Adviseurs

Dit zijn wij. U kunt ons benaderen voor een knellend probleem, een ambitie, of vanuit een ongedefinieerd gevoel van urgentie. In onze analyse en aanpak benutten wij de brede verscheidenheid van ons team en kijken we over domeinen heen. Duurzame verandering is voor het uitgangspunt. Wij zijn resultaatgericht en gaan tot het maximale om zaken in praktijk werkend te krijgen. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Jantine Hamelink

Organisatieadviseur; doctoraalstudie rechten, postdoctoraal personeelsmanagement, school voor coaching

Na negen jaar adviseurschap en vijf jaar management in de publieke sector ben ik weer teruggekeerd naar het adviesvak. Mijn ervaring is dat het de medewerkers zelf zijn die veranderingen tot stand brengen in hun werk en de organisatie. Zij voelen zich verbonden aan de publieke taak, hebben kennis van zaken en weten zelf wat er anders en beter kan in hun werk. Ik vind het leuk om de relatie tussen mensen en hun organisatie te analyseren en in beweging te brengen. Zo leer ik mijn opdrachtgevers steeds beter te adviseren hoe zij veranderingen daadwerkelijk kunnen realiseren. Dat doe ik graag met mijn collega's van Haagse Beek omdat we complementair zijn in kennis en vaardigheden.

Blogs van Jantine Hamelink

Casussen van Jantine Hamelink

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2006 - december 2011
   Rol

   Werkzaam als Hoofd Projecten. Verantwoordelijk voor 12 teamhoofden en 300 fte, 400 miljoen budget, onder meer ten behoeve van uitruil van gronden met gemeenten en provincies. Een greep uit de werkzaamheden:

   - Projectleider ‘van buiten naar binnen’, waarbij de externe klant uitgangspunt is voor de herinrichting van de werkprocessen.

   - Verandermanager voor leidinggevenden bij de implementatie EBS (ERP) binnen DLG, waarbij op basis van veranderplan leidinggevenden coachend geleerd hoe ze individueel commitment tonen in gedrag, bewust zijn van hun rol. Hoe zij daarnaast in samenwerking met elkaar draagvlak creëren bij medewerkers, met weerstand omgaan, voorbeeldgedrag laten zien en daadwerkelijk de implementatie realiseren.

   - Tevens in deze periode verantwoordelijk voor het realiseren van het personele transitieproces van een regionaal georiënteerde landelijke dienst naar een matrix organisatie met behulp van strategische personeelsplanning. Het laatste jaar is door het mobiliseren van medewerkers de krimptaakstelling van
   20% van Balkenende 4 gerealiseerd en een aanzet gemaakt vooruitlopend op de taakstelling van Rutte 1. In totaal is 100 fte in 2011 op vrijwillige basis uitgestroomd.

   - Voorafgaand aan het veranderingstraject verantwoordelijk voor de omslag van sectoraal (grond, inrichting, subsidie) naar integraal werken: het met leidinggevenden en medewerkers doordenken, opzetten en invoeren van het integraal werkproces binnen DLG.

  • Opdrachtgever
   Bisdom Den Bosch
   Periode
   Januari 2003 - december 2005
   Rol

   Werkzaam als Interim Hoofd ten behoeve van het reorganiseren van de unit pastorale diensten.

  • Opdrachtgever
   Bisdom Den Bosch
   Periode
   Januari 2005 - december 2006
   Rol

   Actief als interim hoofd Bouwzaken en Restauraties. Implementeren ‘casemanagement’ voor restauratieobjecten en herschikken van de unit.

  • Opdrachtgever
   Centraal Orgaan opvang asielzoekers
   Periode
   Januari 2005 - december 2006
   Rol

   Het COA kampte destijds met een teruglopend aantal vreemdelingen in de opvang. Als ZBO is het van belang meerdere opdrachtgevers te hebben. Ik was verantwoordelijk voor de strategie om bestuurlijk (raad van toezicht) en politiek (minister) akkoord te krijgen voor de opvang van nieuwe doelgroepen, zoals bijvoorbeeld Antilliaanse probleemjongeren.

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2013 - december 2013
   Rol

   Bij de gemeente Beuningen hebben wij bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers als bijdrage aan de visie op de participatiesamenleving. De ondernemingsraad speelde een belangrijke rol in het initiëren en opzetten van de bijeenkomsten.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2003 - december 2003
   Rol

   Het opstellen en uitvoeren van een ontwikkeltraject met deelgemeentesecretaris en management in een 1-jarige leergang, inclusief individuele en team coaching.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2004 - december 2005
   Rol

   Als interim sectorhoofd actief geweest met het begeleiden van de reorganisatie en herstructurering van de gemeentelijke diensten.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2005 - december 2006
   Rol

   Het opstellen en uitvoeren van een 1-jarig ontwikkeltraject voor afdelings- en sectorhoofden van de gemeente, inclusief individuele coaching en teamcoaching.

  • Opdrachtgever
   Ontwikkeling Strategie & Projecten
   Periode
   Januari 2013
   Rol

   Verzorgen workshops Het Nieuwe Werken (HNW). We hebben het gehad over de essentie van Het Nieuwe Werken en de uitdagingen voor een afdeling en de gemeente als geheel. We hebben met name stilgestaan bij functies die zich minder goed lenen voor HNW, denk aan de medewerkers in de buitendienst, en over de toekomst van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit verschillende afdelingen waren deelnemers aanwezig, wat leidde tot een gesprek met begrip voor de uitdagingen en mogelijkheden van HNW in diverse functies.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Oktober 2014 - juni 2015
   Rol

   Ondersteunen van de directie met P&O advies. Dit houdt onder meer in: adviseren directie bij de jaarplannen op het gebied van formatieomvang en -budget; ontwikkelen opleidingsbeleid, opstellen en implementeren opleidingsplan; doorontwikkeling van het gebruik van het personeelsinformatiesysteem (PIMS); versterken aansluiting met financieel beheer binnen de organisatie.

  • Periode
   Februari 2015 - april 2015
   Rol

   Invoeren van Het Nieuwe Werken in nauwe samenspraak met medewerkers, management en raadsleden.

  • Opdrachtgever
   Gemeente Nijkerk
   Periode
   Januari 2015 - maart 2018
   Rol

   In het coalitieakkoord in Nijkerk is opgenomen dat de gemeente meer wil aansluiten bij initiatieven in de samenleving. Hieraan is een bezuinigingsdoelstelling verbonden die voor de helft bestaat uit een reductie op de ambtelijke organisatie. Wij begeleiden het verandertraject van de Gemeente Nijkerk. Hierbij is het invoeren van een andere manier van werken van de gemeente leidend: de gemeente die initiatief van burgers en instellingen centraal stelt en een faciliterende en ondersteunende rol speelt, in plaats van de klassieke bestuurlijke rol waarin voor de burger wordt bepaald wat goed is.

   Wij begeleidden de gemeente vanaf eind 2014 tot het einde van de raadsperiode in 2018. De volgende onderdelen maken deel uit van onze begeleiding:

   1. Het vanuit een adviseursrol met de gemeenteraad invullen van een andere besturingsstijl, onder meer waar het de omgang met de samenleving en de ambtelijke organisatie betreft, resulterend in 'samen aan zet'.
   2. Het vanuit een adviseursrol met het college benoemen van diens rol in het verandertraject en de besturingsstijl die daarbij past.
   3. Het vanuit een adviseursrol met directie benoemen van nieuwe werkwijzen en bezien van de daarbij passende organisatie-inrichting, met als uitgangspunt zelfsturing.
   4. Het vanuit een adviseursrol met medewerkers benoemen van suggesties om tot een andere manier van werken te komen die past bij de kleinere organisatie.
   5. Het vormgeven van de veranderingen in HRM beleid, onder meer voor het werken met zelfsturende team, maar ook mobiliteitsbeleid, loopbaanontwikkeling en het formaliseren van maatregelen.

   Resultaat in 2016:

   1. De gemeente werkt niet meer met managers, maar met zelfsturende teams.
   2. In combinatie met andere werkvormen en een interne klussenbank (50% mobiliteit) is de krimp opgevangen door vacatures intern in te vullen en gebruik te maken van natuurlijke uitstroom. Er is structureel een miljoen per jaar op personeelskosten bezuinigd op de ambtelijke organisatie.
   3. Er zijn zeer beperkt frictiekosten voor personeel dat de organisatie verlaat.
   4. Het bijbehorend P&O instrumentarium is ingericht.
   5. Raadsleden, samenleving en ambtelijke organisatie werken met volle overtuiging aan Samen aan zet, een nieuwe manier om de verhoudingen tussen deze gremia in te richten. In Nederland nog niet in deze omvang vertoond. Al het beïnvloedbare budget ligt in beginsel bij de samenleving.
  • Opdrachtgever
   Gemeentesecretaris
   Periode
   Januari 2015 - Heden
   Rol

   Invloed van de samenleving vergroten in combinatie met bezuiniging van 1 mln structureel per jaar op de ambtelijke organisatie zonder gedwongen ontslagen.

   Haagse Beek ziet de professionele medewerker als spil van de verandering die in de praktijk de opgave kan realiseren. Vanuit zijn kennis en ervaring van de inhoud en het proces kan de ambtenaar als geen ander aangeven hoe zaken makkelijker, sneller en samen met de samenleving georganiseerd en geregeld kunnen worden. Haagse Beek introduceerde zelfsturing als middel om medewerkers meer ruimte te geven zich als professional te bewegen.

   Wij begeleiden directie en medewerkers in de vorming van zelfsturende teams en het oppakken van rollen binnen teams. Daarnaast adviseren wij over de nieuwe verbindingen in de organisatie nu het management weg is en begeleiden wij de implementatie.

   Extra informatie

   Het verhaal over zelfstuing van de gemeente Nijkerk. Medewerkers zelf aan het woord in een

   Zelfsturende ambtenaren in Nijkerk - artikel De Ambtenaar, 7 april 2016.

  • Opdrachtgever
   Servicepunt71
   Periode
   Maart 2013 - augustus 2014
   Rol

   Het uitvoeren van de reorganisatie van de ambtelijke organisatie als onderdeel van de organisatieontwikkeling naar een procesgestuurde organisatie. Onderdeel van deze reorganisatie was onder meer het aanstellen van nieuw management en het in afstemming met raadsleden zorgdragen voor het invoeren van een de nieuwe werkwijze.

  • Opdrachtgever
   Diverse opdrachtgevers
   Periode
   Februari 2002 - Heden
   Rol

   Ik begeleid diverse ondernemingsraden bij ministeries, uitvoeringsorganisaties en gemeenten en andere publieke organisaties. Dit varieert van startende tot gevorderde ondernemingsraden.

   De rol die ik hierin speel loopt sterk uiteen. Zo begeleid ik ondernemingsraden voor het oplossen van complexe problemen, als partner in een veranderingstraject, als initiator van nieuwe werkwijze(n) of als informatiebron voor specifieke onderwerpen.

  • Opdrachtgever
   Gerechtshof Den Bosch, ondernemingsraad
   Periode
   December 2011 - december 2012
   Rol

   Training Planning en Control (tweedaagse en vervolgdag).

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2006 - december 2007
   Rol

   Het opstellen en uitvoeren van een ontwikkeltraject voor de directie en de coördinatoren.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht