Adviseurs

Dit zijn wij. U kunt ons benaderen voor een knellend probleem, een ambitie, of vanuit een ongedefinieerd gevoel van urgentie. In onze analyse en aanpak benutten wij de brede verscheidenheid van ons team en kijken we over domeinen heen. Duurzame verandering is voor ons het uitgangspunt. Wij zijn resultaatgericht en gaan tot het maximale om zaken in praktijk werkend te krijgen, samen met circa 60 associates die aan ons zijn verbonden. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Huub Brinkhof

Organisatieadviseur (Management consulting Erasmus+); coach (NOBCO), NJI- transitie jeugdzorg, SIOO Bedrijfskunde, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Na enkele jaren in de jeugdzorg en tien jaar voor de Raad voor de Kinderbescherming heb ik mij ruim tien jaar geleden bij Haagse Beek aangesloten. Ik heb daar geen moment over getwijfeld. Ik richt mij op cultuurveranderingstrajecten en samenwerkingsverbanden, het verzorgen van trainingen, intervisie, creatief denken en coaching. Daarnaast verzorg ik trajecten op het gebied van (doorontwikkeling) zelfsturende organisatie of zelforganiserende teams, loopbaanstimulering, competentiemanagement en bespreekbaar maken van lastige onderwerpen op de werkvloer (intervisie, teamcoaching). Bij Haagse Beek organisatieadvies zet ik mijn expertise in op verschillende plekken, van uitvoeringsniveau tot topambtenaar, van Rijk tot gemeentelijke overheid. En overal waar ik kom, heb ik te maken met professionals, mensen die om verschillende redenen betrokken zijn en een verhaal te vertellen hebben. Als ik daar naar luister vind ik de kern van wat er speelt, het goede gesprek bevordert de weg naar oplossingen. Hier komen onderstroom en bovenstroom samen. Door kritische vragen te stellen maak ik het de klant niet altijd makkelijk, maar vinden we wel de oplossingen die nodig zijn om echt verder te komen. Daarom doe ik dit werk met plezier.

Blogs van Huub Brinkhof

Projecten van Huub Brinkhof

organisatie
opdrachtgever

Gemeente Nijkerk

Januari 2015 - maart 2018

In het coalitieakkoord in Nijkerk is opgenomen dat de gemeente meer wil aansluiten bij initiatieven in de samenleving. Hieraan is een bezuinigingsdoelstelling verbonden die voor de helft bestaat uit een reductie op de ambtelijke organisatie. Wij begeleiden het verandertraject van de Gemeente Nijkerk. Hierbij is het invoeren van een andere manier van werken van de gemeente leidend: de gemeente die initiatief van burgers en instellingen centraal stelt en een faciliterende en ondersteunende rol speelt, in plaats van de klassieke bestuurlijke rol waarin voor de burger wordt bepaald wat goed is.

Wij begeleidden de gemeente vanaf eind 2014 tot het einde van de raadsperiode in 2018. De volgende onderdelen maken deel uit van onze begeleiding:

 1. Het vanuit een adviseursrol met de gemeenteraad invullen van een andere besturingsstijl, onder meer waar het de omgang met de samenleving en de ambtelijke organisatie betreft, resulterend in 'samen aan zet'.
 2. Het vanuit een adviseursrol met het college benoemen van diens rol in het verandertraject en de besturingsstijl die daarbij past.
 3. Het vanuit een adviseursrol met directie benoemen van nieuwe werkwijzen en bezien van de daarbij passende organisatie-inrichting, met als uitgangspunt zelfsturing.
 4. Het vanuit een adviseursrol met medewerkers benoemen van suggesties om tot een andere manier van werken te komen die past bij de kleinere organisatie.
 5. Het vormgeven van de veranderingen in HRM beleid, onder meer voor het werken met zelfsturende team, maar ook mobiliteitsbeleid, loopbaanontwikkeling en het formaliseren van maatregelen.

Resultaat in 2016:

 1. De gemeente werkt niet meer met managers, maar met zelfsturende teams.
 2. In combinatie met andere werkvormen en een interne klussenbank (50% mobiliteit) is de krimp opgevangen door vacatures intern in te vullen en gebruik te maken van natuurlijke uitstroom. Er is structureel een miljoen per jaar op personeelskosten bezuinigd op de ambtelijke organisatie.
 3. Er zijn zeer beperkt frictiekosten voor personeel dat de organisatie verlaat.
 4. Het bijbehorend P&O instrumentarium is ingericht.
 5. Raadsleden, samenleving en ambtelijke organisatie werken met volle overtuiging aan Samen aan zet, een nieuwe manier om de verhoudingen tussen deze gremia in te richten. In Nederland nog niet in deze omvang vertoond. Al het beïnvloedbare budget ligt in beginsel bij de samenleving.

'Geen gemeente is tot nu toe zo ver gegaan in democratische vernieuwing als Nijkerk' - artikel in Vrij Nederland over nieuwe vormen van democratie

We gaan ANDERS - website gemeente Nijkerk

Gemeenteraad vraagt bewoners om inbreng - Samen aan zet in de lokale krant Stad Nijkerk

Initiatiefvoorstel raadsleden als start van Samen aan zet

Samen aan zet in Nijkerk: loslaten op een iets hoger niveau - artikel in Binnenlands Bestuur

Ministerie van Veiligheid en Justitie, pSG en departementale ondernemingsraad

Juli 2013 - juni 2016

In de medezeggenschap kun je competenties opdoen die je in je reguliere functie of via cursussen niet ontwikkelt. Doel van het project is om deze mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling gericht vorm te geven.

In het project hebben medezeggenschapsleden de kans gekregen actief aan de slag te gaan met (het inzichtelijk maken van) hun competentieontwikkeling, door middel van instrumenten als een 360 graden feedback, een ontwikkelassessment en coaching.

Meer dan 330 medezeggenschapsleden hebben het instrumentarium gebruikt. Daarnaast zijn ruim 250 leidinggevenden voorgelicht over de wijze waarop zij deze ontwikkeling kunnen bespreken én een plek kunnen geven in de reguliere P-cyclus. Ten slotte zijn leden van het Dagelijks Bestuur van de medezeggenschapsraden ondersteund bij de coördinerende en coachende rol die zij hierin kunnen spelen.

Uitkomsten van het project zijn op aanvraag beschikbaar. U kunt contact opnemen met Dries Douma, d.douma@haagsebeek.nl.

Zie ook dit filmpje over het project:

Het A+O fonds Rijk publiceerde een tweetal nieuwsberichten over het project:

Medezeggenschap waardevol voor je carrière - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 25-02-2015
Rol leidinggevende bij ontwikkeling or-leden - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 14-10-2015

Arrondissementsparket Maastricht, hoofdofficier

November 2007 - februari 2009

Bij een cultuurveranderingstraject binnen het arrondissementsparket heeft Haagse Beek procesbegeleiding geboden. Het traject bestond uit het formuleren van de gewenste cultuur door management en medewerkers, het verrichten van een cultuurscan, en het opzetten en uitvoeren van een projectplan. We hebben verschillende bijeenkomsten met medewerkers voorbereid en begeleid, een organisatiebreed trainingstraject opgezet, elf werkgroepen ingericht, feedbacksessies georganiseerd, en specifieke begeleiding geboden aan afdelingen en management.

Cogas

September 2014 - januari 2016

Haagse Beek begeleidde het middenmanagement tijdens een reorganisatie. Hierbij stond centraal op welke wijze de managers individuele aandacht kunnen geven aan medewerkers om hen te helpen in de transitie naar een nieuwe organisatie. Vervolgens zijn verschillende afdelingen begeleid tijdens teamdagen ten behoeve van het verbeteren van de onderlinge samenwerking in de transitie.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG), gemeente Castricum

December 2012 - januari 2013

Haagse Beek trad op als procesbegeleider bij de voorbereiding en uitvoering van een bijeenkomst over de samenwerking tussen de kernpartners van het CJG Castricum en zorgstructuren voor het onderwijs (primair en voortgezet). Tijdens de bijeenkomst was ook de wethouder Jeugd aanwezig. Gezamenlijk hebben de deelnemers een referentiekader bepaald voor de zorg voor jeugd en gezin en zijn de benodigde activiteiten in het kader van transitie jeugdzorg afgestemd.

Centrale Discotheek Rotterdam

Juni 2011 - april 2013

Coaching

Deelnemers over dit traject:
"Huub Brinkhof weet wat er in ons bedrijf speelt. Hij weet wat er nodig is en is in staat om mij en mijn collega's op een constructieve manier te confronteren met onze leerpunten. Maar hij doet op zo'n manier dat je er zin in krijgt om aan jezelf te werken!"

Deelnemer aan coachingstraject:
"Bij Huub voelde ik me snel vertrouwd om te zeggen waar het bij mij omgaat. Hij luistert goed en de coaching heeft mij geholpen bij het vinden van structuur en een oplossing voor mijn vraagstukken."

Inspectie van het Onderwijs, team Voortgezet Onderwijs Zuid

September 2012 - november 2012

Met de komst van een nieuwe manager hebben we gezamenlijk vastgesteld welke normen en waarden van belang zijn voor het behalen van de resultaatafspraken. De werkprocessen zijn op basis van casuïstiek tussen de verschillende functiegroepen afgestemd. Dit heeft geleid tot een groeiend gevoel van samenhang en collegialiteit binnen het team.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG), gemeente Bergen-NH

Oktober 2012 - november 2012

In de rol van procesbegeleider ondersteunde Haagse Beek de samenwerking tussen de kernpartners van het CJG Bergen. Na een evaluatie van de behaalde resultaten zijn de prioriteiten voor de komende periode vastgesteld.

De opdrachtgever evalueerde:
"Na een grondige analyse over wensen, doelen en verwachtingen heeft de adviseur van Haagse Beek ons team begeleid bij de doorontwikkeling van het CJG. Deze adviseur deed dat op een frisse, enthousiaste en prikkelende manier, waardoor de training actief en to-the-point was. Hij zorgde voor een sfeer waarin de deelnemers zich betrokken voelden en zeggenschap namen. De betreffende adviseur deed wat hij beloofde en stimuleerde de deelnemers ook om dit te doen. De onderlinge samenwerking binnen het CJG is hierdoor versterkt én de medewerkers hebben met elkaar kunnen bepalen waar zij de focus op willen leggen. Ik heb het traject als zeer waardevol ervaren, ter versteviging van de onderlinge samenwerking, maar zeker ook omdat ik er op vertrouw dat de afspraken doorwerken op de ouders en kinderen binnen onze gemeente. En, dat is waar het uiteindelijk om gaat! Ik gun meerdere CJG’s zo’n ervaring!”
Klasina Nieuwmeijer, coördinator CJG Bergen-NH

Internationaal Danstheater

Juli 2010 - september 2011

Haagse Beek heeft het managementteam en het productieteam van het Internationaal Danstheater begeleid bij een cultuuromslag na een reorganisatie ten behoeve van meer productiegericht werken.

Sint Antonius Ziekenhuis, Werkgroep

Juni 2010 - juli 2010

Begeleiden ludieke bijeenkomst samenwerking huisartsen en specialisten, circa 100 deelnemers.

Reactie van een specialist:
"De manier waarop de bijeenkomst is vormgegeven maakt dat ik eerder verleid wordt om deel te nemen aan discussie. En dat heeft voor mij en voor andere aanwezigen echt wat opgeleverd. Ik denk dat we een goede doorstart maken in de samenwerking tussen huisartsen en specialisten."

Gemeente Haarlem, ondernemingsraad

Juli 2014 - september 2017

Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad waarbij onder meer het volgende aan bod kwam:

 • Het opstellen van inhoudelijke doelstellingen en de uitwerking van actuele thema's rondom decentralisatie in stappenplannen
 • Teamanalyse: valkuilen en kwaliteiten van OR-leden
 • Interne werkwijze van de OR, zoals de afstemming en samenwerking met diverse voorbereidingscommissies
 • Gezamenlijke evaluatie van de samenwerking tussen OR en bestuurder en het proces zeggenschap-medezeggenschap
 • Begeleiding Arbocommissie
 • De ontwikkeling van de OR als regisseur van medewerkersparticipatie en sparring partner voor de bestuurder

Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3

Gemeente Etten-Leur, ondernemingsraad

Juli 2014 - juni 2017

Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad. Tijdens een tweedaagse bijeenkomst heeft de OR teruggekeken op de vorige zittingstermijn en op basis van deze reflectie en actuele ontwikkelingen doelstellingen geformuleerd voor de komende periode. Tevens is aandacht besteed aan de essentie van de Wet op de Ondernemingsraden en hebben de OR-leden elkaar beter leren kennen. Vervolgens hebben wij in een aantal sessies de ondernemingsraad ondersteund op het gebied van gespreksvoering, onder meer met de bestuurder.

Bij het aantreden van een nieuwe OR zijn we gevraagd om te ondersteunen bij het professionaliseren van de eigen OR-werkzaamheden en de positionering naar de WOR-bestuurder. In een praktijksimulatie hebben de OR-leden verschillende communicatiestijlen ervaren en gewerkt aan bewustwording van de eigen effectiviteit.

Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,5

Gemeente Weesp, ondernemingsraad

April 2014 - oktober 2018

Periodieke begeleiding en (meerdaagse) training van de ondernemingsraad. De onderwerpen van de bijeenkomsten waren onder andere: elkaar beter leren kennen middels een teamanalyse, terugkijken op de vorige zittingstermijn en doelstellingen bepalen voor de komende periode, de organisatiecultuur van de gemeente Weesp en de samenwerking met omliggende gemeenten, welke in de toekomst mogelijk wordt uitgebreid. Ook heeft de OR tijdens een sessie gereflecteerd op de wijze waarop het zijn strategische doelen bereikt. Een belangrijk onderdeel was het gesprek over de ‘originele’ beweegreden om actief te worden voor de OR. Dit leverde nieuwe inzichten op waarmee de OR aan de slag wil om zijn strategisch en onderling functioneren te versterken.

Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

Gemeente Zwijndrecht, ondernemingsraad

Juni 2013 - juni 2017

Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad. Tijdens de meest recente bijeenkomst met een vernieuwde ondernemingsraad is gewerkt aan de introductie van nieuwe OR-leden in het medezeggenschapswerk en het opstellen van een werkplan voor de komende periode. Tevens is aandacht besteed aan inhoudelijke thema's die spelen binnen de gemeente Zwijndrecht, zoals de normalisering van de ambtenarenstatus en het generatiepact. Ook is ingegaan op een goede aansluiting met de WOR-bestuurder in het kader van informeren, overleggen en besluiten.

Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

Gemeente Voorst, ondernemingsraad

Juni 2014 - september 2017

Wij hebben meerdere trainingen verzorgd voor de ondernemingsraad op het gebied van inhoudelijk actuele thema's, onderlinge samenwerking en positionering. Zo zijn we met de OR ingegaan op de toekomst van medezeggenschap binnen de gemeente Voorst. Vervolgens hebben medewerkers tijdens een interactieve bijeenkomst met twee gastsprekers nagedacht over een nieuwe, toekomstbestendige vorm van medezeggenschap binnen de organisatie. Dit heeft geresulteerd in nieuw enthousiasme voor en betrokkenheid bij de ondernemingsraad. Bij het aantreden van een nieuwe OR hebben we met de OR-leden de afgelopen zittingstermijn geëvalueerd en gesproken over de vraag hoe het zijn van een regie/netwerk-OR vorm krijgt in de praktijk.

Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), groepsondernemingsraad

December 2010 - december 2015

Periodieke begeleiding en training van de groepsondernemingsraad (GOR) in diverse bijeenkomsten, waaronder:

 • Een speciaal voor de RvdK ontwikkelde training voor de commissies Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu (VGWM) van de regionale ondernemingsraden. In het kader van kennisuitwisseling is een effectieve vorm van communicatie ontwikkeld met de deelnemers, waarmee men elkaar kort en bondig bijpraat over ieders ervaringen.
 • Verschillende bijeenkomsten voor de GOR en de dagelijks besturen van de regionale ondernemingsraden. Tijdens de sessies werd aandacht besteed aan visievorming, toekomstige ontwikkelingen en relevante thema's. Door het gebruik van verschillende methodieken zorgden we ervoor dat zoveel mogelijk deelnemers aan het woord kwamen en hun input konden geven.

Reacties van deelnemers:
"Leuke en goede procesbegeleiding. Zeer leerzaam en goeie energie gekregen om verder te gaan" "Scherp, geloofwaardig, effectief, goed op elkaar inspelen en aanvullen!" "De begeleiders hebben goed oog voor planning van het programma en weten de juiste ruimte te creëren om onderling te kunnen netwerken" "Inspirerende bijeenkomst, mede door de wijze waarop in het proces aandacht is voor ieders inbreng"

Arrondissementsparket Limburg, ondernemingsraad

April 2010 - november 2017

Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad.
Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de OR teruggekeken op de manier van werken in de afgelopen periode en stilgestaan bij de vraag: 'Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?' Ontwikkelingen als flexwerken zorgen ervoor dat de OR moet nadenken over manieren om effectief en constructief contact te onderhouden tussen de overleggen door. Met de OR zijn we ingegaan op de DISC-profielen van de leden, in combinatie met een teamactivteit over besluitvorming en onderlinge samenwerking.

Reactie van een deelnemer:
"Doordat de trainer onze organisatie goed kent, weet hij waar niet alleen inhoudelijk de uitdagingen liggen voor de OR, maar weet hij ons als team ook klaar te stomen om het karwei te klaren".

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, COR Veiligheidsregio en Ondernemingsraad Brandweer

Maart 2015 - februari 2017

Begeleiding en coaching van de centrale ondernemingsraad van de veiligheidsregio en de ondernemingsraad van de brandweer.

Voor zowel de COR als de OR begeleiden wij diverse bijeenkomsten waarin we met de (C)OR-leden kijken naar de manier waarop je effectief je rol in de medezeggenschap kunt invullen. Daarnaast begeleiden wij de informele gesprekken met de WOR-bestuurder(s) op procesniveau. In het bijzonder hebben wij voor de OR van de brandweer een training verzorgd waarin het adviestraject rondom een reorganisatie, de inrichting van het systeem HR21 en Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) centraal stond.

Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek, ondernemingsraad

Januari 2010 - Heden

Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad in diverse bijeenkomsten.

Zo heeft Haagse Beek een praktijksimulatie ontwikkeld en begeleid voor de OR en bestuurder/managementteam. In een scenario waarin een fictieve organisatie te maken krijgt met grote veranderingen kregen alle deelnemers een bepaalde rol aangemeten. De opbrengst van de praktijksimulatie was meer inzicht in de belangen die er op verschillende niveaus spelen en welke belanghebbenden een rol spelen bij veranderingen. Zowel OR als bestuurder zijn hierna op een effectievere wijze het contact met elkaar aangegaan.

Begin 2019 heeft Haagse Beek een tweedaagse training verzorgd waarin de OR zich heeft bezind op de eigen positie, de ontwikkeling in de samenwerking zeggenschapo-medezeggenschap, de rol van de achterban daarin en de onderlinge samenwerking. Tevens heeft de OR in een informeel gesprek van gedachten gewisseld met de bestuurder en overige leden van de directie.

Reactie van de WOR-bestuurder: "Dit is iets wat we regelmatig moeten met elkaar moeten doen, vrijuit kunnen uitwisselen van visie en standpunten. Het is heel prettig om dat onder begeleiding van een adviseur te doen die ons ruimte geeft, maar ook prikkelt om tot gezamenlijkheid te komen".

Reacties van deelnemers:
"Trainers nodigen uit tot openheid en doordenken. Helpen ons zaken in nieuw licht zien. Compliment!" "Humor was goed, samenwerking goed en begeleiders vullen elkaar goed aan." "De trainers zijn open en scherp op elkaar. Leuk dat jullie ook open vertellen over gegeven feedback aan elkaar!" "Nuttig, praktisch veel gedaan en het heeft veel werk voor de komende periode opgeleverd. Super!"

Ondernemingsraad

September 2014

Begeleiden van workshop gericht op competentieontwikkeling van medewerkers actief in de medezeggenschap. Hierin werd het team geanalyseerd op basis van kwaliteiten van de OR-leden en is gesproken over de manier waarop het medezeggenschapswerk wordt uitgevoerd en de plaats die dit heeft of kan hebben in reguliere functioneringsgesprekken.

Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, ondernemingsraad

Juni 2011 - april 2016

Periodieke training en begeleiding van de ondernemingsraad. Begin 2015 heeft een tweedaagse plaatsgevonden waarin we de ondernemingsraad hebben begeleid bij de effectieve uitvoering van hun rol ten aanzien van ontwikkelingen als de komst van Noorse gedetineerden. Tijdens een driedaagse training in 2016 heeft de OR zich geheroriënteerd op zijn doelstellingen en deze uitgewerkt in een 'routeboek'. Tevens is uitgebreid ingegaan op de sterktes en zwaktes van het team, middels een SWOT-analyse. De driedaagse werd afgesloten met een gesprek tussen OR en bestuurder waarin wederzijdse verwachtingen zijn uitgesproken.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ondernemingsraad

December 2011 - april 2018

Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad, bestaande uit:

 • Intensieve begeleiding van de OR bij het uitbrengen van een advies over de op handen zijnde fusie van het Agentschap NL met de Dienst Regelingen. Daarbij was speciale aandacht voor het overleg met de bestuurder en het contact met de achterban.
 • Trainingsdagen in het teken van onderlinge samenwerking, effectiviteit en efficiëntie, prioritering van agendapunten voor het overleg met de bestuurder, wettelijke kaders van medezeggenschap, belangenbehartiging en vertegenwoordiging, de OR van de toekomst en optimalisering van het proces rondom zeggenschap-medezeggenschap.
 • Coaching van het dagelijks bestuur met betrekking tot het ontwikkelen van een eigen visie, het formuleren van ambities, doelstellingen en gewenste resultaten, slim samenwerken en omgaan met belangen.

Reactie van deelnemers:
'De begeleider heeft een prettige, creatieve houding en heeft zijn antennes goed uitstaan. Hij neemt tijd voor discussies en formuleert dan helder de keuzes die voor ons liggen, maar laat de keuzes aan de groep over.'
'De begeleider blijft ook in 'stevige discussies' rustig en weet structuur te behouden gericht op het resultaat.'

Centraal Planbureau (CPB), ondernemingsraad

Januari 2015 - september 2018

Training van de ondernemingsraad met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling (Insights Discovery) en effectiviteit in de medezeggenschap. Inhoudelijke agendapunten voor de overlegvergadering met de bestuurder zijn uitgewerkt in een concreet actieplan. Er is aandacht besteed aan onderhandelen en overtuigen door de individuele OR-leden.

Na het aantreden van een vernieuwde ondernemingsraad hebben wij met de OR teruggekeken op de resultaten van de vorige OR en welke succesfactoren dit resultaat tot stand hebben gebracht. Voor de huidige zittingstermijn zijn de inhoudelijke prioriteiten vastgesteld met een aanpak hoe deze concreet bereikt kunnen worden. Tot slot kregen de OR-leden op een ludieke manier inzicht in hoe zij als team samenwerken.

Reactie van een deelnemer: 'De trainer heeft ons op een prettige manier prikkelende en nieuwe inzichten meegegeven over hoe wij als OR het gesprek met de bestuurder en onze rol als OR invulling kunnen geven'.

Dienst ICT Uitvoering (DICTU), ondernemingsraad

November 2014 - augustus 2018

Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad. Hierbij was bijzondere aandacht voor de organisatieveranderingen zoals de reorganisatie van 2015 en het veranderprogramma DICTU 2021.

Tijdens de reorganisatie ondersteunden we de OR onder andere bij het voorbereiden en begeleiden van een drietal achterbanbijeenkomsten met medewerkers. Met elkaar is uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de organisatieverandering en welke maatregelen er nodig zijn om de gevraagde werkzaamheden zo optimaal te kunnen blijven doen.

Tevens hielpen we de OR bij het bepalen van hun positie en rol in de veranderopgave van DICTU 2021 en begeleidden we een informeel gesprek met het directieteam.

Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, departementale ondernemingsraad

Juni 2011 - april 2018

Periodieke begeleiding van de departementale ondernemingsraad (DOR) op de volgende gebieden:

 • Begeleiding bij het toewerken naar de OR-verkiezingen en tijdens de startfase van de vernieuwde DOR
 • Procesbegeleiding bij het opstellen van doelen, het inrichten van een eigen werkwijze in de DOR en het vaststellen van de agenda voor het overleg met de WOR-bestuurder
 • Ondersteuning van DOR-leden bij competentieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling binnen de medezeggenschap (middels assessments, 360-graden feedback, coaching, intervisiebijeenkomsten)
 • Ontwikkelen van de eigen effectiviteit en efficiëntie op het gebied van medezeggenschap en het optimaal benutten van de rol van DOR-lid
 • Teamontwikkeling middels Insights Discovery
 • Begeleiding en coaching van het dagelijks bestuur bij de ontwikkeling en het organiseren van haar rol en taken. Training van de voorzitter. Verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur

Feedback van een deelnemer: "De begeleider van Haagse Beek voelt goed aan wat de groep nodig heeft. Het vooraf vastgestelde programma is een leidraad en geen doel op zich. Daarmee heeft de begeleider zich laten zien als iemand die zich goed kan inleven maar de groep verantwoordelijk maakt voor het eigen eindresultaat."

DearBytes, ondernemingsraad

Maart 2015 - Heden

Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad tijdens verschillende trainingsdagen.

Zo is tijdens een starttraining voor de vernieuwde OR aandacht besteed aan persoonlijke motivaties en inhoudelijke ambities van OR-leden. Er is een inventarisatie en prioritering gemaakt van relevante ontwikkelingen in en rond de organisatie. De samenwerking met de bestuurder is besproken, evenals de resultaten die de OR de komende periode wil behalen en de bijbehorende taakverdeling.

Haagse Beek biedt aanvullende ondersteuning bij adviestrajecten die volgen uit de fusie tussen DearBytes en KPN. Onderdeel daarvan is advisering op procesniveau, begeleiding bij totstandkoming van advies en/of instemming en coaching van OR-leden bij communicatie richting bestuurder of achterban.

Immigratie- en Naturalisatiedienst, onderdeelscommissie Juridische Zaken

Maart 2015 - maart 2018

Begeleiding van de onderdeelcommissie Juridische Zaken. De OC wilde zich beter profileren binnen de organisatie en effectiever zichtbaar zijn voor medewerkers. Tijdens een tweedaagse training heeft de OC zich onder leiding van Haagse Beek gebogen over haar missie, visie en strategie en is de OC meegenomen in de wereld van branding en communicatie.

Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ), ondernemingsraad

februari 2015

Training en begeleiding van de ondernemingsraad op zowel het gebied van teamsamenwerking als bij inhoudelijke onderwerpen en het concretiseren van eigen doelstellingen.

Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ondernemingsraad

Januari 2018

Bij de aanvang van een nieuwe zittingstermijn van de OR heeft Haagse Beek een tweedaagse training verzorgd. Hierin is aandacht besteed aan kritische succesfactoren van de OR en is de kennis van OR-leden van de Wet op de ondernemingsraden opgefrist. Aan de hand van een teamanalyse zijn de persoonsprofielen en talenten van individuele OR-leden besproken. In het bijzonder is ingegaan op het voeren van 'het goede gesprek' en welk effect een andere vorm van gespreksvoering kan hebben. Vervolgens zijn inhoudelijke doelstellingen voor de komende zittingstermijn geïnventariseerd en is de OR-agenda vastgesteld, waarna concrete afspraken zijn gemaakt over de manier van werken en het contact met de achterban.

Toyota Material Handling Nederland, ondernemingsraad

November 2014

Begeleiding van de ondernemingsraad in een tweedaagse, waarin het team aan de slag is geweest met onderlinge samenwerking door middel van teamanalyse en -activiteiten en inhoudelijke doelstellingen zijn bepaald voor de komende periode. De ondernemingsraad heeft een goede basis gecreëerd met duidelijke prioriteiten, afspraken en werkwijzen om op een effectieve manier hun rol in te vullen.

Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3

Belasting Dienst Douane Nederland en ondernemingsraad Belastingdienst

Januari 2015 - december 2015

Ontwerpen van ontwikkeltraject ten behoeve van het optimaliseren van de samenwerking en communicatie in de driehoek directie-medezeggenschap-middenkader. De begeleiders hebben aan de hand van verschillende interventies (bijeenkomsten, gesprekken in groepen en 1-op-1, coaching, mediation, mini-conferenties) de betrokkenen uit de driehoek nader tot elkaar weten te brengen met uiteindelijk een aantal procesafspraken die de samenwerking en communicatie bevorderen en borgen.

Reactie van een deelnemer:
'De begeleiders hebben ons met een kritische blik, transparante houding en onpartijdigheid laten zien dat er juist verbinding mogelijk is en dat verbetering begint bij jezelf. We hebben geleerd het verleden meer los te laten en gezamenlijk te kijken naar de toekomst.'

Plaatsvervangend Secretaris-Generaal en Departementale Ondernemingsraad

Januari 2014 - Heden

In het kader van het project competentieontwikkeling medezeggenschap VenJ coachen van diverse OR-leden binnen het ministerie. Dit richt zich op competenties die zij ontwikkelen in de medezeggenschap en de manier waarop deze een plek krijgen in de reguliere loopbaan.

Diverse opdrachtgevers

April 2012 - Heden

Individuele coaching hoger kader.

Departementale Ondernemingsraad (DOR)

Januari 2015 - december 2016

Coachen van diverse leden van de DOR op gebied van persoonlijke ontwikkeling, rolvastheid, gespreksvoering en beïnvloeding.

COGAS

Januari 2015 - december 2016

Onze coach is ingezet bij het ondersteunen en begeleiden van medewerkers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en werkgerelateerde vragen. Aan de hand van het T-GROW model is in een reeks gesprekken gewerkt aan persoonlijke doelstellingen en een nieuw perspectief de mogelijkheden die medewerkers hierin zelf hebben.

Directie P&O

Mei 2009 - november 2010

Invoeren intervisie op de werkvloer door adviseurs van directie P&O middels een train-de-trainer concept.

Reactie van deelnemer trainingstraject:
‘De wijze waarop de training is gegeven, doet recht aan mijn ervaring als procesbegeleider. Het heeft mij handvatten gegeven hoe ik op een goede manier een intervisiegroep kan begeleiden.'

Raad van bestuur

Januari 2011

Verzorgen onderdeel management development.

Penitentiaire Inrichting Ter Apel, ondernemingsraad

Mei 2011 - mei 2018

Periodieke begeleiding en training van de ondernemingsraad. Tijdens een tweedaagse training in mei 2018 heeft de OR teruggeblikt op de afgelopen periode van medezeggenschap. De behaalde successen zijn met elkaar gevierd, maar er is ook gekeken naar wat is blijven liggen. De OR kroop in de huid van de bestuurder, om zo een beter beeld te krijgen van zijn belangen en de samenwerking en communicatie met de bestuurder te kunnen verbeteren. Tevens was er ruimte voor een ontspannende teamactiviteit.

Uit de evaluatie van deelnemers:
"De begeleider is heel goed in staat om aan te sluiten bij ieders denkniveau en geeft ook op dat niveau feedback en nuttige handvatten. Dit alles in een prettige, veilige en humorvolle sfeer."

Gemeentesecretaris

Januari 2015 - Heden

Invloed van de samenleving vergroten in combinatie met bezuiniging van 1 mln structureel per jaar op de ambtelijke organisatie zonder gedwongen ontslagen.

Haagse Beek ziet de professionele medewerker als spil van de verandering die in de praktijk de opgave kan realiseren. Vanuit zijn kennis en ervaring van de inhoud en het proces kan de ambtenaar als geen ander aangeven hoe zaken makkelijker, sneller en samen met de samenleving georganiseerd en geregeld kunnen worden. Haagse Beek introduceerde zelfsturing als middel om medewerkers meer ruimte te geven zich als professional te bewegen.

Wij begeleiden directie en medewerkers in de vorming van zelfsturende teams en het oppakken van rollen binnen teams. Daarnaast adviseren wij over de nieuwe verbindingen in de organisatie nu het management weg is en begeleiden wij de implementatie.

Het verhaal over zelfstuing van de gemeente Nijkerk. Medewerkers zelf aan het woord in een

Zelfsturende ambtenaren in Nijkerk - artikel De Ambtenaar, 7 april 2016.

Gemeente Nijkerk, ontwikkelteam

September 2016 - mei 2017

Hoe richt je een training in voor zelfsturende teams in de gemeente Nijkerk? In ieder geval niet top down!

Toen wij de offerteaanvraag uit Nijkerk onder ogen kregen stonden we voor een moeilijke opgave. De starttraining is verplicht voor alle zelfsturende teams in Nijkerk, maar ondertussen wil je hen niets opleggen! We hebben een werkwijze gevonden waarbij we twaalf modules aanbieden waar de teams uit kunnen kiezen op basis van hun individuele plan. Ze mochten ook kiezen in de trainer, in de leermethode en de locatie. En daarmee is de training eigenlijk direct begonnen. Want een maatwerktraining voor jezelf ontwikkelen is direct de eerste stap in je ontwikkeling!

De modules betroffen onder meer de essentie van zelfsturing, resultaatgericht sturen, besluiten nemen, samenwerken, conflict hantering, feedback, van buiten naar binnen werken, vertrouwen, innovatie, ondernemerschap, financiën en HRM.

De training is uitgevoerd voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Werkend vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht is stapsgewijs invulling aan zelfsturing gegeven.

Zelfsturing biedt veel ruimte en kansen, maar het geeft in de praktijk ook de grilligheid weer die onderhuids in en tussen teams kan spelen. Er komt veel op mensen af. Met wie werk ik? Hoe prioriteer ik? Wie beslist in het team? En: hoe ver gaat mijn loyaliteit? Bij zelfsturing gaat het om het zoekproces naar de juiste balans: enerzijds autonomie, zelfoplossend vermogen en regelruimte voor teams om zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Anderzijds helderheid over structuur, besluitvormingsprocessen en conflicthantering.

In onze beleving verschilt die balans per team en is ook de weg daar naartoe per team verschillend. Vanuit die invalshoek hebben wij dit traject opgezet en boden wij een aanpak die teams aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en hen zelf het maatwerk hiervoor liet inrichten.

De trainingen ontvangen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

Klik

voor een kort filmpje over de resultaten.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), onderdeelscommissie Asiel en Bescherming

Mei 2016 - maart 2018

Begeleiding en advisering van de onderdeelscommissie Asiel & Bescherming. In diverse bijeenkomsten is aandacht besteed aan de Wet op ondernemingsraden, het formuleren van inhoudelijke doelstellingen, teambuilding, het oefenen van vergadertechnieken, het uitoefenen van invloed op en onderhandelen met de bestuurder en zichtbaarheid bij de achterban. Tijdens een tweedaagse training is de OC in het bijzonder aan de slag gegaan met het technisch overleg en het zijn van een constructieve gesprekspartner voor de bestuurder.

Bibliotheek Rotterdam, managementteam

April 2016 - oktober 2016

De teammanagers van de Bibliotheek Rotterdam ervaren dat zij steeds meer een integrale rol krijgen en van hen verwacht wordt medewerkers mee te nemen in diverse organisatieveranderingen. Het managementteam wil zich daarom verder ontwikkelen en reflecteren op het eigen handelen. Tijdens een aantal intervisiebijeenkomsten zijn de managers actief aan de slag gegaan met werkgerelateerde vraagstukken. De MT-leden zijn nu zelf in staat om te reflecteren op het eigen handelen door gebruik te maken van intervisiemethoden en deze met directe collega's toe te passen. In enkele aanvullende één-op-één gesprekken zijn door de procesbegeleider enkele coachingsmethodieken toegepast.

Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN), ondernemingsraad

November 2016 - september 2018

Jaarlijkse training van de ondernemingsraad. De OR heeft onder andere te maken met organisatieveranderingen en bijbehorende adviesaanvragen. Tijdens de trainingsdagen is gereflecteerd op inhoud, proces en relatie, middels de communicatiedriehoek. Tevens is aandacht besteed aan teambuilding en ieders kwaliteiten en valkuilen. Vervolgens zijn de prioriteiten voor de komende periode geconcretiseerd en heeft men nagedacht over zichtbaarheid en het contact met de achterban.

Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,5

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

November 2016 - december 2016

Hoe deel je met elkaar kennis op een manier die de weg plaveit voor innovatie? De divisie Digitale en Biometrische Sporen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) schakelt Haagse Beek in om de onderlinge verbinding en kennisdeling te stimuleren en te onderzoeken. De divisie wil tijd besteden aan het stimuleren van nieuwe ideeën als voeding voor innovaties die aansluiten op de praktijk.

Gemeente Velsen, ondernemingsraad

Oktober 2017 - november 2018

Tijdens een training aan de ondernemingsraad is in het bijzonder ingegaan op de aankomende organisatieveranderingen en een mogelijke bestuurlijke fusie met IJmondgemeenten. Onder begeleiding van Haagse Beek is de OR voorbereid op positionering, omgaan met het krachtenveld en strategisch functioneren.

In een vervolgsessie is stilgestaan bij successen en leerpunten in de medezeggenschap, het ontwikkelen van een eigen strategie en het expliciteren van wat ieder OR-lid kan en wil bijdragen. Met de OR is gekeken naar de wijze waarop de VGW-commissie op een effectieve manier kan worden ingezset als sparringpartner in het kader van pre-advies over arbo en welzijn van medewerkers. Tevens is aandacht besteed aan het zichtbaarder maken van de OR en het creëeren van meer interactie met medewerkers.

Gemeentesecretaris

September 2017 - Heden

Als gemeentelijke organisatie is de gemeente Bunschoten aan het werk voor de samenleving met als doel te blijven aansluiten bij de behoefte van (groepen) inwoners. De veranderende samenleving vraagt om flexibiliteit, om een netwerkorganisatie waarin samenwerken en co-creëren centraal staat. Of het nu door samenwerking tussen medewerkers onderling, met het bestuur, met inwoners of bedrijven of met partners of maatschappelijke organisaties is. Er vindt een overgang plaats van een meer gesloten systeem met vaste posities, functies en taken naar een systeem met zelfsturende teams met een grotere mate van autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Concreet gaat het om 12 teams en 120 Fte.
Voor het maken van deze omslag naar de nieuwe manier van werken hebben interne trainers behoefte aan training en ondersteuning bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Onderdeel daarvan is het opleiden van de interne trainers zodat die de teams kunnen trainen en ondersteunen bij de ontwikkeling naar zelfsturende teams.
Onze trainer zelfsturing heeft modules ontwikkeld die passen bij de vraag en manier van werken. In diverse bijeenkomsten zijn interne trainers voorbereid op de kick-off dagen en de vervolgtrainingen voor teams. Daarnaast vindt er coaching on the job plaats.

Logicx Mobiliteit, ondernemingsraad

Januari 2010 - april 2018

Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad. De laatste bijeenkomst stond in het teken van de start van een nieuwe zittingstermijn. Oude en nieuwe OR-leden hebben elkaar beter leren kennen en zijn goed op de hoogte van de essentie van de Wet op de ondernemingsraden en hoe dit gekoppeld is aan onderwerpen die spelen binnen Logicx. Er is afgestemd wat de doelen, prioriteiten en bijbehorende interne werkwijze voor de komende periode zijn en hoe de communicatie met de directie en medewerkers vorm krijgt.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie, personeelsraad

september 2018

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie verzorgt de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep op de eilanden Aruba, Curaçao en St. Maarten, en Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Tijdens een tweedaagse training is aandacht besteed aan de visie op medezeggenschap en het (wettelijke) kader waarbinnen medezeggenschap plaatsvindt. Tactische onderhandelingsstrategieën en gespreksvoering met bestuurder(s) zijn besproken, evenals het omgaan met verwachtingen uit de achterban en het vergaren van input. Aan de hand van DISC-profielen hebben de leden van de personeelsraad elkaars kwaliteiten en voorkeuren beter leren kennen. Omdat de leden gevestigd zijn op verschillende eilanden en voor vergaderingen veel gebruik maken van videoconferences, vormde teambuilding een belangrijk onderdeel van de training.

Algemene Bestuursdienst (ABD), ondernemingsraad

November 2017

De nieuwe OR wil een vernieuwde, actieve invulling geven aan de medezeggenschap. Tijdens een tweedaagse training hebben we gekeken hoe de OR zich kan ontwikkelen tot een goede gesprekspartner op het strategische niveau van de organisatie, zowel voor de achterban als de bestuurder. De OR-leden hebben hun ambities met elkaar gedeeld en concrete speerpunten voor de komende zittingstermijn benoemd.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), ondernemingsraad

Maart 2017 - september 2018

Begeleiding van diverse trainingen voor de ondernemingsraad. In 2018 was sprake van een op handen zijnde reorganisatie. De OR wilde zich hier goed op voorbereiden, om tijdens de organisatieveranderingen de rol van medezeggenschap zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Na een grondige analyse van de plannen van de directie heeft de OR zich beraadt op een plan van aanpak. Tijdens de training vond tevens een informeel gesprek met de WOR-bestuurder plaats.

Filmhuis Den Haag, ondernemingsraad

Maart 2017

Haagse Beek heeft een trainingsdag voor de ondernemingsraad verzorgd. De OR-leden hebben elkaar beter leren kennen en hun motivaties en ambities met elkaar gedeeld. Ook hebben ze meer inzicht gekregen in de Wet op de ondernemingsraden. Na een reflectie op het afgelopen halfjaar, heeft de OR vastgesteld wat het de komende tijd wil bereiken en wat dit betekent voor de interne werkwijze en de communicatie met de achterban.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht