Adviseurs

Dit zijn wij. U kunt ons benaderen voor een knellend probleem, een ambitie, of vanuit een ongedefinieerd gevoel van urgentie. In onze analyse en aanpak benutten wij de brede verscheidenheid van ons team en kijken we over domeinen heen. Duurzame verandering is voor het uitgangspunt. Wij zijn resultaatgericht en gaan tot het maximale om zaken in praktijk werkend te krijgen. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Menno Spaan

Begeleiding reorganisatietrajecten, innovatie, cultuurverandering, besturingsvraagstukken, auteur en dagvoorzitter.

Het begeleiden van veranderingstrajecten en het adviseren van hoger management vereist een scherpe analyse, maar is ook in grote mate mensenwerk. Dat is wat ik mooi vind aan ons vak. Ik voer met name opdrachten uit waar het complexe vraagstukken op het gebied van besturing of het invoeren van vernieuwende werkwijzen betreft. Maar ook in reguliere opdrachten werk ik graag mee. Haagse Beek biedt voor mij een bijzondere groep met zeer betrokken en loyale collega´s die zich verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat en eerlijk zijn in hun feedback.

Menno Spaan is auteur van het boek ‘Van indammen naar laten stromen’ over concreet werken aan innovatie van publieke organisaties, uitgeverij Business Contact.

Blogs van Menno Spaan

Casussen van Menno Spaan

  • Opdrachtgever
   Afdelingshoofd
   Periode
   Februari 2017 - januari 2017
   Rol

   De taken en rollen van de afdeling worden op verschillende plaatsen ondergebracht als gevolg van een reoganisatie. Dit vraagt om een heroriëntatie op de nieuwe situatie. Het gaat om de vraag waar de afdeling straks van is, wat de afdeling wil bereiken en hoe de nieuwe taken het beste kunnen worden vormgegeven. Ondertussen is de verandering een proces waarin onzekerheid een rol speelt. Medewerkers zullen de afdeling verlaten. Door ons is een heidag georganiseerd waarin antwoord is gegeven op de genoemde vragen en waarbij ook besproken is hoe een ieder staat tegenover de veranderingen.

   Begonnen is met een mix van vragen: persoonlijke vragen, vragen over ieders typische manier van werken, over
   wat energie geeft, over de beoogde veranderingen en over een ieders ‘gevoel’ daarbij.
   Vervolgens schetsten we met elkaar de nieuwe situatie. Wat gaat er veranderen? En wat betekent
   dat voor de ruimte die je hebt als afdeling om invulling te geven aan je rol?
   In groepen is antwoord gegeven op drie vragen:
   1. Waar zijn wij van? (missie)
   2. Hoe ziet onze afdeling er dan in een droomsituatie uit? (vision)
   3. Wat is cruciaal om onze afdeling écht goed te laten functioneren? (kritieke succesfactoren)

   De antwoorden zijn met elkaar besproken, waarna verdieping heeft plaatsgevonden met vervolgvragen. Er is gekeken naar structuur, samenwerken, cultuur, en al hetgeen dat logischerwijs voortkomt uit de eerdere antwoorden. In een gesprek met één van de beleidsdirecties zijn gedachten nader aangescherpt. In een buitenactiviteit is op een ontspannen manier en met een kwinkslag ingezoomd op de competenties die in de toekomst van belang zijn.

  • Opdrachtgever
   Directeur Opvang
   Periode
   Juni 2006 - april 2007
   Rol

   Evaluatie van terugkeerbeleid en het instrumentarium dat daartoe door het COA wordt ingezet. Hiervoor is onder meer bezien op welke wijze terugkeerbeleid in andere landen wordt ingericht. De aanbevelingen zijn overgenomen en het terugkeerbeleid is aangepast.

  • Opdrachtgever
   Directeur Opvang
   Periode
   April 2006 - november 2006
   Rol

   Projectleider landelijke implementatie verbeteringen ‘Veiligheid Vrouwen en Meisjes’ (VVM).
   Opstellen landelijke beleidsuitgangspunten, opstellen en uitvoeren aanpak ter verbetering van de veiligheid van vrouwen en meisjes in asielzoekerscentra. Onderdeel van de aanpak: communicatie met circa zestig locatiecontactpersonen, de inzet van trainingsbureaus voor medewerkers en voor asielzoekers, de organisatie van een landelijke bijeenkomst met alle betrokkenen.

  • Opdrachtgever
   Directeur Opvang
   Periode
   Juni 2006 - april 2007
   Rol

   Interim beleidsadvies ten behoeve van projecten gericht op de terugkeer van asielzoekers naar het land van herkomst.

   Vanuit een 'themateam' is een programma opgezet gericht op de terugkeer van asielzoekers naar het land van herkomst. Eén van de projecten omvatte een evaluatie van de terugkeertrainingen die door medewerkers van het COA worden verzorgd voor asielzoekers. Een ander traject omvatte het inrichten van een landelijke methodiek voor het motiveren tot terugkeer.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   December 2006 - september 2008
   Rol

   In dit zelfstandig medisch behandelcentrum zorgdragen voor professionalisering van medewerkers door middel van een trainingstraject met een centrale rol voor klantgericht werken.

  • Opdrachtgever
   Bestuur
   Periode
   Februari 2017 - Heden
   Rol

   Vereniging De Zaansche Molen stelt zich ten doel om de molens in de Zaanstreek in stand te houden en hier belangstelling voor op te wekken. Door het zicht op verschillende werkzame molens is de naamsbekendheid van de Zaanse Molens groot. Dit zorgt per jaar voor circa 450.000 betalende bezoekers. Deze aantallen zullen waarschijnlijk toenemen. Samen met een aantal andere ontwikkelingen is dit reden om een visie te ontwikkelen op de toekomst en te bezien hoe activiteiten kunnen worden ondergebracht, onder meer met betrekking tot een gelieerde stichting die de exploitatie van de molens verzorgt.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   September 2009 - februari 2011
   Rol

   Dienst Justis, de Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening, is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en draagt bij aan een veilige samenleving door het screenen van personen, het analyseren van informatie ter toetsing van integriteit en, op basis van de informatie, de eventuele uitgifte van diverse verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen. De personele inzet van de dienst is ongeveer 240 fte. Haagse Beek organisatieadvies is als onderzoeksleider betrokken geweest bij het opstellen van het ambitiedocument ‘Vernieuwing Organisatie en Formatie Dienst Justis’ en vervulde vervolgens de programmacoördinatie van het implementatieproces.

   Haagse Beek werd gevraagd om te komen tot een onderzoekskader van een organisatiebreed onderzoek en vervolgens zorg te dragen voor de implementatie. De analyse is vervolgens tot stand gekomen met actieve betrokkenheid van medewerkers en management van Dienst Justis. Op basis van deze analyse werden door Haagse Beek verbetervoorstellen geformuleerd en voorgelegd aan het management en directie. Met het opstellen van het ambitiedocument kon vervolgens gekomen worden tot formeel overleg en besluitvorming door de Bestuursraad van het ministerie. Naast het zelfstandig verrichten van de deelonderzoeken heeft Haagse Beek als onderzoeksleider projectmedewerkers aangestuurd, overleg gevoerd met de medezeggenschap en afstemming gerealiseerd met zowel diverse intern als extern betrokkenen.

   Bij de implementatie heeft Haagse Beek de rol van programmacoördinator vervuld. Dit betrof (inhoudelijke) begeleiding en advisering van de 13 implementatieprojecten bij de uitwerking van inrichtingprincipes en -keuzes, op afdelings-, team- en functieniveau. Als coördinator was Haagse Beek verantwoordelijk voor de ontwikkeling, begeleiding en uitvoeringscoördinatie van het dynamisch reorganisatietraject. In deze rol onder meer geadviseerd en gecoördineerd bij het implementeren van Functiegebouw Rijk en verantwoordelijk geweest voor de monitoring en beoordeling van de uitwerking van de implementatieprojecten, (rechtspositionele) voorlichting en interne en externe communicatie met de organisatie en departement. Daarnaast is de plaatsingsadviescommissie door ons begeleid en zijn de HRM-adviseurs en de medezeggenschap gecoacht, alsmede individuen in het kader van rechtspositionele casuïstiek en de ARAR. Ook in dit deel van het traject vond veel afstemming plaats met diverse betrokkenen en projectmedewerkers van de implementatieprojecten. Eind 2013 is het reorganisatietraject afgerond.

   Rol/onderwerpen: organisatie- en procesanalyse, ontwikkeling, advisering en afstemming van verbetervoorstellen met inhoudsmensen, directie, middenmanagement en medezeggenschap, opstellen ambitiedocument, implementatie coördinatie, monitoring en beoordeling, dynamisch reorganiseren, ARAR, Functiegebouw Rijk, bepaling functievolgendheid, voorlichting, coaching van adviseurs en individuen, begeleiding plaatsingscommissie, aansturen projectmedewerkers, afstemmen intern en extern betrokkenen.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2009 - december 2013
   Rol

   Beleidsvoorbereiding en implementatie van het ambitiedocument ‘Vernieuwing Organisatie en Formatie van de Dienst Justis’.

   In deze rol verantwoordelijk voor taken als: organisatie- en procesanalyse, bezien werkprocessen, ontwikkeling, advisering en afstemming van verbetervoorstellen met inhoudsmensen, directie, middenmanagement en medezeggenschap, (inhoudelijke) begeleiding van de implementatieprojecten bij de uitwerking van de inrichtingsprincipes en -keuzes tot op afdeling, team en functieniveau, de ontwikkeling, begeleiding en uitvoeringscoördinatie van dynamische reorganiseren, advisering en coördinatie van de implementatie van Functiegebouw Rijk, beoordeling van werkpakketten, bezien van de ‘was-wordt’ lijst, (rechtspositionele) voorlichting en interne en externe communicatie met de organisatie en departement, advisering en coaching HRM-adviseurs en medezeggenschap, advisering individuele rechtspositionele casuïstiek en begeleiding plaatsingsadviescommissie.

  • Opdrachtgever
   Directeur bedrijfsvoering
   Periode
   Augustus 2009 - november 2010
   Rol

   Herpositionering op taken. Evaluatie van de organisatie en formatie in relatie tot strategische positionering en lange termijn doelstellingen. Het opstellen van een veranderprogramma in nauw overleg met de directie. Afstemming met bestuursdepartement ten behoeve van besluitvorming.

   Extra informatie

   Feedback vanuit de organisatie:
   ‘Wat ons aanspreekt is de naadloze inpassing in het veranderprogramma en het nut voor Justis en de gedegen onderbouwing van alle voorstellen.'
   'De onderbouwing met analyse en scenario's vormt hiermee ook een belangrijke basis voor andere projecten, het jaarplan en de aanscherping van het programmaplan.’

  • Opdrachtgever
   Sectordirectie Forensische Zorg, groepsondernemingsraad
   Periode
   Juni 2012
   Rol

   Begeleiding tweedaagse bijeenkomst.

  • Opdrachtgever
   Hoofdkantoor, ondernemingsraad
   Periode
   Mei 2013 - juli 2013
   Rol

   Begeleiding van de ondernemingsraad. In 2013 hebben we in samenwerking met diverse groepen medewerkers sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van en voor de DJI geanalyseerd, ter voorbereiding op volumekortingen als gevolg van het masterplan DJI. Vervolgens is een verdiepingsslag gemaakt. Hieruit ontstond een concreet beeld van de omgevingsvereisten voor het hoofdkantoor van de DJI en de wijze waarop het hoofdkantoor hieraan kan voldoen. In 2015 hebben we de ondernemingsraad geholpen met het analyseren van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, in relatie tot eerdere onderzoeken en plannen van aanpak die daarna zijn opgesteld.

  • Opdrachtgever
   Directie Bewaring
   Periode
   Juli 2007 - december 2009
   Rol

   Na de oprichting van de Dienst Terugkeer en Vertrek heeft deze directie een periode gehad waarin hard is gewerkt om zaken praktisch en soms ad hoc op te zetten. Wij hebben vervolgens met het team (directeur en afdelingsmanagers) gewerkt aan het structureren van de werkzaamheden door het stellen van doelen en gezamenlijk bekijken wat de realisatie hiervan is. De managers in het team kwamen allemaal van andere organisaties. Door elkaar beter te leren kennen en stil te staan bij de achtergronden van de verschillende organisaties ontstond zicht op de diversiteit van het team zodat deze kon worden benut. Verder is gezamenlijk gekeken naar de gewenste cultuur in de nieuwe organisatie en de manier waarop deze kon worden versterkt. Bij de organisatie van de bijeenkomsten was steeds één van de afdelingsmanagers verantwoordelijk om met ons het programma op te stellen. Dat gaf een leuke en interessante dynamiek met een sterk commitment van de afdelingsmanagers.

  • Rol

   Begeleiden strategiesessies met directies en afdelingen t.b.v. lange termijn strategie, bezien sterktes, zwaktes, kansen en strategische vraagstukken, besturingsvraagstukken of samenwerkingsvraagstukken met andere organisaties. Duiden ontwikkelingen in de omgeving, scenario's beschrijven, bezien benodigde aanpassingen ten aanzien van werkwijzen en onderlinge samenwerking.

  • Opdrachtgever
   Raad en college van B&W
   Periode
   September 2016 - Heden
   Rol

   In het document "Hogerop door schaalverdieping, verkenning tot vergroting samenredzaamheid"
   wordt op een treffende manier de stand van zaken en ambitie van de Gemeente Heusden
   beschreven ten aanzien van diens veranderende relatie met de samenleving. Het actief betrekken
   van burgers, ondernemers en instellingen bij de publieke zaak en het stimuleren van initiatief vanuit
   de maatschappij, het benutten van kennis en het verbinden van netwerken, zijn onderdelen van die
   nieuwe rol.

   Haagse Beek begeleidt het proces van schaalverdieping in de Gemeente Heusden. Onderdeel hiervan is een 'open tafel' waar raadsleden, college, ambtenaren en mensen uit de samenleving met elkaar in gesprek gaan over het proces van schaalverdieping. Onder begeleiding van Haagse Beek zijn drie thema's uitgekozen om gezamenlijk vorm te geven:

   1. Buurt Bestuurt Hedikhuizen. De gemeenschap in Hedikhuizen krijgt van de gemeente zelf de ruimte om te bepalen hoe zij het gemeentelijk budget besteden (burgerbegroting). Onderdeel hiervan is 'The right to challenge'. Als de betreffende burgers taken beter of goedkoper dan dan overheid kunnen uitvoeren, dan krijgen zij daartoe de ruimte. Behandeling raadsvoorstel: maart 2017.
   2. Cultuur. Het cultuurbeleid in de gemeente vraagt een leidraad, een normatief kader. Hoe willen wij het cultuurbeleid vormgeven? In een verdiepingsgroep wordt een aanpak geformuleerd hoe burgers en instellingen daar zelf vorm aan kunnen geven. Klik hier om te lezen over de eerste stap in dit proces.
   3. Duurzaamheidsagenda. De gemeente komt tot een duurzaamheidsagenda. Deze wordt in nauwe samenspraak met burgers en instellingen vorm gegeven.

  • Opdrachtgever
   Team Middelen en Control
   Periode
   November 2012
   Rol

   Begeleiden bijeenkomst teamontwikkeling.

  • Opdrachtgever
   Gemeente Nijkerk
   Periode
   Januari 2015 - maart 2018
   Rol

   In het coalitieakkoord in Nijkerk is opgenomen dat de gemeente meer wil aansluiten bij initiatieven in de samenleving. Hieraan is een bezuinigingsdoelstelling verbonden die voor de helft bestaat uit een reductie op de ambtelijke organisatie. Wij begeleiden het verandertraject van de Gemeente Nijkerk. Hierbij is het invoeren van een andere manier van werken van de gemeente leidend: de gemeente die initiatief van burgers en instellingen centraal stelt en een faciliterende en ondersteunende rol speelt, in plaats van de klassieke bestuurlijke rol waarin voor de burger wordt bepaald wat goed is.

   Wij begeleidden de gemeente vanaf eind 2014 tot het einde van de raadsperiode in 2018. De volgende onderdelen maken deel uit van onze begeleiding:

   1. Het vanuit een adviseursrol met de gemeenteraad invullen van een andere besturingsstijl, onder meer waar het de omgang met de samenleving en de ambtelijke organisatie betreft, resulterend in 'samen aan zet'.
   2. Het vanuit een adviseursrol met het college benoemen van diens rol in het verandertraject en de besturingsstijl die daarbij past.
   3. Het vanuit een adviseursrol met directie benoemen van nieuwe werkwijzen en bezien van de daarbij passende organisatie-inrichting, met als uitgangspunt zelfsturing.
   4. Het vanuit een adviseursrol met medewerkers benoemen van suggesties om tot een andere manier van werken te komen die past bij de kleinere organisatie.
   5. Het vormgeven van de veranderingen in HRM beleid, onder meer voor het werken met zelfsturende team, maar ook mobiliteitsbeleid, loopbaanontwikkeling en het formaliseren van maatregelen.

   Resultaat in 2016:

   1. De gemeente werkt niet meer met managers, maar met zelfsturende teams.
   2. In combinatie met andere werkvormen en een interne klussenbank (50% mobiliteit) is de krimp opgevangen door vacatures intern in te vullen en gebruik te maken van natuurlijke uitstroom. Er is structureel een miljoen per jaar op personeelskosten bezuinigd op de ambtelijke organisatie.
   3. Er zijn zeer beperkt frictiekosten voor personeel dat de organisatie verlaat.
   4. Het bijbehorend P&O instrumentarium is ingericht.
   5. Raadsleden, samenleving en ambtelijke organisatie werken met volle overtuiging aan Samen aan zet, een nieuwe manier om de verhoudingen tussen deze gremia in te richten. In Nederland nog niet in deze omvang vertoond. Al het beïnvloedbare budget ligt in beginsel bij de samenleving.
  • Opdrachtgever
   Afdeling P&O
   Periode
   Februari 2009 - mei 2009
   Rol

   Opzetten functie- en formatiemanagement.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Februari 2010 - juli 2010
   Rol

   Het organiseren van cultuurinterventies voor klantgericht werken na een reorganisatie. Alle medewerkers hebben in een simulatie de nieuwe werkwijze geleerd.

  • Periode
   Mei 2017
   Rol

   De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) wil innoveren en andere vormen van toezicht en vergunnen liggen in het verschiet. Tijdens een innovatiedag, georganiseerd door ILT, deelt Menno Spaan van Haagse Beek dat voor echte innovatie een omslag nodig is van incidentele naar structurele aandacht. Dit vereist een andere manier van denken en ander werken. In de presentatie komt naar voren dat op de overheid een morele plicht drukt om te innoveren, wat iets anders is dan vernieuwen.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Juli 2010 - september 2011
   Rol

   Begeleiding managementteam en productieteam bij cultuuromslag na reorganisatie t.b.v. productiegericht werken.

  • Opdrachtgever
   Landsregering Nederlandse Antillen
   Periode
   December 2005 - januari 2006
   Rol

   Doorlichten van de vreemdelingendienst. Middels documentanalyse en gesprekken met betrokkenen een verbeterrapportage opgesteld ter verbetering van forse operationele problemen.

  • Opdrachtgever
   Diverse opdrachtgevers
   Periode
   Februari 2002 - Heden
   Rol

   Ik begeleid diverse ondernemingsraden bij ministeries, uitvoeringsorganisaties en gemeenten en andere publieke organisaties. Dit varieert van startende tot gevorderde ondernemingsraden.

   De rol die ik hierin speel loopt sterk uiteen. Zo begeleid ik ondernemingsraden voor het oplossen van complexe problemen, als partner in een veranderingstraject, als initiator van nieuwe werkwijze(n) of als informatiebron voor specifieke onderwerpen.

  • Opdrachtgever
   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
   Periode
   Februari 2009 - mei 2009
   Rol

   Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden beveiliging.

  • Opdrachtgever
   Stuurgroep
   Periode
   November 2010 - mei 2011
   Rol

   Benoemen kernwaarden met dwarsdoorsnede uit de organisatie, verzorgen bijeenkomsten met management (circa 60 personen).

  • Opdrachtgever
   Directie Arbeidszaken Publieke Sector
   Periode
   Maart 2012
   Rol

   Begeleiden teamdag en pilot omtrent Het Nieuwe Werken.

   Extra informatie

   Reactie opdrachtgever:
   "Huub Brinkhof heeft eerst grondig geanalyseerd wat er echt speelt in onze organisatie. Daardoor was de dag goed afgestemd op de behoeften van ons team. We zij echt op weg geholpen."

  • Opdrachtgever
   Directie Bestuur, Democratie en Financiën, afdeling Bestuurlijke Inrichting en Democratie
   Periode
   December 2012
   Rol

   Begeleiden dagdeel omtrent Het Nieuwe Werken. Op basis van foto's hebben de deelnemers hun associaties met het nieuwe werken gedeeld. Dit leidde tot een discussie over frustraties, uitdagingen en leuke bijkomstigheden. De afdeling heeft gekeken naar bestaande afspraken omtrent overleggen, werkplekken, agenda's bijhouden, printen, gebruik van tablets en deze waar nodig aangescherpt of onder de aandacht gebracht. Ook het afdelingshoofd was aanwezig, waardoor tevens onderwerpen als bereikbaarheid en beschikbaarheid ter tafel kwamen.

  • Opdrachtgever
   Management Development
   Periode
   Mei 2010 - september 2010
   Rol

   Begeleiding van een directie t.b.v. management development.

  • Opdrachtgever
   Directie Personeel en Organisatie en Departementale Ondernemingsraad
   Periode
   Juni 2009 - mei 2011
   Rol

   Opzetten en uitvoeren traject competentiemanagement voor de medezeggenschap. Dit startte met een onderzoek naar de mogelijkheden en mondde uit in een ministeriebreed traject voor medezeggenschapsleden, waarin zich op verschillende manieren hebben bezig gehouden met competentieontwikkeling.

   Enkele doelstellingen van het project Competentiemanagement medezeggenschap OCW:

   • Maak competentieontwikkeling in de medezeggenschap inzichtelijk ten behoeve van het persoonlijk ontwikkelpad.
   • OR-werk is werk: ontwikkelde competenties in de medezeggenschap moeten een plek krijgen in de functioneringscyclus van de medewerker die actief is in de medezeggenschap.
   • Medezeggenschap moet een interessante plek zijn voor de loopbaan van de medewerker.

   Dit heeft plaatsgevonden door allereerst alle mz-organen bij OCW middels een informatiebijeenkomst en een quickscan in te voeren op competentiemanagement. Vervolgens heeft ieder medezeggenschapslid de mogelijkheid gekregen om z'n eigen competentieontwikkeling in kaart te brengen middels een 360-graden feedbackmeting, een assessment, en coaching op competenties en loopbaan. Daarnaast zijn dagelijks besturen bijgeschoold om meer oog te hebben voor het sturen op competentieontwikkeling binnen de medezeggenschap.

   Het project heeft bijgedragen aan het realiseren van de beoogde doelstellingen. De OR-leden scoorden bij de vervolgmeting bijna een punt hoger op competenties dan bij de start van het project. Voor de OR-verkiezingen leverde het project zoveel positieve beeldvorming op dat er veel aspirant OR-leden zich verkiesbaar stelden. Dit leidde tot een aanzienlijke vernieuwing binnen de medezeggenschap van OCW.

  • Opdrachtgever
   Diverse opdrachtgevers
   Periode
   April 2012 - Heden
   Rol

   Individuele coaching hoger kader.

  • Opdrachtgever
   Directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing, ondernemingsraad
   Periode
   April 2012
  • Opdrachtgever
   pSG en departementale ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2013 - juni 2013
   Rol

   Uitvoeren van een ministeriebreed vooronderzoek omtrent competentieontwikkeling in de medezeggenschap. Het onderzoek had als doel de kritieke factoren voor het welslagen van een in te richten competentiemanagementtraject voor de medezeggenschap te benoemen.

   Het eerste deel van het vooronderzoek bestond uit gesprekken met medezeggenschapsleden, hun leidinggevenden, p&o-functionarissen en leden van de directie bij verschillende uitvoeringsorganisaties en de Rechtspraak. Uit de ongeveer 80 gesprekken hebben wij een beeld gekregen van de problematiek en oplossingsmogelijkheden. Het tweede deel omvatte een online enquête voor alle medezeggenschapsleden binnen het ministerie en hun leidinggevenden. Hierin vroegen we naar de huidige situatie, de problematiek en de mening over onze oplossingsrichtingen.

   Dit leidde samen tot een helder rapport waarin aanbevelingen zijn gegeven voor de toekomst en het in te richten traject. Hierover is met diverse bestuurders en medezeggenschapsleden doorgepraat op een afsluitende bijeenkomst.

   Extra informatie

   Meer informatie, alsmede het rapport, is op aanvraag beschikbaar.

  • Opdrachtgever
   Directoraat-generaal Preventie, Jeugd & Sancties
   Periode
   Januari 2004 - mei 2004
   Rol

   Bezien mogelijkheden om in de tbs-sector over te gaan tot marktwerking. De uitkomsten van het onderzoek hebben uiteindelijk geleid tot een nieuwe inrichting van het stelsel waarbij marktwerking is ingevoerd.

  • Opdrachtgever
   Directie Sanctie- en Preventiebeleid
   Periode
   November 2013 - april 2014
   Rol

   Wij hebben in opdracht van de Directie Sanctie- en Preventiebeleid onderzoek gedaan naar de consequenties en de wenselijkheid om het product plaatsing van de drie reclasseringsorganisaties (3RO) niet meer door middel van een subsidierelatie maar door middel van een inkooprelatie aan het ministerie te verbinden. Wij hebben dossierstudie verricht, wet- en regelgeving bestudeerd en interviews gehouden met de stakeholders. De conclusies zijn verwoord in een rapportage waarin wij tevens een kader hebben beschreven om vergelijkbare vragen voor andere producten te kunnen beantwoorden.

   Extra informatie

   Feedback opdrachtgever: De adviseur die het onderzoek begeleidde luistert goed en denkt goed mee. Verfrissend. Deskundig.

  • Opdrachtgever
   Algemene Justitiële Strategie
   Periode
   Januari 2003 - april 2003
   Rol

   Onderzoek naar Justitie in internationaal verband.

  • Opdrachtgever
   Directoraat-generaal Preventie, Jeugd & Sancties
   Periode
   Januari 2004
   Rol

   Audit geschiktheid Dienst Justis voor diens wettelijke taken.

  • Opdrachtgever
   Directoraat-generaal Preventie, Jeugd & Sancties
   Periode
   April 2003 - juni 2003
   Rol

   Analyse succesvolle arrondissementale samenwerkingsverbanden in de strafrechtketen.

  • Opdrachtgever
   Bureau Secretaris-Generaal
   Periode
   Januari 2002 - juni 2004
   Rol

   Bijdrage aan het onderzoek naar de effectiviteit van de ama-campus onderdeel van implementatie van de beleidsnota Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers, van het ministerie van Justitie.

  • Opdrachtgever
   Bureau Secretaris-Generaal
   Periode
   April 2007
   Rol

   Bijdrage aan uitvoering takenanalyse en ‘een ander Justitie’ voor bureau SG. Betrof: analyse ten behoeve van heroverweging van alle primaire taken van het toenmalig ministerie van Justitie.

  • Opdrachtgever
   Bureau Secretaris-Generaal
   Periode
   Februari 2010 - maart 2010
   Rol

   Organiseren van 'Het Ervarium', 60 medewerkers per 45 minuten die vijf kernwaarden 'ervaren'.

   Extra informatie

   Feedback uit de organisatie:
   'Het Ervarium is een echte eye-opener, confronterend, verrassend en amusant.'

  • Opdrachtgever
   Plaatsvervangend Secretaris-Generaal en Departementale Ondernemingsraad
   Periode
   Januari 2013 - juni 2013
   Rol

   Uitvoeren van een ministeriebreed vooronderzoek omtrent competentieontwikkeling in de medezeggenschap. Het onderzoek had als doel de kritieke factoren voor het welslagen van een in te richten competentiemanagementtraject voor de medezeggenschap te benoemen.

   Het eerste deel van het vooronderzoek bestond uit gesprekken met medezeggenschapsleden, hun leidinggevenden, p&o-functionarissen en leden van de directie bij verschillende uitvoeringsorganisaties en de Rechtspraak. Uit de ongeveer 80 gesprekken hebben wij een beeld gekregen van de problematiek en oplossingsmogelijkheden. Het tweede deel omvatte een online enquête voor alle medezeggenschapsleden binnen het ministerie en hun leidinggevenden. Hierin vroegen we naar de huidige situatie, de problematiek en de mening over onze oplossingsrichtingen.

   Dit leidde samen tot een helder rapport waarin aanbevelingen zijn gegeven voor de toekomst en het in te richten traject. Hierover is met diverse bestuurders en medezeggenschapsleden doorgepraat op een afsluitende bijeenkomst.

   Extra informatie

   Meer informatie, alsmede het rapport, is op aanvraag beschikbaar.

  • Opdrachtgever
   Bureau Secretaris-Generaal
   Periode
   Mei 2007 - juni 2007
   Rol

   Beschrijven analysekader en procesvoorwaarden voor de bestuursraad, ter uitvoering van de taakstelling van het ministerie van Justitie.

  • Opdrachtgever
   Bureau Secretaris-Generaal
   Periode
   Februari 2005 - maart 2005
   Rol

   Organisatie van bijeenkomsten met belanghebbenden en experts ter beoordeling van de taken van Justitie. De uitkomsten zijn verwerkt in een eindrapportage die de basis vormt voor het veranderingsprogramma ‘Een ander Justitie’.

  • Opdrachtgever
   Directeur HRM
   Periode
   September 2016 - november 2016
   Rol

   Wij verrichten een onafhankelijk onderzoek naar de faciliteiten van centrale ondernemingsraden (COR’en) bij omvangrijke publieke en private organisaties. Doel daarvan is om inzicht te krijgen in gebruikelijke faciliteiten bij COR’en. Daarbij is bekeken of er samenhang is tussen publieke en private organisaties. Ook is een vergelijking gemaakt tussen grote en kleine organisaties.

   Wij hebben bekeken welke (gebruikelijke) faciliteiten er zijn die in categorieën kunnen worden ondergebracht voor een vergelijkend onderzoek bij COR’en. Daarnaast is gekeken naar de organisatie van de medezeggenschap en de werkwijze binnen de context van de totale organisatie, zowel qua structuur als qua cultuur. Deze context draagt bij aan het verkrijgen van meer inzicht in de omvang en samenstelling van de COR en de wijze waarop bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Zowel publieke als private organisaties namen deel aan het onderzoek. In de vergelijking gaan wij na in hoeverre omvang of aard van de organisatie verschillen verklaren.

   Aan het onderzoek deden vijf van de top tien grootste werkgevers in Nederland mee.

   Extra informatie

   Nadere informatie is op aanvraag beschikbaar.

  • Opdrachtgever
   Landelijke Eenheid
   Periode
   Februari 2013 - augustus 2013
   Rol

   In nauwe afstemming met inhoudsdeskundigen, beleidsadviseurs en operationeel managers uitvoeren van een analyse middels de managementfilosofie Lean voor een tweetal werkprocessen. Procesverbeteringen zijn aan het verantwoordelijk management gepresenteerd en hebben vervolg gekregen in nieuwe werkwijzen. De managementfilosofie Lean is vervolgens aangepast in een vorm die aansluit op de dynamiek binnen de organisatie en met een passende verantwoordelijkheidsverdeling overgedragen aan de organisatie.

  • Opdrachtgever
   Landelijke Eenheid
   Periode
   Februari 2013 - juli 2013
   Rol

   Onderzoek naar bedrijfscultuur. Het onderzoek richtte zich op de mogelijkheden van het gebruik van de Lean-filosofie ter bevordering van werknemersbetrokkenheid. Geconstateerd werd dat Lean toepasbaar is binnen de politie-organisatie. Resultaten uit de enquêtes, die op verschillende momenten werden afgenomen, laten zien dat een werkwijze als Lean een positieve bijdrage levert aan de gewenste organisatiecultuur.

  • Periode
   Mei 2015 - maart 2016
   Rol

   Patiënten komen in de knel tussen het stelsel van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de forensische zorg waarin per stelsel op een andere manier geïndiceerd wordt. Dit gaat ten koste van de doorstroming vanuit de forensische zorg naar de reguliere zorg, heeft een beperkte risico inschatting in de reguliere zorg tot gevolg en kan leiden tot risico’s voor de samenleving. Daarnaast zijn administratieve lasten en inefficiëntie het gevolg. Haagse Beek begeleidde een intensief proces van gedachtevorming om te komen tot een innoverende aanpak voor genoemde problematiek. Dit leidde tot het rapport ‘Rake Vlakken’ en het voorstel voor een ‘regionale indicatiecommissie’. Een regionale indicatiecommissie kan op basis van inhoudelijke gronden met doorzettingsmacht te kunnen beslissen bij schrijnende patiëntsituaties. Dit gebeurt steeds op basis van een systematiek waarbij de patiënt centraal staat.

  • Opdrachtgever
   Arrondissementsparket Maastricht, hoofdofficier
   Periode
   November 2007 - februari 2009
   Rol

   Procesbegeleiding van cultuurveranderingstraject. Onderdelen: het opstellen van gewenste cultuur met management en medewerkers, het verrichten van een cultuurscan, het opzetten en uitvoeren van een projectplan. Praktische uitvoering door middel van o.a.: bijeenkomsten met medewerkers, inrichten elf werkgroepen, een organisatiebreed trainingstraject, het opzetten van feedbacksessies, specifieke begeleiding van afdelingen en management.

  • Opdrachtgever
   Groepsondernemingsraad en directeur bedrijfsvoering
   Periode
   December 2010 - februari 2011
   Rol

   Validatieonderzoek naar de inzet van verschillende functionarissen, hun kostprijzen, en andere kosten. Dit onderzoek deden we ten behoeve van een validatie van de integrale kostprijzen, opdat deze door de directie konden worden vastgesteld.

  • Opdrachtgever
   Verandergroep LSO
   Periode
   Mei 2017 - juli 2017
   Rol

   Wij begeleiden de verandergroep LSO bij het vraagstuk welke effecten en gevolgen de invoering van zelforganiserende teams heeft op het stafbureau en op de gehele organisatie. De vraag voor de verandergroep was welke leiderschapsstijl passend is voor de ontwikkelingen waar het bureau nu mee te maken heeft en op welke wijze het bureau zo goed mogelijk de organisatie en medewerkers van dienst kan zijn met advies en ondersteuning. Wij hebben in enkele bijeenkomsten met de leden van de verandergroep aandacht besteed aan hoe het stafbureau zich pro-actief kan opstellen. Middels organisatieadvies hebben we inzicht gegeven in wat een zinvolle manier van organiseren is als we kijken naar de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, kijkend naar de uitdagingen binnen de organisatie en kijkend naar bestuur, organisatie, ketenpartners en departement waarvoor dienstverlening wordt geleverd? Vervolgens hebben we bekeken wat kritiek is om te slagen als organisatie.

  • Opdrachtgever
   Symposium
   Periode
   September 2015
   Rol

   Dagvoorzitter symposium voor Twentse gemeenten met als onderwerp andere manieren van organiseren. Gastsprekers: Jaap Peters, Jan Walburg en Michiel Goemans.

  • Opdrachtgever
   Hoofd Kwaliteit en Beleid
   Periode
   Augustus 2011 - juni 2012
   Rol

   Begeleiding teamontwikkeling, onder meer door aandacht te besteden aan sterktes en zwaktes van de teamleden, aan het gebruiken van elkaars kwaliteiten, aan onderlinge samenwerking, en aan het invullen van een adviesrol en de 'civil society'. Het team bestaat uit krachtige en ervaren professionals die zich vanuit een inhoudelijke rol naar een adviesrol moesten ontwikkelen. In dit traject waren zij zelf in de lead bij het opzetten van de bijeenkomsten.

  • Opdrachtgever
   Directeur Sociale Dienst Drechtsteden
   Periode
   November 2010 - juli 2011
   Rol

   Begeleiden van managementdagen met voltallig management (14 personen). Gekeken is naar de realisatie van doelstellingen en de implicaties van bezuinigingen voor de medewerkers en voor de managers zelf. Kernwoorden in de gemaakte afspraken: vertrouwen en verantwoordelijkheid als basis, commitment vragen aan medewerkers, toepassen wederkerigheid, handelen vanuit kracht, duidelijke keuzes maken, goed omgaan met onveiligheid van medewerkers en niets voor niets doen.

  • Opdrachtgever
   Managementteam
   Periode
   November 2011
   Rol

   Opzetten en uitvoeren van een bijeenkomst voor het management over interculturele communicatie.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht