere functie of via cursussen niet ontwikkelt. Doel van het project is om deze mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling gericht vorm te geven.

   In het project hebben medezeggenschapsleden de kans gekregen actief aan de slag te gaan met (het inzichtelijk maken van) hun competentieontwikkeling, door middel van instrumenten als een 360 graden feedback, een ontwikkelassessment en coaching.

   Meer dan 330 medezeggenschapsleden hebben het instrumentarium gebruikt. Daarnaast zijn ruim 250 leidinggevenden voorgelicht over de wijze waarop zij deze ontwikkeling kunnen bespreken én een plek kunnen geven in de reguliere P-cyclus. Ten slotte zijn leden van het Dagelijks Bestuur van de medezeggenschapsraden ondersteund bij de coördinerende en coachende rol die zij hierin kunnen spelen.

   Extra informatie

   Uitkomsten van het project zijn op aanvraag beschikbaar. U kunt contact opnemen met Dries Douma, d.douma@haagsebeek.nl.

   Zie ook dit filmpje over het project:

   Het A+O fonds Rijk publiceerde een tweetal nieuwsberichten over het project:

   Medezeggenschap waardevol voor je carrière - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 25-02-2015
   Rol leidinggevende bij ontwikkeling or-leden - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 14-10-2015

  • Periode
   November 2016 - december 2016
   Rol

   Hoe deel je met elkaar kennis op een manier die de weg plaveit voor innovatie? De divisie Digitale en Biometrische Sporen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) schakelt Haagse Beek in om de onderlinge verbinding en kennisdeling te stimuleren en te onderzoeken. De divisie wil tijd besteden aan het stimuleren van nieuwe ideeën als voeding voor innovaties die aansluiten op de praktijk.

  • Opdrachtgever
   Personeelsvertegenwoordiging
   Periode
   Juli 2017
   Rol

   Het NIP is de beroepsvereniging voor psychologen (ruim 13.000 leden), die kennis en ervaring hebben in de diverse werkvelden van de psychologie. Het NIP bevordert en streeft naar een toonaangevende beroepsethiek, speelt een grote rol in de belangenbehartiging van psychologen en heeft een ruim aanbod in registratiemogelijkheden. De OR is in 2017 overgegaan naar een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Om een goede start te maken, heeft de PVT gekozen voor een training onder begeleiding van Haagse Beek. De training was op de praktijk van de PVT toegesneden, met veel aandacht aan goede onderlinge verhoudingen en goed contact met de directeur. Tevens is dieper ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de (bevoegdheden van de ) OR en de PVT.